icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 5. april 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at udvalget tager orientering om status på Assens Kommunes økonomi til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status på Assens kommunes samlede økonomi.

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2017 blev det besluttet, at administrationen skal deltage i fagudvalgenes møder i april måned, med henblik på at give en orientering om status på kommunens samlede økonomi.

  Med udgangspunkt i regnskabsafslutningen for 2016, herunder udviklingen i den likvide beholdning, gives en status på situationen og den forventede udvikling i 2017 og frem mod den kommende budgetlægning for 2018-2021.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Økonomi

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om status på Assens Kommunes økonomi til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9527

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  • Ansøgning om fritagelse for regler på dagpengeområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Ansøgning om fritagelse for regler på efterlønsområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at indsende ansøgning om fritagelse for reglerne om, at man som dagpenge- eller efterlønsmodtager modregnes i sin ydelse, såfremt man udfører frivilligt arbejde. Fritagelsen skal gælde alle frivillige, hvad enten de er organiseret i en forening eller er aktive medborgere udenfor en forening.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Assens Kommune blev i oktober 2016 sammen med Holbæk Kommune, Århus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Slagelse Kommune samt Nordfyns Kommune godkendt som frikommune under Frikommuneforsøg II, som er placeret under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det tværkommunale netværk har ansøgt om at blive frikommune under overskriften ”Øget borgerinddragelse og samskabelse”, fordi der i netværket er en ”tro på, at vi sammen med borgerne kan finde og udvikle helt nye velfærdsløsninger” (jf. ansøgning om frikommune, bilag 6).

  Ansøgningen var foranlediget af, at regeringen og KL har igangsat et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2019. Her får udvalgte kommuner mulighed for at udfordre gældende regelsæt, der virker begrænsende i forhold til nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  Statussen som frikommune giver Assens Kommune mulighed for selvstændigt eller i samarbejde med netværket at søge om fritagelse for gældende lovgivning á tre omgange, henholdsvis den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017.

  Ansøgning om fritagelse for lovgivning vedr. dagpenge- og efterlønsmodtageres mulighed for at arbejde frivilligt

  Ifølge bekendtgørelse nr. 1344 af 11/12/2009 bliver dagpenge- og efterlønsmodtagere trukket i deres ydelse time for time, hvis de udfører frivilligt arbejde mere end fire timer ugentligt, såfremt det frivillige arbejde udføres i en frivillig forening el.lign. For frivilligt arbejde udført uden for frivillige organisationer eller foreninger trækkes dagpenge- og efterlønsmodtagere i deres ydelse allerede fra første time.

  Assens Kommune ønsker sammen med Århus Kommune, Holbæk Kommune og Nordfyns Kommune at indsende to ansøgninger til ansøgningsrunden den 1. maj, der omhandler regler for frivilligt arbejde for henholdsvis dagpenge- og efterlønsmodtagere. Fritagelsen skal gøre det muligt for både dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt i stedet for de nuværende fire timer ugentligt uanset om det frivillige arbejde udføres i eller udenfor en frivillig forening el.lign.

  18 pct. af alle borgere i Assens Kommune angiver i en undersøgelse foretaget i 2015, at de yder aktivt medborgerskab i mere end 4 timer pr. uge, og i aldersgruppen mellem 60 og 70 år er andelen væsentlig højere - op imod 46 pct. (Jf. undersøgelsen af aktivt medborgerskab, bilag 3).

  Ansøgningerne lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af aktive medborgere. Det betyder i praksis, at såfremt begge ansøgninger om fritagelse imødekommes, bliver det muligt for både dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt, uanset om det frivillige arbejde bliver udført i en frivillig organisation eller ej.

