icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 10. august 2016 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/13248

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 samt studiebesøg i tilknytning til konferencen drøftes og evalueres.

  Beslutningstema

  Drøftelse og evaluering af KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 samt gennemførte studiebesøg.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget deltog i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 12. og 13. maj 2016, hvor overskriften for konferencen i år var ”Velfærd til Debat – Ansvar og Grænser”. Omkring 1300 politikere og embedsfolk var mødt op for at drøfte temaerne:

  • Hvornår virker forebyggende indsatser? Og hvornår skal vi lade være?
  • Danskernes trivsel og velvære – Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores samfund blevet mindre rummeligt?
  • Sæt retning for velfærden – set fra ministerens bord.
  • Minikonferencer
  • Plads til alle – stiller det moderne samfund større krav, end mange kan magte?
  • Borgernes egne ønsker og behov – et problem eller en løsning?
  • Giv brugerne ordet – skab motivation!

  I tilknytning til konferencen deltog udvalget den 11. maj på studiebesøg i Aalborg med fokus på demensområdet:

  • Demenscaféen i Fredericiagade, som drives i et samarbejde mellem kommunens demensvejledere og frivillige fra Menighedsplejen.
  • Tilbud til yngre demente i Saxogade, der indeholder et bofællesskab og danner rammen for mange af kommunens klubber for hjemmeboende med demens. Bl.a. madklub, rejseklub og musikklub.
  • Demensstrategien i Aalborg Kommune, som er blevet til i et samarbejde mellem fagområderne i Ældre og Sundhed, interesseorganisationer og Ældrerådet.
  • Demensvenner i Aalborg Kommune.    

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede og evaluerede KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 samt studiebesøg i tilknytning til konferencen, og udvalget fandt generelt arrangementet inspirerende. På kommende møde drøfter Social- og Sundhedsudvalget mulige alternativer til deltagelse i KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum næste år.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget godkender Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ny Kvalitetsstandard om forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2016 trådte lovændring om forebyggende hjemmebesøg i kraft med det formål at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de svageste og mest sårbare ældre. 

  Med lovændringen skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, i det år de fylder 75 år, og derefter mindst en gang om året fra det år, hvor de fylder 80 år. Som noget nyt skal der samtidig tilbydes forebyggende hjemmebesøg til ældre fra 65 år til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og har risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Besøget skal bruges til at afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Lovændringen betyder desuden, at der som alternativ til de forebyggende hjemmebesøg er mulighed for at tilbyde gruppearrangementer.

  Der er i dag i alt 9017 borgere over 65 år i Assens Kommune, og udviklingen, er at der fremadrettet ses et stigende antal borgere i den aldersgruppe, idet der i 2020 forventes at være i alt 9600 borgere over 65 år.

  Kommunerne skal tage stilling til, hvilke borgere over 65 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og dernæst, hvordan man vil komme i kontakt med disse borgere.

  I bemærkningerne til lovforslaget beskrives målgruppen bl.a. som borgere, der befinder sig i en vanskelig livssituation, eller som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som fx tab af ægtefælle, borgere med et overforbrug af alkohol, borgere der er udskrevet fra hospitalet, borgere med sansetab og borgere, der er isoleret i særlig grad.

  Der er udarbejdet et forslag til en Kvalitetsstandard for Assens Kommune (vedlagt som bilag), hvor formålet med de forebyggende hjemmebesøg beskrives, og hvor der afgrænses målgruppe samt fastlægges servicemål. 

  Kontakten til de ældre sårbare borgere er tænkt i to spor – dels i form af udsendelse af datobreve til enker/enkemænd samt til førtidspensionister, der overgår til folkepension, og dels i form af Aktivt Medborgerskab. Der er ansat en projektmedarbejder i et år, der bl.a. skal arbejde med at skabe en række nye målrettede indsats- og formidlingsplatforme i forhold til at udbrede kendskabet til kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i lokalområdernes foreningsliv. En borgers ønske om at afslå tilbuddet vil naturligvis blive respekteret.

  Formålet med de opsøgende hjemmebesøg:

  • Tilbyde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats til borgere i alderen 65 år og opefter.
  • Skabe dialog om borgerens dagligdag, trivsel, sociale netværk, boligindretning og helbred.
  • Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for målgruppen.
  • Støtte borgerens evner i at tage vare på sig selv og anvende egne ressourcer.
  • Støtte borgeren i at bevare eller fremme sit funktionsniveau.
  • Støtte borgerens evne til at bevare eller opbygge netværk.

