icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/5398

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020. 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 1. totalopfølgning for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet forventes at blive overholdt.

   

  Der forventes merudgifter til rengøring som følge af Covid-19 krisen, men der forventes tilsvarende økonomisk kompensation fra regeringen.

  Endvidere forventes ekstra udgifter på 2.500.000 kr. vedrørende vejafvanding (vejbrønde). Beløbet kan i 2020 finansieres inden for eget område. Til budget 2021 kan der blive behov for en udvidelse af budgettet.

   

  Områderne er beskrevet i vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  MTP - uden overførselsadgang

  -214

  -214

  -214

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang

  166.171

  166.171

  101.850

  0

  0

  0

  MTP i alt

  165.957

  165.957

  101.636

  0

  0

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning.

  Det bemærkes, at der skal vurderes om budgettet for vejbidraget kan justeres, idet der forventes en lavere udgift på dette område.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5398

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 36.000 kr. vedrørende Landevej 501, projektet er afsluttet og beløbet lægges i kassen.
  • Der søges en tillægsbevilling vedrørende Åbningstræk for Fremtidens Assens Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling vedr. Byudvikling på Økonomiudvalget.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020.

  1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  1. totalopfølgning inden for Miljø, Teknik og Plan viser et samlet mindreforbrug på 4.115.000 kr. Der forventes at blive overført 4.205.000 kr. til 2021 i ej forbrugte anlægsmidler.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

  Miljø, Teknik og Plan

  (i  1.000 kr.)

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2021

  Miljø og Natur

  5.328

  5.328

  2.675

  0

  0

  0

  Vej og Trafik

  30.090

  34.205

  23.150

  -4.115

  90

  -4.205

  Vedligeholdelse kommunale bygninger m.v.  14.519  14.519  10.000  0  0  0

  Miljø, Teknik og Plan

  49.937

  54.052

  35.825

  -4.115

  90

  -4.205

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 36.000 kr. vedrørende Landevej 501, projektet er afsluttet og beløbet lægges i kassen.
  • Der søges en tillægsbevilling vedrørende Åbningstræk for Fremtidens Assens Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling vedrørende Byudvikling på Økonomiudvalget.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at de 16 beskrevne indsatser tages med i den kommende klimastrategi.

  Beslutningstema

  Med Vision 2030 satte Byrådet et ambitiøst mål om, at vi i 2030 skal være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Derfor arbejdes der på at lave en klimastrategi for Assens Kommune og Miljø, Teknik og Plan skal nu vedtage de indsatser, som er deres ansvar i forhold til strategiens implementeringsdel.

  Sagsfremstilling

  Klimastrategien skal vise vejen til at opfylde målet fra Vision 2030 samt ambitionerne i DK2020-arbejdet om at gøre kommunen (som geografisk område) klimaneutral og -robust senest i 2050.

   

  Det er kun er en lille del af den samlede CO2-udledning, der kommer fra kilder, som Byrådet har ansvaret for og kan påvirke direkte. Derfor skal borgere, private og halvoffentlige virksomheder, græsrødder m.fl. være med til at løse udfordringen. Det betyder, at strategien både kommer til at indeholde indsatser, som udvalget selv kan igangsætte og gennemføre samt andres indsatser, som udvalget ikke kan påvirke direkte og derfor har en mere understøttende rolle i forhold til.

   

  Udvalget skal nu vælge de indsatser, der skal udgøre udvalgets ansvarsdel af klimastrategiens samlede implementeringsplan. Udvalget har i sagens natur mulighed for løbende at tilføje nye indsatser – ikke mindst i forbindelse med opfølgninger på den samlede klimastrategi.

   

  Udvalget prioriterede den 30. marts, at ni indsatser (M1, M3, M5, M7, M8, M9 + M10, M11 og M12 skulle beskrives nærmere. De syv kan genfindes i nedenstående tabel med indsatser, som Miljø, Teknik og Plan har ansvaret for. M5 er ikke medtaget, og M11 er en administrativ indsats. Administrationen har arbejdet videre med indsatserne og suppleret med forslag til nye indsatser, som forventes at være effektfulde ift. Vision 2030’ målopfyldelse. 

   

  Indsatserne er:

  Indsats

  Forventet økonomi

  Tidshorisont

  Forventet CO2-effekt

  1

  M1a – Mobilitetsplan på vej- og trafikområdet
   

  Fremkommelighedspuljen eller nyt budget. Projekter kræver særskilt økonomi.

  Sep. 2020 > marts 2021

  Ingen direkte effekt – kun fra afledte projekter.

  2

  M1b - Omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler

   

  Øget driftsomkostning pr bil: 4.800-5.500 kr/år. Etablering af ladestandere: 50-60.000 kr/lader (til to biler).

  Udskiftes løbende i forbindelse med fornyelse af  leasingaftaler.

  Udskiftning af hele den kommunale bilflåde: Op til 668 ton CO2/ år.

  3

  NY - Skift til bæredygtige drivmidler i den kollektive trafik

  Anlæg og drift afhænger af næste udbudsrunde af de 22 lokale busruter.

  Starter i 2020 og forventes afsluttet i 2024.

  Op til 478 ton CO2/år.

  4

  M3 – Varmeplan for afvikling af individuel olie- og gasopvarmning

  Medarbejderressourcer

  Kan starte i 2021 / 2022. Tager et års tid at lave. Derefter implementering.

  Op til 23.117 ton CO2/år.

  5

  NY -Fjernvarmeløsninger uden fossile brændsler

  Medarbejderressourcer

  Kan startes i 2020. Skal gerne være en langsigtet indsats.

