Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Puljer og støtte Grøn Pulje

Grøn Pulje

Her på siden kan du læse om Grøn Pulje og finde Assens Kommunes retningslinjer for at søge om tilskud fra Grøn Pulje.

Grøn Pulje er en pose penge udløst af nettilslutningen af et vedvarende energianlæg. Opstillerne pålægges at indbetale et bestemt beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori anlægget opstilles. For solcelleanlæg er det 40.000 kr. pr. opstillet MW. Det er kommunen, der administrer midlerne.

Du kan læse mere om Grøn Pulje i Lov om fremme af vedvarende energi (§ 14) samt i Bekendtgørelse om Grøn Pulje. Du kan finde lovstoffet på www.retsinformation.dk

De samlede retningslinjer kan downloades som printvenlig version her: Retningslinjer Grøn Pulje

Har du spørgsmål til Grøn Pulje kan du kontakte Plan og Kultur på tlf. 64 74 75 20.

Retningslinjer

Hvem kan søge?

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er:

 • Naboer indenfor 200 meter fra en solcellepark eller et vandkraftværk
 • Naboer inden for seks gange møllehøjde
 • Lokale i øvrigt i kommunen

Hvad kan der søges til?

Formålet med Grøn pulje er at tilføre værdi til lokalmiljøer, som er påvirket af nye energianlæg. Der kan søges om tilskud til følgende type projekter:

 • Forskønnende byrumsprojekter eller byrumsprojekter i øvrigt
 • Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier
 • Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier
 • Projekter, der fremmer en grøn og bæredygtig omstilling
 • Projekter i øvrigt, der styrker det lokale liv og sammenhængskraft

Der gives ikke tilskud til projekter, hvor støtten får karakter af erhvervstilskud eller fremmer enkeltpersoners private interesser”.

Hvor stort et beløb, kan der søges om?

Den enkelte puljes størrelse er fastlagt ved lov om VE anlæg og afgøres af antal opstillede MW.
Der kan maksimalt søges støtte svarende til puljens samlede størrelse.
Der ydes tilskud på op til 100 %. Tilskud kan gives til hele det ansøgte projekt eller til dele af projektet ud fra en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Ansøgte projekter skal være realiserbare. Nedenfor kan du læse, hvad et projekt som minimum skal opfylde.

Der skal være en underskrift og accept af projektet fra eventuelle lodsejere, ligesom der skal være redegjort for eventuelle nødvendige myndighedstilladelser.

Hvor et projekt forudsætter en tilladelse fra en eller flere myndigheder, skal ansøgningen vedlægges en tilladelse eller en forhåndsgodkendelse fra den pågældende myndighed.

Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal være på plads, inden tilskuddet kan gives. Tilsagn om tilskud gælder i seks måneder. Er nødvendige tilladelser ikke indhentet i løbet af den periode, bortfalder tilskuddet som udgangspunkt. Der kan i særlige tilfælde gives forlængelse.

Der gælder en tidsfrist på 1,5 år til gennemførelse af projekter. Er projektet ikke gennemført inden for den periode, bortfalder tilskuddet og tilskudsbeløbet går tilbage til puljen og ny ansøgningsrunde.

Der er krav om opfølgning, så det sikres, at midlerne anvendes i overensstemmelse med de vilkår, de er givet under. Nedenstående generelle krav skal være opfyldt. Der ud over kan der blive fastsat nærmere vilkår for hvert projekt, der får del i Grøn Pulje.

Der gennemføres en opfølgning midt i projektperioden samt en opfølgning ved projektafslutning.

Det påhviler ejer af et anlæg, der har fået tilskud fra Grøn pulje, at vedligeholde anlægget. Ansøgninger vedlægges en driftsplan.

Projekter tildelt midler fra Grøn pulje skal kunne dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation for udført arbejde.

Gennemførte projekter skal tilgodese lokalområdets beboere og besøgende. Der vil derfor i mange tilfælde stilles krav om, at der som forudsætning for støtten bliver tinglyst en offentlig brugsret på pågældende areal eller ejendom, der indgår i projektet.

Såfremt der skal prioriteres mellem indsendte projekter, vil nedenstående blive lagt til grund.

Assens Kommune prioriterer projekter, der understøtter de fem prioriterede områder i Vision 2030 med særlig vægt på ”Det gode liv skaber vi sammen” og ”Vi passer godt på vores natur og miljø”, ligesom muligheden for at opnå synergieffekter med andre projekter, vil kunne tillægges vægt i prioriteringen.