  Målgruppen:

  • Borgere i alderen 65-79 år, der er i en vanskelig livssituation, og som har/ eller er i risiko for, at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.
  • Alle borgere der fylder 75 år, som ikke bor i plejebolig, og som ikke modtager omfattende personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Borgere der er fyldt 80 år, som ikke bor i plejebolig, og som ikke modtager omfattende personlig pleje og praktisk hjælp.

  Servicemål:

  • Alle borgere fra 65 år og opefter, der har mistet en samlever, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere, der går fra førtidspension til folkepension, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere, der fylder 75 år, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere i alderen fra 80 år og op efter vil modtage et skriftligt tilbud om et årligt besøg. 

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 8. juni 2016 at sende Forslag til Kvalitetsstandard i høring hos Handicapråd og Ældreråd. Høringssvar er vedlagt som bilag og har ikke givet anledning til ændring i Kvalitetsstandarden.

  Lovgrundlag

  Lov om social service §79a (målretning af de forebyggende hjemmebesøg). Loven findes som retsinformation som lov nr. 1894 af 29. december 2015. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2016.

  Økonomi

  Opgaven løses indenfor budgettet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16504

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen om plejeboliger, ældreboliger og sociale botilbud tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Oversigt over plejeboliger, ældreboliger og sociale botilbud.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt et overblik over den geografiske fordeling af plejeboliger, ældreboliger og sociale botilbud i Assens Kommune som forberedelse til budgetarbejdet.

  Med baggrund heri er der nu udarbejdet en oversigt fordelt på plejeboliger, ældreboliger og sociale botilbud, som viser adresser samt antallet af boliger.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om plejeboliger, ældreboliger og sociale botilbud til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11688

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at redegørelse vedr. tilbagebetaling af beløb for ledsagelse tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Redegørelse vedrørende tilbagebetaling af beløb for ledsagelse i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014 tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Som mange af landets øvrige kommuner har Assens Kommune tidligere opkrævet borgere i nogle botilbud betaling for specialpædagogisk ledsagelse på ferieture og lignende.

  Statsforvaltningen har den 2. oktober 2014 udtalt, at kommunerne ikke lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende.

  Umiddelbart efter Statsforvaltningens udtalelse indstillede Assens Kommune opkrævning af betaling for ledsagelse på ferieture og lignende.

  På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse tog Social- og Indenrigsministeriet sagen op til behandling. 8. februar 2016 har ministeriet udmeldt, at Statsforvaltningens udtalelse fastholdes.

  På den baggrund har Assens Kommune iværksat tilbagebetaling til borgere, som i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014 uretmæssigt har betalt for ledsagelse.

  Assens Kommune har valgt, at kommunen af egen drift tilbagebetaler beløb for ledsagelse til de omfattede borgere. Tilbagebetalingen sker på baggrund af en søgning i tilgængelig dokumentation på det enkelte botilbud.

  Alternativet til denne fremgangsmåde ville være at annoncere med angivelse af, at berørte borgere vil kunne rejse krav mod Assens Kommune. Dette er ikke vurderet at være hensigtsmæssig i den konkrete sag.

  Grundlag for tilbagebetaling

  I Assens Kommune har seks botilbud praktiseret betaling for ledsagelse i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014. Det drejer sig om Pilebakken, Lindebjerg, Stærevænget, Poul Mose Parken, Østerbo og Møller Eriksensvej.

  De botilbud, som tidligere har praktiseret betaling for ledsagelse til ferieture og lignende, har på baggrund af tilgængelig dokumentation lavet en opgørelse over, hvilke borgere, der skal have tilbagebetalt udgifter til ledsagelse, og hvor meget den enkelte borger har til gode.

  Botilbud

  Samlet

  beløb

  Antal beboere*

  Beløb omfatter

  Østerbo

  5.000 kr.

  13

  Kost, entre mv.

  Poul Mose Parken

  20.495 kr.

  13

  Kost, entre mv.

  Stærevænget

  9.385 kr.

  18

  Kost, entre mv.

  Møller Eriksensvej

  4.270 kr.

  7

  Kost, entre mv.

  Pilebakken

  451.977 kr.

  25

  Lønudgifter

  Lindebjerg

  44.280 kr.

