icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 2. november 2016 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/25374

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering omkring botilbuddet Lindebjerg.

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres om:

  • Personalenormering – udviklingen i personalenormering- og forbrug over tid blandt andet i sammenhæng med ændringen i opgavesammensætningen.
  • Organisering af Lindebjerg,
  • Dagligdagen på Lindebjerg, herunder bo- og aktivitetstilbud.

  Afdelingsleder Handicap & Beskæftigelse Henrik Hørslev Hansen deltager i mødet.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/22076

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og kommenterer første udkast til ny handicappolitik.

  Beslutningstema

  Drøftelse af og bemærkninger til første udkast til ny handicappolitik.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget igangsatte i april 2016 arbejdet med udarbejdelse af en ny handicappolitik for Assens Kommune.

  Handicappolitikken skal beskrive de overordnede værdier og tværpolitiske fokusområder på handicapområdet i Assens Kommune. Politikken skal understøtte, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre inden for samtlige politiske ressortområder.

  På baggrund af dialog med bl.a. Handicaprådet er handicappolitikken formuleret med udgangspunkt i fire overordnede fokusområder; At mestre livet, fysisk tilgængelighed, medborgerskab og tryghed.

  Det forelagte første udkast til Assens Kommunes handicappolitik tager herudover udgangspunkt i FN-konventionens definition af handicap:

  ”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”.

  Proces

  Første udkast til handicappolitik er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor der har været afholdt en række dialogmøder med borgerrepræsentanter fra Assens Kommunes tilbud på handicap- og psykiatriområdet, samt et dialogmøde med Handicaprådet og repræsentanter udpeget af Handicaprådet.

  Derudover har alle interesserede haft mulighed for at bidrage via mailadressen handicappolitik@assens.dk eller ”postkasser” opstillet i Borgerservice og på kommunens biblioteker. Dette har været annonceret i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside og intranet.

  Første udkast til handicappolitik forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget, Innovation- og Medborgerskabsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at der kommer input på tværs af de politiske udvalg.

  På det grundlag tilrettes en endelig høringsudgave. Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget udsender herefter høringsudgaven.

  Efter høringsperioden forelægges handicappolitikken til fornyet politisk behandling og endelig godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 31-10-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet første udkast til ny handicappolitik.

  Udvalget udtrykte ros til handicappolitikken for en kort og positiv formuleret politik, som er udformet efter en inddragende proces. Administrationen medtager de øvrige faldne bemærkning i det videre arbejde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 31-10-2016

  Sagen udsættes.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 01-11-2016

  Miljø- og Teknikudvalget drøftede første udkast til ny handicappolitik og administrationen tager bemærkningerne med i det videre arbejde.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget har efter drøftelse kommenteret det første udkast til ny handicappolitik.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24629

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2017-2020 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2017-2020.

  Sagsfremstilling

  Der er i det vedtagne budget for 2017-2020 indarbejdet en række blokke indenfor udvalgets område.

  Der orienteres om konsekvenserne af det indgåede budgetforlig og den planlagte detailudmøntning.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2017-2020 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27884

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 2.181.000 kr. Der er et mindreforbrug på 2.544.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et merforbrug på 363.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  Budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  SSU – uden overførselsadgang

  546.346

  545.568

  460.100

  778

  0

  0

  SSU – med overførselsadgang

  349.724

  352.683

  436.658

  -2.959

  0

  -2.412

  SSU i alt

  896.070

  898.251

  896.758

  -2.181

  0

  -2.412

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager 3. budgetopfølgning til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9527

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen vedr. frikommuneforsøget tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til udvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  Den 10. oktober 2016 modtog Assens Kommune tilsagn om frikommunestatus under det overordnede tema ”Øget borgerinvolvering og samskabelse”.  Assens Kommune er frikommune til og med 30. juli 2020, hvor frikommuneforsøgsperioden udløber.

  Med status som frikommune indenfor ovenstående tema har Assens Kommune mulighed for at udfordre og få fritagelse fra gældende lovgivning i fritagelsesforsøg, der ligger indenfor og relaterer sig til det overordnede tema om øget borgerinvolvering og samskabelse. I forbindelse med tilsagnet om frikommunestatus orienterende Social- og Indenrigsministeriet (SIM) kommunerne om, at der imidlertid ikke kan søges om konkrete fritagelsesforsøg, der berører skatteområdet.

  Den 24. oktober ’16 blev der afholdt opstartsmøde i frikommunenetværket med deltagelse fra Holbæk, Slagelse, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Aarhus samt Assens Kommune.  Foruden de deltagende netværkskommuner deltog også to repræsentanter fra SIM.

  I forlængelse af tilsagnet har administrationen arbejdet videre med at konkretisere både den interne såvel som den tværkommunale organisering af frikommunearbejdet. Tværkommunalt organiseres de seks kommuner i en tværkommunal styregruppe, netværksgrupper og en koordinationsgruppe.

