icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/11288

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 samt studiebesøg i tilknytning til konferencen drøftes og evalueres.

  Beslutningstema

  Drøftelse og evaluering af KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 samt studiebesøg.

  Sagsfremstilling

  Den 10. og 11. maj 2017 deltog Social- og Sundhedsudvalget i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg.

  Overskriften for årets konference var Tendenser i velfærden – muligheder og dilemmaer, ogkonferencen var bygget op omkring fire overordnede temaer:

  • Vi skal nytænke indsatserne sammen med borgerne
  • Behandling og støtte i eget hjem – går vi mod 6 mio. behandlingssteder?
  • Ensomhed og fællesskaber
  • Fælles om nye løsninger.

  I tilknytning til konferencen gennemførte Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj to studiebesøg i hhv. Horsens og Randers.

  I Horsens besøgte udvalget Horsens Sund By, som tilbyder aktiviteter, viden og rådgivning vedrørende frivillighed, sundhedsfremme, hjælp til selvhjælp m.m.

  Horsens Sund By har eksisteret siden 1987 og driver bl.a. Sund By Butikken, hvor der er mulighed for at møde andre frivillige, låne lokaler, få information om aktiviteter og foreninger i byen, hjælp til at finde et frivilligt arbejde mv.

  I Randers besøgte udvalget Psykiatriens Hus, hvor den kommunale psykiatri siden maj 2016 har delt fysiske rammer med regionale tilbud og frivillige foreninger.

  I Randers mødte udvalget desuden en repræsentant fra Frivilligværket Randers, som er et lokalt frivilligcenter, som har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede og evaluerede KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 samt studiebesøg i tilknytning til konferencen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16909

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at samarbejdsaftale for udviklingscenter på demensområdet drøftes med henblik på eventuel godkendelse.

  Beslutningstema

  Drøftelse og godkendelse af samarbejdsaftalen for udviklingscenter på demensområdet.

  Officielt vil det få navnet Udviklingscenter for demensområdet på Fyn.

  Sagsfremstilling

  En række kommuner har igennem det seneste år været i drøftelser om oprettelse af et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne på Fyn områdets uddannelsesinstitutioner (UCL, EAL og Social- og Sundhedsskolen Fyn)samt OK-fonden.
  Initiativtagerne inviterer efter endte drøftelser derfor kommunerne på Fyn til at deltage i et fælles udviklingscenter.

  Formålet med udviklingscentret er at sikre og bidrage til, at de fynske borgere har et trygt og værdigt liv med demens. Tanker er, at de fynske kommuner i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne og OK-fonden går sammen om at lave et udviklingscenter, hvor fællesskabet skal fremme vidensgrundlag, uddannelse og praksis inden for demensområdet på Fyn.

  Udviklingscenteret har som mål at være i front, når det gælder:

  • Videns- og erfaringsopbygning i forhold til uddannelse og efter-og videreuddannelse af medarbejdere på demensområdet.
  • Evidensbaseret viden om betydning af Rammer/bygninger/miljø og lign. for borgere med demens. 
  • Praktisk udøvelse i mødet mellem borger og medarbejdere samt ledelse og organisering inden for demensområdet.

  Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden i Udviklingscenteret med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.

  Udviklingscenteret skal koble udvikling og praksis. Det betyder, at udviklingscentret skal udvikle praksisnær læring og indsatser til gavn for borgere med demens og deres pårørende.  I denne sammenhæng er det vigtigt, at flere forskellige kommuner deltager.
   
  Administrationen har undersøgt om initiativet overlapper opgaverne for Det Nationale Videnscenter for Demens. Initiativgruppen har derfor været i dialog med Det Nationale Videnscenter for Demens, der har udtrykt ønske om at demensindsatser i højere grad end hidtil baseres på et sikkert vidensgrundlag samt gennemføres, dokumenteres og evalueres mere systematisk. Tilbagemeldingen er derfor, at der er brug for flere initiativer som arbejder ud fra disse principper hvorfor de finder udviklingscenteret relevant.

  Samarbejdsaftalen med tilhørende bilag er vedlagt.

  Økonomi

  Assens Kommune forpligter sig til en årlig udgift for deltagelse i samarbejdet på 2 kr. pr. indbygger frem til 2020, hvorefter aftalen kan opsiges med 6 mdr.´s varsel.

  Aftalen finansieres såfremt den tiltrædes og i givet fald indenfor udvalgets samlede ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftale for udviklingscenter på demensområdet under forudsætning af, at Byrådet godkender, at finansieringen for 2018 og frem afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver at udgiften i 2017 kan holdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12273
 • Sagsid.: 17/12272

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter finansieringsforslag i forhold til ønskeblok, anlæg.

  Beslutningstema

  Finansiering af ønskeblok, anlæg.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalget drøftede forslag til ønskeblokke til budgetlægningen for 2018-2021 på mødet 3. maj 2017.

  Her besluttedes det, at der skulle beskrives en anlægsblok i forhold til nyopførelse af Udgård, Lindebjerg.

  Administrativt foreslås det, at ønskeblokken indeholder:

  • Kr. 150.000 til nedrivning af eksisterende bygning
  • Kr. 850.000 til opførsel af ny fysisk ramme.

