icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 8. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.: 15/9089

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at 1. status mål 2016 inden for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Drøftelse af 1. status mål 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetarbejdet for 2016-2019 blev der formuleret 14 politiske mål for 2016. Målene blev endeligt godkendt på de respektive fagudvalgsmøder i november/december 2015.

  Der er nu udarbejdet 1. status på målene. Med baggrund i det enkelte måls beskrevne metoder til effektvurdering har udgangspunktet været at følge pejlemærkerne for de opstillede effektmål.

  En række af målene er fortsat fra 2015. Dette giver mulighed for at følge udviklingen ind i 2016 med baggrund i tidligere statusbeskrivelser. Inden for flere af de videreførte mål er metode til effektvurdering blevet skarpere defineret i 2016-udgaven, hvilket betyder, at muligheden for at følge udviklingen på effektsiden er blevet forbedret.

  I forhold til de mål, som er nye i 2016, viser status en første pejling af, hvor Assens Kommune bevæger sig hen.

  Der er dog fortsat enkelte mål, hvor status endnu ikke giver et billede af, hvorvidt indsatserne skaber effekt.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalget er der formuleret følgende mål:

  • Effekt af trænende hjemmepleje
  • Tværfaglig indsats for unge med misbrug (tværfagligt mål for SSU, BUU og EBU)

  Udvalgets målbeskrivelser tilføjet felter med 1. status 2016 er vedhæftet som bilag.

  Til orientering er der desuden vedhæftet en samlet oversigt over oversigt over 1. status 2016 på alle 14 politiske mål målrettet Byrådet.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog 1. status mål 2016 inden for Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

  Fraværende: Rie Nielsen

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27962
 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at forberedelse af udvalgets præsentation på Byrådets budgetseminar 23. juni 2016 drøftes.

  Beslutningstema

  Forberedelse af Social- og Sundhedsudvalgets præsentation på Byrådets budgetseminar.

  Sagsfremstilling

  Som en del af Byrådets budgetseminar den 23. juni 2016 skal Social- og Sundhedsudvalget præsentere udvalgets strategiske initiativer og endvidere sætte fokus på antallet af plejehjemspladser og venteliste hertil.

  Som afsæt ligger udvalgets arbejde med udmøntningen af omprioritering og strategiske initiativer i relation til Budget 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede forberedelse af udvalgets præsentation på Byrådets budgetseminar 23. juni 2016.

  Udvalgsformand og –næstformand udarbejder sammen et oplæg.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget godkender, at Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Beslutningstema

  Godkendelse af, at ny Kvalitetsstandard om forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2016 trådte lovændring om forebyggende hjemmebesøg i kraft med det formål at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de svageste og mest sårbare ældre. 

  Med lovændringen skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, i det år de fylder 75 år, og derefter mindst en gang om året fra det år, hvor de fylder 80 år. Som noget nyt skal der samtidig tilbydes forebyggende hjemmebesøg til ældre fra 65 år til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og har risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Besøget skal bruges til afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Lovændringen betyder desuden, at der som alternativ til de forebyggende hjemmebesøg er mulighed for at tilbyde gruppearrangementer.

  Der er i dag i alt 9017 borgere over 65 år i Assens Kommune, og udviklingen, er at der fremadrettet ses et stigende antal borgere i den aldersgruppe, idet der i 2020 forventes at være i alt 9600 borgere over 65 år. Kommunerne skal tage stilling til, hvilke borgere over 65 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og dernæst, hvordan man vil komme i kontakt med disse borgere. I bemærkningerne til lovforslaget beskrives målgruppen bl.a. som borgere, der befinder sig i en vanskelig livssituation, eller som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som fx tab af ægtefælle, borgere med et overforbrug af alkohol, borgere der er udskrevet fra hospitalet, borgere med sansetab og borgere, der er isoleret i særlig grad.

  Der er udarbejdet et forslag til en Kvalitetsstandard for Assens Kommune (vedlagt som bilag), hvor formålet med de forebyggende hjemmebesøg beskrives, og hvor der afgrænses målgruppe samt fastlægges servicemål. 

  Kontakten til de ældre sårbare borgere er tænkt i to spor – dels i form af udsendelse af datobreve til enker/enkemænd samt til førtidspensionister, der overgår til folkepension, og dels i form af Aktivt Medborgerskab. Der er ansat en projektmedarbejder i et år, der bl.a. skal arbejde med at skabe en række nye målrettede indsats- og formidlingsplatforme i forhold til at udbrede kendskabet til kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i lokalområdernes foreningsliv. En borgers ønske om at afslå tilbuddet vil naturligvis blive respekteret.