  Hvis frikommuneforsøget bliver en realitet, vil det på flere måder få positiv indvirkning for både dagpenge- og efterlønsmodtagere. Som reglerne er nu, vil man blive dobbelt ramt, hvis man som borger forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller fordi man bliver ledig. Ikke alene vil borgeren skulle give afkald på at være en del af sit vante arbejdsfællesskab. Borgeren vil også skulle opgive sit fællesskab med andre aktive medborgere i fritidslivet, da det ellers kan have negative økonomiske konsekvenser for den enkelte. Det betyder, at såvel dagpenge- som efterlønsmodtagere risikerer at gå glip af et fællesskab og et netværk, som for begge grupper kan have særdeles stor betydning for den enkeltes livskvalitet og indhold i tilværelsen, og som for ledige ydermere kan være en vigtig vej til et nyt job gennem oparbejdelse af kompetencer og netværk. Tal viser, at der i 2016 var 580 på dagpenge og 696 på efterløn omregnet til fuldtidspersoner i Assens Kommune (jf. Kend Assens Kommune 2017, bilag 5)

  I Assens Kommunes undersøgelse fra 2015 angiver en meget stor andel af borgerne netop det meningsfulde indhold i hverdagen, det sociale samvær eller det gode netværk som afgørende bevæggrunde til deres aktive medborgerskab (Jf. undersøgelsen af aktivt medborgerskab, bilag 3).

  Det er forventningen, at den mindskede usikkerhed blandt både dagpenge- og efterlønsmodtagere vil udmønte sig i flere aktive borgere, som ønsker at bidrage til gavn for dem selv såvel som for deres medborgere i Assens Kommune. Initiativet vil således kunne bidrage til at sikre implementeringen af Assens Kommunes Politik for Aktivt Medborgerskab.

  En succesfuld implementering af frikommuneforsøget vil betyde et øget og tættere samarbejde mellem de aktive medborgere og medarbejderne på de kommunale arbejdspladser i Assens Kommune. De foreløbige erfaringer med et sådan samspil, eksempelvis på Assens Kommunes mange plejecentre, er overvejende positive.  Erfaringen dér viser, at den initiale investering i at samskabe med og lede de frivillige på arbejdspladsen hurtigt giver afkast i form af glade og tilfredse ældre, og dermed også øget arbejdsglæde og trivsel for medarbejderne.

  Frikommuneforsøgets betydning ift. Social- og Sundhedsudvalget - særligt vedr. anvendelse af frivillige på ældre og handicapområderne

  En lang række af kommunens institutioner, botilbud og plejehjem arbejder allerede tæt sammen med frivillige og erfaringerne er positive. De frivillige bidrager i udgangspunktet til at øge oplevelsen af livskvalitet via en række forskellige aktiviteter, såvel begivenhedsarrangementer som hverdagsaktiviteter.

  Fritagelsesforsøget vil understøtte muligheden for en øget rekruttering af frivillige til gavn for borgere på kommunens institutioner, botilbud og plejehjem.

  Proces

  Ansøgningen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Innovations og Medborgerskabsudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet forventeligt den 26. april 2017. Inden da er ansøgningen forelagt MED-organisationen.

  Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgningen er som nævnt den 1. maj 2017, og herefter vil der, såfremt ansøgningen imødekommes i Økonomi- og Indenrigsministeriet, forventeligt blive fremsat lovforslag i Folketinget i oktober 2017 med henblik på at lovændringen træder i kraft i januar 2018.

  Når lovændringen træder i kraft vil der blive igangsat en implementeringsproces internt i Assens Kommune med henblik på at tage lovændringen i brug.

  Som tilføjelse til ovenstående kan nævnes, at Beskæftigelsesministeriet pt. arbejder på et udspil vedr. reglerne for frivilligt arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet, men at hverken det konkrete indhold af udspillet eller tidshorisonten herfor endnu er kendt.

