icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 6. april 2016 kl. 16:00

Mødested: Kildebakken
Østergade 7
5492 Vissenbjerg

Mødelokale: Bo-enheden Kildebakken
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget

  • Drøfter og beslutter, hvilke overordnede værdier, der skal indgå i det videre arbejde med den nye Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune. 
  • Tager en indledende og umiddelbar drøftelse af anvendelse og fordeling af Assens Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

  Beslutningstema

  Drøftelse og beslutning af de overordnede værdier, der skal indgå i det videre arbejde med ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune.

  Når der politisk er peget på de overordnede værdier, vil der frem til SSU-møde 11. maj blive arbejdet med forslag til de konkrete handlinger/indsatser, der bedst muligt understøtter disse værdier. 

  Sagsfremstilling

  Den 3. februar 2016 drøftede og besluttede SSU med baggrund i fremsat lovforslag den overordnede proces for udarbejdelse af en ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune.  Politikken skal beskrive kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet samt danne baggrund for prioritering af de 8,448 mio. kr., som er andelen af værdighedsmilliarden tildelt Assens Kommune.

  Folketinget har efterfølgende vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens § 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

  Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med områderne, herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken.

  SSU besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben:

  1. Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Input via: Workshop for Social- og Sundhedsudvalg samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts)
  2. Borgerere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (Input via: 4 åbne arrangementer på Aktivcentret Glamsbjerg samt 3 plejecentre den 15. 17. og 21. marts. Samtidig har der været opsat postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse via kommunens hjemmeside. Der har været annoncering om arrangementer mv. i lokalaviserne). 
  3. Viden og evidens om ældrepleje. (Inddrages i det videre arbejde med konkrete indsatser/handling for at understøtte politikken).

  Der er via ovenstående pkt. 1 og 2 kommet en lang række input til både værdier og konkrete indsatser. Der har på de fire borgerarrangementer deltaget ca. 200 personer, der er kommet ca. 20 bidrag i opstillede postkasser på bibliotekerne samt to mail. Alle input er vist i bilag til denne dagsorden, og der er med baggrund i disse udarbejdet et forslag til værdier i Værdighedspolitikken. Der er foreslået 5-7 overordnede værdier for hvert af de fem emner: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

  Det foreslås, at udvalget prioriterer 3-4 overordnede værdier til at indgå i Værdighedspolitikken for hvert emne. Ældrerådet vil på møde den 19. april ligeledes få mulighed for at drøfte forslag til værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning.

  Når der politisk er peget på de overordnede værdier, vil der frem til SSU-møde 11. maj blive arbejdet med forslag til konkrete handlinger/ indsatser, der bedst muligt understøtter disse værdier herunder, hvordan de 8,448 mio. kr. kan prioriteres. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i de input, der er kommet jf. pkt. 1 og 2 ovenfor (se bilag) samt i eksisterende viden og evidens inden for området jf. pkt. 3 ovenfor.

  Forslag til Værdier for Livskvalitet i ældreplejen i Assens Kommune

  Det er værdigt:

  1. At klare mest muligt selv – længst muligt

  2. At have medindflydelse på hvilken hjælp, man har behov for og få den rette hjælp til rette tid

  3. At blive respekteret og lyttet til som et værdifuldt menneske

  4. At bevare sine færdigheder og blive kompenseret, hvis færdigheder svigter

  5. At have mulighed for at opbygge og bevare sociale relationer

  6. At have mulighed for gode oplevelser og meningsfulde gøremål

  7. At føle sig tryg og have livsglæde

  Forslag til Værdier for ”Selvbestemmelse” i ældreplejen i Assens Kommune

  Det er værdigt:

  8. At bestemme mest muligt i eget liv – længst muligt

  9. At fortsætte hverdagen og leve efter egen døgnrytme med egne vaner og særheder

  10. At have medbestemmelse i forhold til valg af bolig, behov for personlig pleje, tøjvalg, rengøring, indkøb, hjælpemidler, deltagelse i aktiviteter, kæledyr og anden praktisk hjælp

  11. At tage hensyn til den raske ægtefælle og andre pårørende

  12. At blive behandlet med respekt, og der lyttes til ønsker og behov

  13. At der så vidt muligt er få personer om plejen i eget hjem og på plejehjem – og at ens bolig respekteres som et hjem

  Forslag til Værdier for ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i ældreplejen i Assens Kommune

  Det er værdigt:

  14. At den ældre selv kender målet med indsatsen/behandlingen

  15. At personalet ved, hvem den ældre er (baggrund, ønsker og behov)

  16. At der er tilstrækkeligt og kvalificeret personale, som er fagligt og menneskeligt kompetent  

  17. At der rapporteres og samarbejdes om den ældre mellem alle faggrupperne - sygehus, personale, hjemmepleje, læge, sygeplejersker m.fl.

