icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager orientering om status for arbejdet med ”Naboskaber i lokalsamfund med plejehjemmene som en af ressourcerne” til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status for arbejdet med ”Naboskaber i lokalsamfund med plejehjemmene som en af ressourcerne” til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 2. november 2016 holdt Social- og Sundhedsudvalget en politisk arbejdsdag, hvor et af temaerne var ”Plejehjem / Naboskaber”. Udvalget fik et inspirationsoplæg ved Udviklingskonsulent Steen Søgaard og Konsulent Anne Mette Møller Seeberg samt et oplæg ved tidligere leder af Kallerupvej i Odense Ulla Thomsen. Med udgangspunkt i Politik for Aktivt medborgerskab blev der orienteret om lokalsamfund, ressourcer, aktive borger, roller i forhold til aktivt medborgerskab samt praktiske erfaringer i arbejdet med frivillige – herunder motivation og aftaleindgåelse.

  Udvalget drøftede bl.a. hvilke ressourcer, der kan aktiveres i lokalsamfundene med plejehjemmene som én af ressourcerne, samt hvordan man som politikere kan være med til at understøtte dette.

  På baggrund af den politiske drøftelse er der administrativt arbejdet videre med en proces blandt plejehjemslederne omkring naboskaber. Processen blev igangsat med det formål, at arbejdet skulle føre til en konkret projektbeskrivelse, på et pilotprojekt om ”plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet”, som i løbet af 2017 kunne forelægges Udvalget. I projektet skulle det afprøves, om der med de nuværende fysiske rammer kan skabes et bedre naboskab i lokalsamfundet til glæde for borgere både i og uden for plejehjemmene.

  I marts 2017 blev der afholdt fælles ledermøde for plejehjemslederne, hvor Udviklingskonsulent Steen Søgaard drøftede mulighederne for opstart af et pilotprojekt. Der var på baggrund af drøftelserne enighed om, at gode naboskaber er vigtige for alle plejehjem, men det vil være vanskeligt at gennemføre et pilotprojekt i et lokalsamfund, der vil være overførbart til andre lokalsamfund. Naboskaber er forskellige og afhængige af aktørerne og de frivillige i de enkelte lokalsamfund.

  Derfor er der blevet arbejdet videre med et fælles bredt fokus på gode naboskaber omkring de enkelte plejehjem.  Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet få en orientering fra Leder Lene Stubgaard på Flemløse plejehjem og Leder Sina Moltrup på Korsvang i Assens i forhold til ”plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet”.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om status for arbejdet med ”Naboskaber i lokalsamfund med plejehjemmene som en af ressourcerne” til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17170

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering vedr. Årsrapport for Socialtilsyn Syd 2016.

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten fra Socialtilsyn Syd har bl.a. til formål at fungere som:

  • Årlig afrapportering til Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
  • Oplysningskilde for Socialstyrelsens auditfunktion.
  • Sammenligningsgrundlag på tværs af de fem socialtilsyn
  • Input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne
  • Ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn

  2016 var det første rigtige driftsår i Socialtilsyn Syd. Således er alle tilbud og plejefamilier pr. 1. januar 2016 re-godkendt.

  I 2016 havde Socialtilsynet generelt fokus på:

  • At effektivisere ny-godkendelser af plejefamilier ved at nedbringe sagsbehandlingstiden.
  • At opdele tilbud med flere afdelinger.
  • STS+: udbygge Socialtilsynets afdeling for udvidet konsulentbistand – fortsætter i 2017.

  Status på kvalitet i alle tilbud - belyst i fokuspunkter:

  Rapporten baserer sin status på kvantitative data fra årets tilsyn, samt på interviews med ledere, medarbejdere og borgere og plejeforældre.

  • Årsrapporten 2016 fra Socialtilsyn Syd beskriver status på kvaliteten i botilbud og plejefamilier, i alle de kommuner som hører under deres område, med særligt fokus på temaet fra kvalitetsmodellen ’Målgrupper, metoder og resultater’, som følger: A) botilbud: match mellem målgruppe og metoder, og resultater af indsatserne målt på de opstillede mål for borgeren, samt fokus på forebyggelse af magtanvendelse. B) plejefamilier: deres kendskab til og understøttelse af de mål, der er opstillet for barnet.

