Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Vandløb Om vandløb

Om vandløb

Vandløbene er en naturlig del af det danske landskab. Det strømmende vand har i høj grad været med til at danne landskaberne. Langt de fleste vandløb er naturlige, men en del vandløb er også anlagt i kraft af jordbrugets aktiviteter i forbindelse med indvinding af dyrkbar landbrugsjord.

En stor del af de naturlige vandløb er i tidens løb blevet rettet ud og uddybet for bedre at kunne afvande markerne og dermed skaffe mere dyrkbar landbrugsjord.

Vandløbene skulle tidligere kun bruges til at bortlede overfladevand og drænvand, desuden blev vandløbene ofte brugt til at bortlede urenset spildevand fra både industrien og husholdningen. Vandløbene var derfor ofte i en sørgelig forfatning med et meget begrænset dyre- og planteliv. Dette har dog heldigvis ændret sig, og nu til dags skal vandløbene ikke kun benyttes til at bortlede vandet, der skal også være et rigt dyre- og planteliv i dem.


Brænde Å ved Ørsbjerg Knold.

Vandløbsloven

Med vandløbsloven fra 1982 blev det et krav at tage miljøhensyn i administrationen og vedligeholdelsen af vandløbene, hvilket har forbedret levemulighederne for smådyr, fisk og planter. Der er derfor gjort en stor indsats for at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbene. Resultatet af denne række af forbedringer er renere vand og bedre fysiske forhold for smådyr, fisk og planter i vandløbene, end vi har set i mange år.

Spildevandsrensning

Siden 1970'erne har det fynske samfund foretaget meget store investeringer i spildevandsrensning fra byerne. Industrien har ligeledes investeret store summer i spildevandsrensning, landbrug og gartnerier har fået styr på de forhold, der tidligere gav udslip af gødningssafter og sprøjtemidler til vandløbene. Desuden er der udført en del vandløbsrestaureringer i de fynske vandløb.

Hvad er et vandløb?

Vandløbslovens bestemmelser omfatter:

  • egentlige vandløb
  • grøfter
  • kanaler
  • rørledninger og dræn
  • samt søer og andre indvande.

I teksten herunder skal vandløb forstås som samling af disse.

De eneste vandløb, som vandløbslovens bestemmelser ikke gælder for, er vandløb m.m., der fra udspring til udløb i havet alene forløber på én ejers ejendom, - såkaldte enkeltmandsvandløb.

Vandløbene er opdelt i 2 grupper, de kommunale vandløb, der typisk er større vandløb, og de private vandløb.

Ansøgning om medbenyttelse af rørlagt vandløb 

Hvis du ønsker at søge om medbenyttelse af rørlagt vandløb (dræn), skal du kontakte Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Se også ...

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links