  Op til 1.318 ton CO2/år.

  6

  NY - Modernisering af resten af gadebelysning

  Der er afsat budget til resten af det fireårige projekt. Udskiftning af de sidste 3.000 gadelys: ca. 12. millioner. 

  Giver besparelse ift. nuværende drift.

  Starter i 2020. Afslutningen afhænger af anlægsbudget for sidste udskiftningsfase.

  Op til 51 ton CO2/år.

  7

  M7 - Strategisk energiplanlægning (SEP) mod 100% vedvarende energiforsyning (VE)

   

  Medarbejderressourcer

  Kan starts med det samme. Skal gerne være en langsigtet indsats.

   

  Ingen direkte effekt - kun fra afledte projekter som fx solcellepark ved Ebberup, der fortrænger op til 4.900 ton CO2/år fra fossil energi produktion.

  8

  M8 - Ny affaldsplan med fokus på cirkulær økonomi og CO2

  Det er ikke muligt at give eksakt økonomi på nuværende tidspunkt.

  Transport: Nyt udbud i 2021. Overgang til eldrevne køretøjer vil ske løbende.

  Energi: Forventet start af indsamling i 2022 indtil ændret lovgivning.

  Forbrugsmønstre:

  2022 til 2024/25.

  Op til 107 ton CO2 ækv/år.

  9

  NY – Energineutralt renseanlæg og separatkloakering

  Indsatsen er takstfinansieret via Assens Forsyning A/S.

  Er i gang.

  Slut: 2030.

   

  Op til 328 ton CO2 ækv/år.

  10

  M9 (+M10) - Udfase dyrkning af kulstofrig landbrugsjord

  Lavbundsprojekter er finansieret af det danske landdistriktsprogram.

  Multifunktionel jordfordeling er finansieret af Tørkepakken. Øvrige udgifter fx erstatninger skal finansieres af kommunen eller andre aktører.

  Kan igangsættes straks. Det tager 3-5 år pr projekt.

   

  Op til 11.998 ton CO2 ækv/ år.

  11

  NY - Ændret fodersammensæt-ning til kvæg

  Ingen kommunal finansiering. Fremmes, hvis der afsættes kommunale ressourcer til at understøtte indsatsen.

  Start: 2020/2021

  Slut: Løbende.

  Op til 4.042 CO2 ækv/år.

  12

  NY - Ændret dyrkning af landbrugsjord 

  Ingen kommunal finansiering. Fremmes, hvis der afsættes kommunale ressourcer til at understøtte indsatsen.

  Start: 2020/2021

  Slut: Løbende.

  Pløjefri dyrkning: Op til 62 tons CO2 ækv./år.

  Præcisionsgødskning: Op til 948 ton CO2 ækv/år.

  Efterafgrøder: Op til 1.925 tons CO2 ækv/ år.

  13

  NY - Mere biogasbehandling af gylle i landbruget

  Ingen kommunal finansiering. Fremmes, hvis der afsættes kommunale ressourcer til at understøtte indsatsen.

  Start: 2020/2021

  Slut: Løbende.

  Op til 8.104 tons CO2 ækv/ år.

  14

  NY - Skovrejsning

  Medarbejderressourcer til   samarbejde med eksterne aktører.

  Kommunen kan tage drift evt. i samarbejde med lokale aktører.

  Kan igangsættes straks. Det tager nogle år pr projekt.

   

  Op til 14.841 ton CO2/år.

  15

  M12 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimatilpasning

  Medarbejderressourcer.

  Nogle anlægsudgifter finansieres af Assens Forsyning A/S via taksterne. Øvrige anlægs- og driftsudgifter skal finansieres på anden vis.

  Start: 2020/2021

  Slut: Løbende.

  Indsatsen har stor effekt ift klimatilpas-ning.

  16

  NY - Grønne fællesskaber om bæredygtigt forbrug

  Medarbejderressourcer

  Efterår 2020.

  Ingen direkte effekt – kun fra afledte projekter.

   

  Alle indsatserne er mere detaljeret beskrevet i bilaget.

   

  Udvælgelseskriterier

  Miljø, Teknik og Plan har på et tidligere møde vedtaget følgende udvælgelseskriterier, der – i helhedsbetragtning - skal lægges til grund for prioriteringen af indsatser:

   

  • Kommunen har stor mulighed for at påvirke og igangsætte indsatsen.
  • Indsatsen har stor effekt ift. klimaneutralitet og –robusthed.
  • Indsatsen fremmer det aktive medborgerskab, herunder skaber engagement og følgeskab blandt lokale borgere, virksomheder og andre vigtige klimaaktører.
  • Indsatsen kan igangsættes på relativt kort sigt og skabe hurtige synlige resultater.
  • Indsatsens omkostningseffektivitet, dvs. sammenhængen mellem økonomi og effekter”.

   

  Med afsæt i udvælgelseskriterierne, og da der med disse indsatser fortsat er en stor manko, anbefaler administrationen, at alle indsatserne indgår i udvalgets implementeringsplan og i den kommende klimastrategi.

  Det bemærkes, at der i 2017 er opgjort en udledning på 442.254 ton CO2-ækv./år fra Assens Kommune som geografisk enhed. Udledning fra forbrugsmønstre er ikke medregnet. Med de foreslåede indsatser (i alle fagudvalg), kan udledningen i 2050 beregningsmæssigt være reduceret med i alt ca. 108.377 ton CO2. Det vil sige, at der er brug for flere indsatser for at blive CO2-neutral i 2050.

