icon-Politik

Politik

Folketingsvalg - 1. november 2022

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer, heraf 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Hvem kan jeg stemme på til Folketingsvalget ?

På valgdagen

På valgdagen kan du stemme fra kl. 8:00 - 20:00 på det valgsted du er tilknyttet. Valgstedet fremgår af dit valgkort. BEMÆRK at valgstedet i Ebberup er flyttet til Ebberup-Hallen, Skolevej 7, Ebberup.

Valgkortet - Husk det på valgdagen

Medbring dit valgkort når du møder på valgstedet. På valgkortet kan du se adressen på det valgsted du skal stemme på. Valgkortet modtager du i en rudekuvert senest den 27. oktober 2022 og du skal inden fremmøde afrive det i perforeringen.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, bedes du kontakte Folkeregistret på tlf. 64 74 74 74. Har du ikke modtaget dit valgkort, kan du alligevel møde op på det valgsted, der hører til din adresse. Du skal blot huske at medbringe legitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas.

Stemmeprocenter og valgresultatet

Spørgsmål og svar

 • Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

  Hvad er en valgplakat?

  En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.
  Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

  Det kræver ikke forudgående tilladelse

  Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

  Hvornår må valgplakater ophænges?

  Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
  Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Det vil sige i perioden lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12 til onsdag den 9. november 2022
  Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

  Valgplakater der ikke er nedtaget 

  Valgplakater der ikke er nedtaget 8 dage efter valget, senest den 9. november 2022, vil blive nedtaget af Assens Kommune på partiernes regning. Nedtagningen vil blive afregnet med 100 kr. pr. plakat og kan efterfølgende afhentes på Entreprenørgården, Indre Ringvej 15, 5560 Aarup.

  Hvor må valgplakater ophænges?

  Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
  Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

  Lommeguide til ophængning af valgplakater

  Hent vejdirektoratets lommeguide til ophængning af valgplakater.  Guiden kan downloades og gemmes på smartphones.

  Hvor må valgplakater ikke ophænges?

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat
   til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
   vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning,
   hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

  Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

  Regler for opsætning i det åbne land

  Opsætning af valgbannere er ikke omfattet af vejlovens regler. Her gælder naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 8, som giver mulighed for opsætning af valgplakater, bannere og lign. i det åbne land. Tidspunkt for, hvornår valgplakater og -bannere i det åbne land kan opsættes og skal nedtages er fastlagt i bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018, § 12 (reklamebekendtgørelsen). Valgplakater og –bannere må opsættes i forbindelse med bl.a. folketingsvalg i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen. Dog tidligst fra den dag statsministeren udskriver valget.

  For Folketingsvalget betyder det, at sådanne bannere tidligst kan opsættes fra lørdag den 8. oktober 2022 og skal nedtages senest den 9. november 2022.

  Opsætning på privat areal i byområder

  Valgmateriale, som opsættes på privat areal i byområder er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven eller vejlovens regler. Her gælder § 1 i bekendtgørelse om valgagitation (bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989), som fastslår at opslag af valgplakater og lignende ud til offentlig gade, vej eller plads kræver ejerens skriftlige tilladelse. Bekendtgørelsen fastsætter ikke tidspunkter for opsætning/nedtagning. Bekendtgørelsen håndhæves af Politiet.

  Nedtagning af valgplakater

  Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

  Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

  Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

  Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

  Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

  Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

  Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

 • Meld dig som hjælper på et valgsted

  Ved Folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 er der brug for hjælp fra valgtilforordnede på valgstederne.
  De politiske partier udpeger hovedparten af de tilforordnede, men derudover har Valgbestyrelsen besluttet, at borgere også har mulighed for at melde sig som valgtilforordnet og deltage efter behov.

  Praktiske informationer

  Opgaven går ud på at hjælpe til på et af de 18 valgsteder. Mødetidspunktet er kl. 7.00. Sluttidspunktet kan variere efter valgstedets størrelse, men vi forventer, at de fleste valgsteder er færdige før midnat.

  • Du vil få et honorar på 1.320 kr. for at deltager. Beløbet opgives til SKAT som B-indkomst og vil blive indsat på din nem-konto senest medio december 2022.
  • Der vil være forplejning på valgstedet.
  • Du kan kun tilmelde dig, hvis du har valgret - altså må stemme til Folketingsvalget og har bopæl i Assens Kommune.
  • Der afholdes informationsmøde om opgaverne mandag den 31. oktober 2022 kl. 16.00 for de udpegede.

   

 • Du kan brevstemme fra tirsdag den 11. oktober 2022 til og med fredag den 28. oktober 2022, kl. 16:00. 

  Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.

  Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

  Brevstemme i Borgerservice

  Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:

  Mandag kl. 10:00 - 15:00
  Tirsdag kl. 10:00 - 15:00
  Onsdag - LUKKET
  Torsdag kl. 10:00 - 17:00
  Fredag kl. 10:00 - 13:00

  Udvidet åbent for brevstemning i Borgerservice:

  Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 10:00 - 12:00
  Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10:00 - 12:00
  Fredag den 28. oktober 2022 kl. 10:00 - 16:00

  På de ekstraordinære åbningstidspunkter er der alene mulighed for at brevstemme.

  Brevstemme på bibliotekerne

  Du kan brevstemme på Aarup og Tommerup Bibliotek fra den 24. - 27. oktober 2022. Du kan brevstemme i følgende tidsrum:

  Tommerup Bibliotek, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

  Mandag den 24. oktober kl. 9:00 - 13:00
  Tirsdag den 25. oktober kl. 14:00 - 17:00
  Onsdag den 26. oktober kl. 14:00 - 17:00
  Torsdag den 27. oktober kl. 14:00 - 18:00

  Aarup Bibliotek, Bredgade 73, 5560 Aarup

  Mandag den 24. oktober kl. 12:00 - 16:00
  Tirsdag den 25. oktober kl. 10:00 - 13:00
  Onsdag den 26. oktober kl. 14:00 - 17:00
  Torsdag den 27. oktober kl. 14:00 - 17:00

  Hjælpemidler til brevstemmeafgivning

  Hjælpemidler til rådighed på alle brevstemmesteder:

  • lup, der forstørre ca. fire gange
  • LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres
  • en sort pen

  Derudover er der i Borgerservice på Assens Rådhus opstillet en handicapstemmeboks med et hæve/sænkebord, der gør det lettere for kørestolsbrugere m.fl.
  På Rådhuset er der også mulighed for at benytte en CCTV skærm.

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, har du mulighed for at afgive din stemme i hjemmet.

  Du kan søge om at brevstemme i eget hjem frem til torsdag den 20. oktober 2022, kl. 18:00.

  Sådan søger du om at stemme i eget hjem

  Telefonisk - ringe på tlf. 64 74 74 40

  Du skal her oplyse dit navn, adresse og telefonnummer.

  Ansøgningsskema

  Ansøgningsskemaet skal indsendes eller indleveres til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att.: Byrådssekretariatet. Skemaet skal være kommunen i hænde senest den 20. oktober 2022 kl. 18:00.

  Hvornår kommer vi hjem til dig?

  Umiddelbart efter den 20. oktober 2022 vil du få at vide, på hvilken dag og tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig.

  Modtagelse af brevstemme i eget hjem vil foregå mandag den 24. oktober, tirsdag den 25. oktober og onsdag den 26. oktober 2022.

  På plejehjem eller plejecentre

  Bor du på plejehjem eller plejecenter, vil du få mulighed for at stemme her. Du får nærmere information fra personalet.

  På sygehuset

  Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

 • Kan jeg få hjælp til at stemme?

  Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed på valgstedet. 

  Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

  Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

  Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).
  Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.

  • For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
  • For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Se informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning

  Se også Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

  Stemmeafgivning i bil eller lignende

  Du har også mulighed for at stemme lige uden for valgstedet, hvis du har svært ved at komme ind på selve valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed eller lignende.

  Du eller en hjælper skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

 • Følgende partier stiller op til Folketingsvalget den 1. november 2022:

  A - Socialdemokratiet 
  B - Radikale Venstre 
  C - Det Konservative Folkeparti 
  D - Nye Borgerlige 
  F - Socialistisk Folkeparti 
  I - Liberal Alliance 
  K - Kristendemokraterne 
  M - Moderaterne 
  O - Dansk Folkeparti 
  Q - Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti (Partiliste anmeldt)
  V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 
  Æ - Danmarksdemokraterne 
  Ø - Enhedslisten – De Rød-Grønne (Partiliste anmeldt)
  Å - Alternativet 

  G. Grøn Alliance har oplyst Indenrigs- og Boligministeriet om, at partiet ikke forventer at stille op ved dette Folketingsvalg.

  Her kan du se de kandidater du kan stemme på til Folketingsvalget den 1. november 2022

  Læs meget mere om Folketingsvalget på Folketingets hjemmeside

 • Når du skal sætte dit X ved det kommende Folketingsvalg den 1. november 2022, er FynBus klar med et tilbud om at hjælpe dig gratis frem og tilbage til dit valgsted.

  Det betyder, at du gratis kan hoppe på alle regional- og lokalbusser eller tage en flextur, når du skal ind og afgive din stemme, og den gratis kørsel gælder begge veje på valgdagen.

