Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Assens Ældreråd Ældrerådets vedtægter

Ældrerådets vedtægter

Ældrerådet er etableret i henhold til i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

§1. LOVGRUNDLAG

1: Ældrerådet er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

§2. FORMÅL

1: Ældrerådet rådgiver byrådet/udvalgene i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet/udvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.
2: Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre med-borgere.
3: Ældrerådet skal herunder medvirke til, at dialogen mellem de ældre og byrådet/udvalg udbygges.
4: De ældre skal have mulighed for at drøfte og rådgive om indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.
5: Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

§3. VIRKSOMHED

1: Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af "Forvaltningsloven" og "Offentlighedsloven". Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager.
2: Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle forvaltningsgrene om emner, som har betydning for ældre i kommunen.
3: Ældrerådet kan behandle generelle spørgsmål men må ikke behandle personsager. Ældrerådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.
4: Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside.
5: Ældrerådet skal holde sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.
6: Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter vedrørende det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det kommunale tilsyn af plejeboliger.
7: Ældrerådet udarbejder årligt en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Den sendes til byrådet og offentliggøres.

§4. ÆLDRERÅDET

1: Til Assens Ældreråd vælges 9 medlemmer.
2: Endvidere vælges 5 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder.
3: Stedfortrædere deltager ikke i ældrerådets møder.
4: Medlemskab af ældrerådet er ikke et borgerligt ombud.

§5. VALG

1: Byrådet sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år.
2: Valgperioden følger byrådets.
3: Senest 6 måneder før valget fastsættes i samråd med ældrerådet regler for, hvordan valget skal holdes.
4: Alle plus 60-årige kan opstille til valget til ældrerådet.
5: Ældrerådets funktionsperiode begynder den førstkommende 1. januar efter valgets afholdelse.

§6. KONSTITUERING

1: Ældrerådet konstituerer sig senest 1 måned efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
2: Det konstituerende møde indkaldes af det medlem, som længst har været medlem af et ældreråd, og mødet ledes af denne indtil valget af ny formand har fundet sted. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.
3: Der kan vælges et forretningsudvalg, hvis ældrerådet vedtager en forretningsorden med det indhold.
4: Ældrerådet kan beslutte at nedsætte faste udvalg for hele valgperioden og/eller ad hoc arbejdsgrupper for bestemte opgaver.
5: En arbejdsgruppes kommissorium besluttes af ældrerådet og kan aldrig udtale sig på ældrerådets vegne.
6: Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§7. ØKONOMI

1: Byrådet betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller lokaler samt sekretariatsbistand til rådighed, hvis ældrerådet ønsker dette.
2: Ældrerådet udarbejder og fremsender forslag til eget budget for det kommende år efter de af byrådet fastlagte retningslinjer.
3: Det årlige budgetterede beløb indsættes ved årets begyndelse på ældrerådets bankkonto. Ældrerådet aflægger regnskab for anvendelse af bevillingen sammen med beretningen.
4: Medlemmer af ældreråd modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse under iagttagelse af retssikkerhedslovens § 31, stk. 3 og stk. 4.

§8. SAMARBEJDE

1: Byrådet og ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for ældre i Assens Kommune.
2: Det forudsættes, at ældrerådet selv aktivt indgår i samarbejde med byrådet og udvalgene, dels ved at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som byrådet/udvalgene og ældrerådet i fællesskab har besluttet, at ældrerådet skal beskæftige sig med.
For at opnå en aktiv, gensidig dialog afholdes mindst 2 møder årligt med Social- og Ældreudvalget. Efter behov kan der aftales møder med de øvrige udvalg.
3: Ældrerådet mødes efter behov med administrationen for drøftelse af ældrepolitiske emner.
4: Den lovbestemte høring af ældrerådet, om alle forhold der vedrører ældre, gælder hvad enten beslutning træffes i byrådet, et udvalg eller i administrationen.
5: Høringen skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er mindst tre uger. I undtagelsestilfælde aftales særlig høringsprocedure mellem ældrerådets formand og administrationen. Ældrerådet afgiver skriftlige høringssvar, således at de kan indgå såvel i den politiske som administrative beslutningsprocedure.
6: Høringer med bilag sendes til alle medlemmer af ældrerådet. Fremsendelsen sker elektronisk i særlige tilfælde kan anvendes almindelig postgang.
7: Hvis byrådet overdrager udførelsen af opgaver til private aktører eller til en anden offentlig aktør, skal byrådet sikre - inden overdragelsen - at ældrerådet fortsat høres om væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører ældre.

§9. IKRAFTTRÆDEN

1: Vedtægten træder i kraft efter forudgående vedtagelse i ældreråd og byråd.
2: Vedtægterne tages op til revision, hvis lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det.
3: Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, godkendes af både byråd og ældreråd.

Byrådssekretariatet

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links