  • Botilbud generelt: hovedindtrykket er, at botilbuddene er velfungerende og fagligt velfunderede, og at den faglige udvikling stadig pågår.

  • Plejefamilier generelt: på plejefamilieområdet foregår en markant professionaliseringsproces, som bl.a. indebærer øget fokus på deres bidrag til målopnåelsen, dokumentation af barnets udvikling og en øget bevidsthed om nødvendigheden af, at have et konstruktivt samarbejde med den anbringende myndighed.

  Resultaterne af dataanalysen viser følgende:

  • Tema: ’Målgrupperelevans, dokumentation og resultater’: gennemsnitlig positiv udvikling fra 2014-2016 på både børn-, unge- og voksentilbud på alle kvalitetsparametre.
  • Tema: ’Plejefamiliers kendskab til og understøttelse af barnets mål’: gennemsnitlig positiv udvikling fra 2014-2016.

  Der er afgivet høringssvar fra Handicaprådet – er vedlagt som bilag.

  Sagen er også sat på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17170

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Socialtilsynets tilsyn med botilbud efter ABL § 105, stk. 2 med SEL § 85- støtte og SEL § 107 – samt plejefamilier.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles kvalitetsmodeller for henholdsvis plejefamilier og øvrige sociale tilbud, herunder for botilbud. Tilbuddenes kvalitet bliver vurderet på baggrund af følgende temaer:

  1) Uddannelse og beskæftigelse

  2) Selvstændighed og relationer

  3) Målgrupper, metoder og resultater

  4) Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)

  5) Kompetencer

  6) Økonomi

  7) Fysiske rammer

  Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som beskrives og vurderes på en 5-trinsskala (5 = højeste vurdering), som Socialtilsynet skal vurdere tilbuddet efter. Kvalitetsmodellen skal være med til at sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet.

  Socialtilsynet skal mindst én gang om året, gennemføre et driftsorienteret tilsyn på alle fuldt re-godkendte institutioner. Tilsynene udføres altså på to forskellige måder: enten som a) ’Driftsorienteret tilsyn’ eller som b) ’Tilsyn med henblik på fuld re-godkendelse’. Ved et driftsorienteret tilsyn, som udføres på fuldt re-godkendte institutioner, vil det ofte være udvalgte temaer af de 7 temaer, der føres tilsyn med. Typisk vil institutionen ikke på forhånd være oplyst om hvilke temaer tilsynet ønsker at inddrage! Ved et fuldt re-godkendelsestilsyn inddrager tilsynet flere/alle temaer i kvalitetsmodellen. Der udover skelner Socialtilsynet mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.

  Tilsyn 2016

  Assens Kommunes 10 bosteder og Assens Misbrugscenter havde henholdsvis anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2016 (se bilag: tilsynsrapporter og, oversigtsskema). Et enkelt bosted havde både uanmeldt og anmeldt besøg (Lindebjerg). Alle tilsyn er i 2016 udført som driftstilsyn, da alle 11 tilsynssteder blev fuldt re-godkendt henholdsvis i 2014 og 2015. De 11 tilsynssteder blev godkendt i 2016 – uden påbud, vilkår og anmærkninger. Således gælder det for alle botilbud i Assens Kommune, at de i 2016 er godkendt uden de vilkår, som tidligere rettede sig mod uoverensstemmelser mellem det oprindelige visitationsgrundlag (SEL §§ 107, 108) og den faktiske boform (ABL § 105, stk. 2 med SEL § 85). På baggrund af Social- og Indenrigs- ministeriets ’Vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag’ nov. 2016 er der udformet retningslinjer for tilretning af visitationen til botilbuddene i Assens Kommune. I tilsynsrapporterne for 2016 gøres det samlet set gældende, at tilsynsstederne generelt er velfungerende tilbud, som lever op til kvalitetsmodellens krav og opfylder betingelserne for godkendelse.

  • Assens Misbrugscenter: Der blev udført anmeldt driftstilsyn med fokus på temaerne ’Selvstændighed og relationer’ og ’Organisation og ledelse (øvrige kvalitetsscorer er overført fra tilsynet i 2015). Begge temaer vurderes højt med gennemsnitsscorer på 5 og 4,7.

