icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. november 2016 kl. 15:00

Mødested: Cafe Aroma
Korsgade 17
5700 Svendborg
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 15/22076

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget træffer beslutning vedrørende udkast til ny handicappolitik og sender forslag til ny handicappolitik i høring.

  Beslutningstema

  Godkendelse af forslag til ny handicappolitik samt udsendelse i høring.

  Sagsfremstilling

  Første udkast til ny handicappolitik for Assens Kommune har været forelagt Innovations- og Medborgerskabsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på input på tværs af de politiske ressortområder.

  En sammenskrivning af udvalgenes bemærkninger er vedlagt som bilag.

  På baggrund af udvalgenes bemærkninger er der udarbejdet et nyt og tilrettet udkast til ny handicappolitik.

  Udvalget skal således tage stilling til udkast 1 og udkast 2 til ny handicappolitik.

  Udvalget skal desuden tage stilling til, om forslaget skal sendes i høring. Administrationen anbefaler, at forslaget til ny handicappolitik sendes

  i offentlig høring - herunder høring hos Handicaprådet og øvrige interessenter, der har bidraget med input til formulering af politikken.

  Sagen forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 28-11-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget sender udkast 2 til ny handicappolitik i høring.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget sender forslag 2 til ny handicappolitik i høring.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/19361

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at den politiske arbejdsdag for Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2016 evalueres – herunder:

  1. Vurdering af programopbygning med de 3 temaer (Demens, Plejeboliger/Naboskaber og Social psykiatri), som hver indeholdt: ”intro/grundlag” - ”inspiration/viden”- ”Politisk drøftelse”.

  2. Vurdering af indhold i de tre temaer – blev der for hvert tema givet tilstrækkelig intro, fakta, viden, indsigt og inspiration som afsæt for den politiske drøftelse.

  3. Vurdering af drøftelsesform og output for arbejdet med dagens tre temaer – herunder udvalgets og administrationens videre arbejde.

  Beslutningstema

  Evaluering af politisk arbejdsdag den 2. november 2016.

  Sagsfremstilling

  Programmet for arbejdsdagen 2. november er vedlagt som bilag 1. De overordnede temaer, der blandt andet rammesatte dagen, var Vision 2018, Værdighedspolitikken, den kommende Handicappolitik, Politik for Aktivt Medborgerskab samt budgetaftalen for 2017-2020.

  De tre ”fag-temaer” for dagen var:

  1. Demens
  2. Plejehjem og Naboskaber
  3. Socialpsykiatri

  Der blev arbejdet med hvert ”fagtema” i 2 timer, som hver bestod af:

  • Kort intro / grundlag for fagtemaet.
  • Inspiration – herunder fakta, mængder, ny viden, inspiration udefra/indefra o.a.
  • Politisk drøftelse med afsæt i ovennævnte politikker, budgetaftale mm., Intro/grundlag og Inspiration. Rehabilitering, Frivillighed og Velfærdsteknologi indgår i alle 3 ”drøftelser”.

  Nedenfor er der for hvert af de tre temaer vist en opsamling fra arbejdsdagen, som kan danne grundlag for evalueringen jf. indstillingen pkt. 1-3.

  Tema 1 Demens

  Intro/grundlag:

  Værdighedspolitik; Ønske om demensstrategi: National handlingsplan for demens, Studieture til Holland, Århus og Ålborg. (Se bilag 2)

  Inspiration:

  Oplæg af Marselisborg ved Afdelingsleder Dorit Wahl-Brink, som er Konsulent på udarbejdelse af en Demensstrategi for Assens Kommune. Hun orienterede om udvikling af demens i Danmark samt om indhold i den nationale handlingsplan for demens. Derudover orienterede hun om status for arbejdet med en ny demensstrategi for Assens Kommune, som bl.a. omhandler de fire elementer: Forebyggelse og opsporing; Tidlig indsats; Intensiv indsats samt Demensvenligt samfund. (Se bilag 3)

  Drøftelse/Output

  Drøftelsen omhandlede det foreløbige arbejde med demensstrategien - herunder bl.a. formulering af målsætninger samt muligheder i forhold til at skabe et demensvenligt samfund i Assens Kommune.

  Administrationen vil på baggrund af den politiske drøftelse arbejde videre med færdiggørelse af Demensstrategien sammen med Marselisborg.

  Udvalget blev opdateret med nyeste viden på demensområdet og vil primo 2017 få Demensstrategien til beslutning.

