Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og ledighed Sygemeldt Sygedagpenge

Sygedagpenge

Hvis du er syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge

Hvem kan få sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du opfylde et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.
På sygedagpenge – hvad nu?

Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du ikke får udbetalt fuld løn, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig. Din arbejdsgiver skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage.

Det kræver dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Du har også krav på sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du inden for de sidste otte uger har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver flere gange, og du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor du bliver syg.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion, hvorefter du modtager et brev på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du har meldt dig syg til din arbejdsgiver, men alligevel ikke får et brev fra NemRefusion, har du tre uger til at kontakte kommunen og søge kommunen om sygedagpenge.

Du skal søge om sygedagpenge fra kommunen via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg/kommet til skade
 • Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvis du får løn under dit fravær, har arbejdsgiveren ret til at få de sygedagpenge, som du kunne have fået fra kommunen. Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen.

Du vil modtage et brev fra NemRefusion i Digital Post på borger.dk, i Digital Post-appen, hos e-Boks og mit.dk., når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til kommunen, skal du give besked til kommunen. Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller modtage ECT-behandling.

Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

Det er kun lægebehandling i snæver forstand, du kan afvise. Dvs. behandlinger, der er foretaget af en læge, samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
 • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest to timer efter at din arbejdstid er begyndt, med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære el.lign.

Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker. I nogle tilfælde, hvor der er en fyldestgørende begrundelse for den sene anmeldelse, er din arbejdsgiver alligevel forpligtet til at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag. Sådan en begrundelse kan være, at du på grund af helbredsmæssige årsager, fx ved hospitalsindlæggelse, ikke er i stand til at overholde tidsfristen.

Når du som lønmodtager er fraværende på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion, hvorefter du modtager et brev på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du har meldt dig syg til din arbejdsgiver, men alligevel ikke får et brev fra NemRefusion, har du tre uger til at kontakte kommunen og søge kommunen om sygedagpenge.

Du skal søge om sygedagpenge fra kommunen via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg/kommet til skade
 • Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvis du får løn under dit fravær, har arbejdsgiveren ret til at få de sygedagpenge, som du kunne have fået fra kommunen. Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen.

Du vil modtage et brev fra NemRefusion i Digital Post på borger.dk, i Digital Post-appen, hos e-Boks og mit.dk., når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til kommunen, skal du give besked til kommunen. Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked om dit sygefravær til kommunen, inden der er gået fem uger fra din første sygedag. Når kommunen er orienteret om din sygemelding, sætter den gang i forskellige ting, så du kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Kommunen sender et såkaldt oplysningsskema til dig på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk, som du skal udfylde. Du skal udfylde oplysningsskemaet i den digitale løsning Mit Sygefravær. Du skal være opmærksom på, at oplysningsskemaet skal være udfyldt senest otte dage efter, at det er afsendt fra kommunen, med mindre du har aftalt noget andet med kommunen.  

Du skal bl.a. oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, og du skal give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når du skal have sygedagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. Mit Sygefravær skal du udfylde med forskellige oplysninger, afhængigt af hvilke oplysninger din arbejdsgiver har givet. Du skal:

 • kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
 • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.
Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din arbejdsgiver kan få refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede  fra din første sygedag, hvis du har en væsentligt forøget risiko for fravær på grund af en langvarig eller kronisk sygdom. Det kræver, at du og din arbejdsgiver indgår en særlig aftale, som kaldes en § 56-aftale.

I indgår aftalen ved at udfylde en blanket, som hedder dp 211. Aftalen kan indgås, når din risiko for fravær er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk sygdom, og fraværet vurderes at ville medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. I kan også indgå en aftale, hvis du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus el.lign., og det var besluttet på ansættelsestidspunktet – eller hvis din arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 dage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før din indlæggelse eller behandling.

Når blanketten er udfyldt, skal den afleveres til kommunen. Kommunen skal godkende aftalen, før den er gyldig. Kommunen kan indhente en lægeerklæring for at vurdere, om du lever op til kravene.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

Mit Sygefravær

Det får du brug for:

 1. Oplysninger om din sygdom og behandling

Sådan gør du:

 1. Log på Mit Sygefravær
 2. Følg guiden på skærmen
 3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen

Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge (DP 207 A)

Disse bilag får du brug for til din erklæring:

 1. Tro og loveerklæring
 2. Lægeerklæring
 3. Uddybende oplysninger til belysning af sagen

Arbejdsfastholdelse

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Arbejdsfastholdelse i jobcentret består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering

Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Arbejdsfastholdelse: Maja Jæger

Team Ydelse

Assens Rådhus

Telefontid i Team Ydelse

Åbningstid for personlig betjening i Team Ydelse (kræver tidsbestilling)

Ring 64 74 75 14 for kontakt vedr. sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller bestil tid her.

Ring 64 74 75 15 for kontakt vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension.

Team Ydelse varetager behandling af ansøgninger og udbetalinger af forsørgelsesydelser (Kontanthjælp, Sygedagpenge, Ressourceforløbsydelse, Selvforsørgelses- hjemrejse eller overgangsydelse og Uddannelseshjælp). Team Ydelse behandler desuden ansøgninger om enkeltydelser.

 

Hvis du er syg og er ledig, kan du søge om sygedagpenge

Hvem kan få sygedagpenge?

Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan som ledig opfylde beskæftigelseskravet, hvis du opfylder følgende betingelse:

 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.

Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

På sygedagpenge – hvad nu?

Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du er fuldt ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, fortsætter din a-kasse med at udbetale dette under dine første 14 dages sygdom. Er det ikke tilfældet for dig, kan du i stedet henvende dig til kommunen, hvor du eventuelt vil kunne modtage sygedagpenge fra kommunen under de første 14 dages sygdom, hvis du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Når du har været syg i 14 dage, giver din a-kasse besked til kommunen om dit sygefravær. Det sker via den digitale løsning NemRefusion. Kommunen sender dig et underretningsbrev. Brevet bliver sendt til Digital Post på borger.dk, i Digital Post-appen, hos e-Boks og mit.dk, og du skal besvare det. Hvis du stadig er syg, skal du også udfylde et oplysningsskema. Det skal ske i selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge til dig fra den første sygefraværsdag, efter at din ret til din sædvanlige ydelse hos a-kassen ophører.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller modtage ECT-behandling.

Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

Det er kun lægebehandling i snæver forstand, du kan afvise. Dvs. behandlinger, der er foretaget af en læge, samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
 • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sådan får du sygedagpenge

Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du melde dig syg hos a-kassen på din første sygedag. Det gør du på jobnet.dk.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din a-kasse skal som udgangspunkt anmelde dit sygefravær til kommunen, inden der er gået tre uger fra din første sygedag. Når kommunen er orienteret om din sygemelding, sætter den gang i forskellige ting, så du kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Kommunen sender et såkaldt oplysningsskema til dig, som du skal udfylde i den digitale løsning Mit Sygefravær. Du kan se Digital Post fra det offentlige på borger.dk, i Digital Post-appen, hos e-Boks og mit.dk.

I oplysningsskemaet skal du bl.a. oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare. Du skal også give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når du skal have sygedagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. Du skal først gå ind på den digitale selvbetjeningsløsning, når du har meldt dig syg i a-kassen, og din a-kasse har indberettet dit sygefravær til kommunen. Du vil modtage besked i Digital Post fra det offentlige på borger.dk, i Digital Post-appen, hos e-Boks og mit.dk. I Mit Sygefravær skal du udfylde forskellige oplysninger, afhængigt af hvilke oplysninger din a-kasse har givet.

Du skal:

 • kommentere på de oplysninger, som din a-kasse har indberettet til kommunen
 • anmode om sygedagpenge fra kommunen
 • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sygedagpenge, hvis du er ledig

Mit Sygefravær

Det får du brug for:

 1. Oplysninger om din sygdom og behandling

Sådan gør du:

 1. Log på Mit Sygefravær
 2. Følg guiden på skærmen
 3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen

Arbejdsfastholdelse

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Arbejdsfastholdelse i jobcentret består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering

Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Arbejdsfastholdelse: Maja Jæger

Team Ydelse

Assens Rådhus

Telefontid i Team Ydelse

Åbningstid for personlig betjening i Team Ydelse (kræver tidsbestilling)

Ring 64 74 75 14 for kontakt vedr. sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller bestil tid her.

Ring 64 74 75 15 for kontakt vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension.

Team Ydelse varetager behandling af ansøgninger og udbetalinger af forsørgelsesydelser (Kontanthjælp, Sygedagpenge, Ressourceforløbsydelse, Selvforsørgelses- hjemrejse eller overgangsydelse og Uddannelseshjælp). Team Ydelse behandler desuden ansøgninger om enkeltydelser.

 

Hvis du er syg og selvstændig erhvervsdrivende, kan du søge om sygedagpenge

Hvem kan få sygedagpenge?

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

Der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover er det en betingelse, at:

 • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
 • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygefraværsdag.

Selvstændige skal anmelde deres sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har tegnet forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere.

For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark.

På sygedagpenge – hvad nu?

Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling.

Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

Du har alene mulighed for at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
 • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sådan får du sygedagpenge

Du skal anmode om sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion. Fristen for at anmode om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag.

Hvis du har tegnet en forsikring efter sygedagpengeloven, skal fraværet dog være anmeldt, senest en uge efter sygedagpengerettens indtræder, dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af forsikringen.

Det er kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når du har anmeldt dit sygefravær via den digitale løsning NemRefusion, sender kommunen et oplysningsskema til dig i Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk, som du skal udfylde.

Du skal bl.a. også oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, og du skal give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation.

Oplysningsskemaet finder du i den digitale løsning Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Efter du har anmeldt dit sygefravær til kommunen via NemRefusion, vil du i din i Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk modtage besked om, at du i visse situationer skal udfylde et oplysningsskema om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan du ved langvarig eller kronisk sygdom efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden.

Du kan ansøge om aftalen digitalt. Det er dog ikke alle kommuner, der anvender den digitale løsning.

Kontakt kommunen, hvis kommunen ikke anvender den digitale løsning.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Mit Sygefravær

Det får du brug for:

 1. Oplysninger om din sygdom og behandling

Sådan gør du:

 1. Log på Mit Sygefravær
 2. Følg guiden på skærmen
 3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen

Arbejdsfastholdelse

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Arbejdsfastholdelse i jobcentret består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering

Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Arbejdsfastholdelse: Maja Jæger

Team Ydelse

Assens Rådhus

Telefontid i Team Ydelse

Åbningstid for personlig betjening i Team Ydelse (kræver tidsbestilling)

Ring 64 74 75 14 for kontakt vedr. sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller bestil tid her.

Ring 64 74 75 15 for kontakt vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension.

Team Ydelse varetager behandling af ansøgninger og udbetalinger af forsørgelsesydelser (Kontanthjælp, Sygedagpenge, Ressourceforløbsydelse, Selvforsørgelses- hjemrejse eller overgangsydelse og Uddannelseshjælp). Team Ydelse behandler desuden ansøgninger om enkeltydelser.

 

Her kan du se de forskellige tilbud til dig, der er sygemeldt.

Se mere om bisidder, aktindsigt og klagevejledning.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links