Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Udvikling og strategi By, Land og Kultur Miljø og Teknik Holmehave Naturprojekt Holmehave Naturprojekt

Holmehave Naturprojekt

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup skal beskytte fynboernes grundvand mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker ved at plante skov og etablere et vådområde, der mindsker udledning af kvælstof til fjorden og samtidig mindsker CO2.

Holmehave dækker over et 800 hektar stort projektområde, som Assens Kommune, VandCenter Syd og Hedeselskabet samarbejder om. Målet er at skabe et stort og multifunktionelt naturområde, der skal kunne varetage flere interesser, heriblandt:

 • at beskytte grundvandet på en af Danmarks største kildepladser.
 • at mindske udvaskningen af kvælstof til Odense Fjord.
 • at understøtte områdets biodiversitet.
 • at forbedre vandløbene.
 • at binde CO2 fra atmosfæren.
 • at klimasikre boligerne i området.
 • at give borgere og besøgende bedre adgang til landskabet.
 • at skabe flere udfoldelsesmuligheder for borgere og besøgende.

Ad frivillighedens vej vil vi skabe et varieret landskab med skov, lysåben natur og vådområder. Vådområdeindsatsen i Åsemose- og Verninge Mose-projekterne udgjorde puslespillets første brikker. Derudover er der nu gennemført 1. etape af jordfordelingen i området, hvor mere end 600 ha jord blev fordelt og 250 ha projektjord blev erhvervet.

Projektet realiseres via jordfordeling med økonomisk støtte og bistand fra Staten og EU via Landbrugsstyrelsen og med midler til jordopkøb fra Vandcenter Syd og Hedeselskabet. Desuden modtager projektet støtte fra Nordisk Ministerråd til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for området, der integrerer og vægter de mange hensyn, der skal tages, når udfordringerne, vi står overfor i det åbne land, skal adresseres. Københavns Universitet bidraget med analyser og organisering af workshops.

På dette kort kan du se afgrænsningen af projektområdet (PDF). De blå punkter markerer VandCenter Syds indvindingsboringer.

Strategisk helhedsplan for Verninge og Tommerup

For at sikre størst mulig sammenhængskraft mellem de initiativer, der er igangsat, og dem, der vil komme i fremtiden, er der udarbejdet et udkast til strategisk helhedsplan for Verninge- og Tommerups landskab.

Planens mål er:

 • at landskabet udvikles til et bedre sted i bred forstand – det vil sige for beboerne, land- og skovbrugerne, samt de besøgende.
 • at de forskellige initiativer (i relation til grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning, naturforvaltning, friluftliv og arealanvendelse i øvrigt) hænger så godt sammen som muligt og reducerer lodsjernenes og andres usikkerheder for fremtiden.
 • at den udarbejdes i et samarbejde mellem lodsejere, lokalsamfund, Assens Kommune og andre relevante aktører, så den færdige plan får et bredt ejerskab, hvor de forskellige deltagere hver især opfatter det som ’deres plan’.

Den færdige plan vil bestå af tre dele:

 1. Vision og konkrete mål,
 2. plan for vigtige arealmæssige sammenhænge og 
 3. en liste over højt prioriterede projekter.

Med ’helhedsplan’ menes en plan, som på den ene side inddrager de centrale interesser og funktioner, der skal tilgodeses i området, og på den anden side favner områdets natur- og landskabsmæssige helheder og sammenhænge. Med ’strategisk’ menes en plan, hvor der er foretaget klare prioriteringer af initiativer.

Ideen med en strategisk helhedsplan er at udstikke en fælles retning for det fremtidige landskab og understøtte en grøn omstilling igennem nytænkning inden for den offentlige forvaltning, herunder udvikling af nye, mere naturbaserede løsninger inden for den kommunale planlægning og arealforvaltning.

Nordisk Ministerråd biddrager med støtte til projektet, og Københavns Universitet, hvor man har mange års erfaring med sådanne samarbejdsdrevne processer, har bidraget med analyser og organisering af workshops.

Forløb

Vi indledte arbejdet med et opstartsmøde i Verninge Forsamlingshus den 11. oktober 2022. Her diskuterede vi de første synspunkter om områdets værdier og ideer til Holmehaves fremtid, og flere af de fremmødte skrev sig op som medlem af den strategigruppe, der vil fortsætte arbejdet med den strategiske helhedsplan. Strategigruppen repræsenterer de respektive interesser i området.

Efterfølgende er der gennemført fire workshops, et økonomi møde og en ekskursion rundt i området for strategigruppen. Den strategiske helhedsplan er nu udarbejdet og udkastet præsenteres på et offentligt møde den 5. marts 2024 inden videre politisk behandling. Det er vigtigt at pointere, at den strategiske helhedsplan ikke er et juridisk bindende dokument, men til gengæld et dokument, der kan kvalificere fremtidige planer for området.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links