Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Lokalråd Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Her ser I flere eksempler på etablering af lokalråd i Assens Kommune.

Før I går i gang

Et lokalråd er et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i Assens Kommune og med Assens Kommune.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.

I kan altid kontakte Steen Søgaard fra Assens Kommune vedrørende råd og vejledning til etablering af et lokalråd. Se kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Et lokalråd starter oftest på baggrund af, at en eller flere borgere i et lokalområde tager initiativ til dette. Det kan eksempelvis være, at borgeren savner initiativer i lokalområdet eller mangler nogen, der kan samle og styrke lokalsamfundet og udvikle samarbejdet med Assens Kommune.

Eksempel:

Lokalrådet for Kerte Sogn blev etableret i februar 2022. Det skete på baggrund af en enkelt borgers opslag på en lokal Facebookside, som fik mange positive tilbagemeldinger. Borgeren efterlyste et lokalråd, som kunne sikre etablering af en legeplads, kunne indgå i dialog med Assens Kommune mv. Efterfølgende blev der inviteret til et borgermøde i november 2021 i forsamlingshuset i Kerte, hvor omkring 40 lokale borgere deltog. Borgerne bakkede op om ideen, og der blev efterfølgende afholdt stiftende generalforsamling i februar 2022.

Et lokalråd kan også startes ved, at en eller flere foreninger i et lokalområde tager initiativ til dette. Det kan eksempelvis være en eksisterende borgerforening, der ønsker at omdanne sig til lokalråd, eksempelvis for at få det årlige dialogmøde med repræsentanter fra Byrådet. På denne måde opstod lokalrådet for Sandager-Salbrovad-Barløse i foråret 2022.

Sådan støtter Assens Kommune lokalrådene

Et lokalråd i Assens Kommune modtager årligt en driftsstøtte på 15.000 kroner. Driftsstøtten er betinget af:

 • Lokalrådet afholder en årlig generalforsamling og fremsender referat heraf sammen med en opdateret bestyrelsesliste til Assens Kommune.
 • At lokalrådet via dets vedtægter er demokratisk.
 • At lokalrådet fremsender dokumentation for anvendelse af sidste års driftstilskud.
 • At lokalrådet afholder et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Byrådet.
 • Driftsstøtten anvendes primært til mødeudgifter, aktiviteter, lokal PR mv.

Assens Kommune yder ligeledes administrativ bistand til lokalrådene – også i opstartsfasen. Den administrative bistand består blandt andet af:

 • Rådgivning vedrørende opstart af lokalråd, herunder vedtægter, geografisk afgrænsning mm.
 • Sparring omkring lokalrådets virke. (Eksempelvis: Hvordan afholdes gode møder? Hvordan kan man engagere sine medborgere? Hvilke temaer kan vi arbejde med? Osv.).
 • Bistand til tværgående samarbejde mellem eksempelvis flere lokalråd.
 • Assistance omkring PR, udarbejdelse af pressemeddelelser mv.
 • Bistand til planlægning og afholdelse af dialogmøder med politikerne fra Assens Byråd.
 • Sparring på udviklingsplaner, projektideer etc.

Om driftsstøtten

Et lokalråd i Assens Kommune modtager 15.000 kroner årligt i driftsstøtte, hvis der er flere end 1200 indbyggere i lokalrådets geografiske dækningsområde og 7.500 kroner med færre indbyggere. Driftsstøtten kan eksempelvis anvendes til mødeudgifter, udgifter til annoncering og PR med videre.

For at kunne modtage driftsstøtte i lokalrådets første leveår, skal lokalrådet være etableret og godkendt inden udgangen af 3. kvartal. Det vil sige senest 30. september.

Lokalrådets bestyrelse

Der kan være situationer, hvor man i en opstartsfase, vælger at udpege en del af bestyrelsen, og supplere med valgte medlemmer.

 • Nogle lokalråd har sammensat bestyrelsen, så den både består af valgte og udpegede medlemmer. De udpegede medlemmer kan eksempelvis repræsentere erhvervslivet, bestyrelserne i børneinstitutioner og skoler mv.
 • Det vigtigste er, at bestyrelsen har et flertal af valgte medlemmer!