  I forhold til Byrådets mål om at være foran Regeringens klimamål, har Regeringen som bekendt en målsætning om, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70% i forhold til udgangspunktet i 1990. Det er ikke muligt at opgøre CO2-udledningen i Assens Kommune i 1990, og derfor kan vi heller ikke opgøre måltallet for Assens i 2030. Ud fra de nationale opgørelser kan dog beregnes, at Regeringens reduktionsmål kræver en national reduktion af CO2-udledningen på 58% fra 2017 til 2030. Såfremt Assens Kommunes CO2-udledning har fulgt den nationale udledning i perioden 1990-2017, vil Assens Kommune også skulle reducere med 58%.

  Det betyder, at vores mål er, at vi højst udleder 168.227 ton i 2030. Med de foreslåede indsatser forventes Assens Kommune at udlede 334.087 ton i 2030. Det betyder, at der - hvis målet skal nås - mangler indsatser svarende til reduktioner på 165.809 ton CO2.

   

  Følgende indsatser, hvor administrationen har ansvaret for gennemførelse, indarbejdes også i klimastrategien:

   

  • Fortsat energirenovering /-optimering af eksisterende kommunale bygninger i hele kommunen.
  • M11 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimagasreduktion.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en kommunal strategi, som ikke er lovpligtig.

  Økonomi

  De foreslåede indsatser dækker en bred vifte af forskellige tiltag. Indsatserne kan således omfatte både medarbejderressourcer, landskabsressourcer, driftsudgifter og anlægsbevillinger. Økonomien/ressourceudgiften er nærmere beskrevet under hver indsats i bilaget.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender de 16 beskrevne indsatser, som er med i den kommende klimastrategi og bemærker, at der i version 2 ønskes flere indsatser beskrevet, således at det kan sandsynliggøres at målene nås. 

  Bilag

 • Sagsid.: 20/882

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  I marts 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Der er foretaget en mindre justering af kortbilaget i planen.

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af 6 fælleskloakerede oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  I fremtiden planlægges de 6 oplande separatkloakeret, jf. gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune således, at regn- og spildevand adskilles i hvert sit ledningsnet. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges.

   

  Med Tillæg nr. 4 planlægges det, at etablere større, separate regnvandsledninger og regnvandsbassiner, der har til formål at beskytte Haarby Å mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer.

   

  I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra oplandene ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Tiltagene i Tillæg nr. 4 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at der ikke længere er risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene. Tiltagene vil desuden medføre, at overløb fra fælleskloak nedlægges således, at opspædet spildevand ikke længere udledes til Haarby Å ved kraftige regnskyl.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Der er foretaget en mindre justering af kortbilaget i planen - et regnvandsbassin er blevet flyttet, men placeres dog stadig på samme matrikelnummer.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 4 i Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9668

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Assens Kommune sammen med de øvrige fynske kommuner deltager i udarbejdelsen af en konceptnote, som forberedelse til en EU-ansøgning om et fælles fynsk naturprojekt (LIFE).

  Beslutningstema

  Der er basis for at ansøge EU om midler til et større fælles fynsk LIFE-projekt. Assens Kommune skal afklare om vi ønsker at deltage i det forberedende arbejde.

  Sagsfremstilling

  De fynske kommuner ønsker at ansøge EU om midler til at gennemføre et større biodiversitetsprojekt til fremme af naturværdierne på Fyn. Projektets hovedformål er at genskabe velfungerende økosystemer og sammenkæde værdifulde naturområder på tværs af administrative skel. Det ønskes dog samtidig at arbejde med en bredere projektmodel, hvor eksempelvis friluftsliv, bosætning, klima og grundvandsinteresser kan indgå i forhold til biodiversitet. Et sådant projekt vil i høj grad understøtte Assens Kommunes vision på naturområdet, samt medvirke til at forbedre levesteder for dyr og planter.

  I første omgang skal der laves en konceptnote til EU, som skal indeholde:

   

  • Konkretisere projektområderne. Forud for det skal der derfor udarbejdes en baseline, hvilket forudsætter der udføres naturregistreringer.
  • Projektforslag som belyser at projektet kan gennemføres.
  • Inddragelse af lodsejere.

   

  Konceptnote indsendes ca. juni 2021 med en tilbagemelding ultimo 2021. Ved EU-accept af konceptnote, kan der efterfølgende udarbejdes en ansøgning til EU med forventet ansøgningsfrist til februar 2022.

   

  Samlet projektstørrelse forventes at være 70-100 millioner, som efter indsatser fordeles mellem de deltagende kommuner. Fra tidligere projekter er det erfaringsmæssigt administrationens vurdering, at egenfinansieringen er 25-30%. Dette skønnes for Assens Kommune vedkommende at være 2-400.000 kr. over en årrække på 7-10 år. Der kan yderligere søges om fondsfinansiering til at dække dele af egenfinansieringen. 

   

  Ud over de 30.000 kr. til konceptnote, forventes det at kommunerne deltager med personaletimer til kontakt af lodsejere mv. Det forventes yderligere, at der inddrages konsulentydelse i udarbejdelsen af konceptnote.

   

  Lodsejeropbakning til indsatser er bestemmende for deres gennemførelse, da de gennemføres ved frivillige aftaler.

   

  Når der er udarbejdet en konceptnote, og hvis der er en positiv tilbagemelding, så vil sagen igen blive forelagt politisk med henblik på stillingtagen til evt. deltagelse i selve projektansøgningen.

  Lovgrundlag

  Natura 2000-direktiver.

  Økonomi

  30.000 kr. til konceptnote (inden for eksisterende budgetramme).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Assens Kommune sammen med de øvrige fynske kommuner deltager i udarbejdelsen af en konceptnote, som forberedelse til en EU-ansøgning om et fælles fynsk naturprojekt (LIFE).

