Skip til hoved indholdet
  Hjem Fritid og oplevelser Information til foreninger og aftenskoler Ansøgning om lokaletilskud

Ansøgning om lokaletilskud

Her kan du søge om lokaletilskud ved at logge på: KMD Booking - Tilskudsportalen.

Principper

Principper for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Assens Kommune (idrætsforeninger, spejdere m.fl.)

I henhold til folkeoplysningsloven yder Byrådet tilskud til driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter.

Lokaletilskud

Tilskud til idrætshaller Foreningernes egenbetaling = 52,00 kr. pr. time

Tilskud til idrætshaller, Foreningernes egenbetaling = 26,00 kr. pr. time
(400 m2 og derunder)

Tilskud til svømmehaller Foreningernes egenbetaling = 180,00 kr. pr. time

Tilskud til øvrige lokaler

 • Klubhuse, spejderhytter og lejrpladser 66 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter jf. loven (gælder både lejede og ejede lokaler)
 • Andre lokaler: 66 % af max. 139,24 kr. pr. time *
 • Rideklubber 66 % af max. 139,24 kr. pr. time *
  Tilskud til udgifterne til rytterstue ydes maksimalt for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag.
  Tilskud i ridehal ydes kun til timer med mindst 5 deltagere.
 • Golfklubber Folkeoplysningsudvalget fastsætter et tilskudsberettiget timetal og tilskud udgør 66 % af max. 139,24 kr. pr. time *
 • Billardklubber og dartklubber 35 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter

* Beløbene reguleres hvert år med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. Ovenstående er 2020 satser.

Tilskud til foreningsfitness

Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten foregår i regi af en godkendt folkeoplysende forening.
Der ydes tilskud til de lokaler, der er omfattet af en lejekontrakt. Antal m2 skal fremgå af kontrakten.

Til fitnessforeninger, som ikke tilbyder aktiviteter på hold ydes tilskud med 35% af lejeudgiften.
Til fitnessforeninger, som tilbyder aktiviteter på hold ydes tilskud med 50% af lejeudgiften.

Det er en betingelse for at opnå 50% i tilskud at foreningen tilbyder aktiviteter på hold i mindst 160 timer om året.
Det forudsættes, at aktiviteterne på hold er fast tilrettelagt og med instruktør.
Det forudsættes, at aktiviteterne foregår i de lokaler, som er omfattet af lejekontrakten.
Tilskud beregnes på grundlag af en lejeudgift på max. 625,- kr. pr. m2.
Beløbet omfatter udgifter til både leje- og forbrugsudgifter.
Der kan ikke ydes tilskud til et beløb, der er højere end foreningens faktiske udgift.

Lokaler i Danmark/Sydslesvig, men uden for Assens Kommune

Tilskud kan i enkeltstående tilfælde bevilges til leje af lokaler uden for Assens Kommune.
Tilskud beregnes med max. 66 % af KLs takster, 139,24 kr. pr. time for almindelige lokaler og 279,03 kr. pr. time for haller (idræts- og svømmehaller).
Der kan ikke ydes tilskud til et beløb, der er højere end foreningens faktiske udgift.

Lokaler i udlandet

Foreningerne skal indsende særskilt ansøgning, hvis der søges om tilskud til lokaleudgifter
i udlandet. Der kan bevilges tilskud til leje af lokaler til aktiviteten.
Tilskud kan ydes med 50 kr. pr. deltager pr. dag, max. for 5 dage pr. uge.

Generelt

Tilskuddet nedsættes ikke for medlemmer over 25 år.

Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Der ydes ikke tilskud til

 • lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen
 • udgifter til lokaler – bortset fra svømmehaller – til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes via Fritidsportalen hvert år senest den 1. februar.

Der kan søges om forskud, som udbetales snarest muligt efter den 1. april.

Forskud kan udbetales, hvis følgende er sendt ind:

 • regnskab for foregående år
 • årsberetning for foregående år
 • erklæring om indhentet børneattest

I forskud kan udbetales op til halvdelen af foregående års lokaletilskud, det endelig afregnede.

2. rate af lokaletilskuddet udbetales pr. 1. oktober. Her udbetales anden halvdel af indeværende års tilskud samt regulering fra det foregående år på baggrund af opgørelse af faktiske udgifter.

Godkendt i Uddannelse, Børn og Familie den 6. januar 2020.

Regnskabsaflæggelse

Foreningen indsender revideret regnskab til Kultur og Fritid.
Regnskabet aflægges for et kalenderår.
Hvis foreningens regnskabsår ikke følger kalenderåret skal der aflægges et tilskudsregnskab for kalenderåret.

Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat af kommunen.
Kontingentindtægterne skal fremgå separat af regnskabet.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal indsendes senest 1. april.

Årsberetning

En folkeoplysende forening skal hvert år indsende en beretning til Kultur og Fritid.
Beretningen skal beskrive foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Som årsberetning kan anvendes formandens beretning fra den seneste generalforsamling.

Årsberetningen skal som minimum indeholde omtale af

 • aktiviteterne
 • medlemsstatus
 • økonomi
 • fremtidsplaner

Årsberetningen skal indsendes senest 1. april.

Revision

Revisor:
Foreninger under Assens Kommunes Folkeoplysningsudvalg vælger selv en revisor.
Habilitetsreglerne skal overholdes. Revisor må ikke være nært beslægtet med formand eller kasserer.

Regnskabet skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor, hvis det kommunale tilskud er større end 600.000 kr. pr. år.

Revisionen skal:

 • efterprøve om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og de kommunale regler
 • kontrollere, at foreningens oplysninger til kommunen er korrekte
 • påtegne regnskabet.
  Af påtegningen skal det fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i loven, bekendtgørelsen og kommunens retningslinier.
  Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisor har krav på oplysninger og kan foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige for udøvelsen af sit hverv.

Revisor skal straks meddele lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning til foreningens ansvarlige.

En forudsætning for opnåelse af korrekt og retfærdig fordeling af kommunens afsatte midler er betinget af et korrekt indberetningsgrundlag for de enkelte foreninger. For at sikre at dette grundlag er tilstede kan der afsættes midler til brug for kommunal revision af foreningernes indberetningsgrundlag. Der kan hvert år udvælges et antal foreninger til revision.

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007.

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links