icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at punktet drøftes.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til om der skal fremsendes ønskeblokke til budgetlægningen for 2018 – 2021 og tilhørende finansiering.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalget bør drøfte, om der er forslag til ønskeblokke til budgetlægningen for 2018-2021.

  Såfremt fagudvalget ønsker at fremsende forslag til ønskeblokke, skal det skel med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2017:

  • at det er helt afgørende, at fagudvalgene sikrer udmøntning af de i budgetaftalen for budget 2017-2020 indarbejdede reduktioner på driften
  • at fagudvalgenes eventuelle ønsker til fremtidige drifts- og anlægsinvesteringer skal fremsendes med tilhørende finansieringsforslag inden for udvalgets ramme.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede punktet.

  Der udarbejdes ønskeblokke til indkøb af Rickshaws cykler eller lignende samt kørselstilbud til demente borgere.

  Finansforslag sker ud fra omprioritering af midlerne fra Værdighedsmilliarden.

  Dertil beskrives anlægsønskeblok i forhold til Udgård, Lindebjerg.

 • Sagsid.: 16/24751

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 77.000 kr. i 2017 og overslagsårene vedr. tjenestemandspension på sundhedsfremme og forebyggelse. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en tillægsbevilling på 6.801.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedrørende overhead på plejeboligtakster. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 7.073.000 kr. Merforbruget ligger indenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr.

  budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2018

  SSU – uden overførselsadgang

  454.873

  454.125

  548.905

  748

  0

  0

  SSU – med overførselsadgang

  449.849

  443.524

  349.091

  6.325

  6.724

  -315

  SSU i alt

  904.722

  897.649

  897.996

  7.073

  6.724

  -315

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog 1. budgetopfølgning til efterretning og indstiller følgende til Byrådet:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 77.000 kr. i 2017 og overslagsårene vedr. tjenestemandspension på sundhedsfremme og forebyggelse. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en tillægsbevilling på 6.801.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedrørende overhead på plejeboligtakster. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at tidsplan for høring og vedtagelse i forbindelse med udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af tidsplan for høring og vedtagelse i forbindelsen med udmøntning af budgetaftalen.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den af udvalget tidligere godkendte procesplan (1. februar 2017) vil udvalget på det ordinære møde i juni 2017 få forelagt det administrative forslag til udmøntning af budgetaftalen – udmøntningskatalog S01.

  Forslaget vil bygge på strategisk blok S01, Social- og Sundhedsudvalgets budgettemadag (8.marts 2017) og administrativ workshop for ledere og medarbejdere. Forslaget vil give mulighed for at sikre fuld udmøntning af den strategiske omstillingspulje, som det er rammesat i forligstekst tilhørende budgetaftalen 2017-2020.

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem. Supplerende hertil vil processen tage sit afsæt i Årshjul 2017 for budget 2018-2021 (Økonomiudvalget 5. december 2016) med fokus på administrative effektiviseringer og politiske effektiviseringer.

  Budgetaftalen 2017-2020 fra forligstekst:

  ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  Forslag til tidsplan for høring og vedtagelse – udmøntning af budgetaftalen 2017-2020:

  • 7. juni 2017 ordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget: Udvalget sender forslag til udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 i høring vedrørende politiske effektiviseringer – udmøntningskatalog S01
  • 8. juni til 19. juni 2017 (kl.08.00) høringsperiode.
   • Handicaprådet og Ældrerådet inviteres til særlig gennemgang af udmøntningskatalog s01 inden afgivelse af høringssvar.
  • 19. juni 2017 kl. 09.00 ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig vedtagelse af udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 vedrørende politiske effektiviseringer – udmøntningskatalog s01.
  • Behandling i Økonomiudvalgets ordinære møde 19. juni 2017.
  • 28. juni 2017 Byrådsmøde: Behandling af Social- og Sundhedsudvalget indstilling til Byrådet omkring politiske effektiviseringer i forhold til udmøntning af budgetaftalen 2017-2020 – udmøntningskatalog S01.

  Endvidere gives der på Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. maj 2017 status på det administrative arbejde i relation til godkendte procesplan.

  Økonomi

  Budgetaftalen for 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget godkender tidsplan for høring og vedtagelse i forbindelse med udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Dog ændres tidspunktet for det ekstraordinære møde den 19. juni 2017 til kl. 8.00.