   

 • Sagsid.: 20/8912

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At tildele vejnavnet Høffnerhaven til den private fællesvej.

  Beslutningstema

  I forbindelse med et nybyggeri af boliger på Vestergade 29A, etableres der en privat fællesvej på matriklen. Bygherre ønsker, at vejen får et selvstændigt vejnavn.

  Sagsfremstilling

  For at give området en egen identitet ønsker bygherre, at den private fællesvej får eget vejnavn.

   

  I forbindelse med nybyggeriet skal den gamle metalvarefabrik rives ned. Den tidligere metalvarefabrik var ejet af Høffnerfamilien, hvorfor bygherre har været i dialog med Høffnerfamilien, omkring en navngivning af vejen ud fra deres familienavn.

   

  Ved at tildele vejnavnet Høffnerhaven ønsker bygherre, at bevare forhistorien for matriklen samt at give området et nyt image i lokalområdet.

  I forbindelse med sagsgangen er Museum Vestfyn samt lokalrådet i Vissenbjerg blevet hørt. Begge er vendt retur med positive tilbagemeldinger over for vejnavnet.

   

  I henhold til Adresseloven er kommunen forpligtiget til, i samarbejde med ejendommens ejer, at finde et vejnavn, da det er en privat fællesvej.

  Lovgrundlag

  Adresselovens § 3 og § 4.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at tildele vejnavnet Høffnerhaven til den private fællesvej.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9000

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur, indstiller at forslag til lokalplan 1.2-12 godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring. Det indstilles endvidere at der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringen af lokalplanforslaget.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 7. januar 2020, igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for en ny dagligvarebutik i Østergade i den nordlige del af Assens bymidte. 

  Der foreligger nu et forslag til lokalplan som skal godkendes til offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af en ny dagligvarebutik på 1200 m² indenfor bymidteafgrænsningen i den nordlige del af Assens by. Lokalplanen rummer mulighed for forskellige udtryk i facader og tagkonstruktion.

   

  I forbindelse med projektet skal bygningerne på Østergade 75-81b nedrives. Bygningerne på denne del af Østergade beliggende øst for rundkørslen indeholder ikke i sig selv de store bevaringsværdier, det er kvarteret som helhed og byrummet omkring Østergade, der er værd at bevare.

   

  Selve dagligvarebutikken bliver trukket tilbage på grunden og der etableres parkeringspladser ud mod Østergade. For at Østergade stadig skal opfattes som en bymæssig sluttet randbebyggelser, er der arbejdet med effekter, ved at indramme indgangsområdet med en mur der udføres i sektioner, som enkelthuse, således at muren opfattes som en tydelig rumskabende væg ud mod Østergade og rundkørslen. Muren opføres i et stigende forløb, fra de lavere én-etages byhuse, op mod Østergade 69 som er i 4 etager.

   

  Der skal endvidere etableres en plads ud mod rundkørslen, som indrammer indgangen til butiksområdet for gående og cykelister, og opholdsarealet Nørregade, således at arealet inviterer til ophold.

   

  Der er tænkt bæredygtighed og klima ind i lokalplanforslaget, bl.a. ved at genanvende eksisterende bebyggede arealer hvor en stor del af bygningsmassen fremstår som nedslidt.  Nedrivning og opførelse af ny bebyggelse vil give kvarteret et løft, fremfor at man inddrager nye arealer.

   

  Administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde, da en ny dagligvarebutik, har en naturlig indvirkning på bymidten. Der vil være tilmelding til borgermødet og det vil blive afholdt efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

   

  Forslag til lokalplan 1.2-12 er screenet i henhold til lov miljøvurdering. Det vurderes at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, Lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til lokalplan 1.2-12 og sendes herefter i 4 ugers offentlig høring. Det besluttes, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringen af lokalplanforslaget.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8708

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • At forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16 for konsekvens- og transformationsområde samt revision af kommuneplanrammer ved Assens Havn godkendes til offentliggørelse i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport
  • At der afholdes borgermøde i august.

  Beslutningstema

  Udviklingsplanen ”Fremtidens Assens” fra 2019 foreslår et åbningstræk, med multitek, etablering af en ny havneplads ved Willemoesgade, som afgrænses med en ny bygning, samt et første byggefelt langs havnen til hotel og bolig.

  Dette forslag til kommuneplantillæg ændrer de planmæssige rammer i overensstemmelse med åbningstrækket. Omdannelsen sker med særlig omtanke for skibsværftet, så værftet kan eksistere og udvikle sig sammen med nye boliger og hotel.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillægget giver mulighed for at planlægge for en byomdannelse og fortætning med nye boliger, bibliotek (Multitek), hotel, detailhandel og byrum, som kan medvirke til at styrke bylivet og bosætning i byen. Byggemulighederne varierer i de forskellige rammeområder, men der gives maksimalt mulighed for byggeri i 4 etager.

   

  Her ud over gives der mulighed for, at der vest for Søndre Ringvej ved Strandmølleskolen kan planlægges for uddannelsesformål og aktivitetsarealer til skolen.

   

  For at forebygge miljøkonflikter i forhold til værft i forbindelse med planlægningen for fremtidige miljøfølsomme anvendelser udpeges værftet som produktionsvirksomhed, og der udlægges et konsekvensområde omkring Assens Skibsværft A/S i henhold til Planlovens § 11a stk. 1 pkt. 25.

   

  Det forudsættes derfor, at byomdannelsen omkring værftet ikke medføre begrænsninger for skibsværftets drift- og udviklingsmuligheder ud over, hvad der følger af skibsværftets miljøgodkendelse fra 2019.