  • CSA, Østerbo, Stærevænget, Poul Mose Parken, Møller Eriksens Vej, Bryggervangen, Nyholmgården, Skovvangen: er alle blevet godkendt ved de anmeldte og uanmeldte driftstilsyn, der blev udført i 2016. Driftstilsynene havde fokus på de udvalgte temaer ’Kompetencer’ og ’Fysiske rammer’ på tværs af de pågældende bosteder, samt på enkelte andre temaer, såsom ’Målgruppe, metode og resultater’, ’Organisation og ledelse’, ’Uddannelse og beskæftigelse og ’Selvstændighed og relationer’. For alle bosteders vedkommende vurderes de udvalgte temaer i kvalitetsmodellen samlet set højt – uden angivelse af udviklingspunkter. For ét enkelt bosteds vedkommende anføres specifikke ’udviklingspunkter’ for de udvalgte temaer som vurderes (Bryggervangen).

  • Lindebjerg og Pilebakken: blev godkendt ved de udførte driftstilsyn, som havde fokus på alle temaer i kvalitetsmodellen, dog undtaget ’Økonomi’. Alle temaer vurderes relativt højt fra middelscoren 3 og op til 5. For enkelte temaer anføres specifikke udviklingspunkter, som bl.a. handler om at opsætte mål for indsatser for de enkelte borgere, om udarbejdelse af skriftlig dokumentation og om kompetenceudvikling.

  • Plejefamilier: der vedlægges en opgørelse fra Socialtilsyn Syd vedr. tilsyn på plejefamilier i Assens Kommune i 2016.

  Der er afgivet høringssvar fra Handicaprådet – er vedlagt som bilag.

  Sagen er også sat på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/28633
 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget på baggrund af indkomne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd drøfter og godkender den økonomiske redegørelse for anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2018 og 2019.

  Beslutningstema

  Godkendelse af økonomisk redegørelse for 2018 og 2019.

  Sagsfremstilling

  Den 6. september 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget nedenstående forslag om anvendelse af værdighedsmidlerne og besluttede at sende det i høring hos Ældreråd og Handicapråd frem til den 3. oktober kl. 12.00. Høringssvar fra Ældrerådet er modtaget den 27. september og vedlagt som bilag. Høringssvar fra Handicaprådet udleveres på møde den 4. oktober 2017. 

  Folketinget vedtog i 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Byrådet vedtog derfor en Værdighedspolitik for Assens Kommune den 28. juni 2016. Politikken beskriver, hvordan ældreplejen understøtter ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død” i forhold til den enkelte ældre. (Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag 1).

  Den 28. juni 2016 besluttede Byrådet samtidig, hvordan der konkret skulle arbejdes med de fem temaer - herunder hvilke indsatser kommunen skulle iværksætte i 2016 og 2017 for at implementere politikken. Der skal den 1. november 2017 indsendes en ny Økonomisk Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet, der beskriver, hvordan Assens Kommune fortsat ønsker at anvende de ca. 8,5 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser til at understøtte Værdighedspolitikken.

  I 2016 og 2017 blev værdighedsmidlerne prioriteret anvendt til konkrete indsatser, der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken. Prioritering af midlerne ses i tabel 1, og der er som bilag 2 vedlagt revisorpåtegnet regnskab for 2016 samt opgørelse over foreløbigt forbrug af 2017-midlerne pr. 1. juni i bilag 3.

  Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  500

  Ensomhed

  500

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem

  4.700

  Administration af Værdighedspolitik

  Bl.a. revision af regnskab

  48

  I alt

  8.448

  Tabel 1 – Prioritering af værdighedsmidler i 2016/2017

  Den faglige vurdering, der lå til grund for den prioritering, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem.

  Det foreslås, at Assens Kommune i de kommende to år fastholder og videreudvikler det fokus, der er sat for en værdig omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune. Der omprioriteres dog således, at der fordeles yderligere 200.000 kr. pr. år til demensområdet til etablering af en kørselsordning til demente via en udvidelse af den nuværende SBH-ordning til denne målgruppe (Ordning for borgere der er særligt bevægelseshæmmede). Der tildeles 200.000 kr. mindre til indsatser i forhold til at reducere ensomhed.