  Formålet med de opsøgende hjemmebesøg:

  • Tilbyde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats til borgere i alderen 65 år og opefter.
  • Skabe dialog om borgerens dagligdag, trivsel, sociale netværk, boligindretning og helbred.
  • Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for målgruppen.
  • Støtte borgerens evner i at tage vare på sig selv og anvende egne ressourcer.
  • Støtte borgeren i at bevare eller fremme sit funktionsniveau.
  • Støtte borgerens evne til at bevare eller opbygge netværk.

  Målgruppen:

  • Borgere i alderen 65-79 år, der er i en vanskelig livssituation, og som har/ eller er i risiko for, at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.
  • Alle borgere der fylder 75 år, som ikke bor i plejebolig, og som ikke modtager omfattende personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Borgere der er fyldt 80 år, som ikke bor i plejebolig, og som ikke modtager omfattende personlig pleje og praktisk hjælp.

  Servicemål:

  • Alle borgere fra 65 år og opefter, der har mistet en samlever, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere, der går fra førtidspension til folkepension, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere, der fylder 75 år, vil modtage et skriftligt tilbud om en samtale.
  • Alle borgere i alderen fra 80 år og op efter vil modtage et skriftligt tilbud om et årligt besøg. 

  Lovgrundlag

  Lov om social service §79a (målretning af de forebyggende hjemmebesøg). Loven findes som retsinformation som lov nr. 1894 af 29. december 2015. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2016.

  Økonomi

  Opgaven løses indenfor budgettet.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Fraværende: Rie Nielsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune og økonomisk redegørelse for 2016 og 2017 godkendes.

  Beslutningstema

  Godkende Værdighedspolitik og økonomisk redegørelse og indstille disse til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens § 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

  Værdighedspolitik:
  Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med de fem områder - herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken i 2016. SSU besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben:

  • Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Workshop for SSU samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts)
  • Borgerere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (4 åbne arrangementer på Aktivcentret i Glamsbjerg samt 3 plejecentre, postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse).
  • Viden og evidens om ældrepleje.

  Der kom en lang række input til både værdier og konkrete indsatser, som SSU behandlede og prioriterede på møde den 6. april. Ældrerådet har på møde den 19. april ligeledes drøftet værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning.

  Der er efterfølgende arbejdet videre med de prioriterede værdier og formuleret en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som ses i bilag 1 til denne dagsorden.

  Økonomisk Redegørelse
  I henhold til de indledende drøftelser i SSU 6. april og i Ældrerådet den 19. april er der udarbejdet et forslag til konkrete indsatser for 8,448 mio. kr., der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken. Forslag til prioritering af midlerne ses i nedenstående tabel, og de prioriterede indsatser er beskrevet uddybende i bilag 2 til denne dagsorden.  Den faglige vurdering, der ligger til grund for prioriteringen, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem.

  Filosofien bag ”Eden alternative” handler om at forbedre de ældres velbefindende og eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Prioriteringen bygger samtidig på hele den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. 

  Målet med Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatser er dermed at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune. 

   Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  500

  Ensomhed

  500

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem 

  4.700

  Udarbejdelse af Værdighedspolitik

  48

  I alt

  8.448

  Tabel 1 Prioritering af midlerne fra Værdighedsmilliarden  

  Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i årene 2016-2019. Redegørelse for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for det efterfølgende år. På baggrund af udvalgets drøftelser i april kan midlerne i 2016 og 2017 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de i tabellen nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo 2017.

  Politisk proces:

  3/2

  Oplæg til Proces besluttes i Social- og Sundhedsudvalg

  2/3

  ”Kick start workshop” med Social- og Sundhedsudvalg samt Ældreråd – ”Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune?”     

  Marts

  4 åbne workshops på udvalgte plejehjem, Aktivitetscentre og daghjem. - ”Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune?”

  6/4

  Social- og Sundhedsudvalg (Første udkast til drøftelse)

  17/4

  Ældrerådsmøde (Første udkast til drøftelse)

  11/5

  Social- og Sundhedsudvalg (Høringsforslag – Politik og Redegørelse)

  17/5

  Ældrerådsmøde (Høringsforslag og Redegørelse jf. SSU 11/5)

  11/5 - 25/5

  Offentlig høring

  24/5

  Fælles MED-Udvalg Social og Sundhed

  8/6

  Social- og Sundhedsudvalg

  20/6

  Økonomiudvalget

  29/6

  Vedtagelse i Byrådet

  1/7

  Offentliggørelse af Værdighedspolitik på www.assens.dk

  1/7

  Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet

  Tabel 2 Politisk proces

  Den 11. maj godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Høringsforslag til Værdighedspolitik i udgave 2 blev sendt i offentlig høring frem til 25. maj 2016, og godkendte samtidig den økonomiske redegørelse med konkrete indsatser for 8,448 mio. kr. svarende til prioritering af midlerne i tabel 1.

