icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/27531

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter input til rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Beslutningstema

  Input fra Assens Kommune til rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

  I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

  Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

  På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
  • Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
  • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
  • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

  De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk temadag den 9. marts 2016.

  Workshop med Handicaprådet

  Med henblik på drøftelse og input til den politiske behandling af rammeaftalen 2018, blev der den 12. januar 2016 afholdt workshop med Handicaprådet.

  Handicaprådet bifalder samarbejdet i Syddanmark om såvel faglig udvikling som styring og koordinering, og forslår at supplere de eksisterende fokusområder med et fokus på unge med psykiske lidelser og unge med misbrug.

  En sammenskrivning af Handicaprådets drøftelser og input er vedlagt som bilag.

  Den videre proces:

  • 15. februar: Deadline for tilbagemelding til KKR på de lokale drøftelser
  • Februar-marts: De indkomne initiativer grupperes efter temaer
  • 9. marts: På den politiske temadag vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indskrives i rammeaftalen
  • Maj: Socialdirektørforum drøfter efterfølgende resultatet af temadagen og der formuleres et udkast til en ny rammeaftale
  • Maj-juni: Udkast til Rammeaftale for 2018 drøftes i kredsen af kommunaldirektører samt KKR Syddanmark efterfulgt af godkendelse.
  • August-september: Udkast til rammeaftale sendes til kommuner og region til godkendelse
  • 15. oktober: Frist for godkendelse af rammeaftalen 2018.


  Sagen forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 1156 af 29/10/2014 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tilslutter sig input til rammeaftalen 2018 fra Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig input fra Workshop i Handicaprådet om Rammeaftale 2018.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/22076

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget træffer beslutning vedr. ny handicappolitik - med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og handicappolitik - med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Udkast til ny handicappolitik har været i høring i perioden december 2016– 9. januar 2017. Der er indkommet otte høringssvar.

  Proces

  Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af en inddragende proces, hvor der har været afholdt dialogmøder med såvel Handicaprådet samt brugerrepræsentanter fra forskellige tilbud på handicapområdet. Det har desuden været muligt for andre interesserede at bidrage via mail eller via postkasser opstillet i Borgerservice og på kommunens biblioteker.

  Et første udkast til ny handicappolitik for Assens Kommune har været forelagt Innovations- og Medborgerskabsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget i oktober/november 2016 med henblik på input på tværs af de politiske ressortområder.

  På baggrund af udvalgenes bemærkninger, blev der udarbejdet et nyt og tilrettet forslag til ny handicappolitik, som Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ultimo november besluttede at sende i høring. 

  Høringssvar

  Der er indkommet otte høringssvar.

  Derudover har Ældrerådet taget forslag til handicappolitik til efterretning.

  Høringssvarene indeholder både positive tilkendegivelser, kritiske tilkendegivelser og konkrete forslag til ændringer.

  Blandt de indkomne høringssvar er et forslag om at supplere afsnittet At mestre livet med et fokus på at skabe rammer og muligheder for at børn og unge med handicap udnytter deres potentiale for uddannelse og læring.

  Administrationen opfordrer til, at udvalget drøfter dette forslag – herunder om en eventuel tilføjelse til handicappolitikken skal være alders- / målgruppespecifik som ovenstående, eller om den skal omhandle uddannelse og læring for alle borgere med handicap.

  Forslaget er i overensstemmelse med Assens Kommunes visionsspor Alle får uddannelse.

  Et andet forslag vedrører afsnittet Fysisk tilgængelighed. Her foreslås det at supplere afsnittet med, at alle skal have lige muligheder for at udnytte og have glæde af de forskellige kulturelle tilbud, der er i Assens Kommune. 

  Administrationen opfordrer til, at udvalget drøfter dette forslag – herunder om en eventuel tilføjelse skal omhandle adgang til både kultur- og fritidstilbud.

  Implementering af handicappolitikken

  Såfremt handicappolitikken godkendes, igangsætter administrationen implementering af handicappolitikken. Bl.a. skal handicappolitikken kommunikeres til både borgere og medarbejdere i Assens Kommune.

  Handicappolitikken er relevant for alle ressortområder.

  På velfærdsområdet vil der være et særligt fokus på kendskab til og anvendelse af handicappolitikken. Handicappolitikken skal bruges som et aktivt dialogredskab.

  Sagen forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af høringssvarene handicappolitikken til godkendelse i Byrådet med en ny sætning under ”Fysisk tilgængelighed”.

  Den nye sætning lyder: ”alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller på baggrund af høringssvarene handicappolitikken til godkendelse i Byrådet med en ny sætning under ”Fysisk tilgængelighed”.

