icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager orientering om ansøgning af puljemidler til klippekortsordning til plejehjemsbeboere til efterretning.   

  Beslutningstema

  Orientering om ansøgning af puljemidler til klippekortsordning med ansøgningsfrist 3. marts 2017 til efterretning. 

  Sagsfremstilling

  I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp skal anvendes til med henblik på at forbedre deres livskvalitet. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får ”et klip” svarende til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Det kan eksempelvis være hovedrengøring, en tur ud at se på butikker, besøg på restaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

  Puljen blev udmeldt af Ministeriet den 8. februar 2017. De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje på i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere i 2017 og 2018 fordelt med 380 mio. kr. pr. år. Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, hvilket betyder, at Assens Kommune kan søge om 2.729 mio. kr. i 2017 og i 2018. Ansøgningsfristen var den 3. marts 2017.


  Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægger en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

  Midlerne er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre, plejehjem efter servicelovens § 192 fortrinsvis for ældre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Det skal således bemærkes, at det ikke er beboerens alder, der har betydning for tildeling af klippekortet, men om plejecentret mv. er fortrinsvis for ældre. Alle beboere på de pågældende plejecentre skal således tilbydes klippekortet.

  Assens Kommune ansøger puljen om 2.729 mio. kr. i 2017 og i 2018 (vedlagt som bilag). 

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om ansøgning af puljemidler til klippekortsordning til plejehjemsbeboere til efterretning.   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14439

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til Demensstrategi for Assens Kommune med henblik på at sende denne i høring i Ældreråd og Handicapråd i marts 2017.

  Beslutningstema

  Drøftelse af forslag til Demensstrategi med henblik på at sende denne i høring i Ældreråd og Handicapråd i marts 2017.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Der foreligger nu et forslag til Demensstrategi for Assens Kommune (vedlagt som bilag). Strategien er resultatet af en længere proces indledt i november 2015 med Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Holland og efterfølgende besøg i Aalborg i 2016 med fokus på demensområdet.

  I første halvår af 2016 blev Værdighedspolitikken udarbejdet i en proces med bred borgerinddragelse, hvor borgerne bl.a. ved en række borgermøder havde mulighed for at komme med ideer og ønsker til, hvordan man kan få mere værdighed ind i ældreplejen. Med baggrund i borgernes ønsker og behov udarbejdede Social- og Sundhedsudvalget sammen med Ældrerådet den Værdighedspolitik, som blev endelig vedtaget af Byrådet i juni 2016. Demens var et af de store temaer, hvorfor udvalget og ældrerådet også prioritererede at sætte 0,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne af i 2016 og 2017 til at videreudvikle og løfte demensindsatsen i Assens Kommune.

  Der blev derfor indledt et samarbejde med Marselisborg (Center for Udvikling, Kompetence og Viden) i efteråret 2016 med henblik på at udarbejde en Demensstrategi til at fremtidssikre demensindsatsen i Assens Kommune – også når der i fremtiden bliver større efterspørgsel og behov for mere målrettede og fleksible tilbud for borgere med en demenssygdom.

  Borgere med demens ønsker at leve livet så normalt som muligt, så længe som muligt. Det kræver, at man løfter i flok. Kommunen og lokalsamfundet skal i fællesskab være med til at sikre, at også borgere med demens kan leve og deltage i livets fællesskaber. Kommunens politikker indenfor Aktivt Medborgerskab, Værdighed og Sundhed giver sammen med Regeringens nationale Handleplan for Demens et godt fundament for en demensstrategi, der kan sikre dette. Den nationale Handlingsplan for demens er vedlagt som bilag og indeholder nedenstående fem fokuspunkter:

  • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau

  Proces og inddragelse

  Demensstrategien bygger videre på input fra borgerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Værdighedspolitikken. I løbet af efteråret 2016 er en bred kreds af medarbejdere, ledere, frivillige og Ældrerådet inddraget bl.a. via deltagelse i workshops og interview til at sætte ord på retningen for, hvordan Assens Kommune kan blive en endnu mere demensvenlig kommune. Social- og Sundhedsudvalget blev undervejs inddraget i processen på den politiske arbejdsdag den 2. november 2016, hvor Marselisborg præsenterede status for arbejdet. Marselisborg har på baggrund af ovenstående samt en række besøg i eksisterende demenstilbud kortlagt den nuværende demensindsats, og er herefter kommet med deres anbefalinger til, hvordan Assens Kommune bedst styrker og udvikler demensindsatsen.

