Skip til hoved indholdet

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Det kan være beboelse, delvis privat beboelse og delvis erhvervsformål (de såkaldte blandede lejemål).

Hvad er Huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer afgørelse i konkrete tvister/uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Private udlejningsejendomme er privat beboelse eller delvis privat beboelse og delvis erhvervsformål - de såkaldte blandede lejemål.
Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), skal du henvende dig til Beboerklagenævnet.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Nævnets sekretariat giver vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagernes indbringelse.
Nævnet kan vejlede om, hvilken type sager du kan indbringe for Huslejenævnet. De kan også vejlede om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen. I forbindelse med sager om overtrædelse af husorden, kan nævnet i fornødent omfang hjælpe med afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Huslejenævnet har heller ikke mulighed for at rådgive om lejens størrelse. Er du i tvivl eller har brug for råd, anbefales det, at du søger hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisation.

Indbringelse af klager

Du skal anvende selvbetjeningsløsning her på siden i forbindelse med din klage over udlejer, til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet.

Under forløbet udregnes et gebyr, og dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs.

 • Klager til Beboerklagenævnet koster 167 kr. (2024)
 • Klager til Huslejenævnet koster 357 kr. (2024)
 • Forhåndsgodkendelse (leje) koster 596 kr. (2024)

Sådan indbringer du din klage som lejer

Det får du brug for til indbringelse af din klage:

 1. En indscannet lejekontrakt
 2. Hvis du er repræsentant for lejer(e) der indbringer på vegne af en eller flere lejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra lejer(e)
 3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
 4. Betalingskort

Sådan indbringer du din klage som udlejer

Det får du brug for til indbringelse af din klage:

 1. En indscannet lejekontrakt
 2. Hvis du er administrator for udlejer(e) der indbringer klage på vegne af en eller flere udlejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra udlejer(e)
 3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
 4. Betalingskort

Ofte stillede spørgsmål

Huslejenævnet er sammensat af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver beskikket af statsamtmanden efter indstilling fra Byrådet.
De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold. De bliver udpeget af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

Formand

 • Cand.jur. Ulla Storm

Lejerepræsentant

 • Per Ankersø
 • Suppleant Jens Ole Andersen

Udlejerrepræsentant

 • Peter Christiansen
 • Suppleant Camilla Larsen

Reglerne om Huslejenævnets organisation og virksomhed finder du i kapitel VI (kapitel 6) i Boligreguleringsloven.

Huslejenævnene bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn. Sekretariatet hører under Byrådssekretariatet og har til huse på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Du kan søge råd og vejledning hos lejer- og udlejerorganisationer, samt hos private boligadvokater. 

Vær opmærksom på, at lejeforholdet kan være reguleret af tidligere gældende lovgivning.

De hyppigst forekommende tvister, der indbringes for Huslejenævnet efter lejelovens § 106 og boligreguleringsloven, er:

 • Huslejens størrelse, herunder forudbetalt leje og depositum ved lejeaftalens indgåelse 
 • Lejeforhøjelse
 • Varmeregnskaber og vandregnskaber
 • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse af lejligheden/ejendommen
 • Lejers pligt til vedligeholdelse af det lejede
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Omfanget af lejers pligt til at betale for istandsættelse ved fraflytning
 • Afregning af depositum efter fraflytning
 • Husordensovertrædelser (kan kun indbringes af udlejer)
 • Forhåndsgodkendelse af lejen for en enkelt udlejede ejerlejlighed eller andelslejlighed

Huslejenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssig afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne
 • Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb
 • Erhvervslejemål

Sager, som nævnet ikke kan behandle, skal indbringes for Boligretten i Odense. Læs mere på Boligrettens hjemmeside

Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (som minimum kopi af lejekontrakt samt relevant korrespondance).

Pr. 1. januar 2024 koster en indbringelse 357 kr. pr. sag. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Beløbet tilbagebetales ikke. (Som minimum kopi af lejekontrakt samt relevant korrespondance).

Ved indbringelse efter lejelovens § 59a, stk. 4, forhåndsgodkendelse af lejen for en enkelt udlejede ejerlejlighed eller andelslejlighed, betales 596 kr.

Fra 1. januar 2024 skal udlejeren betale et beløb på 6.827 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.

Huslejenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Der kan ikke foregå egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse f.eks. viser sig, at det kræver førelse af vidner eller et syn og skøn for at afgøre tvisten.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter.
Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder, før der er truffet afgørelse i en sag. Sagsbehandlingstiden kan dog godt være op til 1 år.

Når nævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Indbringelsen af sagen sker ved indlevering af en stævning til Boligretten. Der kan ikke ydes hjælp til indbringelse ved henvendelse til nævnet. Det kan i stedet anbefales at søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisation. 

Efterlever modparten ikke nævnets afgørelse, må du ligeledes indbringe sagen for boligretten.
Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, godkender Huslejenævnet følgende normtal:

Vicevært:                 2.550 kr. pr. lejemål - Fremmed vicevært: 2.550 kr. + moms
Administration:       3.575 kr. pr. lejemål - Fremmed administration: 3.575 kr. + moms

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, godkender Huslejenævnet følgende normtal:

Vicevært:                 2.600 kr. pr. lejemål
Administration:       3.625 kr. pr. lejemål - Fremmed administration: 3.625 kr. + moms

Visevært: 2.700 kr. pr. lejemål

Fremmed Vicevært: 2.700 kr. pr. lejemål + moms


Administration: 3.775 kr. pr. lejemål

Fremmed administration: 3.775 kr. pr. lejemål + moms


Årstal VICEVÆRT (kr. pr. lejemål) ADMINISTRATION (kr. pr. lejemål)
 2012 2.100 kr.  2.900 kr. 
 2013 2.200 kr.  3.000 kr. 
 2014 2.250 kr.   3.050 kr. 
 2015 2.300 kr.  3.100 kr. 
 2016 2.400 kr. 3.300 kr.
 2017 2.400 kr. 3.400 kr.
 2018 2.425 kr. 3.435 kr.
2019 2.450 kr. 3.470 kr.
2020 2.475 kr. 3.500 kr.
2021 2.500 kr. 3.525 kr.
2022 2.550 kr. 3.575 kr.
2023 2.600 kr. 3.625 kr.
     

Se også

Sekretæren for huslejenævn og beboerklagenævn

Rådhus allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links