icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 4. januar 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/27531

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at input til rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet drøftes.

  Beslutningstema

  Input til rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

  I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

  Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

  På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
  • Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
  • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
  • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

  Rammeaftalen er pt. etårig, men der opfordres til også at tænkes i længere horisonter - 2-4 år.

  Proces

  De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk temadag den 9. marts 2017.

  • 15. februar: Deadline for tilbagemelding til KKR på de lokale drøftelser
  • Februar-marts: De indkomne initiativer grupperes efter temaer
  • 9. marts: På den politiske temadag vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen
  • April-juni: Socialdirektørforum drøfter efterfølgende resultatet af temadagen og der formuleres et udkast til en ny rammeaftale
  • Juni: Udkast til Rammeaftale for 2018 drøftes på Socialdirektørforum, på kredsen af kommunaldirektører samt KKR Syddanmark efterfulgt af godkendelse.

  Proces i Assens Kommune

  På udvalgsmøderne i februar drøfter hhv. Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget rammeaftale 2018, og tager stilling til tilbagemelding til KKR fra Assens Kommune.

  Med henblik på input til den politiske behandling i februar, afholdes der temamøde om rammeaftale 2018 for Handicaprådet torsdag den 12. januar 2017.

  Sagen forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 1156 af 29/10/2014 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede processen i forhold til skabelse af rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede input til rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens til godkendelse.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens.

  Sagsfremstilling

  Borgere med respirationsinsufficiens lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling. Den første frivillige samarbejdsaftale blev indgået tilbage i 2011.

  Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens, som begge trådte i kraft den 31. august 2015. Det er nu blevet et lovgivningsmæssigt krav, at der udarbejdes samarbejdsaftaler og inddrages borgere i valg af hjælpere.

  Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:

  • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.
  • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

  Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016. Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet inden for rammen af bekendtgørelsen og vejledningen samt med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale. (Vedlagt som bilag).

  Til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en ”Tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd”. En tjekliste der skal sikre, at den lægefaglige vurdering af patienten vil være i fokus og, hvis der fravælges elementer i behandlingen, at det er patientens eget selvstændige fravalg. (Vedlagt som bilag).

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte aftalen på møde den 25. oktober 2016, hvorefter den er sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

  Lovgrundlag

  Lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

  Bekendtgørelse om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens § 1, stk. 1 lyder: ”Regionsrådet og kommunalbestyrelserne indgår aftale om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1 i sundhedsloven og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, jf., dog stk. 3”.

  Økonomi

  Fordelingsnøglen i den nye samarbejdsaftale for fælles hjælpeordninger er aftalt til, at Regionen finansierer 67 procent af udgifterne, mens kommunerne finansierer 33 procent til en fælles hjælpeordning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens til godkendelse.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Velfærddirektøren indstiller, at orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – ”Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025” til efterretning.

  Sagsfremstilling

  KKR Syddanmark vedtog på sit møde 13. september fælleskommunale sundhedspolitiske visioner med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”.

  KKR Syddanmark ønsker, at der skal arbejdes for, at de sundhedspolitiske visioner inddrages i udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale.

  Sundhedskoordinationsudvalget behandlede visionspapiret på møde 25. oktober, og visionerne vil fremadrettet indgå i det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i den forbindelse, at når regionens oplæg om det nære sundhedsvæsen foreligger, skal der ske en fælles drøftelse af begge visionsoplæg.

  Visionspapiret lægger op til fælles syddanske sundhedspolitiske visioner, der er på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden, udarbejdelsen af en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt den aktuelle debat om en styrket indsats over for ulighed i sundhed. Samtidig er det et syddansk indspil til realisering af intentionerne i KL’s sundhedspolitiske udspil ”Sammen om Sundhed”.

  Vision og mål

  I visionspapiret, som kan læses i vedlagte bilag, opstilles en overordnet vision og fem mål.

  Vision:

  De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed.

  Mål:

  1. 90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025.
  2. Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025.
  3. Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske børn og unge, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM-faktorerne og i forhold til mental sundhed, reduceret med 50 pct. i 2025.
  4. Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere uden er faldet med 10 pct. i 2025.
  5. 9 ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve med/håndtere sygdommen uden behov for kontakt med sygehuset.

  For at nå de overordnede mål og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed, er der opsat tre prioriterede indsatsområder/målgrupper:

  1. Børn og unges livsstil.
  2. Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.
  3. Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.

  Virkemidler

  Generelt er der i visionspapiret lagt særlig vægt på tidlig opsporing, forebyggende indsatser, nedbringelse af ulighed i sundhed samt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. I Assens Kommune arbejdes der allerede på de fleste områder med dette fokus. Det sker bl.a. med ophæng i Assens Kommunes Sundhedspolitik - ”Sammen om sundhed 2012-2018”; Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Regionen og kommunerne, som bl.a. har fokus på sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer; Sundhedsstyrelsens elleve Forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggende indsatser med ulighed i sundhed som gennemgående tema. I den nye Assensmodel arbejdes der ligeledes med stort fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og tidlig indsats.

  ”De opstillede mål er alle meget ambitiøse – nogle ville måske sige urealistiske”, som der direkte står i visionspapiret. Det vil derfor være nødvendigt i det kommende halve år at vurdere, hvordan man lokalt i Assens Kommune konkret kan prioritere indsatserne i fagområderne frem mod 2025, for at arbejde hen i mod at nå de meget ambitiøse mål. Det stiller krav til nytænkning i form af nye indsatser og indsatser på tværs af faggrupper og sektorer samt til øget samspil med de øvrige aktører på sundhedsområdet.

  I slutningen af 2. kvartal 2017, hvor det forventes at Regionens Visionsudspil også er tilgængeligt, vil Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfte anbefalinger til en handlingsplan med prioritering af indsatser frem mod 2025 samt forslag til effektmåling.

  Herværende sag behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. januar 2017 og i Social- og Sundhedsudvalget den 4. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering omkring udmøntningen af omprioriteringsblok O06, politikområde 14 Myndighed Sundhed.

  Sagsfremstilling

  Administrationen vil på mødet orientere om arbejdet med udmøntningen af omprioriteringsblok O06, politikområde 14 Myndighed Sundhed, herunder:

  • Driftsbudget Hjælpemiddeldepot
  • Hjælpemiddeldepotets daglige planlægning, logistik og service.
  • Umiddelbare scenarier i forhold til reduktionsblokken.

  Omprioriteringsblok O06, politikområde 14 Myndighed Sundhed anviser i 2017 en reduktion på kr. 500.000 stigende til kr. 1.000.000 i overslagsårene.

  Endelig udmøntning af omprioriteringsblokken godkendes senere i Social- og Sundhedsudvalget, gældende for borgerrettede konsekvenser. Der forudsættes forudgående høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Afdelingsleder Myndighed Sundhed Signe Plats deltager i punktet.

  Økonomi

  Budgetaftale 2017-2020: Omprioriteringsblok O06, politikområde 14 Myndighed Sundhed anviser i 2017 en reduktion på kr. 500.000 stigende til kr. 1.000.000 i overslagsårene.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Administrationen udarbejder på kommende møde forslag til forsøg med øget borgerselvbetjening.

 • Sagsid.: 16/29330
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Arbejdsgangsanalyser, sag fra Innovations- og Medborgerskabsudvalget

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Orienteret.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  • Orientering om ansættelser af fasttilknyttede læger i plejeboliger.
  • Orientering om beredskabet ved forhøjet vandstand.