  Indhold

  Demensstrategiens indeholder 3 gennemgående målsætninger:

  1. I Assens Kommune oplever borgere med demens og deres pårørende tryghed og en meningsfuld hverdag
  2. I Assens Kommune oplever borgere med demens og deres pårørende sammenhængende, fleksible og videns basserede forløb
  3. Assens Kommune er en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens & deres pårørende føler sig inkluderet i samfundet

  Strategien peger på de indsatser, der bedst understøtter ønsket om at borgere med demens kan leve et så normalt liv så længe som muligt. Det er illustreret med en Trappemodel med tre trin: ”Forebyggelse og opsporing”, ”Tidlig indsats” og ”Intens indsats”. Målet er, at borgere med demens kan blive på de laveste trin længst muligt, hvilket giver den demente borger størst livskvalitet, og samtidig er det økonomisk mest hensigtsmæssig for kommunen. Strategien er bygget op omkring igangsætning af tre bevægelser, der på hver sin måde understøtter de enkelte trin i trappemodellen og de tre gennemgående målsætninger. Bevægelserne kaldes:

  • ”At styrke forståelsen”
  • ”At blive i hverdagen”
  • ”Aktiv i Assens Kommune” 

  Strategien indeholder for hver af disse tre bevægelser en række prioriterede indsatser, der skal igangsættes i samarbejde med frivillige, foreninger, butikker, handelsstandsforeninger, lokalråd og private m.fl. Indsatserne tager udgangspunkt i de ældres ønsker og behov, den nyeste viden og evidens inden for området samt en faglig vurdering. Indsatserne spænder bredt, men ud fra en vurdering af den forventede effekt, er der prioriteret følgende fem indsatser, som de væsentligste at starte med:

  • Tidlige tegn kendes af relevante medarbejdere i kommunen, således at de kan hjælpe borgeren med rådgivning og vejledning i forhold til afklaring af eventuel diagnose.
  • Målrettet kompetenceudvikling på baggrund af plan for videns differentiering.
  • Videreudvikling af brugen af omsorgssystemet til at understøtte tværfagligt samarbejde om borgerens forløb.
  • Tydelige arbejdsgange og overblik over tværfaglige samarbejdspartnere og ansvarsområder.
  • Information om demenssygdomme er tilgængelig og udbredt i kommunen.

  Forslag til Demensstrategi sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd i marts 2017, hvorefter udvalget behandler sagen igen i april efter høring.

  Økonomi

  Der vil i 2017 blive arbejdet med at implementere demensstrategien inden for de midler, der er tilgået Assens Kommune via værdighedsmilliarden. I November 2017 skal der indsendes redegørelse til Ministeriet for, hvordan man vil prioritere at anvende værdighedsmidlerne i 2018 og i november 2018 redegørelse for prioriteringer i 2019.      

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til Demensstrategi for Assens Kommune. Forslaget sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd i marts 2017 med henblik på behandling på udvalgsmødet i april.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at muligheden for at søge puljemidler til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener i plejeboliger drøftes. 

  Beslutningstema

  Stillingtagen vedr. brug af ansøgningspulje til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener i plejeboliger. 

  Sagsfremstilling

  Puljemidlerne

  I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 425 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre. Puljeopslag er vedlagt som bilag. Formålet med puljen er at bringe madlavningen tættere på de ældre og dermed give større mulighed for at inddrage beboerne i selve planlægningen og tilberedelsen af måltiderne.

  Puljen kan anvendes til at renovere, etablere eller genetablere køkkener i almene plejeboliger opført efter almenboligloven § 105 eller på plejehjem opført efter servicelovens § 192. Etablering af køkkener kan bl.a. ske i eksisterende lokaler, i form af tilbygninger eller ved at nedlægge nuværende plejeboliger.

  Der stilles krav om mindst 25 pct. medfinansiering af det enkelte projekt, når der er tale om renovering, etablering eller genetablering af køkkener på servicearealer. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra puljen, at det enkelte projekt ikke medfører en huslejestigning for beboerne.

  Puljen kan søges af alle kommuner. Hvor det er relevant, kan ansøgningen indsendes af kommuner i samarbejde med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører. Projektperioden løber fra den 1. maj til den 31. december 2017. Ansøgningsfristen er den 28. marts 2017 og puljemidlerne skal anvendes inden udgangen af 2017. Se vedlagte bilag 1.

  Muligheder i Assens Kommune

  I dag tilberedes maden til de ældre i plejeboligerne helt eller delvist hos Assens Kommunale Madservice. På plejehjemmene færdigtilberedes maden i mindre køkkener tæt på beboerne således, at man allerede i dag oplever duften af madlavning tæt på. Se oversigt i vedlagte bilag 2.     

