icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 10:30

Mødested: Møde udenfor rådhuset
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/10187

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At tildele vejnavnet ”Trinbrættet” til den private fællesvej.

  Beslutningstema

  I forbindelse med en ny udstykning i området omkring Stensland/Ebberupvej i Ebberup, skal der etableres en ny vej. Vejen bliver en privat fællesvej, og den skal tildeles et nyt vejnavn.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med tildeling af nyt vejnavn i udstykningen er bygherre, lokalrådet, lokalhistorisk forening samt Museum Vestfyn blevet hørt.

  Der er kommet mange forslag ind til forskellige vejnavne. Administrationen har valgt, at indstille vejnavnet ”Trinbrættet” efter bygherres ønske.

  Andre vejnavne der har været overvejet er ”Sporvænget”, ”Stensland Mark” og ”Stationshaven”. Den fulde liste med indkomne forslag er vedlagt som bilag 2.

   

  I henhold til Adresseloven er kommunen forpligtiget til, i samarbejde med ejendommens ejer, at finde et vejnavn, da det er en privat fællesvej.

   

  Kriterierne for tildeling af et vejnavn er, at vejnavnet skal være entydigt, at der ikke må være enslydende vejnavne i en indbyrdes afstand af 15 km. samt at vejnavnet skal overholde retskrivningsreglerne. Derudover anbefales det, at der ikke tildeles vejnavne efter nulevende personer, samt at hvis der skal tildeles vejnavne efter afdøde personer så skal der minimum gå 5 år efter et dødsfald.

  Når man tildeler et vejnavn skal det sikres, at vejnavnet er holdbart for eftertiden.

   

  Ud fra ovenstående kriterier vurderer administrationen, at det foreslåede vejnavn opfylder kriterierne.

  Lovgrundlag

  Adresselovens § 3 og § 4.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender vejnavnet ”Trinbrættet” til den private fællesvej.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/11584

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at arbejdet med en strukturplan for Assens Havn mod nord igangsættes.

  Beslutningstema

  Udvalgets skal tage stilling til igangsættelse af arbejdet med en strukturplan for omdannelsen af Assens Havn, langs Nordre Havnevej. Strukturplanen skal fremme realiseringen af visionerne i udviklingsplanen for Fremtidens Assens, og koordineres med processen for Kyst- og Lystfiskercenteret.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplanen for Fremtidens Assens, beskriver i overordnede, strategiske træk den ønskede udvikling af Assens by, herunder omdannelse af Den Bynære Havn i Assens, fra erhvervshavn, til bolig- og oplevelseshavn.

   

  Arbejdet med realisering af udviklingsplanen er skudt i gang, med et åbningstræk bestående af en ny havneplads og et multitek (et moderne bibliotek kombineret med andre kulturaktiviteter) på den centrale del af Assens Havn, samt forskellige planlægningsmæssige tiltag i forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16., herunder det første byggefelt langs Nordre Havnevej.

   

  Næste etape for realisering af udviklingsplanen omfatter erhvervshavnen nord for åbningstrækket, hvor eksisterende erhvervsbygninger ønskes erstattet af boliger og hotel. Nordmolen fastholdes til havneaktiviteter, dog i mindre omfang end i dag, men således der sammen med værftsaktiviteterne stadig vil være tale om en aktiv erhvervshavn.

   

  For at gennemføre den langsigtede omdannelse af havneområdet langs Nordre Havnevej, har Assens Kommune behov en strukturplan, der på baggrund af tekniske og byrumsarkitektoniske analyser, samt politisk og offentlig dialog om den ønskede udvikling, kan fungere som styrings- og formidlingsredskab, i forhold til:

   

  • Definering af områdets overordnede fysiske strukturer, materialer, byrum og bebyggelsestyper.
  • Definering af områdets fremtidige relation til den eksisterende bymidte.
  • Formidling af byggemuligheder til potentielle investorer.
  • Budgettering af udgifter til nødvendige anlægsinvesteringer, og forventede indtægter fra salg af byggeretter.
  • Sammentænkning med den overordnede omdannelse af havneområdet, med bl.a. etablering af det nationale kyst- og lystfiskercenter, i forhold til placering, byrum, funktionelle behov mht. parkering, vejadgang o.l.