  Assens Kommune modtager ca. 8,5 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i år 2018 og 2019. Redegørelse for brug af disse midler skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. november 2017 og igen den 1. november 2018. Det foreslås, at midlerne i 2018 og 2019 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de i tabel 2 nævnte formål. Det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet i brev af 3. november 2016 skriver, at værdighedsmidlerne ikke kan gå til anlægsinvesteringer.

  Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  700

  Ensomhed

  300

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem

  4.802

  Administration af Værdigheds-politik,(revision af regnskab)

  18

  I alt

  8.520

  Tabel 2 – Prioritering af værdighedsmidler i 2018 og 2019

  De konkrete indsatser er beskrevet uddybende i den økonomiske redegørelse for 2018/2019, vedlagt som bilag 4.

  Høringssvar:

  Der er den 27. september modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som er vedlagt som bilag 5. Høringssvar fra Handicaprådet udleveres på mødet den 4. oktober 2017.

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage ca. 8,5 mio. kr. pr. år ud over budgettet.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte, på baggrund af indkomne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd, den økonomiske redegørelse for anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2018 og 2019.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14116

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Frikommuneansøgning vedr. skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Assens Kommune ønsker at indsende ansøgning om fritagelse for reglerne om, at man som aktiv medborger/frivillig uden for en frivillig organisation skal betale skat af en udbetalt godtgørelse for udgifter forbundet med ens frivillige arbejde.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Assens Kommune blev i oktober 2016 sammen med Holbæk Kommune, Århus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Slagelse Kommune samt Nordfyns Kommune godkendt som frikommune under Frikommuneforsøg II, som er placeret under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det tværkommunale netværk har ansøgt om at blive frikommune under overskriften ”Øget borgerinddragelse og samskabelse” (bilag 2).

  Ansøgningen var foranlediget af, at regeringen og KL har igangsat et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2020. Her får udvalgte kommuner mulighed for at udfordre gældende regelsæt, der virker begrænsende i forhold til nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  Statussen som frikommune giver Assens Kommune mulighed for selvstændigt eller i samarbejde med netværket at søge om fritagelse for gældende lovgivning á tre omgange, henholdsvis den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017.

  Ansøgning om fritagelse for lovgivning vedr. udbetaling af godtgørelse til frivillige uden for en frivillig organisation

  I bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 fremgår det, at en person, der udfører ulønnet arbejde i en forening eller frivillig organisation kan modtage skattefri godtgørelse for udgifter, personen har haft i forbindelse med vedkommendes frivillige arbejde. Hvis en person derimod er frivillig uden for en frivillig organisation, er personen skattepligtig af en evt. godtgørelse. Godtgørelser kan dække over udgifter til kørsel, fortæring, telefon/internet, administration og beklædning. En undtagelse fra reglerne gælder for medlemmer eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd nedsat af kommunen på baggrund af konkret lovgivning fx et Ældreråd. Disse frivillige kan således godt få udbetalt skattefri godtgørelse.

  Assens Kommune ønsker sammen med Århus Kommune, Nordfyns Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune at indsende en ansøgning til ansøgningsrunden den 1. november, hvori der bliver søgt om at få ligestillet aktive medborgere/frivillige uden for frivillige organisationer med aktive medborgere/frivillige, der er engageret i frivillige organisationer, når det drejer sig om skattefri godtgørelse.

  Ansøgningen lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af alle aktive medborgere. Det betyder i praksis, at såfremt ansøgningen om fritagelse for skattepligt imødekommes, bliver det muligt for alle aktive medborgere/frivillige, uanset om de er engageret i en frivillig organisation eller ej, at modtage skattefri godtgørelse for udgifter, de har haft i forbindelse med deres frivillige arbejde.

  En fritagelse vil være af betydning for den enkelte frivillige, som på nuværende tidspunkt har udgifter i forbindelse med sit frivillige arbejde, fordi den frivillige med en fritagelse slipper for at betale skat af godtgørelsen. Herudover vil det formentlig også medføre en administrativ lettelse for den enkelte frivillige som i dag modtager godtgørelse, idet den frivillige med en fritagelse ikke længere skal indberette godtgørelsen til SKAT.

