icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 8. november 2017 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

 • Sagsid.: 17/61

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning – ANLÆG tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – ANLÆG forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 3. budgetopfølgning – ANLÆG, at der forventes et samlet mindreforbrug på 32.904.000 kr., og dette er fordelt således:

  1.        Miljø og Natur -4.450.000 kr.

  2.       Veje, grønne områder og kollektiv trafik -4.234.000 kr.

  3.         Vedligeholdelse kommunale bygninger -200.000 kr.

  4.         Kultur og fritid -670.000 kr.

  5.        Skole- og dagtilbud -21.750.000 kr.

  6.         Social og Sundhed 3.400.000

  7.         Jordforsyning køb af jord -5.000.000 kr.

  Af væsentlige forskydninger kan nævnes det fælleskommunale projekt, ”Blå støttepunkter”, cykelstier og kantbaner og renovering af Tommerup Skole, samt samling af overbygningen på Tallerup Skole.

  Ved regnskabets afslutning vil mindreforbruget indgå i sagen om overførsel fra regnskabsår 2017 til 2018.

  Budgetopfølgningen fremsendes til orientering på fagudvalgene.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte områder fremgår af det vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at 3. budgetopfølgning – ANLÆG tages til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24754

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2017 vedr. tjenestemandspension på botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 til opretning af køkken på Pilebakken for at kunne modtage mad i BULK, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2017 til en investering i nye køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 4.126.000 kr. Der er et merforbrug på 2.093.000 kr. som ligger inden for servicerammen og et merforbrug på 2.033.000 kr. som ligger uden for servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  Budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korrigeret budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2018

  SSU - uden overførselsadgang

  565.465

  554.291

  548.905

  11.174

  0

  0

  SSU - med overførselsadgang

  341.465

  348.513

  349.091

  -7.048

  -1.320

  -4.201

  SSU i alt

  906.930

  902.804

  897.996

  4.126

  -1.320

  -4.201

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2017 vedr. tjenestemandspension på botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 til opretning af køkken på Pilebakken for at kunne modtage mad i BULK, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2017 til en investering i nye køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7612

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 drøftes, og at fagudvalgene fremsender eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalget, som derefter udarbejder udkast til samlet høringssvar med endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

  Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

  Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

  Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

  Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

  Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

  Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

  I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revidereret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

  Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.

  Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.

  Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

  Processen hidtil

  Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

  Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

  • Politisk prioritering: BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.

  • Eksperinddragelse: Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
  • Administrativ høring og kvalitetssikring: Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.

  • Strategi sendes i politisk høring: Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.

  Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

  Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

  Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

  For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

  Arbejdsmarked & Uddannelse

  Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveauet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

  Bosætning & Attraktivitet

  Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

  De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

  Infrastruktur & Mobilitet

  Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

  For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

  Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet Fyn forbinder Danmark s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

  Kommunikation & Dialog
  Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

  Organisation & Partnerskab

  Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

  Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021

  Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsættes nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

  Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.

  Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

  Økonomi

  Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-11-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 06-11-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen, og følgende bemærkninger fremsendes til Økonomiudvalget:

  Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

  Desuden finder IMU det positivt, at der er en bred opbakning til Strategi Fyn, ligesom det er positivt, at der arbejdes på at sikre fuld bredbånds- og mobildækning på Fyn.  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

  Miljø- og Teknikudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21 og indstiller den uden yderligere bemærkninger til Økonomiudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning og at Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21,
  og fremsender den til Økonomiudvalget med udvalgets tilslutning til Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bemærkninger til endelig godkendelse i Byrådet.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17466

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller:

  • At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
  • At der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

   Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.
   Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Beslutningstema

  På baggrund af en vigende efterspørgsel efter plejeboliger foreslås det, at sætte tidligere byrådsbeslutning vedr. ombygning af Korsvang 80 (Assens) i bero– med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. september 2017 at anmode administrationen om at udarbejde en beslutningssag, der sætter ombygningsprojekt vedr. Korsvang 80 i bero.

  Baggrund

  I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune - herunder at ombygge de 14 lejemål ved Korsvang 80 til 8-10 plejeboliger, og lade dem blive en del af Bofællesskabet Korsvang, som er nabo til Korsvang 80.

  Formålet var, at imødekomme en - på daværende tidspunkt - stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

  Imidlertid er efterspørgslen efter plejeboliger faldet, således at der pr. oktober 2017 er 15 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune.

  Korsvang 80

  Korsvang 80, beliggende i Assens By, er en kommunalt ejet bygning med to etager og 14 lejemål. Der er syv lejemål på hver etage. Der findes ikke elevator i bygningen.

  Bygningen er siden 2007 blevet anvendt til aflastningspladser, midlertidig genhusning i forbindelse med ombygning af De Gamles Hjem samt genhusning i forbindelse med ombygning af Lindebjerg – som blev gjort til en afdeling af botilbuddet Pilebakken.

  Fra juni 2017 har bygningen ikke været anvendt og er således klar til næste fase i ombygningen.

  Korsvang 80 er finansieret med støttet lån fra Landsbyggefonden. Lånet er indfriet, og Assens Kommune betaler nu 2/3 af den sidste ydelse på det tidligere lån til Landsbyggefonden.

  Den årlige udgift til Korsvang 80 udgør 953.000 kr., som bl.a. omfatter udgifter til el, vand og varme, administration varetaget af boligselskabet Kristiansdal, bidrag til Landsbyggefonden og pedelfunktion. Det forventes dog, at den samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., hvis bygningen står tom.

