icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 6. september 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/27531

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutningstema

  Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Hvert år udarbejdes en rammeaftale, som er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

  Rammeaftalen genforhandles årligt og skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

  Proces for udarbejdelse af rammeaftalen 2018

  Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikere i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

  Politiske udvalg i kommuner og region blev inviteret til at komme med input til temaer og indsatser i rammeaftalen. I Assens Kommune blev Handicaprådet inviteret til et temamøde med henblik på at komme med input til den politiske drøftelse i hhv. Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

  9. marts 2017 afholdt KKR Syddanmark en politisk temadag med drøftelse og prioritering af de indkomne forslag.

  På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til rammeaftale 2018:

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker.
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
  • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 rammeaftalen for 2018 og har sendt rammeaftalen til endelig godkendelse hos kommuner og region.

  Indsatser i Rammeaftalen 2018

  • Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker
   Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter den skabelon, som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.
  • Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud
   Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.
  • Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet
   Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommuner og region omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.
  • Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange
   Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan koordinere og støtte borgere, som har mange sektorovergange, og borgere, som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætter gennem hele 2018.
  • Styring af udgifterne på det specialiserede området
   Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen (Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning). Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer, samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
   Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark, samt en beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager.

  Udover ovenfornævnte indsatser er der i rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

  • Tendenser og behov
  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  • Sikring af effektiv drift
  • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

  • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
  • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

  Bilag til Rammeaftalen 2018 kan findes via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=66

  Rammeaftale 2018 er sendt i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 1. september 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget:

  • Drøfter og godkender den økonomiske redegørelse for anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2018 og 2019.
  • Tager stilling til, om redegørelsen skal sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. 

  Beslutningstema

  Godkendelse af økonomisk redegørelse for 2018 og 2019. 

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog i 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Byrådet vedtog derfor en Værdighedspolitik for Assens Kommune den 28. juni 2016. Politikken beskriver, hvordan ældreplejen understøtter ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død” i forhold til den enkelte ældre. (Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag 1).

  Den 28. juni 2016 besluttede Byrådet samtidig, hvordan der konkret skulle arbejdes med de fem temaer - herunder hvilke indsatser kommunen skulle iværksætte i 2016 og 2017 for at implementere politikken. Der skal den 1. november 2017 indsendes en ny Økonomisk Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet, der beskriver, hvordan Assens Kommune fortsat ønsker at anvende de ca. 8,5 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser til at understøtte Værdighedspolitikken.

  I 2016 og 2017 blev værdighedsmidlerne prioriteret anvendt til konkrete indsatser, der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken. Prioritering af midlerne ses i tabel 1, og der er som bilag 2 vedlagt revisorpåtegnet regnskab for 2016 samt opgørelse over foreløbigt forbrug af 2017-midlerne pr. 1. juni i bilag 3.

  Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  500

  Ensomhed

  500

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem 

  4.700

  Administration af Værdighedspolitik

  Bl.a. revision af regnskab

  48

  I alt

  8.448

  Tabel 1 – Prioritering af værdighedsmidler i 2016/2017

  Den faglige vurdering, der lå til grund for den prioritering, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem.

  Det foreslås, at Assens Kommune i de kommende to år fastholder og videreudvikler det fokus, der er sat for en værdig omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune.  Der omprioriteres dog således, at der fordeles yderligere 200.000 kr. pr. år til demensområdet til etablering af en kørselsordning til demente via en udvidelse af den nuværende SBH-ordning til denne målgruppe (Ordning for borgere der er særligt bevægelseshæmmede). Der tildeles 200.000 kr. mindre til indsatser i forhold til at reducere ensomhed. 

  Assens Kommune modtager ca. 8,5 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i år 2018 og 2019. Redegørelse for brug af disse midler skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. november 2017 og igen den 1. november 2018. Det foreslås, at midlerne i 2018 og 2019 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de i tabel 2 nævnte formål. Det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet i brev af 3. november 2016 skriver, at værdighedsmidlerne ikke kan gå til anlægsinvesteringer.

  Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  700

  Ensomhed

  300

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem 

  4.802

  Administration af Værdigheds-politik,(revision af regnskab)

  18

  I alt

  8.520

  Tabel 2 – Prioritering af værdighedsmidler i 2018 og 2019

  De konkrete indsatser er beskrevet uddybende i den økonomiske redegørelse for 2018/2019, vedlagt som bilag 4.

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage ca. 8,5 mio. kr. pr. år ud over budgettet. 