   

  Strukturplanen vil blive udarbejdet i løbet af efteråret. I processen vil der være politisk og offentligt inddragelse. Forslag til strukturplanen vil kunne foreligge til politisk godkendelse i starten af 2021. Der indkøbes ekstern rådgivning til udarbejdelse af strukturplanen.

  Økonomi

  Strukturplanens omfang afstemmes i forhold til forundersøgelser til Kyst- og Lystfiskercentret og finansieres af midler fra konto til fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at arbejdet med en strukturplan for Assens Havn mod nord igangsættes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/12492

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Miljø, Teknik og Plan udvælger:

  1. Hvilke politikker, strategier og indsatsområder inden for udvalgets område, der aktivt kan/skal give input til bosætningsstrategien.
  2. Hvilke indsatser - der inden for udvalgets område - vil være særlig vigtige at få med i en strategi for attraktivitet og bosætning.

  Beslutningstema

  Med Vision 2030 har Byrådet sat en tydelig ambition om, at flere skal blive og bosætte sig i Assens Kommune. Med henblik på at sikre et langsigtet, solidt og tydeligt afsæt for indsatsen med at tiltrække flere borgere samt fastholde borgerne i kommunen, er det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi med en række overordnede mål for bosætning.

  Der er imidlertid mange faktorer, der påvirker beslutningen om, hvor man ønsker at bo og leve – som eksempelvis natur, kultur, aktive lokalsamfund, infrastruktur. Derfor har alle fagudvalg en central rolle.

  Fagudvalgene bedes derfor udvælge og specificere politikker, strategier og indsatsområder, der kan indarbejdes i en kommende bosætningsstrategi.

  Sagsfremstilling

  På strategiseminaret den 24. juni 2020 havde Byrådet den første indledende drøftelse af hvad der kendetegner den attraktive kommune med særlig fokus på en fremtidig bosætningsstrategi. Bilag 1 viser opsamlingen på Byrådets drøftelser.

  En kommende bosætningsstrategi skal understøtte Vision 2030 og være medvirkende til at sikre, at Assens Kommune opleves som en attraktiv kommune for både nuværende og kommende borgere. Det handler blandt andet om at skabe endnu mere attraktive lokalsamfund ved at binde kommune, civilsamfund og virksomhederne endnu tættere sammen. Det skal ske i konkrete fælles indsatser inden for planlægning, natur, kultur, turisme, erhverv, detail, bosætning, lokalsamfund, aktiv fritid, sundhed og stærke lokale institutioner.

  For at sikre en bredt funderet bosætningsstrategi og for så tydeligt som muligt at beskrive Assens som den attraktive kommune, skal Assens Kommunes fagudvalg derfor udvælge politikker, strategier og indsatsområder, der kan understøtte den fremtidige bosætningsstrategi.

  Når alle udvalg i august 2020 har givet deres bidrag til bosætningsstrategien, vil der blive udarbejdet et kommissorie, der afstikker rammerne for processen omkring udarbejdelse af bosætningsstrategien. Det første udkast til en bosætningsstrategi forventes at kunne præsenteres i november 2020.

  På Miljø, Teknik og Plans område kan det i særlig grad dreje sig om politikker, strategier og indsatser inden for disse områder:

   

  Planstrategi og kommuneplan: Initiativer, der understøtter attraktive byer og boligudvikling, eksempelvis byudviklingsplaner og strategisk landsbyplanlægning.

  Lokalplanlægning der muliggør udvikling af moderne og varierede boformer og boliger.

  Natur- og Friluftspolitik.

  Erhvervs- og vækstpolitik.

  Klimastrategi.

  Ejendomsstrategien – lokalfællesskaber.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan drøftede hvilke politikker, strategier og indsatser, der inden for udvalgets område, skal give input til bosætningsstrategien og tog input fra dagsordenspunktet til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12442

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udkast til høringssvar drøftes, med henblik på en endelig vedtagelse på næste møde i september.