 • Sagsid.: 16/7675

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til hhv. vejledende kost- og rådighedsbeløb i forbindelse med beregning af egenbetaling for beboere i boformer efter Servicelovens §§ 107-110.

  Beslutningstema

  Fastsættelse af serviceniveau for kost- og rådighedsbeløb i forbindelse med beboeres egenbetaling ved boformer efter Servicelovens § 107 midlertidige botilbud, § 108 længerevarende botilbud, § 109 krisecenter og § 110 forsorgshjem.

  Egenbetaling omfatter betaling for husleje, el, varme og mad.

  Sagsfremstilling

  Praksis for beregning og opkrævning af egenbetaling

  Det har tidligere været praksis, at beboeres egenbetaling ved boformer efter SEL §§ 107-110 er blevet fastsat og opkrævet af tilbuddene, og at indtægten herfra blev indregnet i tilbuddenes budget til godkendelse af Socialtilsynet. Egenbetaling omfatter betaling for husleje, el, varme og mad.

  Socialtilsynene og Socialstyrelsen har tilkendegivet, at der for boformer efter Servicelovens §§ 107 -110 ikke skal indregnes indtægter for egenbetaling fra beboerne i budgettet til godkendelse af socialtilsynet.

  Beboernes egenbetaling ved tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 skal derfor ikke længere indgå i taksterne, men skal i stedet fastsættes af borgerens handlekommune og opkræves særskilt hos beboerne.

  En fælleskommunal arbejdsgruppe i region Syddanmark har arbejdet med modeller for beregning og håndtering af borgerens egenbetaling. Assens Kommunes arbejde med egenbetaling ved tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 tager udgangspunkt i dette arbejde.

  Rådighedsbeløb

  I forbindelse med den konkrete og individuelle beregning af borgerens egenbetaling i boformer efter servicelovens §§ 107-110 er der behov for at fastsætte et vejledende minimumrådighedsbeløb.

  Et minimumrådighedsbeløb er det beløb, som borgere bosiddende i boformer efter servicelovens §§ 107-110 som minimum skal have til rådighed, når de faste udgifter er betalt. Såfremt borgeren har et rådighedsbeløb, der er mindre end det af kommunalbestyrelsen fastsatte vejledende minimumrådighedsbeløb, foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens egenbetaling.

  Hver kommune fastlægger selv det vejledende minimumsrådighedsbeløb, der herved er et udtryk for et lokalt fastsat serviceniveau.

  Fastlæggelse af minimumsrådighedsbeløb beror på nogle vurderinger af, hvad der anses som faste udgifter, og hvilke udgifter, der skal dækkes af borgerens rådighedsbeløb.

  I den administrative beregningsmodel i Assens Kommune er der taget udgangspunkt i, at faste udgifter omfatter husleje, el, varme, vask og rengøring, kost, indbo- og ansvarsforsikring, lægeordineret medicin, telefonabonnement (vurdering), transportudgifter til uddannelse og arbejde, licens, tv-pakke (hvis det er en obligatorisk del af botilbuddet), samt eventuelle udgifter til egen bolig og børne-/ægtefællebidrag.

  Minimumsrådighedsbeløbet skal således dække borgerens udgifter til beklædning, personlig hygiejne, aktiviteter, lommepenge mv.

  Med udgangspunkt i Assens Kommunes afgrænsning af faste udgifter samt sammenligning med andre kommuner foreslås det, at det vejledende minimumrådighedsbeløb for borgere bosat i boformer efter servicelovens §§ 107-110 fastsættes til 1.500 kr. pr. måned (2017-priser).

  Kostbeløb

  I beregningen af borgerens rådighedsbeløb og egenbetaling indgår udgifter til kost.

  Hver kommune fastlægger selv kostbeløbets størrelse.

  En del af beboerne er visiteret til kost. I sådanne tilfælde beregnes borgerens rådighedsbeløb ud fra borgerens faktiske udgift til den visiterede kost.

  I de botilbud, hvor borgeren ikke er visiteret til kost, er der i mange tilfælde etableret en fælles madordning. I de tilfælde foreslås det, at Assens Kommune i beregningen af borgerens rådighedsbeløb anvender det kostbeløb, som oplyses af bostedet.

