icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 11. december 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2018-2021

  Sagsfremstilling

  Byrådet 2. behandlede den 11. oktober 2017 budgettet for 2018-2021. Baggrunden for 2. behandlingen var den indgåede budgetaftale, dateret den 24. september 2017, mellem samtlige partier i byrådet.

   

  I budgetaftalen er en række beslutninger og hensigtserklæringer, som udvalgene skal arbejde med i det kommende år.

   

  Der er udarbejdet et samlet notat som beskriver hvilke udvalg der skal igangsætte et arbejde i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2018-2021.

   

  Notatet er vedlagt som bilag.

  Der vedlægges endvidere et bilag med en tidsmæssig angivelse for de relevante projekters udmøntninger indenfor fagudvalgene: MTU, EBU og KFU

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

   

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27521

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2018-2021 godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2018-2021.

  Sagsfremstilling

  Alle kommuner skal udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan minimum én gang i hver valgperiode jf. bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet.

   

  Assens Kommune skal således udarbejde og vedtage en ny sundhedsberedskabsplan i indeværende byrådsperiode.

   

  Sundhedsberedskabsplanen udgør en del af den samlede beredskabsplanlægning for Assens Kommune – herunder kommunens generelle beredskabsplan samt lokale beredskabsplaner for forskellige fysiske lokationer.

   

  Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe Assens Kommune og dens borgere tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

   

  Sundhedsberedskabsplanen indeholder bl.a. principper for aktivering, organisering og ledelse af sundhedsberedskabet, samt en række instrukser for, hvordan den konkrete indsats skal håndteres ved forskellige sundhedsberedskabshændelser. Endelig indeholder sundhedsberedskabsplanen en række konkrete værktøjer til brug ved sundhedsberedskabshændelser.

   

  Proces

  Jf. vejledningen fra Sundhedsstyrelsen har Assens Kommunes forslag til sundhedsberedskabsplan været i høring hos Region Syddanmark og omkringliggende kommuner. Derudover er der indhentet obligatorisk rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Høring hos region og nabokommuner resulterede i enkelte justeringer af sundhedsberedskabsplanen.

   

  Fra Sundhedsstyrelsen modtog Assens Kommune en tilbagemelding med både anerkendelse og forslag til optimering af planen. Sundhedsstyrelsen skriver i sammenfatningen, at Assens Kommunes sundhedsberedskabsplan er god, har en god struktur og er handlingsorienteret, og at Sundhedsstyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser derfor primært skal ses som en optimering af en ellers god sundhedsberedskabsplan.

   

  Sundhedsstyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser er blevet vurderet, og en stor del af Sundhedsstyrelsens forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i nærværende forslag til sundhedsberedskabsplan 2018-2021 for Assens Kommune. 

   

  Nogle forslag arbejdes der videre med, herunder

   

  Etablering af en døgnaflæst mailadresse til Assens Kommunes sundhedsberedskab. Dette vil blive indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen, så snart en løsning er etableret.

  Udbygning af plan for kompetenceudvikling.

  Et supplerende dokument til sundhedsberedskabsplanen er under udarbejdelse. Dokumentet vil blive justeret løbende – bl.a. på baggrund af erfaringer fra øvelsesafvikling, udskiftninger i personalegruppen mv.

  Indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne aktører, som har en rolle i sundhedsberedskabsplanen.
   

  Det foreslås, at disse tiltag udarbejdes og indarbejdes administrativt i sundhedsberedskabsplanen primo 2018. Ansvaret herfor ligger hos leder af Ældre og Sygepleje, som er ansvarlig for den generelle ajourføring af sundhedsberedskabsplanen.

   

  Efter Byrådets vedtagelse af Assens Kommunes sundhedsberedskabsplan, igangsættes implementeringen. Herunder en omfattende kommunikation, således at alle relevante parter har kendskab til sundhedsberedskabsplanen og deres egen rolle i forhold til eventuelle sundhedsberedskabshændelser. Derudover vil der blive gennemført skrivebordsøvelse, vurderet behov for kompetenceudvikling, og kontaktoplysninger i sundhedsberedskabsplanen vil blive ajourført/opdateret en gang årligt.