   

  Desuden udlægges et såkaldt transformationsområde mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade i forhold til støj fra skibsværftet. I et transformationsområde skal boliger tåle 5 dB ekstra støj. Det betyder, at der vil kunne planlægges for boliger i området med det nuværende støjniveau fra skibsværftet.

   

  Herudover skal støj fra DLG og Assens Havn (Nordre Mole) håndteres. Det vil være en forudsætning for at kunne lokalplanlægge for boliger mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade:

   

  • At støjen fra DLG forinden reduceres om aftenen, og
  • At støjen fra Nordre Mole forinden reduceres om aftenen og natten.

   

  Området udpeges som byomdannelsesområde, der vil derefter kunne lokalplanlægges for boligbyggeri i en del af området mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade, hvis det sikres, at støjbelastningen fra DLG og Nordre Mole over de vejledende støjgrænser er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år.

   

  Det er generelt en betingelse, at de nye støjfølsomme anvendelser skærmes mod støjgener.

   

  Foroffentlighed

  Der er gennemført en foroffentlighedsfase med det formål at indkalde ideer og forslag til en ændring af kommuneplanlægningen. Der er modtaget 14 høringssvar, som er vedlagt.

   

  Strukturplan

  Den kvalitative udformning af fremtidige bebyggelser og områder vil blive reguleret gennem en efterfølgende struktur- og lokalplanlægning. Arbejdet med en strukturplan for området langs Nordre Havnevej forventes igangsat til august, således at borgermødet i august både kan fungere som en del af høringen af dette forslag til kommuneplantillæg og være opstart på processen omkring en strukturplan.

  Kommuneplantillægget forventes endelig vedtaget i oktober, hvorimod strukturplanen forventes færdig ultimo 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16 for konsekvens- og transformationsområde samt revision af kommuneplanrammer ved Assens Havn godkendes til offentliggørelse i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • At der afholdes borgermøde i august.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at lokalplan 1.3-2 Boligområde ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt.

  Endvidere indstilles at opdateringen af områdeklassificering i Assens Kommune vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Lokalplan 1.3-2 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af nye tæt-lave boliger i Ebberup. Forslaget til lokalplanen har været i 4 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

  Al byzonejord skal som udgangspunkt være omfattet af områdeklassificering”. Områdeklassificeringen kan dog med fordel justeres, hvis der kommer arealer, der kan forventes at være uforurenede ind i byzone, som der er tale om vedrørende dette areal.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 1.3-2 blev godkendt af Miljø, Teknik og Plan den 5. maj 2020.

   

  Lokalplanen udlægger et nyt boligområde til tæt-lav boliger i Ebberup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 18 boliger. Da det drejer sig om et nyt boligområde uden umiddelbar tilknytning til et eksisterende boligområde, er lokalplanen meget fleksibel i forhold til boligernes udformning og arkitektur.

   

  Lokalplanen har været i høring fra den 6. maj 2020 til den 2. juni 2020. Der er ikke indkommet konkrete høringssvar, men Odense By´s museer ønsker at foretage en arkæologisk undersøgelse inden der bliver byggemodnet og opført ny bebyggelse.

   

  En del af lokalplanområdet har været områdeklassificeret siden 2008 og forbliver områdeklassificeret.

  Det areal, der tidligere var landzone, og som inddrages i byzone har hidtil været ren natur eller anvendt til dyrkning af afgrøder. Det vurderes derfor at dette område kan udtages af områdeklassificering.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, Jordforureningslovens § 50a.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender lokalplan 1.3-2 for Boligområde ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt.

  Endvidere indstilles at opdateringen af områdeklassificering i Assens Kommune vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/367

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Kommuneplantillæg nr. 13 Løgismosestrand Camping og nyt sommerhusområde ved Løgismose skov, vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Løgismosestrand Camping, samt at udlægge et mindre areal til sommerhusområde.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020, at vedtage et forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og sende det i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 4. marts til den 29. april 2020. I perioden er der indkommet et høringssvar.

   

  Baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er, at ejeren af Løgismosestrand Camping ønsker at udvide pladsen. Udvidelsesarealet ligger i tilknytning til campingpladsen, men er ikke omfattet af den kommuneplanramme, der gælder for campingpladsens areal. Med kommuneplantillægget udvides kommuneplanrammen med ca. 0,8 ha.

   

  De to sommerhusgrunde som er med i ”Landplandirektivet for udlæg og omplaceringer af sommerhusområder i kystnærhedszonen” bliver i kommuneplantillægget rammelagt til sommerhusområde.

   

  Der er indkommet et høringssvar fra beboerne på Løgismose Skov 14, de ønsker ikke at Kommuneplanramme 4.2.S.1 Sommerhusområde Løgismose Skov skal vedtages. Da sommerhusgrundene vil være beliggende lige overfor deres ejendom, og vil kunne tage deres udsigt over Helnæsbugten, ligesom det vil skabe mere trafik i området.

   

  Administrationen bemærker, at det har været en politisk beslutning, at Assens Kommune ville ansøge Erhvervsstyrelsen om udlægning af nye sommerhuse på dette sted. Dette er senere blevet godkendt og indarbejdet i et landsplandirektiv. Udlægningen af området til sommerhuse er således i overensstemmelse med Byrådets beslutning, hvor man har taget stilling til placeringen, uanset der ligger eksisterende bebyggelse i nærheden.

  I forhold til trafik, er det administrationens vurdering, at de to nye sommerhuse vil give begrænset mere trafik på Løgismose Skov.