  Bygningen er af Landsbyggefonden klassificeret som almen bolig. Det betyder, at en eventuel anden anvendelse af bygningen forudsætter en aftale med Landsbyggefonden om omklassificering.

  Berosætning

  På baggrund af den faldende efterspørgsel efter plejeboliger anbefales det, at ombygningen af Korsvang 80 sættes i bero med henblik på en analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

  Analysen vil omfatte en afdækning af behov, muligheder, forudsætninger og konsekvenser ved alternative anvendelsesmuligheder i kommunalt regi eller ved evt. salg af bygningen.

  Økonomi

  En berosætning af ombygningen af Korsvang 80 vil medføre, at en del af den vedtagne reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ikke udmøntes som budgetlagt.

  * Ophør af huslejetab Korsvang 80 er i reduktionsblokken til budget 2016-19 opgjort til 397.000 kr. Tallet beror på, at Korsvang 80 på daværende tidspunkt blev anvendt delvist. Det forventes, at samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., når bygningen står tom.

  Den samlede årlige udgift i forbindelse med berosætning af ombygning af Korsvang 80 vurderes at udgøre ca. 925.000 kr. (ikke-udmøntet besparelse på hjemmepleje -375.000 kr., udgifter til bygningsdrift -700.000 kr. samt ikke-udmøntet udgift til servicearealer og midlertidige boliger 150.000).

  Den manglende udmøntning foreslås i 2018 finansieret ved hjælp af det i 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

   Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.
   Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/21558

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager en første drøftelse af udvalgets overlevering til næste valgperiodes Byråd.

  Beslutningstema

  Udvalget skal starte på at udarbejde en overlevering af sit arbejde til det nye Byråd med udvalgets vigtigste resultater og opmærksomhedspunkter.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 går det nye Byråd og de nye udvalg i gang med en ny valgperiode. Et godt afsæt for arbejdet kan være, at der skabes et overblik over de forrige udvalgs arbejde, herunder de vigtigste:

  • Resultater
  • Opmærksomhedspunkter og evt. fortsatte udfordringer

  Derfor anbefales alle nuværende udvalg at forberede en overlevering til det nye Byråd og udvalgene. Formålet med overleveringen er, at Byrådet får et overordnet overblik over hvad, der har været arbejdet med og hvad det kommende udvalg kan vælge at fokusere på i den kommende valgperiode.

  Overleveringen forventes at blive programsat på et døgnseminar i starten af 2018, hvor det nye Byråd samles for blandt andet at drøfte roller og samspil, fagudvalgenes opgaver, kompetencefordeling mv.

  Selve overleveringen forventes at blive en kort mundtlig præsentation evt. fra tidligere udvalgsformand eller –næstformand. Præsentationen kan tage udgangspunkt i ovenstående bullets.

  Udvalget foretager en indledende drøftelse, således at udvalget på det sidste møde i december kan færdiggøre overleveringen.

  Når alle udvalg har færdiggjort deres overlevering, vil administrationen evt. sortere materialet og fordele det i forhold til de eventuelle nye udvalgs ansvarsområder.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede udvalgets overlevering til næste valgperiodes Byråd.

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om Sundhedsforum i Arena Assens den 8. november 2017 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 8. november i tidsrummet fra kl. 11.00-19.00 holdes der SUNDHEDSFORUM i Arena Assens - Sammen om Sundhed!

  Det er en messe, hvor der er fokus på at vise borgerne i Assens Kommune mulighederne for at have det godt – både fysisk, psykisk & socialt.

  Programmet indeholder bl.a. en række foredrag om demens, depression, 5-PATH hypnoseterapi, parkinson og overvægt hos børn mm. Derudover kan man få målt lungefunktion, blodtryk, kondital og meget andet.

  Arrangementet henvender sig til alle borgere, der ønsker inspiration til at skabe sig et godt liv. 

  Programmet kan læses via vedlagte link:  

  https://www.arena-assens.dk/arrangementer/312-sundhedsforum-sammen-om-sundhed

  Social- og Sundhedsudvalget besøger messen, som en del af udvalgets møde.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om Sundhedsforum i Arena Assens den 8. november 2017 til efterretning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Ny Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
   Den 4. oktober 2017 trådte en ny bekendtgørelse om mærkning af plejeboliger i kraft. Boligerne skal mærkes i forhold til, hvor egnede for demente boligernes fysiske indretning er. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen stå for at indberette mærkningen af plejeboliger i beliggenhedskommunen. Indberetningen skal ske ved udfyldelse af et skema, som sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. december 2017. Skemaet rejser en række spørgsmål, som er fremsendt til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

  2. Opfølgning indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Administrationen orienterede om indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade herunder om igangværende udviklingsproces med økonomi, medarbejdere og målgruppeafgrænsning.

  Punkt 1 og 2 tages til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december flyttes til mandag den 11. december 2017 kl. 16:00 af hensyn til afvikling af byrådsarrangement for nyvalgte og fortsættende byrådsmedlemmer.

 • Sagsid.: 17/2323

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Betina Stick har anmodet om at få følgende sat på en tillægsdagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8.11.2017:

  “Indledende drøftelse af handlemuligheder omkring normering af sagsbehandlere”.

  O og Ø ønsker en indledende drøftelse i udvalget af, hvad der fremtidigt skal sikres af muligheder vedrørende normering på sagsbehandlerområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen.