icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/19361

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at programmet for politisk arbejdsdag den 2. november 2016 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Program for udvalgets arbejdsdag den 2. november 2016 til efterretning.

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøde den 7. september 2016 blev en politisk arbejdsdag for udvalget drøftet. Der er nu udarbejdet et program for arbejdsdagen 2. november fra kl. 8.00 til kl. 17.30 (se bilag 1). Tidspunkter for de enkelte programpunkter fremgår af bilagets side 1.

  Arbejdsdagens indhold er beskrevet på bilagets side 2. De temaer der blandt andet rammesætter dagen er Vision 2018, Værdighedspolitikken, den kommende Handicappolitik, Politik for Aktivt Medborgerskab samt budgetaftalen for 2017-2020.

  De tre ”fag-temaer” for dagen er jf. drøftelse på sidste udvalgsmøde:

  1) Demens

  2) Plejehjem og Naboskaber

  3) Socialpsykiatri

  Der arbejdes med hvert ”fagtema” i 2 timer, som hver består af:

  • Kort intro / grundlag for fagtemaet.
  • Inspiration – herunder fakta, mængder, ny viden, inspiration udefra/indefra o.a. (Der er ikke lavet endelige aftaler med alle nævnte aktører).
  • Politisk drøftelse med afsæt i ovennævnte politikker, budgetaftale mm., Intro/grundlag og Inspiration. Rehabilitering, Frivillighed og Velfærdsteknologi (jf. sidste udvalgsmøde) indarbejdes i alle 3 ”drøftelser”.
  • Afslutningsvis er der formuleret et ”overordnet spørgsmål”, som vil være retningsgivende for drøftelserne.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager programmet for politisk arbejdsdag den 2. november 2016 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at deltagelse i eller alternativer til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 drøftes.

  Beslutningstema

  Eventuel deltagelse i KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum 2017.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017.

  Formålet med deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum er at bringe ny faglig indsigt og inspiration ind i udvalgets arbejde. Eksempelvis var temaet i 2016 ”Velfærd til debat” og undertemaerne var blandt andre Forebyggelse, Danskernes trivsel og velvære og Plads til alle.

  Herudover besøgte udvalget 2 kommuner i forbindelse med deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 i forhold til konkrete demensindsatser.

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter på mødet deltagelse i eller alternativer til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 (10.-11.maj) med henblik på, at administrationen kan udarbejde konkret program.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget fastholder deltagelse i KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 efter drøftelse af deltagelse i eller alternativer til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/12718

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om tydeliggørelsen af tildelingskriterier for § 18-midler tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til udvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  De eksisterende tildelingskriterier for § 18 er blevet tydeliggjorte, således at det er nemmere for ansøgere at gennemskue kriterierne for til- og fravalg i forhold til uddeling af midlerne.

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte den 8. august tydeliggørelsen af kriterier for tildeling af § 18-midler.

  De tydeliggjorte tildelingskriterier har været fremsendt til høring hos Medborgerrådet, som ikke havde nogen kommentarer.

  De eksisterende kriterier, som blev godkendt i november 2015, er vedlagt som bilag 1, og tydeliggørelsen af kriterierne er vedlagt som bilag 2.

  Foruden tydeliggørelsen af kriterierne har IMU den 8. august 2016 besluttet at øremærke i alt 125.000 kr. til ensomme og sårbare i alle aldre og integration af flygtninge.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tydeliggørelsen af tildelingskriterier for § 18-midler til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget henstiller til at Tildelingsudvalget fremover inddrages i udformningen af kriterier for tildeling af § 18-midler.

  Bilag

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutningstema

  Fornyet behandling af mødekalenderen for 2017 for de politiske underudvalg og Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i møde den 28. september 2016 at returnere til fornyet behandling i fagudvalgene med bemærkning om, at mødekalender 2017 behandles i Byrådet på ny den 12. oktober 2016.

  Alle forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til udvalgenes behandling.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at:

  • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
  • der ikke er direktørsammenfald ved betjening af udvalgene
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42
  • der tilsikres fornøden tid til kvalitetssikring af sagerne inden Økonomiudvalgets behandling

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  Forslag 1)

  EBU

  mandag morgenmøde

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  EBU holdes som morgenmøde

  Forslag 2)

  EBU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU skifter mødetidspunkt og holdes 6 x morgenmøde, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 2A – variation af forslag 2)

  EBU

  1. mandag som morgenmøde i månederne februar, juni, oktober

  1. mandag kl. 14 i månederne april, august, december

  2. mandag kl. 14 i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30 dog som morgenmøde i april, august, december

  BUU

  mandag kl. 16 dog som morgenmøde i april, august, december

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU/IMU/BUU skifter mødetidspunkt, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 3)