   

  Administrationen indstiller derfor at kommuneplantillægget bliver vedtaget uden ændringer.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at Kommuneplantillæg nr. 13 Løgismosestrand Camping og nyt sommerhusområde ved Løgismose skov, vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9065

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at igangsætningen af en ny lokalplan for sommerhusområdet Asnæs i Assens godkendes.

  Beslutningstema

  Eksisterende lokalplan for sommerhusområdet Asnæs er af ældre dato og det er i dag uklart, hvor meget man kan bygge. Det anbefales at udarbejde en ny lokalplan med klare retningslinjer for mulighederne for byggeri i sommerhusområdet.

  Sagsfremstilling

  Eksisterende lokalplan for sommerhusområdet Asnæs er af ældre dato og det er i dag uklart, hvor meget man kan bygge. Det anbefales at udarbejde en ny lokalplan med klare retningslinjer for mulighederne for byggeri i sommerhusområdet.

  Sagsfremstilling

  Den eksisterende Lokalplan 1F201 er fra 1987 og der er i dag uklarhed om hvilke bebyggelsesmuligheder, der er i lokalplanområdet. Der er givet flere dispensationer til byggeri, men der mangler klare retningslinjer for, hvad man kan forvente at kunne bygge i sommerhusområdet.

   

  Grundejerforeningen har henvendt sig til Assens Kommune med ønske om udarbejdelse af en ny lokalplan, der giver klarhed omkring hvad man som sommerhusejer kan bygge. Det er primært mængden af bebyggelse, tilbygninger, skure o.l. som der mangler klare retningslinjer for. Lokalplanen skal udarbejdes i dialog med grundejerforeningen med henblik på at opnå et tilfredsstilende resultat for begge parter.


  Der er ikke behov for at udarbejde en ny kommuneplanramme, da den eksisterende Kommuneplanramme 1.2.S.1 udlægger området til sommerhusområde. Kommuneplanrammen udlægger bebyggelsesprocenten til maks. 25, samt en bygningshøjde på maks. 4,5 meter, som det også er fastsat i eksisterende lokalplan.

   

  Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan, som giver klarhed over hvilke bebyggelsesmuligheder, der er i lokalplanområdet. Det er forventningen, at nogle af bebyggelsesmulighederne udvides. Det forventes af fastholde bygningshøjden og bebyggelsesprocenten. Dog er der i området begrænsning på 75 m2 bebyggelse. Denne bestemmelse forventes udvidet. Ændringerne foretages under hensyntagen til, at lokalplanområdet fortsat fremstår som sommerhusområde.

   

  Der vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive gennemført en geokodning af bebyggelsen i lokalplanområdet. Hvis det viser sig, at der er bebyggelse, som ikke er registreret eller placeret ulovligt vil dette skulle fysisk eller retligt lovliggøres. Dette kan kræve tilladelse fra andre myndigheder end Assens Kommune fx Kystdirektoratet, hvis det er inden for strandbeskyttelseslinjen.

   

  Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til kysten. Det vil derfor være relevant at kigge på kystsikring og sikring mod oversvømmelse af sommerhusområdet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af en ny lokalplan for sommerhusområdet Asnæs i Assens.

   

 • Sagsid.: 20/9016

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at igangsætningen af planlægning for 12 tæt-lav boliger på Rosenvænget 2 i Vissenbjerg godkendes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en planlægning for et nyt boligområde med 12 tæt-lav boliger i Skallebølle.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en anmodning om udarbejdelse af en ny lokalplan på Rosenvænget 2 samt Lupinvænget 4 og 5 i Skallebølle. Ejendommene er ubebyggede og fremstår som grønt område der bliver afgræsset.

   

  Ejendommene er ved eksisterende kommuneplanramme 2.2.B.42 udlagt til boligområde, herunder tæt-lav bolig, samt byzone. Der kan inden for kommuneplanrammen opføres maks. 1,5 etager med en maks. højde på 8,5 meter. Der skal udarbejdes en lokalplan for at muliggøre opførelse af det ønskede tæt-lav boligbyggeri. Det er bygherres ønske at opføre tæt-lav boliger i form af seks dobbelthuse, på ejendommene som sammenlagt har et areal på 5634 m2. Boligerne ønskes opført i én etage med henblik på udlejning. Det er intentionen at sammenlægge de tre ejendomme til én ejendom. Der etableres ny vejadgang til boligerne med dertilhørende parkering.

   

  Projektet vurderes ikke at stride mod væsentlige hensyn. Der er nærliggende boligområder, som primært består af åben-lav boligbebyggelse. Ift. støj placeres projektet med afstand til den lokalplanlagte dagligvarebutik mod syd langs Odensevej, samt med afstand til Langesøvej. Der vil muligvis være mindre støjgener fra Kelstrupvej, som vurderes kan håndteres.

   

  Projektet er i overensstemmelse med Vision 2030 om drømmeboliger for alle, da der primært er åben-lav boliger i Skallebølle vil projektet bidrage til en mere differentieret boligmasse.

   

  Der bliver i lokalplanen stillet krav om grønne områder og håndtering af regnvand på terræn med henblik på at opnå et attraktivt og bæredygtigt boligområde.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Økonomi

  Ansøger skal bidrage økonomisk til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af planlægning for 12 tæt-lav boliger på Rosenvænget 2 i Vissenbjerg.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8633

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  7. marts 2017 besluttede Miljø, Teknik og Plan at modernisering af gadebelysningens Fase 1, 2 og 3 skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2018–2021. I budgetforhandlingerne blev det besluttet at iværksætte modernisering af gadebelysningens fase 1 og 2 over en 4 årig periode. Fase 3 er derfor ikke omfattet af den igangværende modernisering af gadebelysningen.

