icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 19. juni 2017 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/13135

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at

  • udvalget beslutter udmøntning inden for udvalgets kompetence af den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen for 2017-2020 vedr. Social- og Sundhedsudvalgets område for at sikre fuld udmøntning af den strategiske omprioriteringspulje.
  • udvalget indstiller til Byrådets beslutning udmøntning uden for udvalgets kompetence af den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen for 2017-2020 vedr. Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på at sikre fuld udmøntning af den strategiske omprioriteringspulje.

  Beslutningstema

  Udmøntning af Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01 – Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalget udpeger konkrete reduktionsblokke (udmøntningskataloget) til endelig effektuering af omprioriteringspuljen.

  Sagsfremstilling

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem.

  I budgetaftalen bemærkes, at ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  For at sikre fuld udmøntning af strategisk blok S01, budgetaftalen 2017-2020 og udgift vedr. beslutning (SSU 7.6.2017) omkring deltagelse i udviklingscenter for demensområdet på Fyn skal udvalget udpege politiske effektiviseringer som følger:

  2018

  2019

  2020

  Strategisk blok, S01 (netto saldo efter administrative effektiviseringer)

  0

  5.307.000

  4.807.000

  Ej udmøntet budgetblok, Budgetaftalen 2017-2020 – Drift af hjælpemiddeldepot

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  Udviklingscenter for Demensområdet

  80.000

  80.000

  80.000

  I alt

  1.080.000

  6.387.000

  5.887.000

  Social- og Sundhedsudvalget tog på møde den 7. juni 2017 orientering om administrative effektiviseringer i relation til den strategiske omstillingspulje til efterretning og sendte efterfølgende udmøntningskatalog i høring.

  Udmøntningskatalog- politiske effektiviseringer

  2018

  2019

  2020

  Ændring af normering på §103 og §104 – dag- og beskæftigelsestilbud

  725.000

  725.000

  725.000

  Ændring af timetildeling i ressourcemodel Social Assens

  1.135.000

  1.135.000

  1.135.000

  Ledsagerpuljen (handicap og socialområde)

  500.000

  500.000

  500.000

  Lukning af cafe Tusindfryd

  425.000

  425.000

  425.000

  Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd (gensidigt udelukkende blok vedr. Lukning af cafe Tusindfryd)

  200.000

  200.000

  200.000

  Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning i forhold til pårørenderådgivning 

  150.000

  150.000

  150.000

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  2.100.000

  2.100.000

  2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  2.785.000

  2.785.000

  2.785.000

  I alt

  (uden blok: Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd grundet sammenhæng til anden blok)

  8.020.000

  8.020.000

  8.020.000

  Det bemærkes, at høringsfrist er 19. juni 2017 kl. 08.00. Høringsvar eftersendes til udvalget.

  Økonomi

  Budgetaftalen 2017-2020.

  Årshjul 2017 for budget 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2017

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø betoner i denne sammenhæng vigtigheden af, at den nuværende fordelingsnøgle retænkes og at Økonomiudvalget ved fremtidige reduktioner tænker strategisk og nytænkende i forbindelse med fordeling af den økonomiske opgave, der måtte pålægges de stående udvalg.

  Et mindretal bestående af V indstiller, at det samlede udmøntningskatalog effektueres som det foreligger, med fravalg af ”Lukning af Cafe Tusindfryd” og tilvalg af udmøntningsblokken ”Ændring og nytænkning af Cafe Tusindfryd” idet det bemærkes, at budgetforliget herved respekteres.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2017

  • Der er indsendt ansøgning til Satspuljen om puljemidler for bedre mad til ældre i eget hjem
  • Orientering om personsag.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2017

  Intet.