  IMU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  BUU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde

  Ulemper:

  IMU/BUU skifter mødetidspunkt og holder 6 x morgenmøder, presset tid mellem IMU/BUU og ØK

  Forslag 4)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  IMU

  tirsdag kl. 15.30

  BUU

  tirsdag kl. 16.00

  MTU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  KFU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  SSU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald og direktionsmøde onsdag formiddag

  Forslag 5)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  KFU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  IMU

  torsdag kl. 15.30

  BUU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  Budgetmøder:

  Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse i byrådets møde i januar 2017 planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2018:

  1. budgetseminar:

  torsdag den 22. juni 2017 (internt)

  2. budgetseminar:

  tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt)

  Høringsperiode:

  fredag den 1. september – 12. september 2017, kl. 10

  Borgermøde:

  torsdag den 7. september

  ØK 1. behandling:

  mandag den 11. september

  Budgetforhandling:

  torsdag den 14. september, fredag den 15. september, mandag den 18. september, tirsdag den 19. september

  Byråd 1. behandling:

  onsdag den 20. september

  ØK 2. behandling:

  mandag den 2. oktober

  Byråd 2. behandling:

  onsdag den 11. oktober

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 03-10-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.
  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag 2A, med forslag 5 som alternativ, til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Fraværende: Leif Rothe Rasmussen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2A til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/21516

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Socialtilsynets tilsyn med botilbud efter § 105 og § 107.

  Sagsfremstilling

  Det er lovgivningsbestemt, at socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles kvalitetsmodeller for henholdsvis plejefamilier og øvrige sociale tilbud, herunder for botilbud. Tilbuddenes kvalitet bliver vurderet på baggrund af følgende temaer:

  1) Uddannelse og beskæftigelse

  2) Selvstændighed og relationer

  3) Målgrupper, metoder og resultater

  4) Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)

  5) Kompetencer

  6) Økonomi

  7) Fysiske rammer

  Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som beskrives og vurderes på en 5-trinsskala (5 = højeste vurdering), som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet efter. Kvalitetsmodellerne skal være med til at sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet.

  Socialtilsynet skal mindst én gang om året, gennemføre et driftsorienteret tilsyn på alle fuldt re-godkendte institutioner. Tilsynene udføres altså på to forskellige måder: enten som a) ’Driftsorienteret tilsyn’ eller som b) ’Tilsyn med henblik på fuld re-godkendelse’. Ved et driftsorienteret tilsyn, som udføres på fuldt re-godkendte institutioner, vil det ofte være udvalgte temaer af de 7 temaer, der føres tilsyn med.

  Typisk vil institutionen ikke på forhånd være oplyst om hvilke temaer tilsynet ønsker at inddrage! Ved et fuldt re-godkendelsestilsyn inddrager tilsynet flere/alle temaer i kvalitetsmodellen. Der udover skelner Socialtilsynet mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.

  Kommunens 10 bosteder og Assens Misbrugscenter havde anmeldte tilsynsbesøg i 2015 (se bilag: tilsynsrapporter og, oversigtsskema). Der er udført re-godkendelsestilsyn på bosteder og driftstilsyn i Assens Misbrugscenter (som blev re-godkendt i 2014).

  • Det har ikke været muligt at få udleveret en opgørelse over Socialtilsyn Syds tilsyn på plejefamilieområdet i 2015, udover at der er 8 ny-godkendte plejefamilier i Assens i 2015. Familieplejekonsulenterne oplyser, at der aktuelt er 135 plejefamilier med generel godkendelse i Assens. 

  • Assens Misbrugscenter har haft driftstilsyn i 2015, da det blev re-godkendt i 2014. Da centret ikke er et bosted, men et ambulant behandlingscenter, er det dog ikke alle kvalitetskriterier, der indgår i vurderingen af centret. Samlet set vurderes centret relativt højt på 5-trinsskalaen - med gennemsnitskarakterer for de enkelte temaer fra 3-5. Misbrugscentret blev godkendt.

  • Kommunens 10 bosteder Lindebjerg, Pilebakken, Duedalen, Østerbo, Stærevænget, Poul Mose Parken, Møller Eriksens vej, Bryggervangen, Nyholmgården og Skovvangen har alle haft re-godkendelsestilsyn.

  • Nogle tilsyn er udført med fokus på få udvalgte temaer andre tilsyn har haft fokus på alle temaer i kvalitetsmodellen.

  • For enkelte bosteders vedkommende fremhæver Socialtilsynet specifikke udviklingspunkter i den samlede vurdering af dem.
    
  • Det gøres samlet set gældende, at bostederne er velfungerende tilbud, som lever op til kvalitetsmodellens krav og opfylder betingelserne for godkendelse. 