  Lovgrundlag

  Lov om frikommuner og bekendtgørelse 1344 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

  Økonomi

  Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Et flertal på 4 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, Henning Jensen (V), Bodil Boesgaard (V), Rie Nielsen (V) og Betina Signe Stick (O) indstiller, at:

  • Ansøgning om fritagelse for regler på dagpengeområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Ansøgning om fritagelse for regler på efterlønsområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Et mindretal på 3 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, bestående af Malene Rye Andersen (Ø), Lars Søgaard (A) og Henrik Hansen (A) afventer stillingtagen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at status vedr. udmøntning af budgetaftalen for 2017-2020 vedr. Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Status på procesplan for udmøntning af budgetaftalen for 2017-2020.

  Sagsfremstilling

  På mødet gives status på procesplan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 -2020. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt procesplan (politisk proces) 1. februar 2017.

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem. Supplerende hertil vil processen tage sit afsæt i Årshjul 2017 for budget 2018-2021 (Økonomiudvalget 5.12.2016) med fokus på administrative effektiviseringer og politiske effektiviseringer.

  Budgetaftalen 2017-2020 fra forligstekst:

  ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  Fælles MED Social- og Sundhed har drøftet procesplan for udmøntning af Budget 2017-2020 28. februar 2017.

  Økonomi

  Budgetaftalen for 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog status vedr. udmøntning af budgetaftalen for 2017-2020 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14439

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, på baggrund af høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd, at den nye Demensstrategi for Assens Kommune godkendes.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til endelig godkendelse af ny Demensstrategi for Assens Kommune 2017-2020.

  Sagsfremstilling

  Høringssvar

  Forslag til ny Demensstrategi har efter behandling på det seneste udvalgsmøde den 8. marts 2017 været sendt til høring hos Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar fra begge Råd er vedlagt som bilag, og giver ikke givet anledning til ændringer i det udkast til strategi, som blev behandlet i udvalget den 8. marts.

  Baggrund

  Demensstrategi for Assens Kommune (vedlagt som bilag) er resultatet af en længere proces indledt i november 2015 med Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Holland og efterfølgende besøg i Aalborg i 2016 med fokus på demensområdet.

  I første halvår af 2016 blev Værdighedspolitikken udarbejdet i en proces med bred borgerinddragelse, hvor borgerne bl.a. ved en række borgermøder havde mulighed for at komme med ideer og ønsker til, hvordan man kan få mere værdighed ind i ældreplejen. Med baggrund i borgernes ønsker og behov udarbejdede Social- og Sundhedsudvalget sammen med Ældrerådet den Værdighedspolitik, som blev endelig vedtaget af Byrådet i juni 2016. Demens var et af de store temaer, hvorfor udvalget og Ældrerådet også prioritererede at sætte 0,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne af i 2016 og 2017 til at videreudvikle og løfte demensindsatsen i Assens Kommune.

  Der blev derfor indledt et samarbejde med Marselisborg (Center for Udvikling, Kompetence og Viden) i efteråret 2016 med henblik på at udarbejde en Demensstrategi til at fremtidssikre demensindsatsen i Assens Kommune – også når der i fremtiden bliver større efterspørgsel og behov for mere målrettede og fleksible tilbud for borgere med en demenssygdom.

  Borgere med demens ønsker at leve livet så normalt som muligt, så længe som muligt. Det kræver, at man løfter i flok. Kommunen og lokalsamfundet skal i fællesskab være med til at sikre, at også borgere med demens kan leve og deltage i livets fællesskaber. Kommunens politikker indenfor Aktivt Medborgerskab, Værdighed og Sundhed giver sammen med Regeringens nationale Handleplan for Demens et godt fundament for en demensstrategi, der kan sikre dette. Den nationale Handlingsplan for demens er vedlagt som bilag og indeholder nedenstående fem fokuspunkter:

  • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau.

  Proces og inddragelse

  Demensstrategien bygger videre på input fra borgerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Værdighedspolitikken. I løbet af efteråret 2016 er en bred kreds af medarbejdere, ledere, frivillige og Ældrerådet inddraget bl.a. via deltagelse i workshops og interview til at sætte ord på retningen for, hvordan Assens Kommune kan blive en endnu mere demensvenlig kommune. Social- og Sundhedsudvalget blev undervejs inddraget i processen på den politiske arbejdsdag den 2. november 2016, hvor Marselisborg præsenterede status for arbejdet. Marselisborg har på baggrund af ovenstående samt en række besøg i eksisterende demenstilbud kortlagt den nuværende demensindsats, og er herefter kommet med deres anbefalinger til, hvordan Assens Kommune bedst styrker og udvikler demensindsatsen.