  En fritagelse vil ikke betyde, at alle frivillige skal have udbetalt godtgørelser. Det vil stadig være den enkelte leders vurdering, hvornår det er relevant at godtgøre en frivillig.

  Eksempler på potentialer ifm. udbetaling af skattefri godtgørelse (eksempler indhentet fra de tre deltagerkommuner):

  • Plejecentre, hvor tilknyttede frivillige kører en plejehjemsbeboere til indlæggelse på sygehuset. Her kan den frivillige få godtgørelse fra sygehuset på turen ind til sygehuset, hvor plejehjemsbeboeren er passager i bilen. På hjemturen kan den frivillige dog ikke få godtgørelse, fordi plejehjemsbeboeren ikke længere er passager i bilen.
  • Frivillige, som deltager som medundervisere med sundhedsuddannede i sygdoms- og mestringtilbud for borgere med kroniske sygdomme såsom KOL, diabetes og hjertesygdomme.
   De frivillige, som kaldes ”Erfarne patienter”, lever selv med en kronisk sygdom og øser af deres livserfaringer derom. De er ”rollemodeller” i forløbet, som strækker sig over 6 mødegange i løbet af tre måneder.
  • Frivillige tilknyttet et kommunalt aktivitetscenter, hvor de frivillige deltager som aktivitetsholdere f.eks. med vævning, sangtime eller lokalhistorie, og som derved har regelmæssig transport til centret. Eller tilfælde, hvor de frivillige er medhjælpere på f.eks. en weekendtur, hvor den frivillige skal køre i egen bil til hytten.
  • Motionsvenner, som tager ud til borgerne i deres hjem og går/motionerer.
  • Besøgs-/følgevenner for psykisk sårbare, som tager med i biografen eller lignende.
  • Fritidsguider, der hjælper udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter. Her er en del kørsel tilknyttet.

  Proces

  Da ansøgningen er relevant for aktive medborgere på alle områder, behandles den i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Innovations og Medborgerskabsudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet forventeligt den 25. oktober 2017. Inden da er ansøgningen forelagt MED-organisationen samt Medborgerrådet.

  Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgningen er den 1. november 2017, og herefter vil der, såfremt ansøgningen imødekommes i Økonomi- og Indenrigsministeriet, forventeligt blive fremsat lovforslag i Folketinget i februar 2018 med henblik på, at lovændringen træder i kraft i juli 2018.

  Når lovændringen træder i kraft vil der blive igangsat en implementeringsproces internt i Assens Kommune med henblik på, at tage lovændringen i brug.

  Lovgrundlag

  Lov om frikommuner og bekendtgørelse 1308 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere.

  Økonomi

  I forhold til økonomi, er det den enkelte leder, der vurderer og beslutter, hvilke aktive medborgere/frivillige, vedkommende ønsker at udbetale skattefri godtgørelse til, og således også, hvor mange midler, den enkelte leder ønsker/har behov for at bruge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 02-10-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at frikommuneansøgning vedr. skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Indstillingen sker med en bemærkning om, at godkendelse af frikommuneforsøget som beskrevet i sagsfremstillingen sker under den forudsætning, at arbejdsmarkedets parter inddrages i fastlæggelsen af rammerne for det frivillige arbejde der kan gennemføres, og på hvilke vilkår.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 02-10-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at frikommuneansøgning vedr. skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, under den forudsætning, at arbejdsmarkedsparter inddrages i fastlæggelse af rammerne for det frivillige arbejde, der kan gennemføres, og på hvilke vilkår.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller at:

  • Frikommuneansøgning vedrørende skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Et mindretal bestående af Elmer Philipsen (A) og Sara Emil Baaring (A) og Henrik Mott Frandsen (V) bemærker, at godkendelsen af frikommuneforsøget som beskrevet i sagsfremstillingen sker under den forudsætning, at arbejdsmarkedets parter inddrages i fastlæggelse af rammerne for det frivillige arbejde der kan gennemføres, og på hvilke vilkår.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at frikommuneansøgning vedrørende skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Indstillingen sker med en bemærkning om, at godkendelse af frikommuneforsøget som beskrevet i sagsfremstillingen sker under den forudsætning, at arbejdsmarkedets parter inddrages i fastlæggelsen af rammerne for det frivillige arbejde der kan gennemføres, og på hvilke vilkår.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

