Skip til hoved indholdet
  Hjem Fritid og oplevelser Brug vores kommune Foreningshuset Gasværket

Foreningshuset Gasværket

Foreningshuset Gasværket

Foreningshuset Gasværket, Ramsherred 52, 5610 Assens er et kommunalt foreningshus, som kan benyttes af kommunens foreninger til foreningsaktiviteter og mødeaktivitet.

Huset kan udlånes til (i prioriteret rækkefølge)


Folkeoplysende foreninger
Alle andre foreninger i Assens Kommune samt grupper af personer, incl. f.eks. grundejerforeninger
Kultur og Fritid anviser til lokaler i Foreningshuset og henvendelser herom skal ske til Lise Christoffersen på tlf. 64 74 64 65.

Driften af Foreningshuset administreres af Assens Kommunes Ejendomsadministration og henvendelse herom skal ske til Vivi T. Hansen tlf. 64 74 74 40.

Assens Kommunes Entreprenørgård fører tilsyn med Foreningshuset (bygningsmassen) og dets tekniske installationer samt udearealer og henvendelse herom skal ske til Kenneth Sulstad Hansen mobil 20 80 23 74 eller Klaus Malmos Nørgaard mobil 20 80 79 08.

Ordensregler til Foreningshuset Gasværket

Foreningshuset Gasværket er et kommunalt foreningshus, som kan benyttes af kommunens foreninger til foreningsaktiviteter og mødeaktivitet.

Huset kan udlånes til (i prioriteret rækkefølge):

 1. Folkeoplysende foreninger
 2. Alle andre foreninger i Assens Kommune samt grupper af personer, incl. f.eks. grundejerforeninger

Reservation af huset kan maksimalt ske 12 måneder frem i tiden med frist for indgivelse af ansøgning den 1. juni og start fra 1. august (12 måneder regnet herfra). Der kan ligeledes ske udlån til enkeltstående eller korterevarende aktiviteter uden for nævnte frist, dog med forrang for aktiviteter, som er ansøgt inden for fristen.

Kultur og Fritid anviser til husets lokaler i overensstemmelse med Assens Kommunes retningslinjer for anvisning af offentlige lokaler, og med baggrund i disse, præciseres her følgende ordensregler gældende for Foreningshuset Gasværket:

 • Foreningshuset kan alene anvendes til mødelokale i forbindelse med foreningens normale foreningsvirksomhed. Ikke til afslutningsarrangementer, fester, kommercielle aktiviteter eller lignende.
 • Foreningshuset må ikke benyttes af udenforstående (som ikke er anvist til husets lokaler af Kultur og Fritid), uden Kultur og Fritids eller Folkeoplysningsudvalget forudgående har godkendt brugen.
 • Eventuel reklamering på og i kommunens ejendom, må kun ske efter forudgående aftale med Assens Kommune, og skal i givet fald være i overensstemmelse med Assens Kommunes retningslinjer for reklamering.
 • Der må ikke ske kommercielt salg fra ejendommen.
 • Brug af Foreningshuset skal ske i henhold til gældende retningslinjer for anvisning af offentlige lokaler, og anvendelsen af huset sker på brugerens ansvar. I tidsrummet for benyttelse af det anviste lokale, skal der altid være en ansvarlig person fra den anviste foreningen tilstede.
 • Foreningshuset må benyttes i tidsrummet kl.7.00-24.00 alle ugens dage. Det skal bemærkes, at Foreningshuset i enkeltstående tilfælde kan benyttes ud over den angivne tidsramme, dog skal brugen af Foreningshuset særligt på ”yder-tidspunkter” ske under hensyn til bygningens naboer, særligt ved til- og frakørsel til ejendommen.
 • Afregning (økonomisk) for benyttelse af de anviste lokaler sker i overensstemmelse med de af Assens Kommune vedtagne retningslinjer for anvisning af offentlige lokaler.
 • Der er etableret adgangskontrol i Foreningshuset. Brugeren (foreningen) er ansvarlig for at kontrollere, at samtlige døre og vinduer i det lånte er forsvarligt lukkede, når huset forlades. Gentagen forglemmelse med manglende aflukning af døre og vinduer, vil blive betragtet som en misligholdelse af udlåne-forholdet og kan bevirke, at brugerens adgang til Foreningshuset inddrages.
 • Assens Byråd har besluttet, at der ikke må ryges indendørs i kommunale lokaler – dette gælder også Foreningshuset.
 • Der foretages kommunal rengøring i Foreningshuset efter de af Assens Kommune fastsatte retningslinjer her for. Rengøringsmidler til daglig brug afholdes af brugerne selv.
 • Efter endt brug af lokaler i Foreningshuset, skal man rydde op efter sig, og lokalerne skal efterlades i samme stand, som man modtog dem. Borde tørres af, gulvet fejes og benyttede skraldespande tømmes.
 • Brugerne skal loyalt oplyse Kultur og Fritid, hvis et lokale ikke vil blive benyttet som anvist, så andre brugere kan få gavn af lokalet.
 • Foreningen er forpligtet i sin brug af Foreningshuset at vise hensyn til de øvrige brugere af huset, samt og udvise en adfærd som ikke støjende eller generende.
 • Folkeoplysningsudvalget har tillid til, at foreningen overholder ovennævnte ordensregler, samt de vedtagne retningslinjer for anvisning af offentlige lokaler, i modsat fald har Folkeoplysningsudvalget kompetence til at fratage foreningen muligheden for brug af huset.

Kultur og Fritid anviser til lokaler i Foreningshuset, og henvendelser herom skal ske til Lise Christoffersen på tlf. 64 74 64 65 eller pr. mail lichr@assens.dk.

Driften af Foreningshuset administreres af Assens Kommunes Ejendomsadministration, og henvendelse herom skal ske til Vivi T. Hansen, tlf. 64 74 74 40 eller pr. mail vthan@assens.dk.

Assens Kommunes Entreprenørgård fører tilsyn med Foreningshuset (bygningsmassen) og dets tekniske installationer samt udearealer og henvendelse her om skal ske til Jens Jørgen Pedersen
på tlf. 21 71 71 74 eller pr. mail jejpe@assens.dk

Assens den 31. oktober 2013 (v/ jurist Christopher M. Rau)

Kultur og Fritid

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links