  Tema 2 Plejeboliger/Naboskaber

  Intro/grundlag:

  Vision 2018, Politik for Aktivt Medborgerskab, Eden Alternative, Oversigt over placering af plejehjem i lokalområder, antal pladser samt ventelister mv. (Se bilag 4)

  Inspiration:

  Oplæg ved Udviklingskonsulent Steen Søgaard og Konsulent AnneMette Møller Seeberg samt oplæg ved tidligere leder af Kallerupvej i Odense Ulla Thomsen. Med udgangspunkt i Politik for Aktivt medborgerskab blev der orienteret om lokalsamfund, ressourcer, aktive borger, roller i forhold til aktivt medborgerskab samt praktiske erfaringer i arbejdet med frivillige – herunder motivation og aftaleindgåelse.  (De tre oplæg er vedlagt som bilag 5, 6 og 7).  

  Drøftelse/Output

  Drøftelsen omhandlede bl.a. hvilke ressourcer, der kan aktiveres i lokalsamfundene med plejehjemmene som én af ressourcerne, samt hvordan man som politikere kan være med til at understøtte dette (Se bl.a. bilag 8).

  Administrationen vil på baggrund af den politiske drøftelse arbejde videre med en proces blandt plejehjemslederne med henblik på deltagelse i et pilotprojekt omkring naboskab. Dette skal føre til en konkret projektbeskrivelse, hvor det afprøves, om der med de nuværende fysiske rammer kan skabes et bedre naboskab i lokalsamfundet til glæde for borgere både i og uden for plejehjemmene. Pilotprojektet kan eventuelt indtænkes som del af indsatsen med at reducere ensomhed blandt ældre, som der er prioriteret midler til i 2017 under Værdighedspolitikken.

  Udvalget blev opdateret med viden, som kan understøtte arbejdet med implementering af Politik for Aktivt medborgerskab. I løbet af 2017 vil udvalget få en konkret projektbeskrivelse på et pilotprojekt om ”Plejehjem som medspiller til bedre naboskab i lokalsamfundet” til beslutning.

  Tema 3 Social psykiatri

  Intro/grundlag:

  Ny Handicappolitik; Sundhedspolitik; Regionens Sundhedsprofil; Sundhedsaftalerne; Reformpakker; Ulighed i Sundhed; Mange i Assens Kommune uden for arbejdsmarkedet; Projekt Hel Familie mm.

  Inspiration:

  Oplæg ved leder af Social psykiatriområdet Hanne Longhi og Underviser i Jobcenter Terese Horpestad. Oplægget med titlen ”Social psykiatri i Assens Kommune – rehabilitering, vækst og udvikling” indeholdt en orientering om, hvad socialpsykiatri er, de kommunale opgaver, beskrivelse af målgruppen samt en beskrivelse af, hvordan vi løser opgaven i Assens Kommune – herunder beskrivelse af de 4 fyrtårne (Se bilag 10 og bilag 11).

  Drøftelse/Output

  Drøftelsen omhandlede, hvordan udvalget ser muligheder for udmøntning af den nye Handicappolitiks fire temaer: ”At mestre livet”, ”Fysisk tilgængelighed”, ”Medborgerskab” og ”Tryghed” ind i arbejdet med social psykiatri (Se bilag 12).  

  Administrationen færdiggør Handicappolitikken, hvorefter den sendes i offentlig høring i december/januar.

  Udvalget blev opdateret med viden omkring arbejdet med social psykiatri i Assens Kommune, hvilket kan bidrage til at understøtte arbejdet med implementering af den nye Handicappolitik indenfor psykiatriområdet.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget evaluerede den politiske arbejdsdag for Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2016. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med såvel forarbejde, oplægsholdere som afvikling. Der arbejdes videre med de tre temaer som beskrevet.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27715
 • Sagsid.: 16/23980
 • Sagsid.: 16/23172
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Individuelle besøg på kommunens arbejdspladser. Se vedhæftede notat.

  2. Opgørelser over tilsyn på plejefamilier i Assens Kommune fra Socialtilsyn Syd 2015

  3. Invitation fra pårørenderådet på Lindebjerg

  4. Orientering om brug af forbehandlingsrum

  5. Frivillige foreningers brug af områdets bygninger

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

  Orienteret.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

  • Kort orientering om finanslovsaftalens pulje om genåbning/genetablering af køkkener
  • Lars Søgaard (A) og Rie Nielsen (V) præsenterer ide om informationsmøde om brug af psykofarmaka
  • Orientering om Ældresagens kampagne vedr. kommunernes budget på ældreområdet
  • Orientering om foreløbige beregninger vedr. udmøntning af omprioriteringsblokken Hjælpemiddeldepot
  • Orientering om brand på Æblehaven.