icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17:00

Mødested: Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg
Ved Stranden 14-16
9000 Aalborg

Mødet afholdes i Salon 1-3, som er beliggende i stueplan. Indgang fra lobby.
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Bodil Boesgaard.

 • Sagsid.: 15/3765

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget beslutter forslag til, hvorledes det overførte underskud vedr. regnskab 2015 udmøntes i indeværende års budget.

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte forslag til udmøntning af det overførte underskud vedrørende regnskab 2015.

  Sagsfremstilling

  Byrådet følger den 30. marts 2016 Økonomiudvalgets indstilling vedr. drift-overførsel fra 2015 til 2016.

  Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget til budget 2016 overfører underskud på 4.783.000 kr., og at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned.

  Udvalget behandlede indledningsvis temaet på udvalgsmødet i april 2016.

  Et flertal af udvalget bestående af V og O anmodede om, at de decentrale enheder med overskud i regnskab 2015 forespørges om i hvilket omfang, de rent undtagelsesvis i år vil kunne bidrage til udvalgets opgave med dækning af underskuddet. Forespørgslen har været sendt ud til de decentrale enheder og svar på forespørgslen er vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen beregner forslag til konkrete besparelser til løsning af udvalgets opgave.

  Administrationens forslag til indfrielse af overført merforbrug fra regnskab 2015

  Model 1

  Reduktion af de decentrale lønbudgetter

  Reduktion i decentrale enheder lønbudgetter

  3.684.000 kr.

  Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

  1.099.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder.

  Model 2

  Model 2 rummer tilsammen to tiltag;

  1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave (1.430.000 kr. fra centralt mindreforbrug + Bosteder uden døgn 260.000 kr. + Sundhedsfremme 175.000 kr. + Duedalen 300.000 kr.),
  2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1.

  1. Decentrale enheders mindreforbrug

  2.165.000 kr.

  2. Reduktion i decentrale lønbudgetter

  2.017.000 kr.

  2. Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

     602.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder.

  Model 3

  Model 3 rummer tilsammen tre tiltag;

  1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave
  2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1
  3. igangsætning af strategisk initiativer – reduktion i visiterede timer i hjemmeplejen.

  1. Decentrale enheders mindreforbrug

   2.165.000 kr.

  2. Reduktion i decentrale lønbudgetter

   1.632.000 kr.

  2. Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

      486.000 kr.

  3. Strategisk initiativ

      500.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder

  Økonomi

  Se bilag

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af V og O indstiller, at model 3 anvendes til udmøntning i indeværende års budget af det overførte underskud vedr. regnskab 2015.

  Et mindretal bestående af A og Ø stemmer imod indstillingen. A og Ø kan ikke støtte forslaget, da det for det første er et angreb på den grundlæggende decentraliseringsaftale, der har været gældende i årtier. For det andet skyldes overskridelserne udefra kommende faktorer og ikke dårlig styring fra området. For det tredje har stort set alle de decentrale enheder på forespørgsel meddelt, at de ikke er i stand til at levere pengene.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Drøftet.

  Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. juni.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/28428

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget:

  • drøfter omprioriteringer og/eller
  • nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018.

  Beslutningstema

  Udvalget drøfter indenfor eget område, hvorvidt der skal ske omprioriteringer af allerede medtagne anlæg i årene 2017-2020 eller ønsker at fremsætte nye forslag til anlægsønsker.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af de strategiske budgetdrøftelser som fagudvalgene har haft de seneste måneder, skal det videre arbejde omkring budget 2017-2020, for så vidt angår anlægsaktiviteter igangsættes.

  Som noget nyt tages der udgangspunkt i den godkendte investeringsoversigts overslagsår, jf. budgetaftalen for 2016-2019 budgettet. Administrativt er de anførte anlægsinvesteringer blevet opdelt i fire kategorier:

  • Markeret med grønt: projekter på kontrakt
  • Markeret med gult: projekter overført fra drift
  • Markeret med blåt: projekter som ikke kan flyttes (igangværende o.lign.)
  • Markeret med rødt: projekter som kan slettes, udskydes eller omprioriteres.