  Hvis Assens Kommune vælger at søge om puljemidler til at etablere større køkkener i plejeboliger, hvor maden skal kunne tilberedes fra bunden, vil det medføre følgende:

  • Anlægsudgifter (krav om 25 pct. medfinansiering)
  • Øget udgifter til drift af køkkenerne
  • Øget brug af personaleressourcer i køkkenerne på plejehjemmene
  • Mindre produktion i Assens Kommunale Madservice (forventet forringet drift økonomi)

  Der er ikke for nuværende afsat ressourcer til en kommunal medfinansiering af initiativet, hvorfor at eventuel ansøgning skal ledsages af en omprioritering indenfor rammen.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede muligheden for at søge puljemidler til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener i plejeboliger. Puljen søges ikke.

  Social- og Sundhedsudvalget har gennem perioden arbejdet målrettet med at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere på plejehjemmene og ønsker at fortsætte de nuværende fleksible muligheder, hvorfor puljen ikke søges. 

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1771

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at sikring af velfærdsteknologi ved nybyggeri i Assens Kommune drøftes.

  Beslutningstema

  Drøftelse af, hvorledes vi kan være med til at sikre, at der tænkes velfærdsteknologi ind i forbindelse med opførsel af nybyggeri samt renovering af almene boliger i Assens Kommune. Det ønskes drøftet, hvorledes velfærdsteknologi kan være med til at sikre et lettere, og en mere sikker håndteringen af kommunens svage borgerer.

  Sagsfremstilling

  Efter ønske fra de almene boligorganisationer i Assens Kommune, vil der blive forsøgt klarlagt, hvilke specifikke krav kommunen stiller til disse, i forbindelse med opførsel af nybyggeri, samt renovering af almene boliger i Assens Kommune.

  Der vil blive udarbejdet en procesbeskrivelse, der har til formål, at skitserer Assens Kommunens forventninger og prioriteter i forbindelse med udvælgelse af almene byggeprojekter. Dertil vil velfærdsteknologi udgøre et element i en større helhedsplan. Efter ønske fra Byrådet på møde den 31. august 2016 skulle velfærdsteknologi tænkes ind i byggeriet, hvor det findes relevant.

  Udviklingen går hurtigt indenfor velfærdsteknologi, hvorfor der løbende kommer nye krav til bygninger og indretning og derfor er det vigtigt, at forholde sig til velfærdsteknologi i hvert enkelt byggeri. I forhold til velfærdsteknologi er det vigtigt at tænke dette ind i på et tidlidt tidspunkt i byggefasen. Det er et ønske at kommunens ejendomme bliver indrettet på en sådan måde, at arbejdet med udsatte og svage borgerer bliver lettere.

  Der skal til forskellige bygninger stilles forskellige krav.

  Ungdomsboliger /familieboliger

  • Tiltænke adgangen til netværk
  • Adgangen til stikkontakter så teknologi kan til kobles
  • Klargøring til alarmsystemer.

  Ældreboliger/rehabilitering.

  • Loftkonstruktion kan bære loftlift
  • Gennemgang fra soveværelse til badeværelse til loftlift
  • Døre der er brede nok til alle plejesenge/intelligente senge
  • Badeværelse der er store nok til brug af diverse teknologier fx greb, svingbare vaske, bade- og bækkenstole (Carendo)
  • Klargøring til montering af svingbar vask eller lignende løsning på badeværelse
  • Klargøring til montering af vasketoilet (el og vand)
  • Fleksible køkkenelementer (hæve/sænke til fx kørestolsbrugere)
  • Klargøring til installering af sensorgulve
  • Klargøring til montering af smarthome fx vinduer der kan åbnes automatisk, døråbner, elektriske gardiner (Der kan være udfordringer med lovgivningen om, hvor meget af et budget kommunen må bruge på smarthome og at den faktiske pris overstiger det beløb, vi må bruge).
  • Klargøring til alarmsystemer

  Disse krav skal ses som eksempler på teknologier der kan tænkes ind i byggeriet. Der vil ikke være økonomi til at indarbejde alle disse krav, med udvalgte krav vil kunne tiltænkes konkrete projekter. Ligeledes ligger behovet for de enkelte boligtyper endnu ikke fast, hvorfor disse eksempler skal bruges som inspiration.

  Tidligt i byggefasen.

  Hvad der konkret skal gøres i det enkelte byggeri må afhænge af, hvilken type borgere der skal bo i boligerne fx familier, ældre eller handicappede. Anbefalingen vil være at administrationen (Digitalisering- og Velfærdsteknologi) løbende bør deltage i byggeprocesserne, med det formål at tænke velfærdsteknologi ind i byggeriet.