  Beslutningstema

  FynBus’ bestyrelse ønsker en kommunal politisk stillingtagen til, hvorvidt FynBus skal fortsætte arbejdet med grøn omstilling og fælles udbud af buskørsel. Der er frist for tilbagemelding til FynBus senest den 22. september 2020.

  Sagsfremstilling

  FynBus’ bestyrelse har den 19. juni 2020 besluttet, at notatet ”Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel” fremsendes til politisk drøftelse i de kommunale og regionale politiske udvalg med henblik på stillingtagen til, om FynBus skal fortsætte det videre arbejde med beskrivelse af grøn omstilling og fælles udbud for buskørsel. Notatet er vedlagt som bilag 1.

   

  Beskrivelse af tidsplan for processen er nævnt i notatet på side 3.

   

  Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som en drøftelse i Miljø, Teknik og Plan kan tage udgangspunkt i. Forslaget er vedlagt som bilag 2. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere politiske drøftelser vedrørende kollektiv trafik, og skal endeligt behandles på møde den 8. september, for at kunne nå tidsfristen ved FynBus den 22. september.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender udkast til høringssvar med mindre justeringer, herunder at brint bør belyses, med henblik på en endelig vedtagelse på næste møde i september.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/13691

  Sagsfremstilling

  Radikale Venstre ved Poul Poulsen har ønsket punkt vedrørende Kerte Skole sat på dagsorden. Forslaget er vedhæftet som bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller til Økonomiudvalget, at salget af Kerteskolen evt. sættes i bero med henblik på at vurdere muligheden for udlejning med forkøbsret af Kerteskolen i overensstemmelse med Vision 2030 – drømmeboliger for alle.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/1823

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller status på effektiviseringsmål på ejendomsområdet til orientering.

  Beslutningstema

  Status på effektiviseringsmål på ejendomsområdet fremlægges til udvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  Der præsenteres en løbende revideret opgørelse af effektiviseringsmål på ejendomsområdet.

  Opgørelsen er lavet på baggrund af effektiviseringspotentialerne udregnet i den økonomiske analyse af ejendomsområdet august 2018.

  Økonomi

  Samling af funktioner på ejendomsområdet skal generere 1,8 mio. kr. i besparelser fra 2020, stigende til 4,9 mio. kr. i 2022.

   

  Besparelserne udgøres af 2 hoveddele, hhv. en del som indeholder de driftsbesparelser som opnås ved en arealoptimering, og en anden del, som er driftsbesparelser opnået ved sammenlægning af opgaver i den fælles ejendomsfunktion.

   

  Besparelserne, som skal findes ved arealoptimering, er anslået til at udgøre 2,98 mio. kr.

  Der er på nuværende tidspunkt fundet besparelser vedrørende arealoptimering på samlet 475.000 kr. ifbm. godkendelse af en salgsliste for bygninger i 2020.

   

  De besparelsestiltag som skal opnås ved samling af opgaver på ejendomsområdet, er anslået til at udgøre 2,69 mio. kr. Her er der dog på nuværende tidspunkt fundet besparelser på samlet 3,3 mio. kr. Idet der er fundet flere besparelser end forudsat ved samling af opgaver, mangler der på nuværende tidspunkt på 1,89 mio. kr. for det samlede projekt fra 2022.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager status på effektiviseringsmål på ejendomsområdet til orientering.

   

 • Sagsid.: 19/24092

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • At bruttolisten for 2020-2022 godkendes.
  • At administrationen løbende forelægger ejendomme fra bruttolisten 2020-2022 med potentiale for arealoptimering for udvalgets godkendelse.
  • At den reviderede procesplan for det videre arbejde med arealoptimering tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Med henblik på at give udvalget overblik over, hvilke ejendomme som kan indgå i prioritering af optimeringsegnede arealer, har ejendomsadministrationen udarbejdet en samlet bruttoliste for 2020-2022.