Midlerne i Grøn pulje fordeles med første prioritet til projekter i det lokalområde, hvor energianlægget er opstillet. Er der i den pågældende ansøgningsrunde ikke ansøgninger inden for lokalområdet, vil midlerne kunne prioriteres til tiltag i kommunen i øvrigt eller overføres til næste ansøgningsrunde.

(Lokalområdet defineres som det område, der vurderes at have tilknytning til der, hvor det pågældende /aktuelle VE energianlæg placeres).

Følgende parametre tillægges vægt i prioriteringen mellem ansøgte projekter:

 • Projektets bidrag til at styrke lokalområdet
 • At projektet er til gavn for en bred målgruppe og bliver tilgængeligt for offentligheden
 • Om der er indarbejdet et særligt hensyn til de allernærmeste naboer
 • I hvor høj grad projektet øger lokalområdets attraktionsværdi
 • I hvor høj grad projektet bidrager til en i bred forstand bæredygtig udvikling i lokalområdet
 • I hvor høj grad projektet tilfører værdi af varig karakter
 • Projektets seriøsitet og potentiale for realisering, herunder projektets samlede omfang, aktiviteter, tidsplan og sikkerhed ift. supplerende medfinansiering og øvrige nødvendige bidragsydere.

Der fastsættes to årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsrunderne tidsfastsættes for hvert projekt efter tidspunktet for udbetaling af midlerne til Grøn Pulje fra projektopstiller. Der afholdes et borgermøde i forbindelse med ansøgningsrunderne. Uddeling af midler følger nedenstående procedure.

 • Offentliggørelse af ansøgningsrunde. Offentliggørelse sker i ”Kommunen informerer”, på hjemmesiden samt ved orientering til det eller de relevante pågældende lokalråd og lokale interessenter.
 • Ansøgningsperioden fastsættes til minimum 8 uger.
 • Der afholdes et borgermøde i forbindelse med ansøgningsrunderne.
 • Ansøgninger indsendes.
 • Administrationen gennemgår ansøgningerne. Hvis VE-anlægget er opstillet i et område, der er repræsenteret af et lokalråd, fungerer lokalrådet som dialogpartner med administrationen i prioriteringen mellem de ansøgte projekter. Dette gælder ikke, hvis lokalrådet selv er ansøger.
 • Administrationen indstiller på baggrund af en faglig vurdering og eventuel dialog med det pågældende lokalråd til prioritering af projekter til Byrådet, der træffer beslutning om, hvilke projekter der tildeles midler fra Grøn pulje.
 • Støttede projekter skal dokumenteres udbudt i konkurrence.
 • Assens Kommune udbetaler først midler, når projektet er færdiggjort og det udførte arbejde og regnskabet er godkendt.

Den 1. december 2023 åbner en ny ansøgningsrunde for Grøn Pulje-midler.

Nettilslutningen af Ebberup solcellepark har udløst Grøn Pulje-midler på 1.764.000 kr. Der er gennemført to ansøgningsrunder i 2022/2023, hvor der er tildelt i alt 1.117.305 kr. i tilskud til projekter relateret til Ebberup Skov. Der er 646.695 kr. tilbage i puljen, som der fra den 1. december 2023 kan søges midler fra.

Midlerne fra Grøn Pulje vil blive tildelt som støtte til projekter efter retningslinjerne for Grøn Pulje. Midlerne vil kunne fordeles på flere projekter eller tildeles et enkelt projekt.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for den kommende ansøgningsrunde er torsdag den 1. februar 2024, hvor ansøgninger skal være kommunen i hænde senest kl 8.00 om morgenen.

Når ansøgningsrunden er åben, vil du kunne søge ved at anvende nedenstående ansøgningsskema. Du kan enten skrive i skemaet eller overføre punkterne til et nyt skema. Det er vigtigt, at alle punkter besvares.

Ansøgningsskema til Grøn Pulje

Har du spørgsmål til Grøn Pulje kan du kontakte Plan og Kultur på tlf. 64 74 75 20.

Byrådet har tildelt 550.000. kr. til Ebberup Vandværk til opførelse af en bålhytte, et handicapmuldtoilet, bålsted, drikkevandsstander og bord-bænkesæt. Se ansøgningen og projektbeskrivelsen her:

Byrådet har tildelt 567.305 kr. til Ebberup Vandværk til opførelse af en bålhytte, et handicapmuldtoilet, bålsted, drikkevandsstander og bord-bænkesæt. Se ansøgningen og projektbeskrivelsen

Byrådet har tildelt 639.345 kr. til Ebberup Hallerne til energirenoveringer og forbedring af adgang for gangbesværede brugere. Se ansøgningen og projektbeskrivelsen her.

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links