  Der er kommet tre høringssvar i høringsperioden bl.a. fra Ældrerådet, som har været inddraget undervejs i hele processen og senest haft både Værdighedspolitik og økonomisk redegørelse i høring. Ældrerådet skriver i deres høringssvar: ”Efter en tilfredsstillende proces, hvor Ældrerådet har været inddraget, kan vi kun tilslutte os det fremsendte”. Værdighedspolitik og redegørelse har ligeledes været sendt i høring hos Handicapråd og hos Fælles MED-Udvalg for Social og Sundhed. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3, og har ikke givet anledning til ændringer i Værdighedspolitik og økonomiske redegørelse.

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. ud over budgettet.  Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune og økonomisk redegørelse for 2016 og 2017.

  Fraværende: Rie Nielsen

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29905

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at status tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om projekt ”Ældremilliard”.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet, at afslutte de aktiviteter der blev finansieret af Assens Kommunes andel af ”Ældremilliarden”. I stedet skulle der udarbejdes en lokal model for videreførelse af nogle af tiltagene – ”Projekt Ældremilliard” (Udmøntning af budget 2016-2019 vedrørende politikområde Arbejdsmarked – blok 03 reduktion i forsikrede ledige, og Politikområde Plejecentre, Bosteder og Aktivitet - Fastholdelse af Ældremilliard (reduceret)).

  Projektet

  På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. februar 2016 og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2016 blev det besluttet, at udmønte projektet således, at der ansættes 5 ”buddies” på plejeområdet. De 5 skal være ”buddies” for ledige/sygemeldte borgere, som kommer i virksomhedspraktik på kommunale plejecentre og -boliger, som led i at fastholde /genskabe deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen skal ”buddies” og borgerne i praktik skabe en række aktiviteter for beboerne på plejecentrene og i –boligerne.

  Den valgte model for udmøntning af projektet medførte, at den oprindelige reduktion på 2 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet (blok 03) ikke ville kunne indfries. I stedet blev det besluttet, at finansieringen af projektet ses samlet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, således at ikke forbrugte midler under Social- og Sundhedsudvalget (Ø03 - Ældremilliarden) dækker evt. manglende reduktion på forsørgelsesudgifter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Status pr. medio maj 2016

  Pr. medio maj har alle 10 plejeboliger og –centre, der indgår i projektet ansat ”buddies”, svarende til i alt 5 fuldtidsstillinger fordelt mellem arbejdspladserne efter størrelse.

  Herefter har lederne fra de respektive plejecentre og –boliger udarbejdet beskrivelser af de opgaver, de ønsker de sygemeldte/ledige skal varetage i praktikken og sendt dem til Jobcentret med henblik på, at kunne skabe et godt match mellem arbejdsplads og buddy og sygemeldt/ledig borger.

  Aktuelt pågår en proces omkring at matche de sygemeldte/ledige borgere med arbejdsplads og buddy, således at der for alle parter skabes et godt match og de sygemeldte/ledige er i stand til at varetage de opgaver det enkelte plejecenter/bolig ønsker løst.

  Pr. medio maj er der ansat én ledig borger på et plejehjem, som en del af projektet. Det forventes, at alle praktikpladser er besatte inden sommerferien.

  Der gøres opmærksom på, at sagen både behandles på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Budget 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager status på projekt ”Ældremilliard” til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog status til efterretning.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.: 15/3613

  Indstilling

  Direktøren for Velfærds indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klager over Assens Kommune indenfor social- og beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har fremsendt en rapport over styrelsens afgørelser i klagesager i 2015 vedr. Assens Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

  I hele 2015 har Ankestyrelsen modtaget 204 nye klager vedr. Assens Kommune.

  I samme år har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 249 klager:

  • 153 sager er blevet stadfæstet, dvs. styrelsen er enig i kommunens afgørelse
  • 41 sager er blevet afvist (dette kan fx skyldes at Styrelsen er den forkerte klageinstans eller at der er klaget for sent)
  • 29 sager er blevet ændret/ophævet, dvs. Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse
  • 26 sager er blevet hjemvist, dvs. kommunen skal behandle sagen på ny

  Omgørelsesprocenten, dvs. antallet af sager Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist, er på 26%. På landsplan er omgørelsesprocenten 27%.

  I bilag 1 ses Ankestatistik i perioden 4. kvartal 2014 – 1. kvartal 2016 fordelt på afdelinger.

  I bilag 2 ses afgørelsernes fordeling på lovområdet.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven, Serviceloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge udviklingen på området.

  Fraværende: Rie Nielsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. KL´s Ældrekonference.

  2. Tilbagebetaling af beløb for ledsagelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Orienteret.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Intet.

  Fraværende: Rie Nielsen.