icon-Politik

Politik

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Byrådet og Regionsrådet. Til Assens Byråd skal der vælges 29 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år og starter den 1. januar 2022.

Nyttig information til kandidater, der opstiller til Kommunalvalget den 16. november 2021.

Disse oplysninger er til dig, der ønsker at stille op som kandidat til Kommunalvalg i Assens Kommune.

På Social- og Indenrigsministeriets side om valg, kan du finde nyttig information om hvem der kan stille op og kravene dertil.

Kandidatlister og formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund

4. februar 2021: Indenrigs- og Boligministeriet arbejder i øjeblikket på en opdateret kandidatliste, som skal benyttes til valget i 2021. Kandidatlisten fra 2017 kan derfor ikke benyttes. Ministeriet bestræber sig på at få den nye kandidatliste udgivet i løbet af de næste måneder. Ministeriet orienterer kommunerne direkte, når kandidatlisterne er klar. Oversigten her vil blive opdateret, når Assens Kommune har modtaget de opdaterede kandidatlister.

Tidsfrister for kandidater og partier der ønsker at stille op til Kommunalvalget 16. november 2021.

31. august (11 uger før valgdagen) kandidatlister der blev valgt ind i Byrådet ved sidste valg og som stadig er repræsenteret i Byrådet den 14. september (tirsdagen 9 uger før valgdagen) og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere, kan fra og med denne dag aflevere deres kandidatliste til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

14. september inden kl. 12.00 sidste frist for kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

14. september Kandidatlister der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

21. september inden kl. 12.00 (8 uger før valgdagen) Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til kandidatlisten om godkendelse for fritagelse for kravet om underskrifter fra stillere.

28. september inden kl. 12.00 (7 uger før valgdagen) sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.

1. oktober (fredagen 46 dage før valgdagen) kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 om mandagen 43 dage før valgdagen.

2. oktober (lørdagen 45 dage før valgdagen) sidste frist for valgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om evt. mangler ved kandidatlisten.
Sidste frist for valgbestyrelsens afgørelse om hvilken af flere kandidatlister med samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.

4. oktober inden kl. 12.00 (43 dage før valgdagen) sidste frist for at afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste.
Samt sidste frist for at trække en indsendt kandidatliste tilbage inden kl. 12.
Samt sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund inden kl. 12. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet at kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.
Samt sidste frist inden kl. 12 for at trække listeforbund og valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.
Samt sidste frist inden kl. 12 for kandidater og stillere, der den 1. oktober ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

4. oktober Kommunalbestyrelsen bekendtgør de godkendte kandidatlister og forbund på kommunens hjemmeside og ved opslag på brevafstemningsstederne. Indtil dette er sket må kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste og valgforbund, ikke gøres offentligt tilgængelige.

23. oktober fra kl. 12.00 vil det være tilladt at ophænge valgplakater på højest 0,8 m2 på offentlige veje og private fælles veje i byer og bymæssige områder uden at søge vejmyndigheden.

16. november Valgdag på kommunens 18 valgsteder fra kl. 8.00-20.00.

23. november Sidste frist for at klage over valget. Klagen skal sendes til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus, valg@assens.dk.

24. november valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

26. november sidste frist for at søge det siddende Byråd om fritagelse for at modtage valg.

1.-15. december afholdelse af konstituerende møde.

Kandidatlisterne indleveres på en formular godkendt af Social- og Indenrigsministeren. Formularen kan fås ved henvendelse til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus – kontakt 64 74 73 71. Det forventes, at formularen er klar til udlevering inden sommer 2021, når Social- og Indenrigsministeren har godkendt formularen.

Den udfyldte formular (kandidatlisten) skal afleveres i udfyldt stand til Byrådssekretariatet på Assens Rådhus. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået ifm. afleveringen. Kontakt 64 74 73 71 for at aftale en tid.