  Senere i planlægningsfasen af byggeriet.

  Senere i planlægningen skal det afdækkes, hvilke teknologier der skal installeres i de enkelte boliger i slutningen af byggeriet – vasketoilet, skærmløsning, loftlift osv., der ikke er en del af selve bygningen, men som er afhængig af bygningens konstruktion. Her er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borger, der skal bo i hver bolig, da behovet for og brugen af velfærdsteknologi og hjælpemidler er meget individuel.

  Det har tidligere i udvalgt for Innovation- op Medborgerskab været drøftet brugen af velfærdsteknologi ved nybyggeri og konklusionen var da at dette prioriteres højere fremadrettet.

  Der ønskes en drøftelse og tilkendegivelse fra Social- og Sundhedsudvalgets side af, hvorledes denne strategi vil kunne medvirke til at håndteringen af kommunens svage borgerer bliver lettere. Desuden ønskes det drøftet om de førnævnte forslag til krav lever op til udvalgets målsætninger.

  Innovation- og Medborgerskabsudvalget vil ligeledes behandle brugen af velfærdsteknologi set ud fra et teknologisk perspektiv.

  Økonomi

  Der vil ikke være økonomi i forbindelse med at indarbejde alle de fremlagte eksempler.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede sikring af velfærdsteknologi ved almennyttigt nybyggeri i Assens Kommune og tilkendegav deres støtte til strategien.

 • Sagsid.: 16/26916

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalgene orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2018-2021 i fagudvalgene.

  Beslutningstema

  Der orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale for de kommende politiske drøftelser om budget 2018-2021.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2018–2021 er der i lighed med tidligere år udarbejdet materialet ”Kend Assens Kommune” til brug for den politiske proces.

  Materialet er tænkt som et undrings- / inspirationskatalog til Byrådet.

  Medmindre andet er anført er der tale om 2015-tal fra FLIS, fremskrevet til 2017-priser.

  Materialet Kend Assens Kommune tager afsæt i følgende:

  • Det fælleskommunale FLIS anvendes til beregning af nøgletal
  • KØF-materialet, som blev publiceret i uge 3, anvendes til supplerende beregning af nøgletal
  • Tal fra Danmarks Statistik m.v. er også inddraget hvor det er relevant
  • Derudover kan anden interessant sammenligning benyttes.
  • Indenfor hvert fagområde anvendes som udgangspunkt de sammenligningsklynger, som er udvalgt i FLIS på regionalt niveau samt landsgennemsnittet. De fagområder hvor der ikke er sammenligningsklynger, anvender den tværgående klynge. Dog er der i år valgt én sammenligningsgruppe per udvalg. Sammenligningsklynger fremgår af bilag 1.

  Materialet indeholder også en oversigt over godkendte tildelingsmodeller (bilag 2), samt en oversigt over antal sager pr. medarbejder/visitator (bilag 3).

  Afvigelse fra landsgennemsnittet for hvert nøgletal

  Der er i år tilføjet et felt som viser afvigelsen fra Assens til landsgennemsnittet. Dette tal er tænkt som en læsehjælp, der giver en vejledning til, hvilken størrelsesorden forskellen udgør.

  Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for udvalgene og de politiske grupper og organisationer, derfor får alle udvalg tilsendt hele materialet.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2018-2021 i fagudvalgene.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status for initiativet Plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet.
   Som et af resultaterne fra Social-og Sundhedsudvalgets politiske arbejdsdag den 2. november 2016 er der igangsat et initiativ omkring Plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet. På mødet gives en orientering om status for arbejdet.

  2. Personsag

  1. Udviklingscenter på demensområdet
   Orientering om møde den 8. marts 2017 vedr. samarbejde om udviklingscenter på demensområdet på Fyn.
   Vedlagt invitation og forslag til rammer og mål beskrevet i ”Charter om grundlag for et udviklingscenter”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning:

  1. Status for initiativet Plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet.
   Som et af resultaterne fra Social-og Sundhedsudvalgets politiske arbejdsdag den 2. november 2016 er der igangsat et initiativ omkring Plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet. På mødet gives en orientering om status for arbejdet.

  2. Personsag

  1. Udviklingscenter på demensområdet
   Orientering om møde den 8. marts 2017 vedr. samarbejde om udviklingscenter på demensområdet på Fyn.
   Vedlagt invitation og forslag til rammer og mål beskrevet i ”Charter om grundlag for et udviklingscenter”.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2017

  Intet.