  6

  Lønudgifter

  * Antal beboere, som har betalt for ledsagelse

  Østerbo, Møller Eriksensvej, Poul Mose Parken og Stærevænget

  På de fire botilbud Østerbo, Møller Eriksensvej, Poul Mose Parken og Stærevænget er der opkrævet betaling for de ledsagende medarbejderes billetter og forplejning, leje og rengøring af sommerhus o.lign.

  Pilebakken og Lindebjerg

  På Lindebjerg og Pilebakken er der blevet opkrævet betaling for lønudgifter til ledsagelse. Beboere har betalt for ledsagende medarbejderes billetter og forplejning, men dette er ikke registreret af botilbuddet.

  Den primære årsag til den store forskel mellem Pilebakken og Lindebjerg er, at der tidligere var praksis for, at beboerne på Lindebjerg lavede private aftaler om køb af ledsagelse til ferieture og lignende.

  Tilbagebetaling

  Der gælder en 3-årig forældelse efter forældelsesloven. Det betyder, at der skal tilbagebetales fra 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014. Forældelsesloven giver ikke mulighed for tilbagebetaling for ledsagelse, der er betalt inden 2. oktober 2011.

  De enkelte botilbud har skrevet eller skriver til de omfattede beboere og sørger for at tilbagebetale det beløb, som den enkelte beboer har betalt for ledsagelse i perioden 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014.

  Lovgrundlag

  Udtalelse af 8. februar 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

  Økonomi

  På baggrund af tilgængelig dokumentation er tilbagebetalingen opgjort til:

  Botilbud

  Beløb

  Østerbo

  5.000 kr.

  Poul Mose Parken

  20.495 kr.

  Stærevænget

  9.385 kr.

  Møller Eriksensvej

  4.270 kr.

  Pilebakken

  451.977 kr.

  Lindebjerg

  44.280 kr.

  Udgiften til tilbagebetalingen af beboernes betaling for ledsagelse afholdes inden for det enkelte botilbuds budget, hvor også daværende opkrævede midler indgik.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog redegørelse vedr. tilbagebetaling af beløb for ledsagelse til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4932

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at årsberetningen 2015 vedr. magtanvendelse på social- og sundhedsområdet tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Årsberetning 2015 vedr. magtanvendelse på social- og sundhedsområdet.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2015 ansøgt om 12 planlagte magtanvendelser og indberettet 22 tilfælde af akut magtanvendelse. Disse tal omfatter både magtanvendelser foretaget i Assens Kommunes tilbud, og magtanvendelser overfor Assens-borgere med ophold i andre kommuner.

  Af de i alt 34 tilfælde af magtanvendelse henhører tre på sundhedsområdet og 31 på socialområdet. 

  Planlagt magtanvendelse

  Én planlagt magtanvendelse vedrører en borger i et tilbud i Assens Kommune, mens de resterende planlagte magtanvendelser omhandler borgere fra Assens Kommune, som modtager tilbud i andre kommuner eller region.

  Fire ansøgninger om planlagt magtanvendelse er godkendt, en har fået afslag, mens de resterende syv ansøgninger om planlagt magtanvendelse afventer yderligere oplysninger, er trukket tilbage eller af anden grund endnu ikke er afgjort.

  Akut magtanvendelse

  De 22 akutte magtanvendelser er fordelt således

  • Fire indberetninger vedrører Assens borgere med ophold i andre kommuner
  • Tre indberetninger vedrører Assens borgere i Assens Kommune tilbud
  • 15 indberetninger vedrørende andre borgere i Assens Kommune tilbud

  Fire indberetninger vedr. akut magtanvendelse er godkendt, fire indberetninger er ikke godkendt og to indberetninger afventer sagsbehandling. De resterende 12 indberetninger vedr. akut magtanvendelse behandles i andre handlekommuner.

  Udvikling

  Antallet af magtanvendelser i Assens Kommunes tilbud i 2015 er på samme niveau som i 2014.

  Årsberetningen 2015 har været til høring i hhv. Handicaprådet og Ældrerådet.

  Høringssvar er vedlagt.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service §§ 125-137.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at årsberetningen 2015 vedr. magtanvendelse på social- og sundhedsområdet tages til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Opfølgning på besøg fra Odense Kommunes Hjælpemiddelservice.


  2. Orientering om 2 virksomhedshenvendelser v/Rie Nielsen
   2 bilag vedlagt.


  3. Orientering om temadag for aktive medborgere.
   1 bilag vedlagt.

  4. Orientering om temaet Medicinforbrug og udtrapning v/Rie Nielsen(V) samt Lars Søgaard(S).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Orienteret.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2016

  Intet.