  På baggrund af den godkendte bruttoliste forsætter administrationen det videre arbejde med plan for arealoptimering og omrokering af berørte brugere.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en samlet bruttoliste for 2020-2022 (Bilag 1) med mulige ejendomme/lejemål, der kan reducere Assens Kommunes ejede/lejede kvm. og dermed også drifts- og vedligeholdsudgifter til ejendomsområdet med henblik på at realisere det økonomiske potentiale, som er indarbejdet i budget 2020-2023.

   

  Bruttolisten for 2020-2022 indeholder de ejendomme, som var med i den tidligere godkendte bruttoliste for 2020 samt ejendomme fra bruttolisten 2021-2022, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmødet den 9. juni.

   

  Administrationen vil på baggrund af bruttolisten 2020-2022 og det videre arbejde med fagområderne, løbende forelægge udvalget ejendomme, som administrationen vurderer har potentiale for arealoptimering med afsæt i ejendomsstrategien fokusområder.

   

  Som det fremgår af den reviderede procesplan (Bilag 2) vil de endelige budgettal blive forelagt til orientering på næste udvalgsmøde den 8. september 2020. Driftsomkostningerne, som fremgår af bruttolisten på nuværende tidspunkt, er fra den oprindelige økonomiske analyse. Grundet tilpasninger på bl.a. rengøringsområdet er de endelige budgettal endnu ikke valide, og derfor er procesplanen for det videre arbejde blevet revideret.

  Økonomi

  Arealoptimering er en væsentlig faktor for, at opnå det besluttede økonomiske potentiale på 1,8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. hen over årene 2020-2022 og frem.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • Bruttolisten for 2020-2022.
  • At administrationen løbende forelægger ejendomme fra bruttolisten 2020-2022 med potentiale for arealoptimering.
  • At den reviderede procesplan for det videre arbejde med arealoptimering tages til efterretning.

   