  18. At sygehus og kommune samarbejder ved udskrivelse til eget hjem eller plejehjem, og at pårørende inddrages

  19. At få plads på plejehjem eller mulighed for at komme på daghjem, når der er brug for det

  Forslag til ”Mad og ernæring” i ældreplejen i Assens Kommune

  Det er værdigt:

  20. At kunne vælge at spise og drikke det man har lyst til, og når man har lyst 

  21. At maden er ernæringsrigtig, frisk og veltilberedt og tilpasset den enkeltes behov

  22. At maden serveres indbydende og i gode og hyggelige rammer, der giver lyst til at spise

  23. At der er mulighed for at spise sammen med andre både på plejehjem, og hvis man bor i egen bolig

  24. At der er mulighed for selv at hjælpe med madlavning og indkøb

  Forslag til Værdier for ”En værdig død” i ældreplejen i Assens Kommune

  Det er værdigt:

  25. At afslutningen på livet bliver uden smerter

  26. At lytte til og respektere den ældres valg og ønsker og få det nedskrevet (fx dø på Hospice eller i eget hjem)

  27. At få lov at dø og at det respekteres, hvis livsforlængende behandling ikke ønskes (livstestamenter)

  28. At man ikke dør alene

  29. At man kan føle sig tryg ved sin eftertid (fx få hjælp til aftaler om bisættelse/begravelse/testamente mv.)

  30. At inddrage de pårørende

  Fortsatte politiske proces:

  19/4

  Ældrerådsmøde (Forslag til værdier jf. SSU 6/4)

  11/5

  Social og Sundhedsudvalg (Høringsforslag – Værdier og Redegørelse)

  17/5

  Ældrerådsmøde (Forslag til Værdier og Redegørelse jf. SSU 11/5)

  11/5 - 25/5

  Offentlig høring

  8/6

  Social og Sundhedsudvalg

  20/6

  Økonomiudvalget

  29/6

  Vedtagelse i Byrådet

  1/7

  Offentliggørelse af Værdighedspolitik

  1/7

  Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016 således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. i 2016 ud over budgettet.  Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget:

  • besluttede, hvilke overordnede værdier, der skal indgå i det videre arbejde med den nye Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune. 
  • Tog en indledende og umiddelbar drøftelse af anvendelse og fordeling af Assens Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/7975

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at endelig status mål 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Drøftelse af endelig status mål 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af regnskabsafslutningen for 2015 er der primo marts 2016 udarbejdet en endelig status på de 12 politisk godkendte mål i 2015 for Assens Kommune.

  Der har gennem 2015 været foretaget 2 statusopfølgninger – en i foråret og en i efteråret. Hvor 1. status viste et meget begrænset billede af effekten, tegnede der sig i 2. status et begyndende billede af indsatsernes effekt. 

  Den endelige status for 2015 viser, at der gennem året har været arbejdet med målene, og at alle de planlagte indsatser med meget få undtagelser er iværksat.

  Opfølgningen på indikatorerne giver en pejling af, hvorvidt og i hvilken grad de iværksatte indsatser har resulteret i opnåelse af de opstillede effektmål, og dermed bidraget til at Assens Kommune er på rette vej mod Vision 2018. Den endelige status viser, at indikatorerne inden for flere af de politiske mål peger i positiv retning. Der er dog også få af de politiske mål, hvor resultaterne af den endelige status er knap så positiv.

  Inden for flere af målene er det fortsat ikke muligt at følge udviklingen i de valgte indikatorer til effektmåling. En del af målingerne forventes at foreligge i løbet af 1. halvår 2016 og vil efterfølgende kunne sammenlignes med baseline-målingerne.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalget er der formuleret følgende mål:

  • Rehabilitering i socialpsykiatrien
  • Effekt af trænende hjemmepleje

  Udvalgets målbeskrivelser tilføjet felter med hhv. 1., 2. og endelig status 2015 er vedhæftet som bilag. Til orientering er der desuden vedhæftet en samlet oversigt over endelig status 2015 på alle 12 politiske mål målrettet Byrådet.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog endelig status mål 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/3765

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget indledende drøfter Byrådets beslutning af 30.3.2016 omkring drift-overførsel fra 2015 til 2016 med henblik på endelig behandling på udvalgets møde 11.5.2016.