   

  Assens Kommunes nuværende sundhedsberedskabsplan blev vedtaget i januar 2013.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr. 971 af 28/06/2016

  Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016

  Beredskabsloven LBK nr. 314 af 03/04/2017

  Økonomi

  Udgifter i forbindelse med implementering og kompetenceudvikling afholdes inden for almindelig drift.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2018-2021 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 17/23324

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Status vedr. selvafhentning/aflevering af hjælpemidler ved Hjælpemiddelservice.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte i februar 2017 forslag til øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice.

   

  Øget selvbetjening

  Den øgede selvbetjening omfatter, at borgere, som har fået bevilget et hjælpemiddel, selv kan afhente og aflevere hjælpemidlet i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice.
   

  Åbningstider:
  tirsdage kl. 9:00-11:00 og torsdage kl. 13:00-15:00
   

  I åbningstiden kan der:

  Afhentes hjælpemidler efter forudgående kontakt og bevilling fra Myndighed Sundhed. Teknikeren, som er til stede i Hjælpemiddelservice, vil udlevere hjælpemidlet og foretage de nødvendige tilretninger og indstillinger.

  Afleveres hjælpemidler, der ikke længere benyttes. Aflevering skal ske til personalet.

  Foretages mindre reparationer uden forudgående tidsbestilling. Såfremt reparationen kræver særlige reservedele, der ikke findes på lager, må der forventes få dages leveringstid i forhold til dette. Reparationer foretages iht. gældende lovgivning, hvilket betyder, at der ikke foretages rengøring og reparationer som følge af almindelig slitage.
   

  Siden den øgede selvbetjening trådte i kraft 7. marts 2017 har Myndighed Sundhed opfordret borgerne til at benytte sig af muligheden for selvbetjening. Såfremt borgeren ønsker selv at afhente/aflevere hjælpemidlet ved Assens Kommunes Hjælpemiddelservice, orienterer Myndighed Sundhed Hjælpemiddelservice herom, således at hjælpemidlet er klargjort til afhentning den aftalte dag.

   

  For borgere, som ikke ønsker eller har mulighed for selv at afhente/aflevere hjælpemidler hos Hjælpemiddelservice, yder Hjælpemiddelservice fortsat levering inden for 2-5 hverdage.

   

  Borgere, som selv afhenter/afleverer hjælpemidler, har således mulighed for at reducere ventetiden med et par dage.

   

  Erfaringer

  Status for selvbetjening er, at borgere har afleveret/afhentet hjælpemidler i alt 58 gange, fordelt således:

   

  Marts

  8

  April

  7

  Maj

  8

  Juni

  9

  Juli

  6

  August

  7

  September

  5

  Oktober

  8

  I alt

  58

   

   

  Mulighed for selvbetjening har ikke resulteret i en økonomisk besparelse i forhold til hidtidig praksis.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service §§ 112, 113 og 116.

  Økonomi

  Mulighed for selvafhentning/aflevering ved Assens Kommunes Hjælpemiddelservice blev etableret på baggrund af budgetaftalen 2017-2020, omprioriteringsblok O06 - Drift af hjælpemiddeldepot. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2017 at annullere blokken som reduktionsblok.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.: 17/24173

  Indstilling

  ”Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager orientering om de nye administrative principper vedr. minimumsrådighedsbeløb og kostbeløb i forbindelse med borgernes egenbetaling ved boformer efter servicelovens §§ 107-108 til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om administrative principper vedr. minimumsrådighedsbeløb og kostbeløb i forbindelse med beboeres egenbetaling ved boformer efter Servicelovens §§ 107-108 - midlertidige og længerevarende ophold i boformer til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne.”

