icon-Politik

Politik

For kandidater

For dig som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021

De, der vil opstille til valg skal opføres på en kandidatliste. Ingen kan være kandidat på mere end én liste.

De blanketter, som skal anvendes til anmeldelse af kandidatlister, liste- og/eller valgforbund kan rekvireres i Byrådssekretariatet hos Janne Kornbeck, tlf. 64 74 73 71, mail jkhve@assens.dk.

De partier/lister, der i forvejen er valgt ind i Assens Byråd, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af stillere, jf. nedenfor.

Kandidatliste uden stillere

Kandidatlisten må højst indeholde 33 kandidatnavne.

De partier/lister, der blev valgt ind i Assens Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som den 14. september 2021 fortsat er repræsenteret i Byrådet kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Anmodningen sker ved angivelse på kandidatlisten.

Indlevering af kandidatliste uden stillere kan tidligst ske tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Der kan ikke dispenseres fra fristerne.

Kandidatliste med stillere

Kandidatlisten må højst indeholde 33 kandidatnavne.

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Assens Byråd, skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen, som stillere.

Indlevering af kandidatliste med stillere kan tidligst ske tirsdag den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Der kan ikke dispenseres fra fristerne.

Stillere

En stiller skal opfylde betingelserne for valgret. Kandidatlisten skal have mindst 25 vælgere som er bosiddende i kommunen, og som personligt har underskrevet kandidatlisten. Det anbefales, at listerne er underskrevet af 3-5 stillere mere end mindstekravet. En stiller kan kun være stiller for én kandidatliste og kandidater kan ikke være stillere på nogen kandidatliste.

Liste- og/eller valgforbund

Kandidatlister kan indgå i liste- og/eller valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå i ét liste- og/eller valgforbund og anmeldelsen skal ske for hver kandidatlister.

Indlevering af anmeldelse om liste- og/eller valgforbund skal ske senest mandag, den 4. oktober 2021 kl. 12 til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Der kan ikke dispenseres fra fristerne.

Valgbar (hvem kan opstille som kandidat)

Valgbar til Assens Byråd er alle, der har ret til at stemme til valget, jf. ovenfor. Betingelserne skal være opfyldt mandag den 4. oktober 2021, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af fast bopæl i Danmark, som senest skal være opfyldt på valgdagen.

Man kan fortabe sin valgbarhed, hvis man er straffet med betinget eller ubetinget fængsel eller forvaring m.v. Man kan dog altid stille op uanset indsigelser om manglende valgbarhed. Spørgsmål om fortabelse af valgbarhed afgøres først efter valget. Kandidaten har oplysningspligt.

Spørgsmål og svar

 • Der er ingen mulighed for dispensation for sidste frist.

  August
  Kommunen indrykker annoncer om kommunalvalget i lokalaviser.

  Tidligst fra 31. august
  Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i Byrådet, og som ønsker fritagelse fra krav om 25 stillere, kan indlevere kandidatlister sammen med anmodningen om fritagelse. Listen skal afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  14. september kl. 12:00
  Sidste frist for at indlevere kandidatlister med anmodning om fritagelse for stillere.

  Kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere, kan tidligst indleveres fra den 14. september.

  Listen skal afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  21. september kl. 12:00
  Sidste frist for at meddele kandidatlister, om de er fritaget for kravet om 25 stillere.

  28. september kl. 12:00
  Sidste frist for at indlevere kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere.
  Listen skal afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  1. oktober
  Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 om mandagen 43 dage før valgdagen.

  2. oktober
  Sidste frist for valgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om evt. mangler ved kandidatlisten.
  Sidste frist for valgbestyrelsens afgørelse om hvilken af flere kandidatlister med samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.

  4. oktober kl. 12:00
  Sidste frist for indlevering af mangler til kandidatlisterne eller indlevering af ny kandidatliste.

  Sidste frist for at tilbagekalde kandidatlister.

  Sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund.

  Sidste frist for at tilbagetrække listeforbund eller valgforbund.

  Du kan se oversigt over de opstillede kandidatlister og kandidater.

  Lister skal afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Lister skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  23. oktober kl. 12:00
  Valgplakater må hænges op.

  16. november
  Valgdag. Valgstederne har åbent fra kl. 8:00 til kl. 20:00.

  Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Assens Byråd fordelt på kandidatlister/partier.

  17. november
  Når stemmerne er fintalt, kendes navnene på medlemmerne af Assens Byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

  23. november
  Sidste frist for at klage over valget.