  Sagsfremstilling

  Fase 3 af moderniseringen indeholder udskiftning af gadebelysning med natrium lyskilder - også kaldet det gule lys.

   

  For at fremme kommunens klimapolitik om at nedbringe energiforbruget med 2 % årligt, kan man med en udskiftning af disse armaturer opnå en CO2 reduktion på 82 ton, hvilket svarer til 0.8 % af kommunens samlede CO2 aftryk ved den fulde implementering.

   

  Moderniseringen af fase 3, som er den sidste del i den samlede modernisering, består af udskiftning af 3000 armaturer over 2 år. Dette vil give en energibesparelse på 205.000 kwh. over de 2 år. Efter udførelsen vil den fulde energibesparelse være på 410.000 kwh, 82 ton CO2 og ca. 600.000 kr. i driftsbesparelser – se bilag.

  Det skal dog bemærkes at besparelserne er afhængige af elpriserne, således at hvis elpriserne stiger, bliver besparelsen større og falder elpriserne bliver besparelserne mindre.

   

  Omkring 700 af disse armaturer kan ikke længere vedligeholdes, da lyskilderne er udgået af produktion og kan således ikke udskiftes til lyskilder, som giver samme lysmængde. Dette vil resultere i at lysmængden og ensartetheden for gadebelysningen påvirkes med uens farver og risiko for mørke områder på vejarealet mellem masterne.

   

  Den nuværende kontrakt for drift og vedligehold af gadebelysningen i Assens Kommune, står til at skulle udbydes i 2023 med en varighed af 4 år. Det forventes at en udskiftning af ”det gule lys”, vil kunne afstedkomme en lavere vedligeholdelsesudgift, idet man derved kan udbyde drift og vedligehold af gadebelysningen, udelukkende med LED armaturer.

   

  Anlægsudgiften er på 12 mio.kr. fordelt i overslagsårerne 2021 og 2022 med en forventet driftsbesparelse på 600.000 kr. årligt ved fuld implementering i 2023.

   

  Ligesom moderniseringen af fase 1 og 2, kan beløbet optages som et energilån, som optages ved udgangen af 2021 og 2022. Da der er tale om et energibesparende projekt, vil låneoptaget ikke påvirke kommunens låneramme.

  Økonomi

  Lånet afdrages over 20 år i henhold til anlæggets levetid. For nuværende vil et årligt afdrag udgøre ca. 600.000 kr. årligt ved fuld låneoptagelse af de 12 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3968

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den økonomiske ramme på 1.000.000 kr. afsat til trafiksikkerhed i 2021 bliver frigivet og udmøntet på følgende projekter i indeværende år:
   

  • Fortov på Fuglekildevej - strækning 60 meter fra stoppested til Langstedvej.
  • Fortov på Torvegade i Tommerup - strækning fra sti til Tallerupvej.
  • Fortov på Ravnekjærvej i Ebberup – strækning fra Ebberupvej til efter broen.
  • Udvidelse af signalanlæg i Brylle - Dannesbovej/Ryttergade i Tommerup.

  Beslutningstema

  I henhold til Byrådets beslutning vedrørende ”Covid -19- mulige initiativer med henblik på at understøtte erhvervslivet” er der blevet fremrykket anlægsmidler fra 2021 til 2020 til puljen for trafiksikkerhed.

  I henhold til investeringsoversigten kan rådighedsbeløbet til trafiksikkerhed frigives, under forudsætning af at projektet fremlægges Miljø, Teknik og Plan inden igangsætning.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan har allerede i marts 2020 besluttet projekter for anlægsåret 2020. Med fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020 har administrationen prioriteret projekter til udførelse inden for den bevilligede projektramme på 1.000.000 kr. i 2021. Prioriteringen af projekter tager udgangspunkt i Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan, hvor bl.a. trygge skoleveje og cykeltrafik er fokusområde.

   

  De udvalgte projekter er derudover også prioriteret ud fra parametre, som kan betyde, at flere børn kan bevæge sig aktivt i fritiden og til/fra skole, hvilket stemmer overens med kommunens netop vedtagne Sundhedsstrategi. Der er derfor i år udvalgt flere projekter, som understøtter generel gang – og cykeltrafik i kommunen, hvilket også læner sig op ad Vision 2030, som bl.a. fokuserer på bæredygtighed, det sunde valg i hverdagen samt turisme.

   

  Forslagene stammer fra administrationens ”ønskeliste over trafiksikkerhedsprojekter”. Listen indeholder alle de ønsker om trafiksikkerhedstiltag, som løbende kommer fra bl.a. borgere, lokalråd, skoler m.m. Listen er en dynamisk liste og ændrer sig derfor løbende. Der er således ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Vej og Trafik vil i løbet af sommeren vurdere de foreslåede projekter nærmere med hensyn til priser, men det er administrationens vurdering, at projekterne bør kunne udføres inden for den afsatte ramme. Eventuelle resterende midler vil blive benyttet på mindre kurvejusteringer, afmærkning og cykelfremmende tiltag.

  Økonomi

  Anlægsramme på 1.000.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender den økonomiske ramme på 1.000.000 kr. afsat til trafiksikkerhed i 2021 bliver frigivet og udmøntet på følgende projekter i indeværende år:
   

  • Fortov på Fuglekildevej - strækning 60 meter fra stoppested til Langstedvej.
  • Fortov på Torvegade i Tommerup - strækning fra sti til Tallerupvej.
  • Fortov på Ravnekjærvej i Ebberup – strækning fra Ebberupvej til efter broen.
  • Udvidelse af signalanlæg i Brylle - Dannesbovej/Ryttergade i Tommerup.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9658

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at anlægsmidler til ny vej vedrørende åbningstræk for fremtidens Assens frigives.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2020-2023, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Der er i anlægsbudgettet 2020 afsat midler til projekteringen af omlægningen af Sdr. Ringvej, som er en del af åbningstrækket i Fremtidens Assens.