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med en konkret og individuel beregning af borgerens egenbetaling i boformer efter servicelovens §§ 107-108 er der behov for at fastsætte et vejledende minimumrådighedsbeløb.

   

  Minimumrådighedsbeløbet er det beløb, som borgere bosiddende i boformer efter servicelovens §§ 107-108 som minimum skal have til rådighed, når de faste udgifter er betalt. Såfremt borgeren har et rådighedsbeløb, der er mindre end det fastsatte vejledende minimumrådighedsbeløb, foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens egenbetaling.

   

  Hver kommune fastlægger selv det vejledende minimumsrådighedsbeløb, der herved er et udtryk for et lokalt fastsat serviceniveau.

   

  Fastlæggelse af minimumsrådighedsbeløb beror på en vurdering af, hvad der anses som faste udgifter, og hvilke udgifter, der skal dækkes af borgerens rådighedsbeløb.

   

  Gældende fra 2018 foreslås det, at husleje, el/varme, vask og rengøring, kost, eventuelle udgifter til børne-/ægtefællebidrag samt eventuelle udgifter til egen bolig betragtes som faste udgifter, mens øvrige udgifter skal afholdes af borgerens rådighedsbeløb.

   

  Der foreslås et vejledende minimumsrådighedsbeløb i 2018 på 3.100 kr./måned.

  Som det fremgår af nedenstående figur har det vejledende minimumsrådighedsbeløb i 2017 været 1500 kr./måned – baseret på en anden afgrænsning af hvilke udgifter, der hører til faste udgifter, og hvilke udgifter, der skal finansieres fra rådighedsbeløbet.

   

   

   

   

   

  Forslaget om at ændre de administrative principper/model for beregning af minimumsrådighedsbeløb er begrundet i et ønske om at effektivisere de administrative procedurer i forbindelse de individuelle og konkrete beregninger for hver borger.

   

  Kostbeløb

  I beregning af borgerens rådighedsbeløb indgår udgifter til kost.

  I de tilfælde, hvor der ikke er etableret en fælles kostordning, foreslås det fortsat at anvende et vejledende månedligt kostbeløb på 1615 kr. (2018-priser).

   

   

  Det vedlagte notat ”Vejledende minimumsrådighedsbeløb og kostbeløb i forbindelse med egenbetaling ved boformer efter Servicelovens §§ 107 og 108” erstatter tidligere notat af 28. april 2017 ”Egenbetaling samt fastsættelse af rådigheds- og kostbeløb vedr. boformer efter Servicelovens §§ 107-110”, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede i maj 2017.

  Egenbetaling ved boformer efter Servicelovens §§ 109 og 110 reguleres fra 1. januar 2018 via en ny bekendtgørelse fra november 2017.

   

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service

   

  Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

  (Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2016)

   

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 (Træder i kraft 01/01 2018) (Bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017)

   

  Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 (Træder i kraft 01/01 2018)

  (Bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017)

   

  Økonomi

  Såfremt borgere i boformer efter Servicelovens §§ 107 og 108 har et rådighedsbeløb, der er mindre end det fastsatte vejledende minimumrådighedsbeløb, foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens egenbetaling.

  Udgiften afholdes af Myndighed Socials budget.

   

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om de nye administrative principper vedr. minimumsrådighedsbeløb og kostbeløb i forbindelse med borgernes egenbetaling ved boformer efter servicelovens §§ 107-108 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/21558

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og færdiggøre sin overlevering til det kommende Byråd.

  Beslutningstema

  Udvalget skal færdiggøre overleveringen af sit arbejde til det kommende Byråd med udvalgets vigtigste resultater og opmærksomhedspunkter.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 går det nye Byråd og de nye udvalg i gang med en ny valgperiode. Et godt afsæt for arbejdet kan være, at Byrådet får en overlevering fra det forrige Byråd, hvor der er skabt et overblik over de forrige udvalgs arbejde, herunder de vigtigste:
   

  Resultater

  Opmærksomhedspunkter og evt. fortsatte udfordringer
   

  Formålet med overleveringen er, at det kommende Byrådet får et overordnet overblik over hvad, der har været arbejdet med og hvad det kommende udvalg kan vælge at fokusere på i den kommende valgperiode.  