  I de tilfælde, hvor der ikke er etableret en fælles kostordning, foreslås det at anvende et vejledende månedligt kostbeløb på 1600 kr. (2017-priser).

  Kostbeløbets størrelse foreslås på baggrund af en rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed[1] om minimumsbudget for forbrugsudgifter. Kostbeløbets størrelse er foreslået ud fra en gennemsnitsbetragtning i forhold til rapportens minimumsbudget til mad og drikke for borgere i forskellige aldersgrupper.

  Betydning for Assens Kommune

  Beregning og opkrævning af egenbetaling vedr. boformer efter Servicelovens §§ 107-110 omfatter ca. 95 borgere fra Assens Kommune, primært bosat i tilbud uden for Assens Kommune.

  Det vurderes, at der vil være behov for at justere borgerens egenbetaling i ca. 25-30 tilfælde.

  Assens Kommunes egne botilbud er, bortset fra fire pladser efter Servicelovens § 107, etableret efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85, og er således ikke omfattet af dette notat.


  [1] ”Minimusbudget for forbrugsudgifter – hvad er det mindste, man kan leve for”, Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Økonomi

  Det skønnes at der vil være behov for, at regulere egenbetalingen for ca. 25-30 borgere i boformer efter Servicelovens §§ 107-110.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at vurdere Assens Kommunes udgift til regulering af borgeres egenbetaling.

  Udgiften afholdes af Myndighed Social’s budget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget har drøftet sagen og beslutter, at der i den enkelte sag sker en konkret og individuel vurdering af beregningen af egenbetaling med afsæt i de beskrevne administrative principper.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16595

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger 2-3 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriterer disse og videresender dem til Byrådet, der – som en del af budgetprocessen - træffer den endelige beslutning om opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Beslutningstema

  Som opfølgning på Byrådets strategiseminar i marts arbejder Økonomiudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget for at skabe rammerne for nye typer af samarbejdsformer.

  Et forslag er at nedsætte de såkaldte opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg). Et opgaveudvalg kan udvikle forslag til løsninger af særlige økonomiske udfordringer, udvikling af nye politikker mv.

  Derfor opfordres udvalget til at udpege 2-3 temaer til opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2016 nedsatte Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget en politisk arbejdsgruppe, der i efteråret 2016 udviklede en række forslag til nye politiske arbejdsformer.

  Forslagene har været drøftet flere gange i Byrådet – senest på Byrådets strategiseminar. Efter seminaret har både Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget vedtaget at arbejde videre med forberedelserne til at Byrådet kan igangsætte 2-3 opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg) i den kommende valgperiode.

  Et opgaveudvalg er et midlertidigt, rådgivende udvalg, der nedsættes af Byrådet. Det kaldes for opgaveudvalg, fordi det:

  • giver mulighed for - sammen med borgere, interessenter, rådgivere mv. – at sætte en given opgave i centrum.
  • er opgavens karakter, der sætter holdet, som udvikler forslag til løsninger til Byrådet.


  Et opgaveudvalgs formål kan eksempelvis være at udvikle forslag til løsninger af særlige økonomiske udfordringer, udvikling af nye politikker mv. 

  Det er Byrådet, der vedtager:

  • Hvilke opgaveudvalg der igangsættes
  • Kommissoriet for udvalgets arbejde, herunder blandt andet:
   • Udvalgets opgave, dvs. hvad Byrådet mere konkret ønsker forslag til løsninger på
   • Tidsplanen for udvalgets arbejde – Opgaveudvalgene er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst. Herefter opløses de. Typisk nedsættes et udvalg i 6-8 mdr.
   • Udvalgets personsammensætning, herunder udvalgets formand, øvrige lokalpolitikere, borgere, eksperter med særlig viden og erfaring, samarbejdspartnere mv.
  • Hvordan og i hvilken grad Byrådet ønsker at anvende opgaveudvalgets forslag.

  I første omgang opfordrer Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget alle udvalg til at udpege 2-3 temaer, der kan være relevante at igangsætte opgaveudvalg omkring. Udvalget bedes belyse, hvorfor temaet er relevant, herunder eksempelvis hvilke fordele, der opnås ved at lade et opgaveudvalg udvikle de – af Byrådet bestilte - forslag til løsninger mv.