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal inden udgangen af maj måned 2016 udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud vedrørende regnskab 2015.

  Sagsfremstilling

  Byrådet følger den 30.3.2016 Økonomiudvalgets indstilling vedr. drift-overførsel fra 2015 til 2016.

  Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget til budget 2016 overfører underskud på 4.783.000 kr., og at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter indledende udmøntning af det overførte underskud med henblik på at sagen behandles igen på udvalgets møde den 11.5.2015.

  Administrationen vil på baggrund af udvalgets drøftelse udarbejde beslutningsoplæg til udmøntning af det overførte underskud til behandling den 11.5.2016.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget ændrede punktet til et beslutningspunkt.

  Et flertal af udvalget bestående af V og O anmoder om, at de decentrale enheder med overskud i regnskab 2015 forespørges om i hvilket omfang, de rent undtagelsesvis i år vil kunne bidrage til udvalgets opgave med dækning af underskuddet.

  Et mindretal af udvalget bestående af A og Ø modsætter sig denne forespørgsel med baggrund i, at det vurderes at være et angreb på decentraliseringsaftalen, og forespørgslen begæres i Byrådet jf. standsningsretten for så vidt angår forespørgslen til de decentrale enheder.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen beregner forslag til konkrete besparelser til løsning af udvalgets opgave.

 • Sagsid.: 15/28428

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget:

  • drøfter omprioriteringer og/eller
  • nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018.

  Beslutningstema

  Udvalget drøfter indenfor eget område, hvorvidt der skal ske omprioriteringer af allerede medtagne anlæg i årene 2017-2020 eller ønsker at fremsætte nye forslag til anlægsønsker.

  Sagsfremstilling

  Sagen fremsendes på tillægsdagsorden, idet sagen er en opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af de strategiske initiativer den 30.03.2016.

  I forlængelse af de strategiske budgetdrøftelser som fagudvalgene har haft de seneste måneder, skal det videre arbejde omkring budget 2017-2020, for så vidt angår anlægsaktiviteter igangsættes.

  Som noget nyt tages der udgangspunkt i den godkendte investeringsoversigts overslagsår, jf. budgetaftalen for 2016-2019 budgettet. Administrativt er de anførte anlægsinvesteringer blevet opdelt i fire kategorier:

  • Markeret med grønt: projekter på kontrakt
  • Markeret med gult: projekter overført fra drift
  • Markeret med blåt: projekter som ikke kan flyttes (igangværende o.lign.)
  • Markeret med rødt: projekter som kan slettes, udskydes eller omprioriteres

  Vedlagt samlede investeringsoversigts totaler viser, at store andele af de afsatte beløb er forlods bundet:

  • 2017: til umiddelbar mulig omprioritering: 25,165 mio. kr. ud fra en ramme på 83,015 mio. kr.
  • 2018: til umiddelbar mulig omprioritering: 41,115 mio. kr. ud fra en ramme på 75,655 mio. kr.
  • 2019: til umiddelbar mulig omprioritering: 29,615 mio. kr. ud fra en ramme på 56,915 mio. kr.

  Udvalget skal gennemgå de anførte anlægsinvesteringer med henblik på, at der fremsendes forslag til investeringsoversigt for budgettet 2017-2020.

  Fra og med 2017 vil budgettering af byggemodningsprojekter ske ud fra konkrete beregninger på hver enkelt byggemodning, henholdsvis forventede byggemodningsudgifter og forventede salgsindtægter. Bruttobudgetlægningen af byggemodningerne vil samtidig afspejle den tidsforskydning der vil være mellem investering og salg.

  Materialet færdiggøres i fagudvalgene senest i maj møderne med henblik på at et samlet forslag til ny investeringsoversigt kan indgå i materialet til 1. budgetseminar.