Det er helt op til det enkelte lokalråd. Mange lokalråd vil nok, på et bestemt tidspunkt, opleve at stå i en situation, hvor der arbejdes med et bestemt emne, og hvor bestyrelsen ikke har den fornødne viden eller tid.

Dér vil det være logisk, at lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe, hvor ikke-valgte borgere kan deltage.
Der vil også være andre situationer, hvor det giver god mening at tilknytte ikke-valgte borgere, organisationer, foreninger eller lignende.

Det er helt op til lokalrådet selv. Så længe alle borgere i lokalrådets dækningsområde har samme mulighed for opstilling til bestyrelsen.

Det er helt op til det enkelte lokalråd, der forventes dog mindst at sidde fem personer i bestyrelsen. De fleste lokalråd har mellem 7-9 medlemmer i bestyrelsen.

Lokalrådets arbejde

Der er ingen krav til antallet af møder, udover en årlig generalforsamling og et dialogmøde med en gruppe af politikere fra Assens Byråd.

Det mest naturlige vil dog være, at lokalrådet afholder følgende møder:

 • En årlig generalforsamling med årsberetning, valg af bestyrelsesmedlemmer etc.
 •  Et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd.
 • 2 – 4 ordinære lokalrådsmøder. Disse kan være rene orienteringsmøder, udviklingsmøder, hvor deltagerne diskuterer nye ideer osv.
 • Et antal bestyrelsesmøder.

Note: Denne standardvedtægt er udelukkende ment som inspiration, og er således ikke nødvendigvis dækkende for et lokalråds behov. I kan til enhver tid rette spørgsmål til personerne sidst i dette dokument, der også kan henvise jer til andre lokalråds vedtægter, som I eventuelt kan blive inspireret af.

Vedtægter for __________ lokalråd

§ 1 Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for fremme af X-købings/X-købing sogn/skoledistrikt/? (lokalrådets dækningsområde) særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Assens Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde. Dette kan ske gennem medierne, via hjemmeside eller facebook, eller gennem et beboerblad.

St. 4. Lokalrådet er upolitisk.

 

§ 2 Generalforsamling

Stk. 1. X lokalråds øverste myndighed er borgerne i X-købings/X-købing sogn/skoledistrikt/? Lokalrådet vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes inden den xx. marts.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med to ugers varsel i (lokalavis og på eventuel hjemmeside). Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
 • Valg af revisorer.
 • Eventuelt.

Stk. 3. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme. En fremmødt borger kan kun repræsentere sig selv.

Stk. 4. Borgere, Borgere, der er fastboende i __________ kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

 

§ 3 Lokalrådet

Stk. 1. Lokalrådet består af X medlemmer, samt X suppleanter og X revisorer. Lokalrådsmandatet er toårigt med X på valg ulige år og X på valg lige år. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne, der skal skrives på stemmesedlen, skal være lig antal pladser i lokalrådet, der er på valg (eksklusive suppleanter).

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne.

 

§ 4 Lokalrådets virke

Stk. 1. Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til lokalrådsmøde, samt efter behov. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel og gennem udsendelse af dagsorden.
Det samlede lokalråd inviterer til dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd. Dette sker gennem udsendelse af dagsorden mindst 14 dage før dialogmødet.

Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest syv dage før mødets afholdelse.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst X af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

Stk. 3. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere m.fl.

 

§ 5

Stk. 1. Lokalrådets møder er åbne for offentligheden, og annonceres gennem XX (hjemmeside, Facebook etc.).

 

§ 6 Lokalrådets økonomi

Stk. 1. Lokalrådet modtager en årlig driftsstøtte fra Assens Kommune.

Stk. 2. Lokalrådet kan etablere en støtteforening, hvor enhver borger kan opnå medlemskab gennem et årligt kontingent på xx kroner.

Stk. 3. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

 

§ 7

Stk. 1. Såfremt mindst xx borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde, er lokalrådet pligtig til at indkalde til et sådant, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst X lokalrådsmedlemmer.

 

§ 8

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue.

 

§ 10

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst X medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets dækningsområde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx/xx 20xx

Steen Søgaard

Udviklingskonsulent

Plan og Kultur

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links