  • 4 bosteder opnåede umiddelbart fuld godkendelse. 6 bosteder blev godkendt med vilkår. I de 6 tilfælde hvor der er tale om godkendelse med vilkår, henvises der bl.a. til uoverensstemmelse mellem godkendelsesgrundlaget og de juridiske rammer, manglende indsendelse af budget. Efterfølgende har bostederne foretaget de påkrævede justeringer i godkendelsen med vilkår. Alle bosteder har sidenhen opnået fuld godkendelse.

  Handicaprådets høringssvar eftersendes.

  Sagen har været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven § 105 og Serviceloven § 107.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/18247

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Årsrapport fra Socialtilsyn Syd 2015.

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten fra Socialtilsyn Syd har bl.a. til formål at fungere som:

  • Årlig afrapportering til Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
  • Oplysningskilde for Socialstyrelsens auditfunktion.
  • Sammenligningsgrundlag på tværs af de fem socialtilsyn
  • Input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne
  • Ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn

  Årsrapporten 2015 fra Socialtilsyn Syd belyser kvaliteten i de sociale tilbud, i alle de kommuner som hører under deres område, i to overordnede perspektiver som følger:

  a) Kvalitetsmodellens 7 temaer, med fokus på én fælles indikator for hvert tema i kvalitetsmodellen, som de 5 tilsynschefer har udvalgt. b) Særligt udvalgte fokuspunkter.

  Rapporten baserer sin opsamling på et samlet datatræk på de gennemsnitlige indikatorscorer for alle drifts- og re-godkendelsesbesøg i 2015, på tværs af tilbudsområderne, samt på fokusgruppeinterviews med tilsynskonsulenterne.

  Kvaliteten af de sociale tilbud i Syddanmark – generelt

  Temaer og indikatorer i kvalitetsmodellen – fordelt på de 4 tilbudskategorier:

  • Generelt bedømmes kvaliteten på de 7 temaer på indikatorniveau højt på gennemsnittet i de 4 tilbudstyper: Plejefamilier, Børn/unge-tilbud, Voksentilbud og kombineret b/u – voksen – fra 3,5-4,6 (på en skala fra 0-5). Plejefamilieområdet er det område, der scorer højst på den gennemsnitlige score.

  • Der er et særligt højt kvalitetsniveau på indikatorbedømmelsen af tre temaer på tværs af tilbudstyper: ’Medarbejdernes kompetencer’, ’De fysiske rammer’, ’Organisations og ledelse/familiestruktur og familiedynamik’.

  • Der er store forskelle i kvalitet på tilbudstyperne indenfor 3 temaer: ’Uddannelse og beskæftigelse’, ’Selvstændighed og relationer’, ’Målgrupper, metoder og resultater’.

  Rapporten peger desuden på to overordnede og markante udviklingstendenser i tilbuddene, som Socialtilsynet har haft fokus på i 2015: tilpasning af det juridiske grundlag i botilbud og det generelle kvalitetsløft på plejefamilieområdet i form af øget professionalisering af området.

  Kvaliteten af de sociale tilbud belyst i fokuspunkter

  • I Årsrapporten for 2015 er der særligt fokus på indikatorerne: ’Målgrupperelevansen af tilbuddenes indsatser’, ’Tilbuddenes dokumentation af resultater’ og ’Graden af målopfyldelse for borgerne’ (Tema 3, kriterium 3 i kvalitetsmodellen).

  • Udviklingen i tilbuddenes bedømmelser på de tre indikatorer fra 2014-2015 viser, at der en positiv udvikling.

  • Tilbuddene kan ved udgangen af 2015 dokumentere positive resultater ift. opfyldelsen af de mål, som den visiterende kommune har opstillet for borgerne – tilbuddenes kenskab til borgernes indsatsmål er øget (der er dog stadig tilbud, som ikke kender borgernes indsatsmål).

  • Plejefamilieområdet: antallet af plejefamilier som har kendskab til og kan redegøre for hvordan de understøtter barnets mål er stigende – disse plejefamilier er karakteriseret ved at have et tæt samarbejde med den anbringende kommune, de har en god supervisor, målene i handleplanen er formuleret tydeligt og konkret og/el. plejefamilien har en faglig baggrund, der giver dem den nødvendige viden om hvordan målene kan omsættes.

  • Socialtilsynet har i 2015 haft fokus på at godkende nye plejefamilier.

  Handicaprådets høringssvar eftersendes.

  Sagen har været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Tilpasning af organisationen Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

  2. Orientering om udvalgets møde den 30. november 2016 i Svendborg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Orienteret.

  Bilag

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Flemløse Plejehjem Eden registreres fredag den 28. oktober 2016

  Opmærksomhed på artikel i Danske Kommuner 24, 15. september 2016, vedr. kommunal madservice.