  Vedlagte samlede investeringsoversigts totaler viser, at store andele af de afsatte beløb er forlods bundet:

  • 2017: til umiddelbar mulig omprioritering: 25,165 mio. kr. ud fra en ramme på 83,015 mio. kr.
  • 2018: til umiddelbar mulig omprioritering: 41,115 mio. kr. ud fra en ramme på 75,655 mio. kr.
  • 2019: til umiddelbar mulig omprioritering: 29,615 mio. kr. ud fra en ramme på 56,915 mio. kr.

  Udvalget skal i forlængelse af aprilmødet gennemgå de anførte anlægsinvesteringer med henblik på, at der fremsendes forslag til investeringsoversigt for budgettet 2017-2020.

  Fra og med 2017 vil budgettering af byggemodningsprojekter ske ud fra konkrete beregninger på hver enkelt byggemodning, henholdsvis forventede byggemodningsudgifter og forventede salgsindtægter. Bruttobudgetlægningen af byggemodningerne vil samtidig afspejle den tidsforskydning der vil være mellem investering og salg.

  På aprilmødet blev der fremsat følgende nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018:

  • Flere plejeboliger herunder fokus på demens afledt af udvalgets studietur til Holland.
  • Anderledes boformer for ældre til forebyggelse af ensomhed.
  • Etablering af nyt aktivitetstilbud i forhold til § 104 (voksenhandicap) på baggrund af udvalgets vurdering af Lindebjergs nuværende aktivitetslokalers beskaffenhed.

  Materialet færdiggøres i fagudvalgene senest ved dette møde med henblik på at et samlet forslag til ny investeringsoversigt kan indgå i materialet til 1. budgetseminar.

  Lovgrundlag

  Lov- om Kommunernes Styrelse.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Social- og Sundhedsudvalget fremsætter forslag om, at der i budget 2017- 2020 til understøttelse af Vision 2018 afsættes anlægsmidler til en forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for etablering af flere plejeboliger. Forundersøgelsen skal inddrage aspekterne: den demografiske udvikling, udvalgets studiebesøg blandt andet til Holland, aktuel venteliste og gerne med udgangspunkt i et barmarks-projekt i bynært område.

  Social- og Sundhedsudvalget gen-fremsætter desuden forslaget fra anlægsbudget 2016-2019 om et aktivitetscenter på specialområdet.

  Fraværende: Bodil Boesgaard.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27962

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020) drøftes og færdiggøres med eventuelle nye tiltag.

  Beslutningstema

  Materialet til 1. budgetseminar den 23. juni 2016 drøftes, færdiggøres og fremsendes til Økonomi.

  Sagsfremstilling

  I henhold til årshjulet for 2016, skal fagudvalgene på maj-møderne færdiggøre materiale til 1. budgetseminar den 23. juni 2016.

  Materialet til 1. budgetseminar vil indeholde det tekniske budget samt eventuelle nye tiltag.

  Udvalget skal nu beslutte, om der eventuelt skal fremsendes forslag om nye tiltag til 1. budgetseminar.

  Materialet skal være så konkret, at Økonomi kan udarbejde blokke, som kan indgå i materialet.

  Udvalget har i starten af året behandlet strategiblokke og udmøntningen af omstillingspuljerne for budget 2017 og frem. Disse vil blive behandlet på juni-møderne og vil indgå i materialet til 2. budgetseminar.

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. marts 2016, at bemyndige kommunaldirektøren til at lave en opdeling af de fremsendte strategiske indsatser i henholdsvis, direkte omprioriteringsblokke og strategiske initiativer.

  Opdelingen sker i første omgang rent administrativt, men fremsendes til fagudvalgene til godkendelse i juni møderne.

  Velfærdsområdet har ønsket, at Social- og Sundhedsudvalget allerede i maj mødet skulle have mulighed for foreløbigt at drøfte den anderledes opdeling. De enkelte beskrivelser er vedlagt dagsordenen.

  Den endelige opdeling vil blive fremsendt i henhold til årshjulet til fagudvalgets endelig godkendelse i juni mødet.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020) og ordet ”strategisk initiativ” fjernes fra materialet, som derefter præsenteres igen på næste møde.

  Udvalget efterspørger en oversigt over udviklingen i antallet af ansatte akademikere og Hk´ere i administrationen over de sidste 7 år.

  Fraværende: Bodil Boesgaard.