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Social- og Sundhedsudvalget:

  • Drøftede og godkendte den økonomiske redegørelse for anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2018 og 2019.
  • Sender den økonomiske redegørelse for anvendelse af Værdighedsmidlerne i 2018 og 2019 i høring hos Ældreråd og Handicapråd. 

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om status samt forslag til proces for det fremadrettede politiske arbejde drøftes.

  Beslutningstema

  Orientering om status samt drøftelse af forslag til proces for det fremadrettede politiske arbejde på sundhedsområdet.

  Sagsfremstilling

  I januar 2017 blev Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, at KKR Syddanmark i september 2016 vedtog: KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – ”Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”.  De indeholder en række meget ambitiøse mål frem mod 2025 (vedlagt som bilag).  Denne orientering følges nu op med en generel orientering om status på sundhedsområdet, og efterfølgende gives et forslag til en proces for det fremadrettede politiske arbejde, som bl.a. skal understøtte de fælleskommunale KKR-mål.
   

  På Udvalgsmøderne vil der blive givet en orientering omhandlende:

  Status

  • Assens Kommunes Sundhedspolitik ”Sammen om sundhed 2012-2018” blev vedtaget i 2012 og skal revideres i 2018. (Se https://www.assens.dk/media/1531/sundhedspolitik-sammen-om-sundhed.pdf).
  • Sundhedsstyrelsens har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakkerne er et vidensbasseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Assens Kommune har arbejdet med at implementere anbefalingerne på grundniveau.
  • Sundhedsaftalen 2015-2018 er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis og skal bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne. Aftalen dækker det overordnede og fremadrettede omkring, hvad parterne er forpligtet til at arbejde med samt det konkrete: ”Hvem gør hvad og hvornår” i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem?
  • KKR’s visionspapir sundhedspolitiske visioner – ”Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025” indeholder tre prioriterede indsatsområder/målgrupper: ”Børn og unges livsstil”; ”Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser”; ”Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme” samt en række konkrete mål (se bilag). Der er en række udfordringer i forhold til disse meget ambitiøse mål – bl.a. omkring datatilgængelighed.
  • Der er gennemført SDQ-måling om trivsel blandt de 3-16 år i Assens Kommune i 2016, og der gennemføres årligt skolesundhedsprofiler for de 6-16 årige.
  • Regionerne udarbejder hvert fjerde år en undersøgelse om sundhedstilstanden blandt borgere over 16 år. Den seneste undersøgelse: ”Hvordan har du det 2013” blev offentliggjort i foråret 2014.

  Følgende er på vej

  • Det forventes, at den nuværende sundhedsaftale forlænges indtil den 1. juli 2019. Det vil være de nye politikere i kommunalbestyrelserne, der skal være med til at udstikke retningen for den nye sundhedsaftale. Arbejdet med den kommende Sundhedsaftale 2019-2022 skal følges tæt og vil være rammesættende for sundhedsarbejdet i Assens Kommune.
  • Regionsrådet i Syddanmark tiltrådte den 26. juni 2017 et Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det indeholder den overordnede rammesætning med henholdsvis de nationale mål for sundhedsvæsenet samt regionens egne pejlemærker. Der er fokus på ulighed i sundhed, mennesker med kronisk sygdom, sammenhæng mellem psykiatri og somatik, multisygdom og folkesundhed. Rammepapiret skal ses i sammenhæng med både øvrige lokale (KKR Syddanmarks visionspapir) og nationale udspil (f.eks. ”Sundhed for alle”). https://www.regionsyddanmark.dk/wm502676#punktnavn8
  • Regionerne har i foråret 2017 gennemført en ny sundhedsundersøgelse: ”Hvordan har du det 2017?”. Resultaterne af undersøgelsen foreligger i foråret 2018, hvor det vil være muligt at se udviklingen i sundhedstilstanden hen over årene 2010/2013/2017 for borgere over 16 år.
  • KKR er i færd med at udarbejde en rammeaftale for 2018 og har i den forbindelse spurgt kommunerne om input til temaer. BUU og SSU har med brev af 15. februar 2017 bl.a. foreslået, at ”Børn og Unge med psykiske lidelser” samt ”Unge med misbrug” bliver temaer i rammeaftalen.   
  • Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af KKR, som arbejder med, hvordan data fra Skolesundhedsprofiler kan anvendes i forhold til effektmåling på mål i KKR’s sundhedsvision for de 6 til 16 årige.
  • Erfaringsudveksling med øvrige kommuner om effektmåling op mod KKR-mål / benchmarking med andre.
  • Fra 1. januar 2018 træder nye regler omkring kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i kraft. 


