Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Udvikling og strategi By, Land og Kultur Byudvikling Vores Kvarter

Vores Kvarter

INTRO

”Vores kvarter – Nygade og Baronvej” er et projekt der er udarbejdet og formet i et samarbejde mellem Realdania og Assens kommune.

Projektet har kastet tre konkrete projekter af sig: (se nederst på siden)

 1. Lokalplan og vejledning
 2. Bygningsfond
 3. Gadeforskønnelse

Projektet "Vores Kvarter"

Projektsamarbejdet blev igangsat 2020 i forbindelse med Realdania indsats ”Vores kvarter”, her efterspurgte de tre pilotprojekter i Danmark, hvoraf Assens, Bornholm og Vejle blev valgt.
Indsatsens hovedformål er at udvikle og teste nye metoder til udvikling af boligkvarterer med en særlig karakter – kulturelt, historisk eller arkitektonisk. Samarbejde om historiske huse kan nemlig skabe fællesskab, livskvalitet og en bæredygtig udvikling.

Med projektet afprøver Realdania hvorledes man kan skabe et engagerende og aktivt samarbejde mellem kulturmiljøernes forvaltere – kommunerne – og de mennesker, der lever og bor i de særlige kvarterer.

Rammen for projektet er at forbedre kulturmiljøet så længe beboerne forholder sig til det, er det deres opfattelse af kvarteret, ønsker og behov som er i fokus frem for fagfolks. Herved opnås ejerskab og måske et nyt syn på det sted man bor. Det har betydet at iterations logikken har været omdrejningspunktet for projektets metodetilgang, hvorfor projektet har været i konstant udvikling uden en præcis tidsplan, hvor eneste fastlagte produkt har været en form for en bevarende udviklingsplan.

Ved at lade beboerne indgå som en aktiv del af både udviklings- og arbejdsprocessen, samt at lade beboerne være medbestemmende i forhold til indholdet af det endelige slutprodukt og plangrundlag, er det målet at sikre de bedst mulige rammer for, at beboerne dels tager ejerskab til og dels forstår deres kulturmiljø¸ og den fremadrettet planlægning. Det er hensigten, at metoden på sigt kan være et værktøj, som kommuner kan bruge i arbejdet med at bevare og udvikle særlige kvarter over hele landet.

Hensigten med Assens Kommunes deltagelse i Realdanias indsats er dels at bidrage til undersøgelsen om, hvorvidt der kan udvikles nye og bedre metoder for beboerinddragelse i forbindelse med lokalplanlægning i eksisterende kulturmiljøer, og dels at understøtte det allerede pågående fokus på beboerinddragelse og kulturarv i Assens Kommune.

I forhold til det pågående fokus på beboerinddragelse kan nævnes politikken for aktivt medborgerskab; Sammen er vi bedst fra 2016 som kommunen arbejder efter. I forhold til kulturarv er der blevet arbejdet med registrering og udpegning af kulturmiljøerne i 2010 som blev indarbejdet i kommuneplanen 2013-2025. Senest har der været foretaget en Screening Af Kulturmiljøer
(SAK) I 2018.

Projektets proces

ARBEJDSGRUPPEN VORES KVARTER - NYGADE OG BARONVEJ

 • Ejer Bjarne Puggaard, Nygade 3
 • Lejer Charlotte Larsen, Nygade 10
 • Lejer Elena Lenskjold, Nygade 4 st. tv.
 • Ejer Gitte Ribau, Nygade 9
 • Ejer Anni Gregersen, Baronvej 8
 • Ejer Joy Christensen, Baronvej 10

LOKALPLAN MED BEBOERNES OPBAKNING OG VEJLEDNING

Ved projektstart var der et ønske om en slags ny bevarende udviklingsplan:

”en plan som beskriver hvordan områdets eksisterende bygningsmæssige kvaliteter skal bevares, men også beboernes ønske til udvikling i området og hvordan disse ønsker kan udføres”.

Gennem dialog mellem Realdania og kommunen blev det dog klart, særligt efter baselineundersøgelserne, at der kunne være en værdi i at holde niveauet af planer enkelt for både ejer- og beboernes overskuelighed og forståelse samt i forhold til arbejdsbyrden for kommunen. Det blev besluttet at planen om, en ikke juridisk bindende bevarende udviklingsplan skulle fraviges og erstattes med en juridisk bindende bevarende lokalplan. I lokalplanens skulle der i stedet sigtes efter at få ejer- og beboernes ønsker til udviklingen af området med, og at selve udførelsen til dels også kunne rummes i en vejledning evt. suppleret med andre tiltag.