  • Frikommuneansøgning vedr. skattefri godtgørelse til aktive medborgere/frivillige anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet under den forudsætning at arbejdsmarkedsparter inddrages i fastlæggelse af rammerne for det frivillige arbejde, der kan gennemføres og på hvilke vilkår.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17466

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren anbefaler at udvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero - med henblik på at undersøge alternative anvendelsesmuligheder.

  Beslutningstema

  På baggrund af en vigende efterspørgsel efter plejeboliger foreslås det at sætte tidligere byrådsbeslutning vedr. ombygning af Korsvang 80 (Assens) i bero– med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. september 2017 at anmode administrationen om at udarbejde en beslutningssag, der sætter ombygningsprojekt vedr. Korsvang 80 i bero.

  Baggrund

  I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune - herunder at ombygge de 14 lejemål ved Korsvang 80 til 8-10 plejeboliger, og lade dem blive en del af Bofællesskabet Korsvang, som er nabo til Korsvang 80.

  Formålet var, at imødekomme en - på daværende tidspunkt - stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

  Imidlertid er efterspørgslen efter plejeboliger faldet, således at der pr. august 2017 er 14 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune.

  Korsvang 80

  Korsvang 80, beliggende i Assens By, er en kommunalt ejet bygning med to etager og 14 lejemål. Der er syv lejemål på hver etage. Der findes ikke elevator i bygningen.

  Bygningen er siden 2007 blevet anvendt til aflastningspladser, midlertidig genhusning i forbindelse med ombygning af De Gamles Hjem samt genhusning i forbindelse med ombygning af Lindebjerg – som blev gjort til en afdeling af botilbuddet Pilebakken.

  Fra juni 2017 har bygningen ikke været anvendt og er således klar til næste fase i ombygningen.

  Korsvang 80 er finansieret med støttet lån fra Landsbyggefonden. Lånet er indfriet, og Assens Kommune betaler nu 2/3 af den sidste ydelse på det tidligere lån til Landsbyggefonden.

  Den årlige udgift til Korsvang 80 udgør 953.000 kr., som bl.a. omfatter udgifter til el, vand og varme, administration varetaget af boligselskabet Kristiansdal, bidrag til Landsbyggefonden og pedelfunktion. Det forventes dog, at samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., hvis bygningen står tom.

  Bygningen er af Landsbyggefonden klassificeret som almen bolig. Det betyder, at en eventuel anden anvendelse af bygningen forudsætter en aftale med Landsbyggefonden om omklassificering.

  Berosætning

  På baggrund af den faldende efterspørgsel efter plejeboliger foreslås det, at ombygningsprojektet vedr. Korsvang 80 sættes i bero med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.

  Undersøgelsen vil omfatte en afdækning af behov, muligheder, forudsætninger og konsekvenser ved alternative anvendelsesmuligheder i kommunalt regi eller ved evt. salg af bygningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget udsætter punktet.

 • Sagsid.: 16/8138

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om status på velfærdsteknologi.

  Sagsfremstilling

  Gennemførte arbejdsgangsanalyser

  I det seneste år er der i samarbejde med fagområderne gennemført arbejdsgangsanalyser med henblik på efterfølgende at igangsætte afprøvninger og implementeringer, der optimerer arbejdsgange og brugen af teknologi.

  Det har vist sig, at arbejdsgangsanalyserne er en god metode til at sikre det gode match mellem de teknologier, der findes, og borgerne og medarbejderne som skal bruge dem. Analyserne har givet mange brugbare input fra medarbejderne på de enkelte områder og arbejdet med at optimere arbejdsgange og brugen af teknologi er i gang. På baggrund af de mange input er følgende aktiviteter valgt ud og sat i gang:

  Nattevagten

  Igangsatte aktiviteter:

  • Hjælp ved fald: Raizer (løftestole) bliver brugt, hvis borgere falder og skal have hjælp til at komme op
  • Løft af ben: Det er belastende for det fysiske arbejdsmiljø at løfte ben fra gulv til seng. Der findes umiddelbart ikke nogle rigtig gode løsninger, men der bliver holdt øje med nye teknologier på markedet, som kan afprøves.
  • Nødkald: forbedre muligheden for at kommunikere med borgeren over nødkaldeanlæg
  • Brug af GPS eller lignende til dem, der går ud og ind af plejeboliger.