  Lovgrundlag

  Lov- om Kommunernes Styrelse.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker fremsat følgende nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018:

  • Flere plejeboliger herunder fokus på demens afledt af udvalgets studietur til Holland.
  • Anderledes boformer for ældre til forebyggelse af ensomhed.
  • Etablering af nyt aktivitetstilbud i forhold til § 104 (voksenhandicap) på baggrund af udvalgets vurdering af Lindebjergs nuværende aktivitetslokalers beskaffenhed.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6605

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at kvalitetsstandard ”Madservice for borgere boende i eget hjem” godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af kvalitetsstandard ”Madservice for borgere boende i eget hjem”.

  Sagsfremstilling

  Med budgetvedtagelsen for 2016-2019 blev det besluttet at reducere antallet af valgfrie retter fra 14 hovedretter til 12 hovedretter, og at borgere, som ved nuværende serviceniveau får smurt mad af hjemmeplejen, fremover skal bestille og købe frokostplatter ved Assens Madservice eller ved andre godkendte leverandører.

  Ændringerne i Kvalitetsstand for ”Madservice for borgere i eget hjem” er markeret med gult i vedhæftede udgave af kvalitetsstandarden, og omfatter de politiske beslutninger om at reducere antallet af hovedretter samt tilkøbet af frokostplatter.

  Frokostplatterne kan som den varme mad, bestilles i forskellige størrelser, samt bestilles som diæter – herunder særlige frokostplatter til småt spisende.

  Herudover kan det, som noget nyt, være muligt for borgere, der er visiteret til madservice også at kunne bestille smør selv madpakker (markeret med grønt). Smør selv madpakken er opstået som en mulighed og et ønske under processen med udviklingen af madpakkerne – og i tråd med den rehabiliterende tilgang.

  Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

  Høringssvar er vedlagt som bilag.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard ”Madservice for borgere boende i eget hjem”.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6645

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valg-området tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valgs-området 2015 tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2015 udført 40 tilsyn på Frit-valgs-området.

  Tilsynene er primært udført i tilslutning til visitationsbesøg i hjemmene.

  Der er udarbejdet en samlet redegørelse for tilsynene på Frit-valgs-området og denne har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Der kan uddrages følgende konklusion på kommunale tilsyn på Frit-valgs-området:

  • Borgerne får den hjælp, de er bevilget til efter Servicelovens § 83 (”hjemmehjælp”) og efter § 86 (”træning”)
  • At der ud af de 40 tilsyn har været bemærkninger ved de 12:

   • bemærkninger, som plejeteamet/visitationen skulle handle på, men:
   • manglerne var ikke af alvorligere karakter, der krævede udarbejdelse af en handleplan og/eller en skriftlig opfølgning.

  Lovgrundlag

  Serviceloven §§ 83, 86 og § 151a stk. 1.

  Retsikkerhedsloven § 15 stk. 1 og § 16 stk. 1.

  Assens Kommunes styrelsesvedtægt § 16 stk. 5.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager det kommunale tilsyns samlede redegørelse på Frit-valg-området til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6609

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at det kommunale tilsyns samlede redegørelse tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Det kommunale tilsyns samlede redegørelse på daghjemsområdet 2015 tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2015 udført tilsyn på Assens Kommunes 4 daghjem. I forbindelse med tilsynene er der skrevet tilsynsrapporter på hvert enkelt sted og til sidst udarbejdet en samlet redegørelse for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet.

  Den samlede redegørelse har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Der kan uddrages følgende konklusion på kommunale tilsyn på daghjem 2015:

  Alle 4 steder fik bemærkninger/anbefalinger.

  • Dette betyder at det observerede lever op til lovgivningen, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarter og almen faglig standard, men der er uhensigtsmæssige forhold som tilsynet, ved næste uanmeldte besøg vil følge op på.
  • Vurderingen fra det kommunale tilsyn er, at brugerne i Assens Kommunes daghjem, får den hjælp og støtte, de er berettiget til.
  • Indsatserne leveres i henhold til kvalitetsstandarden.

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 151.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager det kommunale tilsyns samlede redegørelse til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6646

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at det kommunale tilsyn og embedslægens samlede redegørelser på plejeboligområdet tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Det kommunale tilsyn og embedslægens samlede redegørelser 2015 på plejeboligområdet tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2015 udført kommunale tilsyn på alle plejecentre/plejehjem i Assens Kommune.

  Embedslægeinstitutionen har ligeledes udført tilsyn på 6 ud af 10 plejecentre/plejehjem i Assens Kommune.

