icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 16. august 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/24753

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 137.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedr. tjenestemandspension på aktivitetscenter Odensevej og botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 og 200.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på MTU vedrørende bygningsvedligeholdelse, Kildevangen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 256.000 kr. i 2017 og 511.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på ØK-Finans til afdrags- og renteafvikling vedrørende Kildevangen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 8.390.000 kr. Der er et merforbrug på 3.716.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et merforbrug på 4.674.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr.

  budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2018

  SSU – uden overførselsadgang

  569.471

  554.440

  548.905

  15.031

  0

  0

  SSU – med overførselsadgang

  342.748

  349.389

  349.091

  -6.641

  -493

  -4.917

  SSU i alt

  912.219

  903.829

  897.996

  8.390

  -493

  -4.917

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog 2. budgetopfølgning til efterretning og indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 137.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedr. tjenestemandspension på aktivitetscenter Odensevej og botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 og 200.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på MTU vedrørende bygningsvedligeholdelse, Kildevangen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 256.000 kr. i 2017 og 511.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på ØK-Finans til afdrags- og renteafvikling vedrørende Kildevangen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13135

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at:

  • Udvalget beslutter udmøntning inden for udvalgets kompetence af den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen 2017-2020 vedr. Social- og Sundhedsudvalgets område for at sikre fuld udmøntning af den strategiske omstillingspulje.
  • Udvalget indstiller til Byrådets beslutning udmøntning uden for udvalgets kompetence af den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen 2017-2020 vedr. Social- og Sundhedsudvalgets område for at sikre fuld udmøntning af den strategiske omstillingspulje.

  Beslutningstema

  Udmøntning af Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01 – Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalget udpeger konkrete reduktionsblokke (udmøntningskataloget) til endelig effektuering af omprioriteringspuljen.

  Sagsfremstilling

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem.

  I budgetaftalen bemærkes, at ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  For at sikre fuld udmøntning af strategisk blok S01, budgetaftalen 2017-2020 skal udvalget udpege politiske effektiviseringer som følger:

  2018

  2019

  2020

  Strategisk blok, S01 (netto saldo efter administrative effektiviseringer)

  0

  5.307.000

  4.807.000

  Ej udmøntet budgetblok, Budgetaftalen 2017-2020 – Drift af hjælpemiddeldepot

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  I alt

  1.000.000

  6.307.000

  5.807.000

  Udmøntningskatalog:

  Udmøntningskatalog- politiske effektiviseringer

  2018

  2019

  2020

  Ændring af normering på §103 og §104 – dag- og beskæftigelsestilbud

  725.000

  725.000

  725.000

  Ændring af timetildeling i ressourcemodel Social Assens

  1.135.000

  1.135.000

  1.135.000

  Ledsagerpuljen (handicap og socialområde)

  500.000

  500.000

  500.000

  Lukning af cafe Tusindfryd

  425.000

  425.000

  425.000

  Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd (gensidigt udelukkende blok vedr. Lukning af cafe Tusindfryd)

  200.000

  200.000

  200.000

  Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning i forhold til pårørenderådgivning

  150.000

  150.000

  150.000

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  2.100.000

  2.100.000

  2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  2.785.000

  2.785.000

  I alt

  (uden blok: Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd grundet sammenhæng til anden blok)

  5.235.000

  8.020.000

  8.020.000

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 19.06.2017 indstiller et flertal bestående af A, O og Ø til beslutning, at udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem samt, at udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.

  Kr.

  2018

  2019

  2020

  Manglende udmøntning efter administrative besparelser, jfr. Ovenstående

  1.000.000

  6.307.000

  5.807.000

  Indstillede politiske (A, O og Ø) udmøntninger:

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  -1.000.000

  -2.100.000

  -2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  -2.785.000

  -2.785.000

  Manglende udmøntning

  0

  1.422.000

  922.000

  Et mindretal bestående af V indstiller på samme møde den 19.06.2017, at det samlede udmøntningskatalog effektueres som det foreligger, med fravalg af ”Lukning af Cafe Tusindfryd” og tilvalg af udmøntningsblokken ”Ændring og nytænkning af Cafe Tusindfryd” idet det bemærkes, at budgetforliget herved respekteres.

  På møde i Byrådet den 28. juni 2017 besluttes, at sagen for så vidt angår den manglende udmøntning efter administrative besparelser sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Baggrunden herfor er det umiddelbart forud for Byrådets møde fremsatte ændringsforslag til sagen.

  Byrådet bemærker, at udmøntning af den i budget 2017-2020 indarbejdede strategiske omstillingspulje fortsat skal finansieres inden for udvalgets budgetramme.