  Den nye sætning lyder: ”alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud”.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2323

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af forslag til øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget anmodede på udvalgets møde den 4. januar 2017 administrationen om udarbejdelse af forslag til forsøg med øget borgerselvbetjening.

  Administrativt forslag til øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice:

  Åbningstider:
  tirsdage kl. 9:00-11:00 og torsdage kl. 13:00-15:00

  I åbningstiden kan der:

  • Afhentes hjælpemidler efter forudgående kontakt og bevilling fra Myndighed Sundhed. Teknikeren, som er til stede i Hjælpemiddelservice, vil udlevere hjælpemidlet og foretage de nødvendige tilretninger og indstillinger.

  • Afleveres hjælpemidler, der ikke længere benyttes. Aflevering skal ske til personalet.

  • Foretages mindre reparationer uden forudgående tidsbestilling. Såfremt reparationen kræver særlige reservedele, der ikke findes på lager, må der forventes få dages leveringstid i forhold til dette. Reparationer foretages iht. gældende lovgivning, hvilket betyder, at der ikke foretages rengøring og reparationer som følge af almindelig slitage.


  Generelt vedrørende ansøgning om hjælpemidler:

  Ved spørgsmål omkring bevilling af hjælpemidler, skal borgeren kontakte Myndighed Sundhed, søge digitalt på borger.dk eller via Assens Kommunes hjemmeside.

  Myndighed Sundhed vil i forbindelse med borgerhenvendelser opfordre borgerne til at benytte sig af muligheden for selvbetjening.

  Generelt om forslaget:

  Alle borgerbesøg i Hjælpemiddelservice vil blive registreret på type. Den nye selvbetjeningsløsning vil blive evalueret efter de første 3 måneder og efter første halve år. Evalueringerne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

  Forud for igangsætning vil muligheden for øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice blive annonceret i lokalaviser, på Assens.dk og særligt på møder i Handicapråd og Ældreråd.

  Forslaget har ikke konsekvens for den nuværende praksis omkring udbringning, afhentning og reparation.

  Fremover betegnes Hjælpemiddeldepotet, som Assens Kommunes Hjælpemiddelservice.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til øget selvbetjening i Assens Kommunes Hjælpemiddelservice. Den indarbejdede budgetreduktion ”O06 Reduktion af driftsudgifter på hjælpemiddelområdet” indarbejdes i det øvrige budgetarbejde i udvalget.

 • Sagsid.: 17/2323
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Dialogmøde med Ældrerådet

  2. Tilbagebetaling af beløb for ledsagelse til beboere i kommunale botilbud
   Som mange af landets øvrige kommuner har Assens Kommune haft en praksis for, at pædagogisk personale kunne ledsage beboerne i kommunale botilbud på fx ferieture og udflugter. Det gælder ledsagelse, som lå ud over serviceniveauet for ledsagelse indeholdt i borgerens ydelse.

   I nogle tilfælde har beboerne selv betalt for den socialpædagogiske ledsagelse og evt. udgifter i forbindelse hermed.

   Social- og Indenrigsministeriet har afgjort, at kommunerne ikke må opkræve betaling for disse udgifter. Beboerne skal udelukkende betale for egne udgifter, som fx transport, mad, mv. Assens Kommune har som følge heraf ændret praksis, således at beboerne ikke længere betaler for udgifter i forbindelse med ledsagelse.

   Som der blev redegjort for ved Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2016, har Assens Kommune af egen drift tilbagebetalt beløb for ledsagelse til borgere i botilbud, som i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014 uretmæssigt har betalt for ledsagelse fra pædagogisk personale, fx ved ferieture og udflugter. Tilbagebetalingen er sket på baggrund af en søgning i tilgængelig information på de enkelte botilbud.

   Da botilbuddene ikke nødvendigvis har viden om alle beboerafholdte udgifter til ledsagelse, vil den allerede gennemførte tilbagebetaling blive suppleret med en information på kommunens hjemmeside, hvor beboere (evt. pårørende) opfordres til at fremsende dokumentation, såfremt de i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014 har afholdt udgifter i forbindelse med ledsagelse. Denne information vil også blive formidlet til beboere og pårørende ved botilbuddene.

  3. Forslag til temaer for eventuelle studiebesøg i forbindelse med KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum (10.5 - 11.5 2017)

  4. Sundhedsprofilen ”hvordan har du det?”

  5. Orientering om politisk temadag den 9. marts 2017 – se bilag.

  6. Orientering om projekt god sagsbehandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Orientering om besøg i demenslandsby i Svendborg.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Intet.