Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Lokalråd Hvad er et lokalråd?

Hvad er et lokalråd?

Hvad er et lokalråd?

Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum, der dækker et afgrænset geografisk område. Et afgrænset geografisk område er eksempelvis Brylle Sogn eller Aarup by.

Lokalrådets bestyrelse består af engagerede og aktive borgere og ofte også repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet. Alle medlemmer af bestyrelsen har det mål for øje at medvirke til at skabe udvikling i og af deres lokalsamfund gennem fælles indsats, og gennem samarbejde med Assens Kommune og de øvrige lokalråd i kommunen.

Alle borgere over 18 år i lokalrådets geografiske område er opstillingsberettigede på lokalrådets årlige generalforsamling, og kan således vælges ind i lokalrådet.

Lokalrådet er hele lokalsamfundets råd og skal derfor være et åbent og demokratisk forum med åbne møder, hvor alle kan deltage og alle kan komme til orde.

Lokalrådets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der typisk afholdes i årets første kvartal. Her vælger de fremmødte borgere medlemmerne til lokalrådets bestyrelse, der oftest består af 5 – 13 medlemmer. 

Nærdemokrati

Assens Kommune prioriterer nærdemokratiet og det tætte samarbejde med borgerne og de enkelte lokalsamfund. Borgernes engagement i udvikling af deres lokalsamfund er vigtig, og med lokalrådsmodellen er der skabt et vigtigt grundlag for dette.

Lokalrådene og Landdistriktsrådet er vigtige samarbejdsparter for Byrådet og administrationen i Assens Kommune. Lokalrådene har været initiativtagere til Assens Kommunes bosætningsportal ”Flyt til Vestfyn”, og har eksempelvis været tætte samarbejdsparter til udarbejdelse af Assens Kommunes bosætningsstrategi. Emner som klima, bæredygtighed, fritidsmuligheder, events kan også være eksempler på emner, der kan arbejdes med, og samarbejdes om i lokalrådene. 

Dialog

Dialog fremmer nærdemokrati, og derfor er dialogmøder en af grundstenene i Assens Kommunes lokalrådsmodel. Assens Kommune er inddelt i fem områder: nord, syd, øst, vest og center (kort?). I hver af disse fem områder er der etableret et dialogudvalg, der består af 5-6 byrådspolitikere. Det enkelte dialogudvalg er sammensat på en måde, der sikrer, at hvert af de stående politiske udvalg er repræsenteret i dialogudvalget. Hvert 2. år rokerer en del af byrådspolitikerne, så den enkelte politiker får kendskab til nye lokalområder.

Hvert lokalråd og Landdistriktsrådet har et årligt møde med det dialogudvalg, der er tilknyttet lokalrådets område. På mødet deltager ligeledes en repræsentant fra administrationen. På dialogmøderne drøftes emner af både lokal og kommunal interesse. Dialogmøderne medvirker til at fremme dialogen og kendskabet – og dermed samarbejdet - mellem de enkelte lokalråd/lokalsamfund og politikerne i Assens Byråd. Der kan ikke træffes politiske beslutninger på et dialogmøde, ligesom der ikke sagsbehandles på møderne.

Repræsentanten fra administrationen tager eventuelle spørgsmål og ønsker med fra mødet, og sikrer besvarelse og/eller videre bearbejdning i det administrative system.

Dialogmøderne afholdes mellem lokalrådets/Landdistriktsrådets bestyrelse, de 5-6 byrådspolitikere i dialogudvalget og en repræsentant fra administrationen. Ønsker et lokalråd eller Landdistriktsrådet at invitere lokale borgere med til dialog, skal dette ske på et selvstændigt borgermøde.

Netværk

For at understøtte og fremme det tværgående samarbejde mellem lokalrådene, Landdistriktsrådet og Byrådet, afholdes først på året en årlig temadag med et overordnet emne. Temadagen planlægges af repræsentanter fra lokalrådene, Landdistriktsrådet og administrationen med inspiration fra de stående politiske udvalg.

Temadagens overordnede emne dagsordenssættes på årets dialogmøder, så hvert enkelt lokalråd/Landdistriktsrådet og byrådspolitikerne får drøftet emnet i en mere lokal kontekst.

Status lokalråd og Landdistriktsråd

Der er etableret 17 lokalråd i Assens Kommune, og de dækker tilsammen 88 % af borgerne i kommunen, Landdistriktsrådet varetager de resterende områder. Lokalrådene og Landdistriktsrådet modtager driftsstøtte fra Assens Kommune. Driftsstøtten er betinget af:

  • Lokalrådet/LDR afholder en årlig generalforsamling og fremsender referat til Assens Kommune sammen med en opdateret bestyrelsesliste.
  • At lokalrådet/LDR via dets vedtægter er demokratisk.
  • At lokalrådet/LDR fremsender dokumentation for anvendelse af sidste års driftstilskud.
  • At lokalrådet/LDR afholder det årlige dialogmøde med en gruppe politikere fra Byrådet.
  • At lokalrådet/LDR ikke opkræver medlemskontingent.

Baggrund

Assens Kommunes lokalrådsmodel blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016. Dermed blev der skabt et nyt fundament for nærdemokrati og dialog mellem borgerne og kommunen. Byrådets vision for Assens Kommunes lokalrådsmodel er:

  • Assens Kommune ønsker levende og aktive lokalsamfund, der engagerer sig og tager medansvar for egen udvikling i samarbejde med Assens Kommune og andre interessenter.
  • Assens Kommune ønsker en kontinuerlig, systematisk og involverende dialog mellem de enkelte lokalråd og politikerne i Assens Kommune.
  • Assens Kommune ønsker et tværgående og udviklende samarbejde mellem samtlige lokalråd i kommunen.

Steen Søgaard

Udviklingskonsulent

Plan og Kultur

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links