  Forslag til Procesplan

  • I efteråret 2017 udarbejdes en ny SDQ-måling om trivsel blandt de 3-16 år i Assens Kommune.
  • I efteråret 2017 igangsættes arbejdet med en Kronikerstrategi for Assens Kommune.
  • I efteråret 2017 / foråret 2018 vil Assens Kommunes sundhedstilbud blive vurderet i forhold til ulighed i sundhed, prioriterede målgrupper samt de fælleskommunale, regionale og nationale mål og anbefalinger.  
  • Primo 2018 igangsættes arbejde med en revision af Sundhedspolitikken- Evt. via nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg.

  Beslutningskompetence

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede orientering om status samt forslag til proces for det fremadrettede politiske arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede status samt forslag til proces for det fremadrettede politiske arbejde.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17466

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Korsvang 80, Assens By, samt efterspørgsel og kapacitet vedr. plejeboliger i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2016-2019 blev det besluttet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune med ca. 16 boliger - herunder at ombygge de 14 lejemål ved Korsvang 80 til 8-10 plejeboliger. Antallet af borgere på venteliste var på daværende tidspunkt stigende, ligesom der var behov for flere midlertidige boliger til bl.a. borgere udskrevet fra sygehus.

  Det blev samtidigt besluttet, at de syv borgere bosiddende i Korsvang 80 skulle tilbydes ny bolig i takt med ledige boliger i egnede botilbud i Assens Kommune.
  Korsvang er nu rømmet og klar til næste fase i processen.

  Efterspørgsel plejeboliger

  Aktuelt er 14 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune.

  • syv borgere på venteliste til en demensplejebolig
  • syv borgere på venteliste til somatisk plejebolig – heraf én fra anden kommune.

  I august 2016 var 53 borgere på venteliste til plejebolig i Assens Kommune

  • 14 borgere på venteliste til en demensplejebolig – heraf to fra anden kommune
  • 39 borgere på venteliste til somatisk plejebolig – heraf to fra anden kommune

  I august 2015 var 47 borgere på venteliste til plejebolig i Assens Kommune

  • 11 borgere på venteliste til en demensplejebolig – heraf to fra anden kommune
  • 36 borgere på venteliste til somatisk plejebolig – heraf otte fra anden kommune

  Borgernes ønsker vedr. plejebolig fremgår af bilaget Venteliste til plejebolig august 2017, 2016 og 2015. Der er ikke anden tomgang på plejeboligområdet end den der opstår ved genudlejning.

  Efterspørgsel ældreboliger

  17 borgere er på venteliste til ældreboliger på specifikke adresser.

  Pt. er der 10 ledige ældreboliger på andre adresser.

  Korsvang.

  Korsvang 80, beliggende i Assens By, er en kommunalt ejet bygning med to etager og 14 lejemål.  Der er syv lejemål på hver etage. Boligerne er ikke tidssvarende, og der findes ikke elevator i bygningen.

  Bygningen er beliggende i umiddelbar nærhed af Bofællesskabet Korsvang, Korsvang 78. Korsvang 78 er ligeledes kommunalt ejet.

  En lille mellemgang mellem Korsvang 78 og Korsvang 80 anvendes til kontor for Bofællesskabet Korsvang.

  Korsvang 80 er finansieret med støttet lån fra Landsbyggefonden. Lånet er indfriet, og Assens Kommune betaler nu ca. 2/3 af den sidste ydelse på det tidligere lån til Landsbyggefonden.

  Den årlige udgift til Korsvang 80 udgør 953.000 kr., som bl.a. omfatter udgifter til el, vand og varme, administration varetaget af boligselskabet Kristiansdal, bidrag til Landsbyggefonden og pedelfunktion.

  Bygningen er af Landsbyggefonden klassificeret som almen bolig. Det betyder, at en eventuel anden anvendelse af bygningen forudsætter en aftale med Landsbyggefonden om omklassificering.

  Anvendelseshistorik

  2007 - medio 2011:

  Aflastningspladser i stueetagen.

  Medio 2011 -

  Midlertidig genhusning af beboere i stueetagen - i forbindelse med ombygning af De Gamles Hjem.

  2012 - maj 2017

  Midlertidig genhusning af beboere på første sal – i forbindelse med ombygning af Lindebjerg.

  Disse pladser blev til en afdeling af botilbuddet Pilebakken.

  Beboerne er udflyttet gradvist.

  Juni 2017 -

  Anvendes ikke.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om udarbejdelse af beslutningssag, der sætter ombygningsprojektet i bero – set i lyset af nyeste oversigt over venteliste til plejeboliger.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Ankestatistik 2. kvartal 2017 – se bilag.

  2. Status for udviklingscenteret for demens

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Orienteret.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Intet.