  24. november
  Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 • Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

  Hvad er en valgplakat?

  En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.
  Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

  Det kræver ikke forudgående tilladelse

  Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

  Hvornår må valgplakater ophænges?

  Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
  Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.
  Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

  Valgplakater der ikke er nedtaget 24. november 2021

  Valgplakater der ikke er nedtaget fra fredag den 24. november 2021, vil blive nedtaget af Assens Kommune på partiernes regning. Nedtagningen vil blive afregnet med 100 kr. pr. plakat og kan efterfølgende afhentes på Entreprenørgården, Indre Ringvej 15, 5560 Aarup.

  Hvor må valgplakater ophænges?

  Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
  Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

  Lommeguide til ophængning af valgplakater

  Hent vejdirektoratets lommeguide til ophængning af valgplakater.  Guiden kan downloades og gemmes på smartphones.

  Hvor må valgplakater ikke ophænges?

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat
   til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
   vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning,
   hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

  Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

  Regler for opsætning i det åbne land

  Opsætning af valgbannere er ikke omfattet af vejlovens regler. Her gælder naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 8, som giver mulighed for opsætning af valgplakater, bannere og lign. i det åbne land. Tidspunkt for, hvornår valgplakater og -bannere i det åbne land kan opsættes og skal nedtages er fastlagt i bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018, § 12 (reklamebekendtgørelsen). Valgplakater og –bannere må opsættes i forbindelse med bl.a. kommunalvalg i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen.

  For KV21 betyder det, at sådanne bannere tidligst kan opsættes fra lørdag den 23. oktober og skal nedtages senest den 23. november 2021.

  Opsætning på privat areal i byområder

  Valgmateriale, som opsættes på privat areal i byområder er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven eller vejlovens regler. Her gælder § 1 i bekendtgørelse om valgagitation (bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989), som fastslår at opslag af valgplakater og lignende ud til offentlig gade, vej eller plads kræver ejerens skriftlige tilladelse. Bekendtgørelsen fastsætter ikke tidspunkter for opsætning/nedtagning. Bekendtgørelsen håndhæves af Politiet.

  Nedtagning af valgplakater

  Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

  Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

  Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

  Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

  Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

  Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

  Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

 • 31. august (11 uger før valgdagen) kandidatlister der blev valgt ind i Byrådet ved sidste valg og som stadig er repræsenteret i Byrådet den 14. september (tirsdagen 9 uger før valgdagen) og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere, kan fra og med denne dag aflevere deres kandidatliste til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  14. september inden kl. 12.00 sidste frist for kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  14. september Kandidatlister der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  21. september inden kl. 12.00 (8 uger før valgdagen) Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til kandidatlisten om godkendelse for fritagelse for kravet om underskrifter fra stillere.

  28. september inden kl. 12.00 (7 uger før valgdagen) sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

  1. oktober (fredagen 46 dage før valgdagen) kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12:00 om mandagen 43 dage før valgdagen.

  2. oktober (lørdagen 45 dage før valgdagen) sidste frist for valgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om evt. mangler ved kandidatlisten.

  Sidste frist for valgbestyrelsens afgørelse om hvilken af flere kandidatlister med samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.

  4. oktober inden kl. 12.00 (43 dage før valgdagen) sidste frist for at afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste.
  Samt sidste frist for at trække en indsendt kandidatliste tilbage inden kl. 12:00.
  Samt sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund inden kl. 12. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet at kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.
  Samt sidste frist inden kl. 12:00 for at trække listeforbund og valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.
  Samt sidste frist inden kl. 12:00 for kandidater og stillere, der den 1. oktober ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

  4. oktober Kommunalbestyrelsen bekendtgør de godkendte kandidatlister og forbund på kommunens hjemmeside og ved opslag på brevafstemningsstederne. Indtil dette er sket må kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste og valgforbund, ikke gøres offentligt tilgængelige.

  23. oktober fra kl. 12.00 vil det være tilladt at ophænge valgplakater på højest 0,8 m2 på offentlige veje og private fælles veje i byer og bymæssige områder uden at søge vejmyndigheden.

  16. november Valgdag på kommunens 18 valgsteder fra kl. 8.00-20.00.

  23. november Sidste frist for at klage over valget. Klagen skal sendes til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus, valg@assens.dk.

  24. november Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

  26. november sidste frist for at søge det siddende Byråd om fritagelse for at modtage valg.

  1.-15. december afholdelse af konstituerende møde.

Kontakt Kommunaldirektørens sekretær

Tlf: 64 74 73 71

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.