icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 7. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/19361

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter og forbereder politisk arbejdsdag i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2016.

  Beslutningstema

  Forberedende drøftelse af oplæg til politisk arbejdsdag i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om en politisk arbejdsdag i efteråret 2016, hvor udvalgets visioner for det politiske arbejde i den resterende byrådsperiode kan drøftes.

  Det foreslås, at arbejdsdagen bygges op om nedenstående tre elementer samt indsatsområderne i den Strategiske Blok – S01 ”God, langsigtet og gennemtænkt omstilling” (se vedlagte bilag).

  • Frivillighed (bl.a. med baggrund i udvalgets studietur til Holland og politik for aktivt medborgerskab)
  • Samspillet mellem plejeboliger, ældreboliger og øvrige naboskaber (fysiske rammer, menneskelige/sociale rammer, nærmiljø, samvær, aktiv deltagelse, frivillighed etc.)
  • Demensindsats /Demensstrategi

  Som forberedelse til udvalgsmødet den 7. september bedes udvalgets medlemmer overveje:

  • Om der er øvrige elementer eller tematikker, som kan indgå på arbejdsdagen.
  • Ideer og præferencer til arbejdsdagens form og proces.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget, drøftede og forberedte en politisk arbejdsdag i Social- og Sundhedsudvalget til afvikling den 2. november 2016.

  Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelserne udkast til dagen og fremsender forslag inden næste møde.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3861

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at status på velfærdsteknologi tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status på Assens Kommunes arbejde med velfærdsteknologi.

  Sagsfremstilling

  Borgerservice- og Digitaliseringschef Torben Christiansen giver status på arbejdet med velfærdsteknologi.

  I 2016 arbejdes der med velfærdsteknologi i to spor. I det ene spor arbejdes der på kort sigt med at sikre fremdrift af igangværende projekter samt opstart af nye afprøvninger og implementeringer af teknologi.

  I et andet spor arbejdes der mere langsigtet med velfærdsteknologi, og det sker ved, at der laves arbejdsgangsanalyser af fem udvalgte områder. På baggrund af analyserne findes de områder, hvor velfærdsteknologi kan tages i brug og give effekter. Derved danner analyserne grundlag for, hvad der kan blive de kommende indsatser inden for velfærdsteknologi.

  Samtidig bliver der arbejdet med indsatser i de to nye nationale digitaliseringsstrategier – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 – hvor velfærdsteknologi er i fokus.

  I det vedlagte bilag kan der læses en beskrivelse af igangværende og kommende projekter. Derudover findes en beskrivelse af de fem områder, hvor der laves arbejdsgangsanalyser, samt de indsatser som Assens Kommune skal varetage for at leve op til nationale strategier.

  Herudover beskrives, hvorledes den faglige vurdering af forskellige virksomheders henvendelser håndteres i afdelingen Digitalisering og Velfærdsteknologi.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog status på velfærdsteknologi til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27883

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 1.662.000 kr. Der er et merforbrug på 93.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 1.755.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelsenslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  Budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  SSU – uden overførselsadgang

  542.506

  545.031

  460.100

  -2.525

  0

  0

  SSU – med overførselsadgang

  353.290

  352.427

  436.658

  863

  0

       1.724

  SSU i alt

  895.796

  897.458

  896.758

  -1.662

  0

  1.724

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/93

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.     Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutningstema

  Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2016 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.171.000 kr. og et mindre forbrug på 3.454.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 1.283.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 283.000 kr.

  Heraf overføres netto 1.230.000 kr. til 2018.

  Herudover lægges 203.000 kr. i kassen, 217.000 kr. finansieres af et mindre forbrug på driften. Finansiering af merforbrug på 933.000 kr. vedr. flytning af Jobcenter til Fuglekildevej 101, Verninge afklares ved 3. budgetopfølgning.

  Budgetopfølgningen fremsendes til orientering for udvalget.

  Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:
  1. Administrativ organisation 933.000 kr.
  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.
  3. Kultur og fritid -224.000 kr.
  4. Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 05-09-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning, herunder:

  · at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  · at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1. Administrativ organisation 933.000 kr.

  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  3. Kultur og fritid -224.000 kr.