  Temaerne videresendes til Byrådet, der vedtager de endelig temaer, som en del af budgetprocessen.

  Vedr. Social- og Sundhedsudvalget kan en inspiration til mulige opgaveudvalg i den kommende valgperiode være dannelse af kommunens kommende Sundhedspolitik. Den nuværende Sundhedspolitik ”sammen om sundhed 2012-2018” blev dannet ved blandt andet borgerinddragelse og nedsættelse af det politiske ”sundhedsforum”.

  Endvidere kan en inspiration være at nedsætte et opgaveudvalg, som fremmer det aktive medborgerskab evt. i forhold til handicapområdet. Det vil understøtte implementeringen af kommunens nyligt vedtagne Handicappolitik. Det aktive medborgerskab forstås, som samspillet mellem den enkelte frivillige / frivillige organisationer og institutionerne, samt kultur- og fritidstilbud, erhvervsliv og institutioner.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår, at temaerne ”Sundhedspolitik” sammen med Social- og Sundhedsudvalget og ”Ny Børn og ungepolitik” i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget indgår i de videre overvejelser om temaer til mulige opgaveudvalg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget udpeger følgende temaer til mulige opgaveudvalg i prioriteret rækkefølge:

  • Sundhedspolitik
  • Frivillighed og aktivt medborgerskab i forhold til handicapområdet
  • Fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget 2 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriteret i følgende rækkefølge:

  · Ny Kultur- og Fritidspolitik

  · Fremtidens bibliotek i Assens Kommune

  Fraværende: Erik Klindt Andersen.  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 08-05-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har udpeget 2 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriterer disse og videresender dem til Byrådet, der – som en del af budgetprocessen - træffer den endelige beslutning om opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Udpegede temaer:

  1) Strategi for udvikling af landsbyer og landdistrikter med fokus mod:

  • Landsbysamarbejder og klyngesamarbejde som mulige løftestænger for udvikling
  • Bosætningstiltag som eksempelvis:

              -Kulturelle tilbud på landet og samarbejder mellem disse.

              -Videreudvikling af nuværende indsatsområder som eksempelvis

                ambassadørordningen.

  2) Frivillighed og aktivt medborgerskab i forhold til handicapområdet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Natur- og Friluftsstrategien udpeges som et emne til et muligt opgaveudvalg.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udpeger følgende temaer til mulige opgaveudvalg i prioriteret rækkefølge:

  • Branding af Assens Kommune (i lyset af ny Erhvervs- og Vækstpolitik)
  • Udviklingsplan for Aarup by (eller andre byers udviklingsplaner jf Planstrategi 2015)
  • Områdefornyelse i Tommerup St. (Savværksgrunden)
  • Strategi for kulturbevarende miljøer i Assens Kommune (jf Kommuneplan 2017).

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Økonomiudvalget udpeger følgende emner til mulige opgaveudvalg inden for eget område, prioriteret i følgende rækkefølge:

  1. Vision 2018’s efterfølger
  2. Bosætning – hvordan gør vi det bedst muligt for vores nuværende borgere at bo i Assens Kommune
  3. Udmøntning af Strukturplan for bynære havnearealer og sukkerfabrikken samt visionsplan for Assens Havn

 • Sagsid.: 17/6540

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger 1-2 temaer, prioriterer disse og videresender dem til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget opfordrer udvalget til at medvirke i forberedelserne til dette år budget-borgermøde.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit seneste møde vedtaget at gennemføre dette års budget-borgermøde på samme måde som forrige år. Dog ønsker udvalget, at fagudvalgene involveres i forberedelserne, idet de på deres møder i maj udpeger og prioriterer 1-2 temaer, som kan være relevante at drøfte med borgerne på budget-borgermødet i september.

  Mødets formål er at invitere borgere til at tænke med, kvalificere og belyse et politisk valgt dilemma/tema. Med afsæt i politik for Aktivt Medborgerskab er det tanken at byrådet og borgermødets deltagere sammen bliver klogere på temaet og byder ind med forskellige perspektiver på dilemmaet, drøfter mulige løsninger mv. 