  Økonomi

  Budgetaftalen 2017-2020.

  Årshjul 2017 for budget 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V indstiller til Byrådets beslutning at:

  • udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning – pårørenderådgiverfunktion” effektueres i 2018 og årene frem.

  Dertil indstiller et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V til Byrådets beslutning, at:

  • Kørsel til daghjem optimeres via kommende udbud.
   Budgettet reduceres i 2018 med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene.
  • Daghjemmenes åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 (lønudgift) fra 2019 og frem.


  Et mindretal, bestående af Ø, kan ikke stemme for forslaget, da det ikke er strategiske besparelser, som aftalt i budgetforliget.

  Ø mener endvidere, at det er uansvarligt at finde yderligere besparelser på SSU"s område og ønsker besparelsen sendt tilbage til økonomiudvalget for alternativ fordeling i udvalgene - også set i forhold til, at vi har aftalt at tænke på tværs og nedbryde søjler.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Sundhedsplan for Region Syddanmark 2017-2021 i høring frem til 3. juli 2017
   Ifølge Sundhedsloven skal regionsrådet udarbejde en samlet plan for regionens virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsplanen sætter den overordnede kurs for regionens sundhedsvæsen med udgangspunkt i Region Syddanmarks pejlemærker og de 8 nationale mål, der er formuleret på sundhedsområdet. Dertil indeholder sundhedsplanen en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet.
   Sundhedsplanen erstatter den tidligere Sundhedsplan fra september 2013. De tidligere sundhedsplaner har haft fokus på strukturer, planlægning og organisering, og Sundhedsplanen fra 2013 indeholdt en række meget konkrete målsætninger på mange forskellige områder. Der er ikke formuleret nye mål i den nye Sundhedsplan. I stedet vil det være pejlemærker og nationale mål på sundhedsområdet, der viser retningen for udviklingen af det syddanske sundhedsvæsen.

   Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil ske på grundlag af data der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præ-hospitale område samt regionens samarbejdspartnere, via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. Et vigtigt tema i sundhedsvæsenet i årene der kommer, bliver sammenhæng i indsatserne og samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet. Regionsrådet tager endelige stilling til Sundhedsplanen den 25. september 2017.

   Høringsversionen af Sundhedsplanen kan læses via link: https://www.regionsyddanmark.dk/wm501516
   Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar, der kan læses via link: https://www.regionsyddanmark.dk/wm501519
  1. Opløsning af Boelsmand af Kirkemarken i Haarby Hans Christoffer Nielsens mindelegat
   Jf. brev fra Civilstyrelsen af 16.01.2017 samt beslutning fra Byrådets møde den 31.05.2017 er det besluttet at opløse Boelsmand af Kirkemarken i Haarby Hans Christoffer Nielsens mindelegat. I henhold til fundats, er det Haarby Alderdomshjem, som er universalarving – det vil sige, at det der i dag hedder Æblehaven Hårby og Strandgården Hårby, skal have pengene udbetalt. Pengene må kun bruges til glæde for beboerne f.eks. til julegaver, udflugter etc. og må ikke gå til drift af plejehjemmene. Iflg. regnskabet er der en sum af kr. 162.903,93 som skal uddeles og være til disposition omkring juletid 2017. Herefter nedlægges/opløses legatet helt.

  2. Ændring af kadence for indsendelse af Sundhedsaftaler.
   Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har med brev af 10. juli 2017 orienteret kommuner og regioner om, at kadencen for indsendelse af Sundhedsaftaler er ændret.
   Det er sket på foranledning af anbefaling fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med repræsentanter fra KL, Danske Regioner og staten.
   Efter de gældende regler skal indsendelsen af sundhedsaftalen ske senest den 31. januar i kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiodes andet år, men udvalget anbefaler at ændre denne frist til 1. juli i valgperiodens andet år. Det bygger på et fælles ønske fra Danske Regioner og KL om at give nyvalgte politikere i regioner og kommuner mere tid til at sætte sig ind i området, inden de skal udarbejde aftalerne.
   Indsendelse af Sundhedsaftalerne skal således ske næste gang senest den 1. juli 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Orientering om Alzheimerforeningens Landsindsamling 2017 på ”Huskedagen”. Der kan læses mere på www.huskedagen.dk

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Lars Søgaard orienterede om drøftelse med lokalrådet på Baagø om hjemmeplejedækningen på Baagø.

  Henrik Hansen forespurgte til planerne for ombygning af Korsvang 80. Der gives status på kommende udvalgsmøde.