Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Udvikling og strategi Klimaindsatsen Assensmodellen

Assensmodellen

Assensmodellen er en måde, hvorpå man tidligt inddrager lodsejere og efterfølgende, lokalbefolkning og andre interessenter i et givent projektområde.

Assensmodellen er en måde, hvorpå man tidligt inddrager lodsejere og efterfølgende, lokalbefolkning og andre interessenter i et givent projektområde. Lodsejerne får dermed på et meget tidligt tidspunkt præsenteret formålet samt en overordnet ramme for projektet. Det er samfundsformål om øget kvælstofreduktion, biodiversitet, CO2-reduktion, grundvandsbeskyttelse med videre. Der er herefter en åben og tæt dialog med de involverede parter, som skal bidrage med at belyse, hvilke interesser og potentialer der er i projektområdet, og hvad de forskelliges ønsker til projektet er.

Ligeværdig dialog er måden, hvorpå vi forsøger at realisere direktivkrav og komplicerede bekendtgørelser med konkrete handlinger. Grøn omstilling skal være nærværende, mulig og nødvendig at handle på, hvis vi skal flytte noget og undgå konflikter og sikre, at de overordnede formål giver lokal værdi og forankring. Med den tidlige inddragelse sikrer vi, at vi får flest mulige perspektiver, ønsker og hensyn tænkt ind i projektet fra starten.

Det frivillige engagement fra lodsejerne er afgørende i Assens-modellen. Dét kombineret med den tidlige inddragelse gør, at vi med afsæt i modellen ofte lykkes med en bred tilslutning til projekterne, hvilket også højner muligheden for at realisere projekterne og opnå en større miljø- og klimaeffekt. Grøn omstilling er mere end reduktionsmål - med Assensmodellen bliver grøn omstilling til positiv lokalforankret udvikling.

Et eksempel på denne model i praksis er: Holmehave Naturprojekt

Processen i Assensmodellen

Proces for realisering af projekter med afsæt i Assensmodellen:

 • Inden opstartsmødet har kommunen søgt og fået tilsagn fra staten til en tekniks- og ejendomsmæssig forundersøgelse.

 • Ved opstarten af et projekt bliver lodsejerne inviteret til et opstartsmøde med projektlederen fra kommunen, en rådgiver, en udtagningskonsulent samt eventuelt en jordfordelingsplanlægger fra Landbrugsstyrelsen.
  En forudsætning for den indledende dialog er at kommunen ikke har et konkret projektforslag, idet mødets formål er en drøftelse af projektets rammer og potentialer.

  Mødet afholdes som en miniworkshop, hvor lodsejerne opfordres til at deltage og dele deres viden om undersøgelsesområdet. Det kan være interesser og værdifuld information i forhold til afvanding og dræn, jagt, natur- og kulturhistorie eller andet, som er relevant for projektet.

  Efterfølgende diskuteres de virkemidler, som kan komme i anvendelse i det konkrete område, og lodsejere kan komme med ønsker eller krav til projektet.

 • Efter 4-6 måneder indkaldes der til et midtvejsmøde, hvor der præsenteres et næsten færdigt udkast til et anlægsprojekt, hvor de forskellige inputs fra den indledende workshop er forsøgt tænkt ind. Derefter bliver lodsejerne bedt om at tage stilling til projektet og foreløbige ønsker til kompensationsform. I enkelte tilfælde hvor lodsejere har brug for mere dialog om projektforslaget besøges de efterfølgende individuelt.

  Hvis der kommer yderligere relevante input under midtvejsmødet, så indarbejdes disse i det endelige projektforslag.

 • Forundersøgelsen afsluttes herefter – både den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.

 • Herefter fortsætter den videre proces jf. de relevante ordninger – herunder: 

  • Jordfordeling
  • Detailprojektering
  • Myndighedsbehandling
  • Anlægsarbejde
  • Afslutning af projektet og udbetalingsanmodninger

Med afsæt i ovenstående sikres en bred tilslutning til projekterne, hvilket højner muligheden for at realisere store og komplekse projekter, og på den måde sikre væsentlige samfundsgevinster i form af eksempelvis reducerede udledninger af kvælstof og drivhusgasser samt øget naturkvalitet, rekreative værdier mv. 

Gevinster ved brug af Assensmodellen er optimering af myndighedernes ressourcer, da lodsejerne inddrages samtidigt via fællesmøderne. Herudover sikres synergier i projektområderne, hvor multifunktionelle formål indfries med lokal forankring samt høj tilslutning til realiseringsprojektet.  

Læs mere om Assensmodellen

For yderligere oplysninger

Jannik Seslef
Projektleder i Miljø og Natur, Assens Kommune
Tlf. 24 90 44 63

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links