 • Sagsid.: 15/27882

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning godkendes.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 – drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 4.058.000 kr. Der er et merforbrug på 6.634.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 2.576.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

  Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på 4.783.000 kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  SSU – uden overførselsadgang

  550.962

  548.686

  460.100

  2.276

  0

  0

  SSU – med overførselsadgang

  350.086

  348.304

  436.658

  1.782

  0

  -1.642

  SSU i alt

  901.048

  896.990

  896.758

  4.058

  0

  -1.642

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkender 1. budgetopfølgning, men der iværksættes for nuværende ikke genopretningstiltag.

  Fraværende: Bodil Boesgaard.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget:

  • drøfter og godkender forslag til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som samtidig sendes i offentlig høring frem til 25. maj 2016.
  • drøfter og godkender økonomisk redegørelse for 2016 og 2017.

  Beslutningstema

  Drøfte og godkende forslag til Værdighedspolitik som samtidig sendes i offentlig høring samt godkende økonomisk redegørelse for 2016 og 2017.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens § 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

  Værdighedspolitik

  Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med de fem områder - herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken i 2016. SSU besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben:

  1. Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Workshop for SSU samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts)
  2. Borgere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (4 åbne arrangementer på Aktivcentret i Glamsbjerg samt 3 plejecentre, postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse).
  3. Viden og evidens om ældrepleje.

  Der er kommet en lang række input til både værdier og konkrete indsatser, som SSU behandlede og prioriterede på møde den 6. april. Ældrerådet har på møde den 19. april ligeledes drøftet værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning, og Ældrerådet tilslutter sig oplægget fra SSU.

  Der er efterfølgende arbejdet videre med de prioriterede værdier og formuleret en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som ses i bilag 1 til denne dagsorden.

  Økonomisk Redegørelse

  I henhold til de indledende drøftelser i SSU 6. april og i Ældrerådet den 19. april er der udarbejdet et forslag til konkrete indsatser for 8,448 mio. kr., der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken i 2016 og 2017. Forslag til prioritering af midlerne ses i nedenstående tabel, og de prioriterede indsatser er beskrevet uddybende i bilag 2 til denne dagsorden.  Den faglige vurdering, der ligger til grund for prioriteringen, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem.

  Filosofien bag ”Eden alternative” handler om at forbedre de ældres velbefindende og eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Prioriteringen bygger samtidig på hele den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. 

  Målet med Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatser er dermed at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune.

  Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  500

  Ensomhed

  500

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem 

  4.700

  Udarbejdelse af Værdighedspolitik

  48

  I alt

  8.448

  Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i hvert af årene 2016-2019. Redegørelse for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for det efterfølgende år. På baggrund af Udvalgets drøftelser i april kan midlerne i 2016 og 2017 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdigheds-politikken til de i tabellen nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo 2017.

  Fortsatte politiske proces:

  11/5

  Social- og Sundhedsudvalg (Høringsforslag – Politik og Redegørelse)

  17/5

  Ældrerådsmøde (Forslag til Politik og Redegørelse jf. SSU 11/5)

  11/5 - 25/5

  Offentlig høring

  8/6

  Social- og Sundhedsudvalg

  20/6

  Økonomiudvalget

  29/6

  Vedtagelse i Byrådet

  1/7

  Offentliggørelse af Værdighedspolitik på www.assens.dk

  1/7

  Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet

  Forslag til Værdighedspolitik sendes i offentlig høring i perioden 11. maj – 25. maj 2016 og behandles endeligt på Ældrerådsmøde den 17. maj. Herefter sker den politiske vedtagelse, så politikken kan offentliggøres den 1. juli 2016. 

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. ud over budgettet.  Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016. 

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Social- og Sundhedsudvalget:

  • drøftede forslagene til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, og godkendte at sende udgave 2 i offentlig høring frem til 25. maj 2016.
  • drøftede og godkendte økonomisk redegørelse for 2016 og 2017 med tilføjelsen, at der under formålet med indsatsen Ensomhed tilføjes ”Eden at Home”.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  • Ældrerådet har ønsket, at mødes med Social- og Sundhedsudvalget på junimødet, hvilket imødekommes og planlægges til kl. 15.
  • Ved Folkemødet på Bornholm er leder af Bofællesskabet Lene Jørgensen indbudt til at deltage i et oplæg.
  • Orientering om den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitik
  • Information om beboersag.
  • Orientering om mulig tilbygning af lejligheder til Duedalen
  • Orientering om søgte satspuljemidler.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Intet.