Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Assens Handicapråd Handicaprådets forretningsorden

I medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37a har Byrådet i Assens Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse om råd på det sociale område, §§ 1 og 2 har Assens Kommunes Handicapråd fastsat følgende forretningsorden.

Handicaprådets forretningsorden

Handicaprådets formål og opgaver

§ 1 Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.
 2. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske forholder vedrører handicappede.
 3. Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker medhandicap.
 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.
 5. Handicaprådet kan udarbejde en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområdet, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.
 6. Handicaprådet afgiver en gang årligt – i maj måned - en beretning om rådets arbejde i det forgangne år til Byrådet.
 7. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådets funktionsperiode

§ 2 Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Handicaprådets sammensætning

§ 3 Rådet består af 12 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byråd og forvaltning.

Stk. 2. Sammensætningen skal i øvrigt ske efter følgende retningslinjer. Seks medlemmer udpeget af og blandt Byrådets medlemmer. Seks medlemmer udpeges af Byrådet efterindstilling fra Danske Handicaporganisationer, således at medlemmerne repræsenteret forskellige handicapgrupper og såvel børne- som voksenområdet.

Stk. 3. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet. Hvis Byrådet beslutter dette, optager de én af de pladser, som Danske Handicaporganisationer indstiller til.

Stk. 4. Der udpeges efter samme retningslinjer, som i stk. 2, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Ved medlemsforfald gives afbud til formanden, som indkalder stedfortræder.

Stk. 5. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

§ 5 Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet.

Valg af formand og næstformand

§ 6 Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.

Stk. 2. Vælges formanden for rådet bland myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt Danske Handicaporganisationersrepræsentanter og vice versa.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 4. Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

Rådets møder

§ 7 Kommunen tager initiativ til indkaldelse af det første møde efter kommunalvalget.

Stk. 2. Kommunen retter senest en måned efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen med henblik på udpegning af medlemmer til Handicaprådet.

Stk. 3. Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, kommunen eller to medlemmer af rådet.

§ 8 Kommunen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.

Stk. 2. På konstituerende møde drøftes udmøntning af sekretariatsbistanden.

Stk. 3. Kommunen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 4. Rådet udarbejder, på grundlag af den udmeldte ramme, et budget for rådets arbejde i det kommende år.

§ 9 Rådet afholder møder efter behov, dog mindst fire gange årligt.

 1. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden.
 2. Rådets møder er ikke offentlige.
 3. Rådet kan, når forholdene taler herfor, i uopsættelige sager, bemyndige formandskabet til at afgive svar på rådets vegne.
 4. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel Byrådet som enhver kommunal myndighed med forespørgsler og forslag.
 5. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper blandt rådets medlemmer til belysning af særlige problemstillinger.
 6. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte, mens andre repræsenterer en frivillig organisation.
 7. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem.

Stk. 2. Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal dagsordenen være ude mindst fem arbejdsdage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 4. Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og træffes beslutninger i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved almindelig stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

§ 10 Der udarbejdes et beslutningsreferat, som godkendes på mødet. Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.

§ 11 Byrådet yder erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet efter reglerne i §16a i lov om kommunernes styrelse.

§ 12 Denne forretningsorden kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Godkendt i Assens Handicapråd 10. marts 2022.

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links