  I forbindelse med tilsynene er der skrevet tilsynsrapporter på hvert enkelt sted og til sidst udarbejdet en samlet redegørelse for henholdsvis det kommunale tilsyn og embedslægens tilsyn på plejeboligområdet.

  De samlede redegørelser har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Der kan uddrages følgende konklusion på kommunale tilsyn på plejeboligområdet 2015:

  Alle 10 steder fik bemærkninger/anbefalinger.

  • Dette betyder at det observerede lever op til lovgivningen, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarter og almen faglig standard, men der er uhensigtsmæssige forhold som tilsynet, ved næste uanmeldte besøg vil følge op på.
  • Vurderingen fra det kommunale tilsyn er, at beboere i Assens Kommunes plejeboliger, får den hjælp og støtte, de er berettiget til.
  • Kendskabet til kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand er godt.
  • Indsatserne leveres i henhold til kvalitetsstandarden.

  Embedslægens konklusion:

  • I fire plejeboliger blev der fundet fejl og mangler, som kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
  • Disse fire plejeboliger får gradueret tilsyn, og skal derfor ikke have tilsyn i 2016.
  • I to plejeboliger blev der fundet fejl og mangler, som indebærer en risiko for
  • patientsikkerheden.
  • Det drejer sig om fejl og mangler i forhold til den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering.
  • Disse plejeboliger får tilsyn igen i 2016.

  Konklusion:

  • Fire ud af seks plejeboliger får gradueret tilsyn og skal derfor først have tilsyn i 2017
  • Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler ved tilsynene.

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 151.

  Sundhedslovens kapitel 66.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tager det kommunale tilsyn og embedslægens samlede redegørelser på plejeboligområdet til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6340

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget beslutter model og drøfter anviste finansieringsmuligheder for Akutsygepleje i Assens Kommune. 

  Beslutningstema

  Godkendelse af model og drøftelse af finansiering for Akutsygepleje i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for etablering af akutfunktion i den kommunale sygepleje er den omstilling, der sker i sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver, der tidligere blev varetaget af sygehusene, er flyttet til kommunerne og almen praksis.

  Kommunerne skal imødekomme flere og mere komplekse opgaver som følge af hurtigere udskrivning fra sygehuse, og at stadig flere borgere lever længere og med kroniske sygdomme. Samtidig sker der en udvikling af de borgernære sundhedstilbud, som i højere grad varetages i borgerens eget hjem og på plejehjem. 

  Etablering af akutfunktion er tilknyttet en national aftale: ”National handlingsplan for den ældre medicinske patient”, hvor det overordnede formål er at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser, og styrke sammenhængen i koordinering af patientforløb for den ældre medicinske patient.

  Model 1 (oprindelig model):

  Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Kommunalt lægeligt udvalg i Assens Kommune går på, at den akutte indsats kan leveres med kort varsel, det vil sige inden for få timer, på alle tider af døgnet og på alle ugens dage, inklusive søn-og helligdage, og en ambition om at ingen skal unødigt på sygehuset. Social-og Sundhedsudvalget besluttede den 4. marts 2015 en sådan model for sygeplejens akutfunktion svarende til en årlig udgift på 2,25 mio. kr., som finansieres via Økonomiaftalen 2015 mellem KL og Regeringen, hvor der blev givet et permanent løft til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommuner.

  Model 2:

  Som en del af budgetaftalen 2016-2019 indgik en omprioriteringsblok 12. Sundhed, B04 (vedhæftet som bilag) på 1, 7 mio. kr. pr år. for Akutsygeplejen. Der er derfor etableret en reduceret model 2 til en årlig udgift på 0,525 mio. kr., som dækker akut sygeplejefunktion dag og nat på hverdage og i helligdage. Denne model er finansieret indenfor den kommunale sygeplejes budgetramme, jf. Budget 2016-2019.

  Finansieringsmuligheder:

  Ved 2. behandling af Budget 2016-2019 er det beskrevet, at Byrådets partier bemærker, at forligspartierne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal arbejde videre med Akutsygepleje som et tilbud i Assens Kommune. 

  Dimensioneringen af akutsygeplejen afhænger af, at den nødvendige finansiering kan anvises.