  Tværkommunale politiske møder og løbende orientering af fagudvalg og Byråd

  Fagudvalgene og Byrådet vil løbende blive orienteret omkring udviklingen i de forskellige frikommuneforsøg og arbejdet i det tværkommunale netværk.

  Foruden det administrative tværkommunale samarbejde planlægges der desuden en række politiske møder, hvor de seks borgmestre, og en øvrig politiker fra hver kommune, mødes med henblik på at udveksle erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse og frikommuneforsøget i øvrigt. De kommunale administrationer står for planlægningen af disse.

  Tidsplan
  Der er i alt tre ansøgningsrunder om konkrete forsøg i frikommuneperioden. Fristerne er som følgende:

  • december 2016
  • maj 2017
  • november 2017

  Når de indkomne ansøgninger er behandlet, vil frikommunenetværket få en tilbagemelding på, hvilke af forsøgsønskerne regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. Frikommunerne vil få den endelig godkendelse, når forsøgshjemlerne er vedtaget af Folketinget og kan efterfølgende igangsætte de konkrete forsøg ved lovens ikrafttrædelse.  Processen fra ansøgningstidspunktet til egentlig igangsættelse af fritagelsesforsøget varer ca. 6-7 måneder.  Vedlagt som bilag 1 ses den overordnede tidsplan for frikommuneforsøget.

  De ovenstående tidsfrister bevirker blandt andet, at processen ift. afsøgning og udpegning af kommende fritagelsesforsøg med frist den 1. maj allerede igangsættes i slutningen af 2016/starten af 2017. Tidsplanen for Assens Kommunes interne proces er under udarbejdelse og tager udgangspunkt i de tre konkrete ansøgningstidspunkter med henblik på at sikre den fornødne tid i forhold til bl.a. den lokale politiske proces.

  Politisk godkendelse og forankring af alle fritagelsesforsøg

  Der stilles fra regeringens side ikke krav om, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en politisk godkendelse af de konkrete ansøgninger om fritagelse – blot den politiske godkendelse foreligger ved igangsættelsen af et konkret forsøg. I Assens Kommune anbefaler administrationen imidlertid, at alle fritagelsesforsøg behandles i det/de relevante fagudvalg og godkendes af Byrådet forud for afsendelse af konkrete forsøg, ligesom MED-organisationen og Medborgerrådet vil være inddraget vedr. de forskellige forsøg inden den politiske behandling.

  Grundet ønsket om at sikre den politiske behandling af konkrete fritagelsesansøgninger forud for afsendelse, er processen vedr. identificering og udpegning af kommende fritagelsesforsøg derfor også allerede påtænkt til igangsættelse i slutningen af 2016/starten 2017 jf. ovenstående.

  Faglig sparring fra ministerier og evaluering i samarbejde med KORA

  De forskellige fagministerier vil igennem ansøgningsperioden stå til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete forsøgsansøgninger. SIM bistand vil følge netværket og står til rådighed for sparring og rådgivning igennem hele perioden.

  Med henblik på at etablere et godt evalueringsgrundlag og sikre en løbende dataindsamling tilknyttes det nationale forskningsinstitut KORA som processtøtte. Assens Kommune er, sammen med de øvrige netværkskommuner, ansvarlig for at udføre de konkrete evalueringsaktiviteter.

  Frikommunenetværket skal på baggrund af de første indsamlede data udarbejde et fælles evalueringsnotat medio 2017. Der udarbejdes endvidere én afsluttende evaluering for netværket som indsendes til ministeriet ultimo 2020.

  Kommunikation vedr. frikommuneforsøget

  Assens Kommune udarbejder en lokal kommunikationsplan i forbindelse med frikommuneforsøget, men vil også – sammen med øvrige netværkskommuner – udarbejde en fælles kommunikationsplan.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedr. frikommuneforsøget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Da der er sammenfald mellem udvalgsmødet den 10. maj 2017 og KL´s Sociale temamøde i Aalborg den 10. – 11. maj 2017, drøftes placeringen af maj mødet.

  2. Orientering om indsendt ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond vedrørende taskforce for særligt udsatte familier.

  3. Rammeaftale om faste læger tilknyttet plejehjem.
   Med satspuljemidlerne for 2016–2019 er der prioriteret i alt 100 mio. kr. til implementering af ordning om faste læger tilknyttet kommunale plejecentre. I Region Syddanmark er der et samlet beløb på 21 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne til implementering af ordningen. Den nationale ramme består af to hovedelementer:

  · Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

  · Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning.

  PLO Syddanmark, Kommunerne i regionen og Region Syddanmark har udarbejdet en fælles ”Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre”, som blev godkendt og underskrevet på møde i Praksisplanudvalget den 29. september 2016 (vedlagt som bilag 1). Ordningen skal nu implementeres i den enkelte kommune. Konkret vil det være det Det kommunalt lægelige udvalg, som står for dette. KKR har udarbejdet et FAQ-papir, som giver svar på en række spørgsmål i forbindelse med plejehjemsaftalen (vedlagt som bilag 2).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Ad 1: SSU-mødet i maj flyttes til 3. maj 2017.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Intet.