  Dokumentation

  Arbejdsgangsanalysen er lavet i forbindelse med Projekt sammenhængende IT på Social og Sundhed, da dokumentation er en væsentlig del af dette projekt. Sideløbende med at fagsystemet bliver genimplementeret og skiftet ud hos nogle faggrupper, så bliver der arbejdet med at lave tydelige rammer for, hvad der skal dokumenteres – hvad der er et lovkrav og hvad der skal bruges af én selv, andre medarbejdere og faggrupper. Formålet er at skære ned på mængden af dokumentation og sikre kvaliteten af det, der bliver dokumenteret.

  Medicinhåndtering

  Der er sat et afprøvningsprojekt i gang, hvor borgere, der har behov for hjælp til at dosere og tage medicin bliver gennemgået for at finde årsagen til, at de ikke selv kan. Derefter undersøges det, om der findes en teknologi/hjælpemiddel, der kan hjælpe borgeren og vi aftaler en afprøvning med borgeren. Alt efter borgernes behov for hjælp vil forskellige teknologier som ure med alarmer, apps, pilleæsker osv. blive afprøvet og taget i brug.

  Der bliver arbejdet videre med de input, vi har fået

  De mange input fra hver arbejdsgangsanalyse har givet organisationen forskellige aktiviteter, som der kan arbejdes videre med – det er både borgerrettede aktiviteter og medarbejdernes måde at løse opgaver på, der har indflydelse på den service, vi yder.

  Programstyregruppen for velfærdsteknologi har besluttet, at der i den kommende tid skal være fokus på at arbejde med flere af inputtene fra de gennemførte analyser ud over de allerede igangværende aktiviteter. Samtidig vil der blive lavet nye arbejdsgangsanalyser, når behovet for at dykke ned i et område eller arbejdsopgave opstår.

  Slutmåling på tre års arbejde med digital velfærd

  I årene 2014-2016 har vi arbejdet med de fire indsatsområder (Hjælp til løft; Vasketoilet; Spiserobot; Bedre brug af hjælpemidler) i den Fællesoffentlige strategi for digital velfærd og KL har lavet en samlet slutmåling for alle kommuner, som kan læses på KL’s hjemmeside.

  Sammenholder vi den nationale slutmåling med Assens Kommunes, så har vi opnået gode resultater på de fire indsatsområder. Især Hjælp til løft (Carendo) og vasketoiletter har givet effekter hos os. Der har ikke været borgere, hvor det er vurderet relevant at bruge spiserobot, men der er afprøvet armstøtter hos en dreng med en muskelsygdom. Armstøtterne bruges til flere andre situationer end, når drengen spiser. Der er blevet arbejdet med Bedre brug af hjælpemidler på flere måder via det rehabiliterende arbejde, der i forvejen gennemføres. Bl.a. er der i 2016 lavet en gennemgang af de ca. 1300 borgere, som modtager hjemmepleje med henblik på i højere grad at anvende hjælpemidler og teknologier, så borgeren bedre kan mestre eget liv.

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget er blevet forelagt denne orientering mandag den 2. oktober 2017.

  Lovgrundlag

  Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2014-2016.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Sundhedsmesse / Sundhedsforum i Arena Assens den 8.11.2017 – se bilag

  2. Udviklingscenter for Demensområdet – status efter første møde i styregruppen samt orientering om ansøgte puljer vedr. demens.

  3. Administrativ organisering Social, Sundhed og Arbejdsmarked – vedrørende Handicapområdet – se bilag

  4. Social- og Sundhedsudvalgets sidste møde den 6. december 2017

  5. Hjemmetest klamydia

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  1. SSU-mødet flyttes til kl. 14 den 8.11. 2017
  6. Information om kampagnemateriale vedr. støtte til pårørende – Se bilag

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Intet.