  Finansieringen skal findes via:

  • omprioriteringer indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets økonomi - eksempelvis ved overførsel af uforbrugte midler fra 2015
  • eller midler målrettet ældreområdet, som Assens Kommune måtte modtage i forbindelsen med finansloven for 2016.

  Endelig udmøntning af eventuelle midler fra finansloven godkendes af Byrådet.

  Forligspartierne bag Finanslovsaftalen 2016 har ønsket at styrke kommunerne i en mere værdig ældrepleje via indførelse af kommunale Værdighedspolitikker samt ved øget tilførsel af midler til området.

  Der er afsat 1 mia. kr. om året fra 2016, og Social- og Indenrigsministeriet har fordelt midlerne således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. af værdighedsmilliarden ud over budgettet i 2016-2019.

  Model og finansieringsmuligheder:

  Såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter model 1 for Akutsygepleje i Assens Kommune, skal der anvises finansiering af 1,7 mio. kr. Dette vil kunne ske via omprioriteringer indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets økonomi eller via midler målrettet ældreområdet (værdighedsmilliard), som Assens Kommune måtte modtage i forbindelsen med finansloven for 2016. Endelig udmøntning af eventuelle midler fra finansloven godkendes af Byrådet.

  Såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter model 2 for Akutsygepleje i Assens Kommune, vil finansiering være indeholdt i Budget 2016-2019.

  Lovgrundlag

  • Sundhedsaftalen 2015-2018 indgået mellem de 22 syddanske kommuner og regionen.
  • L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Der henvises til blokbeskrivelse jf. bilag.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede model 1 for akutsygeplejen og anviste at finansieringsmuligheder for Akutsygepleje i Assens Kommune kan findes i midlerne fra Velfærdsmilliarden. 

  Bilag

 • Sagsid.: 15/22076

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af en ny handicappolitik og at oplæg vedrørende proces for udarbejdelsen godkendes.

  Beslutningstema

  Formulering af ny handicappolitik.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes nuværende handicappolitik blev godkendt af byrådet i marts 2012 og er baseret på det daværende politiske visionsgrundlag.

  Det foreslås, at Byrådet udarbejder en ny handicappolitik med udgangspunkt i Assens Kommunes vision 2018 Vilje til vækst.

  Som en del af processen vedr. udarbejdelse af en ny handicappolitik, skal der tages stilling til målgruppen. Det foreslås dog, at handicappolitikken skal være gældende for både børne- og voksenhandicapområdet, kommunens areal og bygningsadministration samt afspejle kommunens fokus på aktive medborgere.

  Handicaprådet har haft en indledende drøftelse af en ny handicappolitik med henblik på input til politisk behandling. Der blev tilkendegivet forskellige holdninger til afgrænsning af målgruppe. Derudover drøftede Handicaprådet mulige temaer til en ny handicappolitik, herunder bl.a. at have et handicap ifht. Vision 2018, inklusion, tilgængelighed, beskæftigelse, medinddragelse samt sundhedsfremme og forebyggelse.

  Handicaprådet eftersender yderligere input.

  Mål

  • At der udarbejdes en ny handicappolitik
  • At handicappolitikken udarbejdes i en inddragende proces
  • At handicappolitikken sammen med lovgivning, Assens Kommunes vision Vilje til vækst og øvrige politikker er overordnet retningsgivende for udviklingen på handicapområdet i Assens Kommune.

  Forslag til proces for udformning af ny handicappolitik

  • Maj/juni: Afholdelse af dialogmøder med borgere i bo- og dagtilbud i Assens Kommune, politikere, pårørenderåd, handicapråd, og andre interessenter.
  • Juli/august: Formulering af udkast til handicappolitik.
  • September: Høring af udkast til handicappolitik.
  • Oktober: Politisk behandling af handicappolitik.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der igangsættes udarbejdelse af en ny handicappolitik og oplæg vedrørende proces for udarbejdelsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutningstema

  • Orientering ved Signe Plats og Michael Kuehn om drift af Assens Kommunes hjælpemiddeldepot.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering ved Signe Plats og Michael Kuehn om drift af Assens Kommunes hjælpemiddeldepot (mødet indledes med denne orientering)

  2. Orientering om studiebesøg i forbindelse med KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2016

  Kitt Lysen Pedersen er nomineret til Eden Champion Award og deltager i den internationale Edenkonference i Arkansas, USA, hvor prisoverrækkelsen finder sted.