  Det anbefales administrativt, at en nyopførsel sker på baggrund af reel undersøgelse af behov (herunder årstidsbegrænsninger for anvendelse), samskabelse med frivillige og involvering af beboere i idefasen.

  Såfremt fagudvalget ønsker at fremsende forslag til ønskeblokke, skal det skel med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2017:

  • at det er helt afgørende, at fagudvalgene sikrer udmøntning af de i budgetaftalen for budget 2017-2020 indarbejdede reduktioner på driften
  • at fagudvalgenes eventuelle ønsker til fremtidige drifts- og anlægsinvesteringer skal fremsendes med tilhørende finansieringsforslag inden for udvalgets ramme.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede finansieringsforslag i forhold til ønskeblok, anlæg. Forslag til ønskeblok oversendes til budgetforhandlingerne uden forslag til finansiering. Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget bestående af V, A og Ø påpeger, at udvalget i indeværende periode udelukkende i begrænset omfang har fået imødekommet anlægsønsker.

  O tager forbehold for beslutningen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/6540

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget godkender forslaget til uddybende tekst.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget har med afsæt i de øvrige udvalgs forslag vedtaget syv temaer for borgermødet i september. Social- og Sundhedsudvalget skal nu godkende en undertekst, der uddyber, skærper og motiverer temaet om:

  Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  Sagsfremstilling

  I maj har alle udvalg peget på en række forslag til borgermødet i september. Udvalgene har indstillet følgende temaer:

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  1. Unge, Ungdomsuddannelse og Arbejdsmarked

  Social- og Sundhedsudvalget

  2. Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede

  Kultur- og Fritidsudvalget

  3. Hvordan skal kultur- og fritidstilbud prioriteres, så de giver størst gavn for nuværende og kommende borgere i Assens Kommune?

  4. Hvad er Assens Kommunes vigtigste kulturelle fyrtårne, og hvordan kan de udvikles?

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget

  5. Hvordan der kan arbejdes med at styrke det gode naboskab i lokalområderne, så medborgere i højere grad bruger og hjælper hinanden.

  Miljø- og Teknikudvalget

  6. Hvordan kan naturen og adgangen til den fremme bosætning i Assens Kommune?

  7. Hvordan skal der arbejdes med energi og klima i Assens Kommune?

  8. Hvordan skal cykelstier og cykelruter prioriteres i de kommende 10 år i Assens Kommune?

  Økonomiudvalget

  9. Hvor er Assens Kommune i 2025 – og hvordan involveres borgerne bedst i udviklingen af kommunen?

  Med afsæt i udvalgenes forslag har Økonomiudvalget vedtaget følgende temaer til workshops på årets budgetborgermøde:

  a) Unge og ungdomsuddannelse

  b) Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede

  c) Hvordan skal kultur- og fritidstilbud prioriteres, så de giver størst gavn for nuværende og kommende borgere i Assens Kommune? Skal de vigtigste kulturelle fyrtårne i den forbindelse prioriteres og udvikles? (kombination af pkt. 3 og 4)

  d) Hvordan kan der arbejdes med at styrke det gode naboskab i lokalområderne, så medborgerne i højere grad bruger og hjælper hinanden og hvordan involveres borgerne i kommunens udvikling? (kombination af pkt. 5 og 9)

  e) Hvordan kan naturen og adgangen til den samt cykelstier og -ruter fremme bosætning i Assens Kommune? Skal natur og cykelstier prioriteres? (kombination af pkt. 6 og 8)

  f) Flere jobs i Assens Kommune – med udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force

  Næste skridt er nu, at udvalget skal godkende en uddybende programtekst, der skærper og motiverer temaet:

  Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede

  Administrationen foreslår følgende tekst:

  ”Med kommunens nye demensstrategi som grundlag vil vi gerne stille skarpt på, hvordan Assens Kommune bliver en demensvenlig kommune – hvor livet med demens er værd at leve og ingen er alene om livet med demens.

  • Hvordan skaber vi anerkendende fællesskaber i vores byer om livet med demens?
  • Hvordan nedbryder vi tabuer og fordomme om demenssygdomme?
  • Hvilke roller kan civilsamfundet spille?

  Samtidig vil vi gerne drøfte fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  • Et kig ud i fremtiden – hvilke boformer vil efterspørges?
  • Hvordan ser de ud? Hvordan skal de være placeret – på land, i by?”

  Når vi har de uddybende tekster fra alle udvalg, vil teksterne – af hensyn til form og omfang – muligvis bliver justeret.

  I forhold til det videre forløb frem mod borgermødet er det vigtigt, at være opmærksomme på, at borgerne skal vælge og prioritere workshop, når de melder sig til mødet. Derfor er det borgernes tilmeldinger, der afgør hvilke workshops, der gennemføres. Først når vi kender tilmeldingerne fordeler vi politikerne på workshoppen.

  Som noget nyt vil der på borgermødet i år være et nyt programpunkt, hvor der på fem minutter gives en kort mundtlig intro til kommunens overordnede økonomi.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til uddybende tekst.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  • Foreløbigt program for Byrådets Temamøde om demens.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Intet.