  4. Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2016

  Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller til byrådet:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.       Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.       Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1881

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Hvert år udarbejdes en rammeaftale, som er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

  Rammeaftalen genforhandles årligt, og skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

  Udviklingsstrategi

  Fokus i udviklingsstrategien er, at velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne. Borgerne ses som en aktiv del af løsningen. Borgerne definerer selv det gode liv, og kommunens opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

  Der sker konstant ændringer i målgrupper, lovgivning og metoder. Det betyder, at der er brug for et hurtigt og fleksibelt samarbejde, hvor borgerne er i fokus.

  Socialdirektørforum ønsker de kommende år at fokusere på:

  • Effekt – metoder der virker
  • Videndeling
  • Tværsektorielt fokus
  • Specialisering ud til borgerne – matrikelløse indsatser
  • Velfærdsteknologi
  • Samarbejde med civilsamfundet
  • Forebyggelse

  I 2017 vil der være fokus på følgende indsatser:

  • Metoder i botilbud – kursusforløb med opstart efterår 2016.

  • Sammen om velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt mellem Socialområdet, Sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark.

  • Videndeling - afholdelse af 1-2 tværkommunale/regionale workshops.

  • Optimering af samarbejde og sektorovergange for mennesker med spiseforstyrrelser - i samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark.

  • Styring af udgifter
   Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Socialdirektørforum vil i 2017 analysere udvalgte udgiftsområder.

  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde

  • Sikring af effektiv drift af sociale tilbud

  • Tværgående koordination og udvikling af sikrede institutioner

  • Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

  Derudover arbejdes der løbende med en lang række indsatser, som ikke er nævnt i rammeaftalen.

  Styringsaftale

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

  Styringsaftalen indeholder bl.a. principper for kategorisering af tilbud, overtagelse af tilbud, lukning af tilbud, oprettelse af tilbud og pladser, takstberegning mv.

  Rammeaftale 2017 har været til høring i Handicaprådet.

  Handicaprådets høringssvar er vedlagt.

  Sagen forlægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Link til bilag: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=64

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutningstema

  Mødekalenderen for Byrådet og de stående udvalg for 2017 skal godkendes i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og de stående udvalgsmøder i 2017.

  Som udgangspunkt bør de stående udvalgs møder placeres med 1 uges interval inden Økonomiudvalgets møder for at give de bedste muligheder for drøftelser og kvalitetssikring inden Økonomiudvalgets behandling af sagerne.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at

  • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42.

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  På grund af direktørsammenfald ved servicering af EBU/BUU og EBU/IMU er forslagene udarbejdet så disse møder ikke kolliderer.

  Forslag 1 er udarbejdet efter nedenstående struktur, dog med enkelte afvigelser pga. helligdage:

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden fra morgenstunden
  • Innovations- og Medborgerskabsudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 15.30
  • Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 16.00
  • Miljø- og Teknikudvalgsmøde 1. tirsdag i måneden kl. 14.00
  • Social- og Sundhedsudvalgsmøde 1. onsdag i måneden kl. 16.00
  • Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 1. torsdag i måneden kl. 15.00
  • Økonomiudvalgsmøde 3. mandag i måneden kl. 13.00
  • Byrådsmøde sidste onsdag i måneden kl. 17.00.

  Forslag 2 er udarbejdet efter samme struktur som forslag 1, dog er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flyttet til afholdelse som eftermiddagsmøde den 2. mandag i de måneder, hvor der ikke er sammenfald med Økonomiudvalget. 

  Forslag 2 indebærer således, at EBU afholdes som morgenmøde den 1. mandag i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og flyttes til eftermiddagsmøde den 2. mandag i månederne januar, marts, maj, september, november.

  Forslagene til mødekalender for 2017 indeholder samtidig forslag til placering af budgetseminarer forud for vedtagelse af budget 2018. Budgetseminariet i juni afholdes torsdag den 22. juni 2017 (internt) og tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt).

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes dog flyttes den 8. maj til den 3. maj 2017.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 05-09-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes med bemærkning om, at Innovations- og Medborgerskabsudvalgets møde i januar flyttes til mandag den 9.januar 2017 kl. 9.00.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller til byrådet, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24064

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af Syddanmarks afrapportering til Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets Kommunalbestyrelser.

  Dette sker i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

  Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

  Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

  • at en eller flere Kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
  • at Kommunalbestyrelsen eller Regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
  • at det undtagelsesvis kan pålægges en Kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
  • at der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
  • at der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

  Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale-sekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

  Afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser

  Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Rammeaftale-sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Kommunerne har indmeldt antal borgere med svære spiseforstyrrelse i 2014 og 2015.

