Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø og affald Miljøgodkendelse af virksomheder

Miljøgodkendelse af virksomheder

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes af kommunen ved etablering og ændringer.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

Ønsker du at etablere en virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal du have en miljøgodkendelse, før du kan starte driften.

Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, lugt, opbevaring af olie, kemikalier og andre miljøskadelige stoffer.

De virksomhedstyper, som er omfattet af regler om miljøgodkendelse, fremgår af listen på bilag 1 og bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. De kaldes derfor ”listevirksomheder”.

Bilag 1-virksomheder er de mere miljøtunge IE-virksomheder. For disse skal der også ofte udarbejdes en miljøkonsekvensrapport ved etablering eller større udvidelser. Nogle bilag 1-virksomheder er ”s-mærkede” og skal derfor miljøsagsbehandles af Miljøstyrelsen. 

Bilag 2- virksomheder skal ofte have en mere forenklet miljøgodkendelse baseret på standardvilkår, som er udarbejdet for specifikke brancher.

I stedet for en traditionel skriftlig ansøgning i skemaform skal virksomheder nu søge miljøgodkendelse digitalt via virk.dk

Hvornår skal du søge om miljøgodkendelse?

Skal du etablere, udvide eller ændre produktionen på din listevirksomhed, skal du indsende en ansøgning om miljøgodkendelse via virk.dk.

Det skal ske i så god tid, at du kan nå at få din miljøgodkendelse inden virksomheden eller ændringen skal etableres. I de fleste tilfælde vil miljøgodkendelsen blive meddelt indenfor 4 måneder fra en ansøgning, når alle nødvendige oplysninger er indsendt.

I særlige tilfælde, fx hvis din virksomhed er omfattet af VVM-reglerne, kan der gå længere tid.

Er du i tvivl om hvorvidt etablering eller ændring af din virksomhed er omfattet af reglerne, er du velkommen til at kontakte Team Industri.

Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde?

I bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4 findes en liste over de oplysninger, som din ansøgning skal indeholde.

For en række virksomheder er der udarbejdet en række generelle standardvilkår, som kommunen indsætter i din miljøgodkendelse.

Der er trådt en bekendtgørelse i kraft om standardvilkår. Bekendtgørelsens bilag 1, kan man se hvilke virksomhedstyper, der er omfattet af Standardvilkår. Standardvilkårene giver et overblik over hvilke krav, der vil blive stillet til din virksomhed. 

Udover standardvilkårene stiller vi krav til støj, egenkontrol og eventuelt andre aktiviteter, hvis de ikke er omfattet i standardvilkårene. Derudover er der en oversigt over, hvilke oplysninger der skal indsendes for den virksomhedstype.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes til Assens Kommune, Miljø og Natur (send via din digitale postkasse på Virk.dk).

Ønsker din virksomhed at aflede spildevand fra produktionen til det offentlige kloaksystem, skal der endvidere ansøges om tilladelse hertil. Læs mere herom på hjemmesiden på nedenstående link.

Hvordan foregår det, når der skal udarbejdes en miljøgodkendelse?

Når din virksomhed ansøger om miljøgodkendelse, kan du forvente at sagsforløbet bliver sådan:
1. Ansøgning om miljøgodkendelse indsendes til Assens Kommune
2. (Offentlig annoncering af ansøgning, 14 dage)*
3. Behandling af ansøgning om miljøgodkendelse
4. (Udarbejdelse af basistilstandsrapport)**
5. Udkast sendes til udtalelse hos virksomheden og eventuelt naboer
6. Miljøgodkendelse meddeles
7. Offentlig annoncering (samtidig som miljøgodkendelsen meddeles)
8. Klageperiode på 4 uger

* Gælder kun for alle virksomheder på bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder
** Gælder kun for visse virksomheder på bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder

Hvem skal lave en basistilstandsrapport?

For at sikre, at virksomheder ikke forurener jord og grundvand, skal nogle virksomheder lave en forureningsundersøgelse.

Virksomheder, som har farlige stoffer, som stammer fra en aktivitet omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomheder, skal udarbejde en rapport med oplysninger om jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening. Dette kaldes en basistilstandsrapport.

Basistilstandsrapporten skal udarbejdes i forbindelse med godkendelse, og der må ikke gives miljøgodkendelse før Assens Kommune har godkendt basistilstandsrapporten.

Du kan læse mere om reglerne for basistilstandsrapporter i kapitel 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Planmæssige forhold skal overholdes af virksomheden

Virksomheders placering skal ske i overensstemmelse med gældende planer. For en aktuel placering er der vedtaget en kommuneplan med rammebestemmelser og i nogle tilfælde lokalplaner og byplanvedtægter, som har betydning for hvor og hvordan en virksomhed skal indrettes.

Landzonetilladelse for virksomheder i landzone

Hvis din virksomhed ligger i landzone skal du have en landzonetilladelse efter planloven, før du kan etablere dig eller ændre/udvide din virksomhed.

Du kan læse mere på Er din virksomhed placeret i landzonen (Link)

Brugerbetaling for miljøgodkendelse

Virksomheder skal betale for den tid, som Assens Kommune bruger på at behandle en ansøgning om miljøgodkendelse. Assens Kommune sender en opkrævning for de timer, der er brugt på sagsbehandling. Timesatsen fastsættes hvert år af Miljøstyrelsen og kan findes ved en søgning på deres hjemmeside mst.dk

Se også ...

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links