  Endelig er det formålet at deltagerne får mulighed for at komme i dialog med byrådet om forslagene i dette års budgetmateriale.

  Derfor bedes udvalget vælge og prioritere 1-2 temaer til budget-borgermødet i september 2017. Temaerne skal være relevante for en bred gruppe af borgere, skal have kant og have indbygget et svært dilemma, som handler om politiske økonomiske prioriteringer. Temaet skal egne sig til face-to-face dialog i små grupper på workshops, hvor hver politiker har et konkret spørgsmål med som vedkommende ønsker borgernes synspunkter på.

  Se i øvrigt vedlagte program og invitation til forrige års borgermøde.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Fremtidens ældre- og socialområde med afsæt i kommunens Værdighedspolitik, Handicappolitik, Demensstrategi og politik for Aktivt Medborgerskab. Hvordan kan samspillet mellem kommunens institutioner og botilbud og de frivillige (enkelt personer, foreninger og organisationer) udvikles i en ambition om at skabe højere livskvalitet og inklusion i civilsamfundet?

  De valgte temaer videresendes til Økonomiudvalget, der fortsætter forberedelserne og vender tilbage til dette udvalg i forhold til det videre forberedelsesarbejde frem mod borgermødet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender temaet ”Unge, Ungdomsuddannelse og Arbejdsmarked” som muligt tema til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelse af borgermødet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget udpeger følgende tema og videresender dette til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet:

  • Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget 2 temaer til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet, prioriteret i denne rækkefølge;

  • Hvordan skal kultur- og fritidstilbud prioriteres, så de giver størst gavn for nuværende og kommende borgere i Assens Kommune?
  • Hvad er Assens Kommunes vigtigste kulturelle fyrtårne, og hvordan kan de udvikles?

  Fraværende: Erik Klindt Andersen.  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 08-05-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har udpeget tema, der videresendes til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  Det foreslås, at det drøftes på borgermødet, hvordan der kan arbejdes med at styrke det gode naboskab i lokalområderne, så medborgere i højere grad bruger og hjælper hinanden.

  Det kan være omkring praktiske forhold f.eks. at få hjælp til kørsel, at få klaret indkøbene, hjælp hvis computeren driller, eller skabelse af traditioner, der styrker kendskabet til hinanden og styrker det sociale fællesskab i lokalområdet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at udvalget peger på at nedenstående temaer prioriteres og videresendes til Økonomiudvalget til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet:


  Hvordan kan naturen og adgangen til den fremme bosætning i Assens Kommune?

  Hvordan skal der arbejdes med energi og klima i Assens Kommune?

  Hvordan skal cykelstier og cykelruter prioriteres i de kommende 10 år i Assens Kommune?”

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udpeget 2 temaer, der videresendes til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  • Flere jobs i Assens Kommune – med udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force
  • Bosætning: Hvorfor er det attraktivt at bo på landet og i de mindre landsbyer? Og hvordan kan det gøres endnu mere populært at bo på landet?

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Økonomiudvalget udpeger følgende temaer til workshops på årets budgetborgermøde:

  • Unge og ungdomsuddannelse
  • Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede
  • Hvordan skal kultur- og fritidstilbud prioriteres, så de giver størst gavn for nuværende og kommende borgere i Assens Kommune? Skal de vigtigste kulturelle fyrtårne i den forbindelse prioriteres og udvikles? (kombination af pkt 3 og 4)
  • Hvordan kan der arbejdes med at styrke det gode naboskab i lokalområderne, så medborgerne i højere grad bruger og hjælper hinanden og hvordan involveres borgerne i kommunens udvikling? (kombination af pkt. 5 og 9)
  • Hvordan kan naturen og adgangen til den samt cykelstier og -ruter fremme bosætning i Assens Kommune? Skal natur og cykelstier prioriteres? (kombination af pkt 6 og 8)
  • Flere jobs i Assens Kommune – med udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force

  Økonomiudvalget tilkendegiver, at borgermødet tilrettelægges med tilmelding men uden loft over deltagerantal.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/817

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valg-området tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valgs-området 2016 tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2016 udført 44 tilsyn på Frit-valgs-området.

  Tilsynene er primært udført i forbindelse med visitationsbesøg i hjemmene.

