Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri For lejere og udlejere Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger

Hvad er Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger. For lejere i private boliger findes et tilsvarende nævn, nemlig Huslejenævnet.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på denne ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat giver alene vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagernes indbringelse.
I forbindelse med sager om overtrædelse af husorden, kan nævnet i fornødent omfang hjælpe med afgivelse af skriftlige udtalelser i sagen.

Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet.

Indbringelse af klager

Du skal anvende selvbetjeningsløsning her på siden i forbindelse med din klage over udlejer, til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Under forløbet udregnes et gebyr, og dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs.

 • Klager til Beboerklagenævnet koster 167 kr. (2024)
 • Klager til Huslejenævnet koster 357 kr. (2024)
 • Forhåndsgodkendelse (leje) koster 596 kr. (2024)

Sådan indbringer du din klage som lejer

Det får du brug for til indbringelse af din klage:

 1. En indscannet lejekontrakt
 2. Hvis du er repræsentant for lejer(e) der indbringer på vegne af en eller flere lejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra lejer(e)
 3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
 4. Betalingskort

Sådan indbringer du din klage som udlejer

Det får du brug for til indbringelse af din klage:

 1. En indscannet lejekontrakt
 2. Hvis du er administrator for udlejer(e) der indbringer klage på vegne af en eller flere udlejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra udlejer(e)
 3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
 4. Betalingskort

Ofte stillede spørgsmål

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to andre medlemmer.
Formanden skal være jurist og bliver beskikket af statsamtmanden efter indstilling fra Byrådet.
De to andre medlemmer skal være kendt med huslejeforhold. De bliver udpeget af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

Formand

 • Cand.jur Ulla Storm Hansen

Lejerrepræsentant

 • Peter Bækgaard Madsen
 • Suppleant - Børge Hansen

Udlejerrepræsentant

 • Flemming Jensen
 • Suppleant - Tina Rasmussen

Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til en advokat. Du kan også henvende dig hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller advokatvagten.

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende type sager:

 • Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse, jf. LAB § 12
 • Indflytningsmangler, jf. LAB § 16
 • Uenighed om opfyldelse af lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning, jf. LAB § 29
 • Uenighed om opfyldelse af udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse, jf. LAB § 30
 • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat, jf. LAB § 34, stk. 2
 • Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede f.eks. opsætning af parabol eller vaske-/opvaskemaskiner, jf. LAB § 41
 • Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede, jf. LAB § 41
 • Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud og depositum, jf. LAB § 50
 • Uenighed om vand- og varmeregnskaber, jf. LAB § 56, stk. 3 og 4
 • Uenighed om lejers betaling til fællesantenner mv., jf. LAB § 62, stk. 4
 • Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål, jf. LAB kapitel 76
 • Overtrædelse af husordensreglerne
 • Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer. Dog ikke i forhold til beslutningens indhold, jf. LAB § 101
 • Uenighed om anvisning af boliger, jf. LAB § 101

LAB=Lov om leje af almene boliger

 • Uenighed om lejers pligt til istandsættelse efter fraflytning
 • Uenighed om vand- og varmeregnskaber
 • Overtrædelse af husordensreglerne

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne 

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (som minimum kopi af lejekontrakt samt relevant korrespondance).

Det koster 167 kr. at få behandlet en sag (2024). Beløbet tilbagebetales ikke. Uanset sagens udfald er der ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling i Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Der er stor forskel på, hvor hurtig en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 2-6 måneder, før der er truffet afgørelse i en sag.

Når nævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Indbringelsen af sagen sker ved indlevering af en stævning til Boligretten. Der kan ikke ydes hjælp til indbringelse ved henvendelse til nævnet. Det kan i stedet anbefales at søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisation.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, kan du ligeledes indbringe sagen for Boligretten. Nævnet kan således ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.

Se også

Sekretæren for huslejenævn og beboerklagenævn

Rådhus allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links