Lokalplanen er herefter udarbejdet af Assens Kommune i fællesskab med arbejdsgruppen. På nogle særskilte møder har arbejdsgruppen været medbestemmende for, hvor niveauet for de bygningsregulerende bestemmelser skulle ligge – altså hvor ”stram” lokalplanen skulle være i forhold til eksempelvis udformning af bygningsdetaljer, materialevalg, farvesætning mv.

Centrale pointer for arbejdsgruppen ift. hvad lokalplanen skulle regulere og bidrage til er:

 • At sørge for at styrke det historiske miljø og historicismens stil som ses i dag
 • At rumme gode håndværksmæssige løsninger og være ”ægte”. Der må ikke bruges ”kulisseløsninger” ala pålimede/ilagte sprosser i vinduer eller pålimede fyldningslister i døre. Det gælder både tage, kviste, tagvinduer, døre og vinduer m.m.
 • At lokalplanen muliggør en fortsat udvikling af de enkelte boliger, således at disse kan tilpasses det moderne og gode liv. Der er derfor i lokalplanen indarbejdet mere vidde rammer for hvorledes bygningernes bagside, dvs. den side, der ikke er synlig fra gaden, kan til- og ombygges.

Planen har været i høring fra den 5. oktober til den 4. november 2022 og blev endeligt godkendt på Miljø, Teknik og Planudvalgets møde den 4. februar 2023.

BYGNINGSFOND

Der er hverken handlepligt eller økonomi knyttet til en lokalplan, derfor understøttes lokalplanen med et tiltag der har fokus på bygningsvedligeholdelse og økonomi. Med en bygningsfond forventes der at Realdania kan yde økonomisk støtte til vedligeholdelse, mod en ca. 50% egen finansiering fra bygningsejerne, hvor fonden kan søges i en 3-årig periode.

 

Hvad kan få støtte?

 • Kun facaden mod gaden / mod det fælles
 • Kun bygningsarbejder som følger lokalplanen m.m. og i god kvalitet.

 

Hvordan gør man?

 • Beboerne ansøger kommunen som definerer regler, procedure og udvikler anvisninger og fungere som sekretariat
 • Et fælles udvalg bedømmer ansøgninger, bestående af f.eks. projektleder udpeget af Realdania, kommunalbestyrelsesmedlem, Museumsinspektør, lokal ildsjæl udpeget af Arbejdsgruppen for Vores Kvarter - Nygade og Baronvej
 • Godkendte ansøgninger sendes videre til Realdania, som udbetaler pengene
  Der er mange formaliter ift. at oprette en bygningsfond og det er en tung proces, men vi arbejder for at være klar med en ”Bygningsfond” som kan søge fra 2023 til 2026.

 

Her kan ejer ansøge om

- 50% medfinansiering fra Realdania til bygningsarbejder mod ”Den Pæne Gade”.

- Derudover forventer vi hos kommunen at tilbyde:

- at ejer kan ansøge den kommunale pulje til arkitektur og bygningsarbejder om 25 % af de resterende 50%.

- at I kan ansøge kommunens Jubilæumsfond om, et rente- og afdragsfrit lån ift. det beløb I ikke får medfinansiering til.

Der er med andre ord rigtig gode muligheder på vej i forhold til økonomisk tilskud hvis ejer vil vedligeholde bygningerne og styrke det historiske autentiske miljø.

Ejer opfordres til at overveje muligheden. Til deres hjælp har vi fået udarbejdet en lille vejledning som vi håber, kan give jer et overblik og indgang til vedligehold, reparation og udskiftninger af jeres bygninger "Bevar værdierne"

Sidst på sommeren 2022 vil Arbejdsgruppen for Kvarteret kontakte ejer med henblik på at lave et samlet overblik over bygningsarbejder i kvarteret, for at kunne rette en samlet henvendelse til håndværkere ift. tilbud.

Assens forsyning forventer at separatkloakerer Nygade i 2024 i den forbindelse graves gaden op og det synes fordelagtigt at gentænke gaden. Hvilket passer godt i forhold til projektets timing og fokus på ”Den Pæne Gade”.

I øjeblikket undersøges mulige løsninger i samarbejde med Arbejdsgruppen for Kvarteret og et projektforslag forventes klart i august 2023.

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links