Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Skole og SFO Erhvervspraktik

Erhvervspraktik

Her finder du inspiration til det gode praktikforløb for elever i 8. og 9. klasse. Nedenfor kan du høre Antonija fortælle om sit praktikforløb i en daginstitution.

Fra skoleåret 2024/25 skal alle elever i 8. og 9. klasse i Assens Kommune i erhvervspraktik. Formålet med praktikken er for at:

 • Give eleven mulighed for at prøve et rigtig arbejde og få erfaringer på egen hånd fra en arbejdsplads
 • Bidrage til elevens karrierelæring, ved at eleven via praktikforløbet bliver klogere på sig selv, får indsigt i hvordan forskellige kompetencer kan anvendes i et job samt får inspiration til valg af uddannelse
 • Bidrage til øget motivation og trivsel, ved at eleven kan vælge praktikplads efter interesse og får mulighed for at afprøve sine kompetencer på en anden måde end i den traditionelle undervisning
 • Understøtte at eleven får lyst og mod til at finde et fritidsjob

Særligt til forældre

Tager din arbejdsplads imod praktikanter? Så giv gerne beskeden videre. Måske er der en elev på dit barns skole, der mangler en praktikplads på en arbejdsplads som din?

 

Vil du i praktik på en af Assens Kommunes egne arbejdspladser?

På "Kontakt os" kan du finde information og kontaktoplysninger til Assens Kommunes egne arbejdspladser. 

 

Inspiration til elever og forældre

 • På www.minuddannelse.net kan du finde inspiration til bl.a. hvordan du finder et praktiksted.
 • På www.datacvr.virk.dk kan du slå virksomheder op i Assens Kommune eller søge efter virksomheder inden for en bestemt branche.
 • Inspiration til at finde en praktikplads finder du her Brug dit netværk

Inden praktikforløbet kan du evt. sende et lille skriv om dig selv til praktikstedet og beskrive hvilke mål du har med praktikforløbet.

Praktikaftalen

Din forberedelse

 

Her kan du se inspiration til, hvordan du arbejder med dine mål under praktikforløbet: 

OBS: Hvis du bliver syg under dit praktikforløb er det vigtigt at du kontakter både praktikstedet og din skole og melder dig syg.

Inspiration til virksomhederne

 • Eleven finder selv praktikplads og får aftalen underskrevet af praktikpladsen
 • Praktikstedet kan i praktikaftalen gøre eleven opmærksom på, om der er noget særligt eleven skal forberede inden praktikforløbet. Dette kan foregå over mail efter praktikaftalen er underskrevet

Forberedelse af en god introduktion

En god forberedelse er afgørende for at eleven får et godt praktikforløb. Forberedelse af arbejdsopgaver, en god introduktion og forventningsafstemning er med til at højne udbyttet af praktikforløbet for begge parter.

God modtagelse føles imødekommende og rart for både voksne og unge. Måske er praktikforløbet de unges første erfaring med ar­bejdsmarkedet. Derfor kan det godt betale sig at tage ekstra godt imod de unge og sørge for, at de har en kontaktperson, de løbende kan spørge om stort og småt.

Eleven kan på den første dag i praktikforløbet tale med virksomheden/kontaktpersonen om sine mål for praktikken

Praktikstedet kan f.eks.:

 • Give eleven et program ved praktikforløbets start om indhold af forløbet
 • Give eleven opgaver, der har med jobbet at gøre
 • Sørge for at eleven bliver præsenteret for flere afdelinger med forskellige arbejdsopgaver/jobfunktioner

Målet med meningsfuld praktik er bl.a. at:

 • Eleven får et godt indtryk af de faglige områder i virksomheden eller den branche virksomheden er den del af
 • Eleven får mulighed for at vurdere de krav og forventninger der er til at arbejde inden for området
 • Eleven kan hjælpes til at blive klar over sammenhængen mellem forskellige uddannelser og jobs ved at gøre sig nogle helt konkrete og brugbare erfaringer

Hvilke opgaver kan de unge løse?

Der er er væld af opgaver, som kan løses af unge under 18 år. Det kunne f.eks. være:

 • udpakning af varer,
 • prismærkning,
 • opfyldning,
 • betjening af kunder,
 • op­rydning,
 • rengøring,
 • sortering af varer,
 • pakning til leverancer ud af huset,
 • klargøring til møder,
 • scanne og makulere dokumenter og meget andet.

8. klasse-elever er typisk 14 år eller ældre.

Unge, som er fyldt 14 år må gerne udover ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner, gerne anvende visse maskiner såsom håndholdte boremaskiner og malkemaskiner. Arbejdet må dog ikke være farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelse om unges arbejde.

Erhvervspraktikanter må f.eks. ikke deltage i arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion, eller arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, eller arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

Erhvervspraktikanter må heller ikke arbejde med maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, maskiner med farlige stempellignende bevægelser, arbejde som fører eller operatør af traktorer, mejetærskere, læssemaskiner, gaffeltrucks o.l.

Elever i erhvervspraktik må heller ikke udføre arbejde, der indebærer risiko for højspændingsstød, med udstyr til svejsning og flammebehandling, eller med stoffer og materialer mærket med faresymboler og farebetegnelser.Arbejdstilsynet har lavet en mere detaljeret AT-vejledning, der beskriver de arbejdsopgaver, unge må udføre alt afhængig af deres alder.

I tvivlstilfælde kan Arbejdstilsynet kontaktes. Tlf. 70 12 12 88. Mail: at@at.dk.

Læs mere her: 

I ”Vejledning om erhvervspraktik” kan man læse en kort introduktion til virksomheder om bl.a. arbejdsmiljøregler, aldersgrænser, forsikring mm.

 

Læs også Gør unge klogere - virksomhedspjece

 


Regler vedr. unges arbejdsopgaver kan desuden læses her:

 • Praktikstedet kan evaluere forløbet med eleven på den sidste dag i praktikforløbet, f.eks. ved at eleven udfylder et spørgeskema eller tage en snak med eleven med udgangspunkt i elevens praktikseddel/mål med praktikken
 • Praktikstedet kan evt. give en tilbagemelding på forløbet til skolen, der hvor det er relevant

Skolens opgaver

 • Lærerne sætter tid af til at følge op og forberede eleverne på hvordan de evaluerer deres praktiksted – læreren kan evt. kontakte vejleder hvis de savner inspiration til dette.
 • Eleven bør have et mål med praktikken – vejleder og lærere forbereder dem på dette.
 • Eleven kan evt. sende et lille skriv til praktikstedet inden praktikforløbet, hvor de præsenterer sig selv og deres mål med praktikforløbet.

 • Der bør være en opmærksomhed på, at det for nogle elever kan give mening at lærerne besøger eleven under praktikforløbet

 • Skolen har ansvar for at sætte tid af til at alle elever kan evaluere deres praktikforløb for resten af klassen
 • Vejleder og lærer kan evt. tage praktikforløbet op ift. en UPV-samtale
 • Udbyttet af praktikforløbet kan evt. tages op på en skole-hjem-samtale
 • Eleven kan evt. lave et lille skriv til praktikstedet med en tak for denne gang. Hvad har eleven lært af praktikforløbet og fik eleven opfyldt sine mål?

 

Dagtilbud og Skole

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links