  Indhold

  Demensstrategien indeholder 3 gennemgående målsætninger:

  1. I Assens Kommune oplever borgere med demens og deres pårørende tryghed og en meningsfuld hverdag
  2. I Assens Kommune oplever borgere med demens og deres pårørende sammenhængende, fleksible og videns basserede forløb
  3. Assens Kommune er en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens & deres pårørende føler sig inkluderet i samfundet.

  Strategien peger på de indsatser, der bedst understøtter ønsket om at borgere med demens kan leve et så normalt liv så længe som muligt. Det er illustreret med en Trappemodel med tre trin: ”Forebyggelse og opsporing”, ”Tidlig indsats” og ”Intens indsats”. Målet er, at borgere med demens kan blive på de laveste trin længst muligt, hvilket giver den demente borger størst livskvalitet, og samtidig er det økonomisk mest hensigtsmæssig for kommunen. Strategien er bygget op omkring igangsætning af tre bevægelser, der på hver sin måde understøtter de enkelte trin i trappemodellen og de tre gennemgående målsætninger. Bevægelserne kaldes:

  • ”At styrke forståelsen”
  • ”At blive i hverdagen”
  • ”Aktiv i Assens Kommune”. 

  Strategien indeholder for hver af disse tre bevægelser en række prioriterede indsatser, der skal igangsættes i samarbejde med frivillige, foreninger, butikker, handelsstandsforeninger, lokalråd og private m.fl. Indsatserne tager udgangspunkt i de ældres ønsker og behov, den nyeste viden og evidens inden for området samt en faglig vurdering. Indsatserne spænder bredt, men ud fra en vurdering af den forventede effekt, er der prioriteret følgende fem indsatser, som de væsentligste at starte med:

  • Tidlige tegn kendes af relevante medarbejdere i kommunen, således at de kan hjælpe borgeren med rådgivning og vejledning i forhold til afklaring af eventuel diagnose.
  • Målrettet kompetenceudvikling på baggrund af plan for videns differentiering.
  • Videreudvikling af brugen af omsorgssystemet til at understøtte tværfagligt samarbejde om borgerens forløb.
  • Tydelige arbejdsgange og overblik over tværfaglige samarbejdspartnere og ansvarsområder.
  • Information om demenssygdomme er tilgængelig og udbredt i kommunen.

  Økonomi

  Der vil i 2017 blive arbejdet med at implementere demensstrategien inden for de midler, der er tilgået Assens Kommune via værdighedsmilliarden. I November 2017 skal der indsendes redegørelse til Ministeriet for, hvordan man vil prioritere at anvende værdighedsmidlerne i 2018 og i november 2018 redegørelse for prioriteringer i 2019.     

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet:

  • at Demensstrategi for Assens Kommune godkendes,
  • at Byrådet arrangerer temamøde om demens, således Byrådet opnår status som demensvenner,
  • at Byrådet aktivt støtter op om den internationale demensdag 21. september og udbredelsen af Assens Kommunes Demensstrategi.

  Beslutning Byrådet den 26-04-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om studiebesøg i forbindelse med deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske temamøde

  2. Borgerhenvendelse angående praktisk hjælp (LUKKET) – se bilag

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  1. Orientering om studiebesøg i forbindelse med deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske temamøde

  2. Borgerhenvendelse angående praktisk hjælp (LUKKET) – se bilag

  3. Udvalgsmedlem Henning Jensen (V) rettede opmærksomhed på netop opslået pulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Lars Søgaard (A) og Rie Nielsen (V) gav orientering om deres nyligt afholdte møde om psykofarmaka.