  Antal borgere med svære spiseforstyrrelser

  2014

  2015

  Børn (0-17 år)

  50

  53

  Voksne (18 år og derover)

  129

  149

  Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellige tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

  Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Tidsplan for afrapportering

  11. maj 2016

  23. maj 2016

  13. juni 2016

  29. juni – 15. okt. 2016

  15. oktober 2016

  Godkendt i Socialdirektørforum

  Godkendt i Kommunaldirektørkredsen

  Godkendt i KKR

  Til godkendelse i kommunerne

  Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

  Assens Kommune

  Antallet af borgere i Assens Kommune med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område var i 2014 15 og i 2015 14.

  Der er en vis usikkerhed i det angivne antal borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering, idet målgruppebeskrivelsen giver mulighed for fortolkning, og der herved er usikkerhed om, hvilke borgere der tilhører målgruppen.

  Assens Kommune er ikke driftskommune for tilbud, som tilbyder højt specialiserede rehabiliteringsindsatser målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser, men anvender individuelt tilrettelagte indsatser som fx netværksintervention, træning af dagligdags-, psykologiske og sociale kompetencer, beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats mv.

  Assens Kommune har i foråret 2016 afholdt to kursusdage om spiseforstyrrelser og selvskade. Én kursusdag målrettet en bred repræsentation af medarbejdere fra hele Velfærdsområdet, og én kursusdag mere specialiseret inden for det forebyggende og rehabiliterende område.

  Efterfølgende er der udpeget tre videnspersoner fra hhv. psykiatriområdet, sundhedsplejen samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, som skal bidrage til øget fokus og viden i de forebyggende tværgående indsatser tidligt i forløbene.

  Sagen forelægges også Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om Social service §13 stk. 3.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/19188

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget sender støttebrev til registreringen af Flemløse plejehjem som Eden hjem.

  Beslutningstema

  Støttebrev fra Social- og Sundhedsudvalget sendes til registreringen af Flemløse plejehjem som Eden hjem.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2013 – 2016 blev der afsat midler til et Eden certificerende kursus for medarbejdere i plejeboliger. Målet var, at understøtte og videreudvikle implementeringen af Eden Alternative i Assens Kommunes plejeboliger.

  En registrering er en anerkendelse for investeringen og engagementet i de hjem, der

  foretager en implementering af Eden Alternatives filosofi og principper. Registreringen gælder for to år ad gangen.

  Flemløse plejehjem skal ansøge om at blive registreret Eden hjem, og i den forbindelse skal der udtrykkes politisk opbakning til arbejdet med Eden Alternative. Støttebrevet skal tilkendegive den politiske opbakning til Flemløse plejehjems arbejde med Eden Alternative.

  Dato for fejringen er den 28. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget sender støttebrev til registreringen af Flemløse plejehjem som Eden hjem.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/5381

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om Sundhedskoordinationsudvalgets politiske Midtvejsmøde, den 30. august 2016, om Sundhedsaftalerne 2015-2016 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Sundhedskoordinationsudvalgets politiske Midtvejsmøde om Sundhedsaftalerne 2015-2016 til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsko­ordinationsudvalget ønsker at gøre midtvejsstatus på arbejdet med Sundhedsaftalerne 2015-2016. De afholder derfor fire politiske møder i perioden fra 30. august til 14. september, hvor hver kommune deltager i ét af fire møder. Formålet med møderne er i fællesskab at:

  • gøre status på samarbejdet i regi af sundhedsaftalen - hvor langt er vi egentlig nået, og er vi på rette vej?
  • drøfte fælles udfordringer; er der særlige områder eller indsatser, der kræver noget mere eller ekstra af os?
  • finde fælles løsninger; hvordan kan vi hver især bidrage til at komme godt i mål til gavn for borgerne?

  På møderne deltager Formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundheds­aftaleområdet, samt én embedsmand fra hver kommune, Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, Formandskabet for PLO Syddanmark samt medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 7. september gives orientering om mødet den 30. august 2016.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om Sundhedskoordinationsudvalgets politiske Midtvejsmøde, den 30. august 2016, om Sundhedsaftalerne 2015-2018 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status vedr. ny handicappolitik

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  2. Status vedr. ansættelser i Ældremilliard-puljen

  3. Status vedr. ansættelser i plejeboligerne finansieret af Værdighedsmidlerne

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Intet.