   

  På udvalgets forrige møde havde udvalget en første drøftelse af sin overlevering. Med udgangspunkt heri har administrationen udarbejdet vedlagte oplæg, som udvalget bedes drøfte og færdiggøre.

   

  Når alle udvalg har færdiggjort deres overlevering, vil administrationen sortere materialet og fordele det i forhold til de kommende udvalgs ansvarsområder.

   

  Selve overleveringen forventes at blive programsat på et opstartsseminar den 5. og 6. januar 2018. Her vil nye Byråd samles for blandt andet at drøfte roller og samspil, fagudvalgenes opgaver, kompetencefordeling mv.

   

  Selve overleveringen forventes at blive en kort, mundtlig præsentation fra en politiker. Præsentationen kan tage udgangspunkt i ovenstående bullets.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede og færdiggjorde idekatalog til overlevering til det kommende Byråd. Idekataloget er udtryk for de enkelte udvalgsmedlemmers opmærksomheds punkter til det nye udvalg.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/4720

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om fordeling af § 18 midlerne for tilskudsår 2018 tages til efterretning.

  Beslutningstema
   

  Innovations- og Medborgerskabsudvalgets beslutning forelægges til orientering.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommune uddeles der § 18 tilskud til det frivillige sociale arbejde én gang årligt.

   

  Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af de gældende tildelings- og fravalgskriterier.

   

  Der er til tildelingsrunde 2018 998.000 kr. til fordeling.

    

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har besluttet, at der for tildelingsrunden for 2018 skal øremærkes 15.000 kr. fra § 18 puljen til fælles fynske initiativer, samt at ansøgninger, som udfordrer krydsfeltet mellem kommune, private og civilsamfund og/eller skaber nye samarbejdsrelationer vil blive prioriteret i forbindelse med tildelingen.

   

  Der er til tilskudsår 2018 modtaget og behandlet 81 ansøgninger om i alt 1.403.173 kr.  Tildelingsudvalget valgte at udlodde de 980.700 kr., dvs. der resterer 17.300 kr. der kan udmøntes i 2018.

    

   

  Fordelingen af midlerne fremgår af bilaget.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 18.

  Økonomi

  Det samlede beløb til fordeling i 2018 er 998.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 04-12-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender tildelingsudvalgets fordeling af § 18 midlerne for tilskudsår 2018. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke er modtaget ansøgning til § 18 midlerne til ”Fælles fynske initiativer”. Desuden anbefaler Innovations- og Medborgerskabsudvalget, at ikke forbrugte § 18 midler overføres til kommende budgetår.

  Fraværende: Lars Søgaard.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om fordeling af § 18 midlerne for tilskudsår 2018 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/18894
 • Sagsid.: 17/18901
 • Sagsid.: 17/18905
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Ankestatistik 3. kvartal 2017 – se bilag.

  2. Sundhedskoordinationsudvalgets (Syddanmark) overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg.
   Formålet med overleveringspapiret er at gøre status for sundhedsaftalesamarbejdet, samt at videregive input og anbefalinger til det kommende udvalg. Sundhedskoordinationsudvalget nedsættes med deltagelse af repræsentanter udpeget af: Regionsrådet, Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark og PLO i Region Syddanmark. Udvalget udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen og understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen. – Se bilag.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  1. Orientering om borgerhenvendelse.
    
  2. Assens Kommune har søgt Sundhedsstyrelsens pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper” med fokus på styrkelse af akutfunktionen og kontinuerlig kvalitetsudvikling i Center for rehabilitering og Akutpleje.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Intet.