icon-Politik

Politik

Valg til Folketinget 2019

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer, heraf 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Valget til Folketinget finder sted onsdag den 5. juni 2019.

Du kan stemme til Folketingsvalget i tidsrummet kl. 8:00 - 20:00 på alle 23 valgsteder i Assens Kommune.

Når du møder på valgstedet, bedes du medbringe dit valgkort. Valgkortet har du modtaget i en rudekuvert og skal inden fremmøde afrive kortet i perforeringen.

På alle valgsteder er der installeret digitale valglister. Det betyder, at valgkortet bliver scannet inden du modtager stemmesedlen til Folketingsvalget.

Valgresultatet

Udvikling i stemmeprocenten i løbet af valgdagen

Hvordan er reglerne for ophængning af valgplakater ?

Se Assens Kommunes pjece eller læs mere under ofte stillede spørgsmål.

Hvor kan jeg afgive min stemme på valgdagen ?

På dit valgkort kan du se, på hvilket af de 23 valgsteder du skal afgive din stemme. 

Du kan kun stemme på det valgsted, som fremgår af dit valgkort.

OBS: I Flemløse afholdes valget på Flemløse Gl. Kro, Langgade 3, 5620 Glamsbjerg

Hvem kan jeg stemme på til Folketingsvalget ? 

Se listen over opstillede kandidater.

Valgkoordinator

Lene Wilhøft

Tlf. 29 37 90 68

Regler og ofte stillede spørgsmål

 • Senest fredag den 31. maj vil du modtage et valgkort med posten - sendt som alm. brev.
  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort møder du blot op på dit valgsted på valgdagen mellem kl. 8 og 20 og medbringer legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

  Er der forkerte oplysninger på valgkortet kan du kontakte Borgerservice på tlf. 64 74 74 74.

 • Hvis du viser dit valgkort i bussen eller teletaxien kan du komme gratis frem og tilbage til valgstedet.

  Se mere på FynBus.dk/valg.

 • Fristen er overskredet.

  Du kunne brevstemme til Folketingsvalget fra den 15. maj og frem til den 1. juni 2019.

 • Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

  Hvad er en valgplakat?

  En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.
  Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

  Det kræver ikke forudgående tilladelse

  Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

  Hvornår må valgplakater ophænges?

  Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
  Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.
  Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

  Særligt i forhold til nedtagning af valgplakater fra Europaparlamentsvalget

  Borgmesteren har truffet en beslutning på vegne af Byrådet om, at Assens Kommune som vejmyndighed ikke nedtager, i øvrigt lovligt ophængte valgplakater til Europaparlamentsvalget, førend fristen for nedtagning af valgplakater opsat til folketingsvalget udløber. Det vil sige at valgplakater opsat til Europaparlamentsvalget kan blive hængende til den 13. juni 2019.

  Se nyheden på assens.dk

  Valgplakater der ikke er nedtaget 14. juni 2019

  Valgplakater der ikke er nedtaget fra fredag den 14. juni 2019, vil blive nedtaget af Assens Kommune på partiernes regning. Nedtagningen vil blive afregnet med 100 kr. pr. plakat og kan efterfølgende afhentes på Entreprenørgården, Indre Ringvej 15, 5560 Aarup.

  Hvor må valgplakater ophænges?

  Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
  Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

  Hvor må valgplakater ikke ophænges?

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat
   til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
   vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning,
   hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

  Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

  Nedtagning af valgplakater

  Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

  Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

  Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

  Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

  Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

  Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

  Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

  Se Økonomi og indenrigsministeriets vejledning om valgplakater.

  Se vejdirektoratets vejledning om valgplakater.

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem.

  Frem til den 24. maj kl. 18 kan du søge om at brevstemme i eget hjem.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Du vil få at vide, på hvilket tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig.

  Andre boformer

  Hvis du er indlagt på sygehus, bor på plejehjem eller opholder dig på krisecenter og lign. vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og du skal derfor ikke selv søge.

 • Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.

  På alle valgstederne i Assens er der en handicapvenlig stemmeboks, der er egnet for kørestolsbrugere. Derudover vil der som noget nyt være en lup, justerbar lampe og sort pen til rådighed for svagtseende.

  Herudover er valgstedet Fyrtårn Tommerup udpeget som ekstra handicapvenlig. Adgangsforholdene er gode og der er indrettet et særligt stemmerum med hæve-sænkebord, god belysning, lup og sort pen. I Fyrtårn Tommerup er der derudover en CCTV-skærm til rådighed.

  Frem til den 28. maj kl. 12 kan du søge om at flytte valgsted.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.

 • Ønsker du at opstille en pavillon eller lignende på offentligt areal i Assens Kommune til brug for valgaktiviteter frem mod folketingsvalget/europaparlamentsvalget skal du huske at søge om tilladelse ved Assens Kommunes vejafdeling.
  Send ansøgningen til Vej og trafik – skriv adresse og i hvilket tidsrum du ønsker at opstille pavillon eller lign. Du vil får et hurtigt svar på din ansøgning.

  Uddeling af valgmaterialer uden opstilling af bod/pavillon eller lign. kræver ikke tilladelse fra Assens Kommune.