  Enkelte er udført uafhængigt af visitationsbesøg.

  Redegørelse for tilsynene på Frit-valgs-området har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Der kan på baggrund af tilsyn hos borgere, der modtager hjælp i Frit-valgs-området konkluderes:

  • At borgerne får den hjælp, de er bevilget til efter Servicelovens § 83 (”hjemmehjælp”) og efter § 86 (”træning”).
  • At der ud af de 44 tilsyn har været bemærkninger ved 2 tilsyn.
   • Bemærkninger, som plejeteamet/visitationen skulle handle på, men manglerne var ikke af alvorligere karakter, der krævede udarbejdelse af en handleplan og/eller en skriftlig opfølgning.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service § 151 stk. 1.

  Retssikkerhedslovens § 15 stk. 1 og § 16 stk. 1.

  Assens Kommunes Styrelsesvedtægt § 16 stk. 5.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valg-området til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13333

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne og årsrapporten tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Det kommunale tilsyn og embedslægens samlede redegørelser 2016 på plejeboligområdet tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Det kommunale tilsyn skal årligt aflægge plejeboligenheder et uanmeldt tilsyn, jf. Servicelovens § 151. Der skal føres tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med visiterede ydelser og vedtagne kvalitetsstandarder.

  Embedslægeinstitutionen skulle indtil 1. juli 2016 aflægge plejeboligenheder et tilsyn, jf. Sundhedslovens kapitel 66.

  Der er fra den 1. juli 2016 indført et nyt fremadrettet risikobaseret tilsyn. 

  Med indførelse af det nye tilsyn bortfaldt loven vedr. plejehjemstilsyn.  

  Tilsynsrapporterne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd foreligger.

  Bemærkninger:

  Kommunale tilsyn:

  Tilsynsenheden i Stabsfunktionen Myndighed Social og Sundhed har for 2016 gennemført tilsyn i 10 plejeboligenheder i kommunen. Kommunen har politisk vedtaget en kvalitetsstandard for opgaven.

  Konklusion på kommunale tilsyn:

  8 ud af de 10 steder fik bemærkninger/anbefalinger, som krævede handling. Generelt er det observeret at stederne lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard, men der er uhensigtsmæssige forhold som ledelsen skal handle på og som tilsynet ved næste uanmeldte besøg vil følge op på.

  Gennemførelse af tilsynet

  Embedslægeinstitutionen har i 2016 gennemført tilsyn på 1, ud af de 10 plejeboliger, inkl. Sydmarksgården.

  Der er udarbejdet tilsynsrapport for stedet.

  • Embedslægeinstitutionen har lavet en vurdering af resultatet af tidligere tilsyn på plejehjemmene i Assens Kommune og har ikke fundet anledning til flere tilsyn.

  Tilsynet gennemføres ved, at embedslægen besigtiger plejeboligen, interviewer et antal medarbejdere, et antal beboere og lederen. Herudover laver embedslægen stikprøvekontrol i doseret medicin og i den elektroniske omsorgsjournal.

  Embedslægens konklusion

  • Der blev fundet mindre fejl og mangler i den ene plejebolig, der havde tilsyn.
  • I plejeboligen indebar fejl og mangler en meget ringe risiko for patientsikkerheden.
  • Næsten alle styrelsens patientsikkerheds krav var opfyldt.  I forbindelse med tilsynet, blev de 2 fejl straks rettet op. 

  Konklusion

  • Der er indført et nyt fremadrettet risikobaseret tilsyn. 
  • Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler ved det ene tilsyn.

  Lovgrundlag

  Embedslægetilsynet er gennemført efter Sundhedslovens § 219 og årlig redegørelse efter lov om Social Service § 151 stk. 4.

  Servicelovens § 151.

  Sundhedslovens kapitel 66.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog tilsynsrapporterne og årsrapporten til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Statistik vedr. Ankestyrelsens afgørelser vedr. klager over Assens Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2015 og 2016 – se bilag.

  2.  Klippekort – opfølgning på ansøgning / bevilling.

  3. Demensstrategi – opfølgning efter byrådsvedtagelsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  • Sundhedsdag for voksne udviklingshæmmede afholdt den 3. maj 2017
  • Møde i Fynske Formænd med forvaltninger.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Intet.