 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 20/14003
 • Sagsid.: 19/6106
 • Sagsid.: 20/12450
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Affaldsområdet – politisk aftale af 16. juni 2020
   Regeringen og 7 partier indgik den 16. juni 2020 den politisk aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (vedlagt). Den indebærer blandt andet, at kommunen skal indføre husstandsnært indsamling af 10 affaldsfraktioner – mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, restaffald, drikke- og fødevarekartonner, og farligt affald – inden 1. juli 2021. Alle nuværende indsamlingsordninger skal derfor revideres eller udvides i henhold til en indsamlingsvejledning, som Miljøstyrelsen kommer med i forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse.
   Administrationen vil tilrettelægge en proces for Assens Kommunes implementering af den politiske aftale. På udvalgets september møde vil være en temadrøftelse vedrørende affaldsområdet.
  2. Orientering om indvielse af seks nye shelterpladser
   I samarbejde med fire andre kommuner har Assens Kommune opført cirka 50 nye moderne sheltere på i alt 19 nye og kystnære shelterpladser kaldet Blå Støttepunkter.
   I Assens Kommune er der opført 13 sheltere på seks pladser. Shelterne kan allerede nu bookes og benyttes. Der vil blive afholdt en officiel indvielse af pladserne, når det nuværende forsamlingsforbud ophæves eller hæves til 250 personer eller derover.
  3. Opførelse af shelter ved Skovkrogen
   Assens Kommune har den 19. februar 2020 meddelt dispensation fra Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen til opførelse af shelter på ejendommen Skovkrogen 501, 5683 Haarby. Shelteret er en del af et fælles fynsk projekt med etablering af shelterpladser langs kysten.
   En beboer i lokalplanområdet har den 15. marts 2020 påklaget afgørelsen til Planklagenævnet.
   Planklagenævnet har den 1. juli 2020 stadfæstet kommunens dispensation.
  4. Henvendelse fra Sommerhusforeningen Asnæs
   Sommerhusforeningen Asnæs har, på baggrund af en artikel i Fyens Stiftstidende den 26. juni 2020, henvendt sig til Assens Kommune vedrørende et skitseprojekt til vejføring til sommerhusområdet, som man ikke mener er i overensstemmelse med lokalplanen.
  5. Lokalplan vedrørende Assens Næs
   Orientering om dialog med grundejerforeningen vedrørende lokalplanarbejdet for sommerhusområdet på Assens Næs.
  6. Ønske om budget til etablering af lys på Sortebrovej
   Tommeruppernes Lokalråd er på dialogmøde i marts 2020 blevet opfordret til at fremsende deres ønske om etablering af gadelys på cykelstierne på Sortebrovej mellem Tommerup og Tommerup St. til budgetforhandlingerne for budget 2021.
   Ansøgningen er modtaget – se bilag og er nu et ønske til Budget 2021 (ideoplæg/ønskeblok er udarbejdet).
  7. Modtaget projektforslag om stiprojekt i Assens Kommune
   Lokalråd og bylaug langs banen Assens - Tommerup har udarbejdet og fremsendt et overordnet projektforslag ”Assinoen” samt 2 konkrete projekter til Assens Kommune.
   Assinoen er et 70 km stisystem, som dækker det meste af Assens Kommune og er inkl. et 30 km rekreativt grønt bånd langs banen fra Assens til Tommerup.
   Materialet indgår i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne 2021.
  8. Publikumstoilet i Pakhuset
   Assens Molelaug har via Dan Gørtz fremsendt en ansøgning om et restbeløb på 50.000 kr. til opførelse af et publikumstoilet i pakhuset på molen i Assens.
   Fonden for Fynske Bank har allerede i 2019 bevilget 40.000 kr. til projektet, som i alt koster 90.000 kr. plus en del frivilligt arbejde.
   Materialet kan drøftes i forbindelse med budgettet.
  9. Trafiksikkerhed i Skallebølle
   Skallebølle beboerforening har, via Dan Gørtz, fremsendt ønsker om forbedringer af trafiksikkerheden i Skallebølle. Forbedringerne vedrører forhold omkring busstoppested på Odensevej samt rundkørslen.
   Henvendelsen er på baggrund af flere henvendelser fra borgere i området.
  10. Samkørselsapp NaboGO
   Assens Kommune er i forsommeren blevet kontaktet af den private samkørselsvirksomhed NaboGo, hvis ambition er at skabe det bedst mulige mobilitetstilbud til borgerne ved at forbinde samkørsel med den kollektive trafik. NaboGo lancerede i september 2019 deres samkørselsapp og har på Fyn indgået samarbejde med Fåborg-Midtfyn Kommune. NaboGo financieres gennem deres partnere som f.eks. er kommuner og trafikselskaber, og opkræver ikke noget gebyr fra deres brugerne. Assens Kommune har derfor fået tilsendt vedlagte tilbud og kontraktsudkast, samt præsentation af produktet. NaboGo henvender sig til pendlertrafikken med faste daglige ture, og benytter sig af eksisterende knudepunkter for den kollektive trafik. At øge samkørslen i kommunen vil have positiv betydning for kommunens CO2-udledning, og kan muligvis også reducere lidt i udgifterne til plus- og Flextur.
  11. Forvaltningen giver en kort orientering om solceller
  12. Forprojekt om fælles fynsk eftersorteringsanlæg
   Forprojektet for et centralt fynsk eftersorteringsanlæg af restaffald (ProCES-Fyn) har udsendt en status for analyseprojektet set i lyset af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået den 16. juni 2020.
   Styregruppen har møde med Energistyrelsen i september for nærmere afklaring om 1) kommunalt ejerskab af et sorteringsanlæg til restaffald og 2) sammenblanding af plast og restaffald for rentabilitet.
   Miljø, Teknik og Plan blev sidst orienteret den 9. juni 2020.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Taget til efterretning.
  Dan Gørtz deltog pga. inhabilitet ikke i orienteringen vedrørende solceller.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-08-2020

  Administrationen orienterede om vejadgangsforhold i forbindelse med regionens evt. kommende gravetilladelse ved Barløse.