  Læs mere på FynBus hjemmeside

 • Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.

  På alle valgstederne i Assens er der en handicapvenlig stemmeboks, der er egnet for kørestolsbrugere. Derudover er følgende hjælpemidler til rådighed:

  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • Sort pen.

  Herudover er valgstedet Fyrtårn Tommerup udpeget som ekstra handicapvenlig. Adgangsforholdene er gode og der er indrettet en særlig stemmeboks med følgende hjælpemidler:

  • Hæve-/sænkebord med mat bordplade, der kan skråtstilles.
  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En sort pen.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • Et forstørrelses-apparat med skærm (CCTV).

  Du kan søge om at flytte valgsted frem til mandag den 24. oktober 2022 kl. 12:00.

  Sådan søger du om at flytte valgsted

  Telefonisk - ringe på tlf. 64 74 74 40

  Du skal her oplyse dit navn, adresse og telefonnummer.

  Ansøgningsskema

  Ansøgningsskemaet skal indsendes eller indleveres til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att.: Byrådssekretariatet. Skemaet skal være kommunen i hænde senest den 24. oktober 2022 kl. 12:00.


  Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.

 • Flytning indenfor kommunen

  Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og borgerservice har accepteret flytningen senest mandag den 17. oktober 2022, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse.

  Sker flytningen eller anmelder du din flytning efter den 17. oktober 2022, skal du stemme på det valgsted, der er tilknyttet din gamle adresse.

  Tilflytning til Assens Kommune fra en anden kommune

  Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og borgerservice har accepteret flytningen senest mandag den 17. oktober 2022, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse i Assens Kommune.

  Sker flytningen eller anmelder du din flytning efter den 17. oktober 2022, skal du stemme på det valgsted, der er tilknyttet din gamle adresse. Du kan også brevstemme i perioden 11. oktober 2022 og frem til den 28. oktober 2022 kl. 16:00 på ethvert folkeregister i landet.

  Tilflytning til Assens Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet

  Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og flytningen skal være accepteret af borgerservice senest fredag den 14. oktober 2022 for at kunne stemme til Folketingsvalget.

  Flytter du senere end fredag den 14. oktober 2022, kan du kun deltage i Folketingsvalget i Grønland eller Færøerne, eventuelt ved at brevstemme i Danmark.

  Udlandsdansker

  Er du udlandsdansker, er flyttet, har anmeldt flytningen, og kommunen har accepteret flytningen senest tirsdag den 25. oktober 2022, kan du også stemme til Folketingsvalget.

  Du er velkommen til at kontakte Folkeregisteret, hvis du har brug for hjælp til reglerne for optagelse på vælgerlisten eller oplysning om, hvor du skal stemme.

 • For at kunne stemme til Folketingsvalget skal man på afstemningsdagen:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • ikke være umyndig
 • Det Nationale Integrationsråd udgiver pjecen ”Det er dit valg” for at for at højne valgdeltagelsen for personer med etnisk minoritetsbaggrund.

  I pjecen kan man kan læse om, hvorfor det er vigtigt som medborger i Danmark at bruge sin stemmeret, og hvordan man helt konkret afgiver sin stemme ved et folketingsvalg.

  Der er desuden et lille resumé på engelsk.

  Det er dit valg - en guide til demokratisk deltagelse i Danmark

 • Ved folketingsvalg kan enhver vælger brevstemme på folkeregistrene på Færøerne og i Grønland samt på danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet (ambassader, konsulater mv.). Du kan se en liste med kontaktoplysninger til danske ambassader og konsulater i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

  Du skal huske at medbringe gyldig legitimation; sundhedskort, kørekort, ID-kort, pas eller lignende.

  Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, i udlandet eller på danske skibe i udenrigsfat og danske havneanlæg uden for dansk område. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til Assens Kommune, inden afstemningen starter kl. 08.00 på valgdagen. For at være sikker på at din stemme når at komme frem, er det derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt.

  Opholder du dig et af ovennævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

  På danske havneanlæg på dansk område kan der brevstemmes de sidste tre uger før valgdagen, dog senest fredag den 28. oktober 2022.

 • Du kan klage over et afholdt valg, hvis du mener, at der er noget i valghandlingen, der ikke er foregået korrekt.

  Klager skal være modtaget senest 8. november 2022. 

  Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K eller valg@im.dk. 

Kontakt

Byrådssekretariatet
Tlf.: 64 74 73 71
valg@assens.dk

Valgkoordinator

Sekretariatschef Lene Wilhøft
lewil@assens.dk
Tlf.: 64 74 73 79