   

  Projekteringen påbegyndes snarest muligt med hensyntagen til Strandmølleskolens ønske om erhvervelse af jord til udendørsaktiviteter, som Byrådet godkendte på byrådsmødet d. 27. maj 2020, såfremt mulighederne for en imødekommelse af Strandmølleskolens ønske er opfyldt.

  Økonomi

  Der er afsat 750.000 kr. i 2020 til projektering af omlægningen af Sdr. Ringvej, som ønskes frigivet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at anlægsmidler til ny vej vedrørende åbningstræk for fremtidens Assens frigives.

   

 • Sagsid.: 19/24092

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • At udvalget godkender driftsmodel 1 for de ejendomme som er, eller vil komme på salgsliste.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om hvorledes de ejendomme som enten på nuværende tidspunkt er på en salgsliste eller de ejendomme som på sigt vil komme på en salgsliste i forbindelse med det videre arbejde med arealoptimering, skal driftes.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan har på baggrund af budgetaftalen for 2020-2023 hvor der skal skabes et

  økonomisk potentiale på bl.a. arealoptimering udarbejdet en salgsliste for 2020, som blev endelig godkendt i Økonomiudvalget den 20. april 2020.

   

  Salgslisten for 2020 indeholder de ejendomme som på kort sigt (2020/2021) kan reducere

  Assens Kommunes ejede/lejede kvm. og dermed også drifts- og vedligeholdsudgifter til

  ejendomsområdet.

   

  Som konsekvens af salgslisten er der en række foreninger og interne brugere

  som skal flyttes til nye lokationer.

  For at sikre den bedste proces med de berørte foreninger og interne brugere som skal flyttes til nye lokationer, har administration opstillet 2 mulige driftsmodeller:

   

  Driftsmodel 1:

   

  De aktuelle ejendomme som sættes til salg overgår til tomgangsdrift.

  Dette vil medfører at der opnås en driftsbesparelse fra dette tidspunkt og betyder samtidigt at ejendommen skal rømmes for brugere, herunder eventuelle foreninger. Det vil ligeledes medføre at foreningerne hurtigt får mulighed for at indrette sig på en ny blivende lokation.

   

  Driftsmodel 2:

   

  De aktuelle ejendomme sættes til salg, med den nuværende foreningsaktivitet. Driften bibeholdes på det nuværende niveau, og der vil derfor ikke opnås en driftsbesparelse før ejendommen er solgt. Når ejendommen bliver solgt, får foreningerne tilbudt nye lokationer. Dette kan have en negativ betydning for en eventuel overtagelsesdato for køberen af ejendommen.

   

  Salgslisten for 2020 er ikke komplet i forhold til, hvilke ejendomme der vurderes at kunne frigøres for aktiviteter og sælges, hvorfor der vil blive udarbejdet en salgsliste for 2021-2022 som udvalget skal behandle den 6. oktober 2020. Disse ejendomme vil også blive driftet efter udvalgets besluttede driftsmodel.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender driftsmodel 1 for de ejendomme som er, eller vil komme på salgsliste.

   

 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 20/1823
 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Forprojekt om fælles fynsk eftersorteringsanlæg
   Forprojektet for et centralt fynsk eftersorteringsanlæg af restaffald (ProCES-Fyn) er kommet godt i gang med arbejdet og har udsendt et Nyhedsmagasin til interessenter i de fynske kommuner og forsyningsselskaber.
   MTP blev orienteret om igangsætningen den 30. marts 2020.
   Link til Nyhedsmagasin https://ipaper.ipapercms.dk/OdenseRenovation/proces-fyn-statusmagasin-maj-2020/#/
  2. Orientering om renovering af Haarby Genbrugsplads og dispensation for modtagelse af farligt affald på Glamsbjerg Genbrugsplads
   Assens Forsyning vil i perioden 1. juni 2020 til 28. februar 2021 lukke Haarby Genbrugsplads for at kunne renovere pladsen så hurtigt som muligt. I den forbindelse henvises borgerne til Glamsbjerg Genbrugsplads, da det er den nærmeste plads.
   Byrådet vedtog den 26. august 2015 en ny struktur for genbrugspladserne, hvor Glamsbjerg Genbrugsplads blev et minigenbrugscentre med begrænset åbningstid og ingen modtagelse af farligt affald.
   Administrationen har derfor givet Assens Forsyning dispensation til modtagelse af farligt affald i perioden 1. juni 2020 til 28. februar 2021. Ligeledes er der givet et tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelsen for Glamsbjerg Genbrugsplads med tilladelse til udvidet åbningstid og modtagelse af farligt affald.
  3. Blå Støttepunkter – Indvielse
   Mandag den 22. juni afholdes en fælles kommunal indvielse af projektet ’Blå Støttepunkter – Sheltere rundt om Fyn’ på den nye shelterplads ved Kølstrup i Kerteminde. Ved indvielsen deltager de fem kommuners borgmestre, der sammen vil erklære de i alt 19 nye shelterpladser rundt langs kysten for åbne. Grundet et forventet forsamlingsforbud for grupper over 50, holdes indvielsen alene for borgmestrene, projektets deltagere og pressen.
  4. Fra Torø til Thorø
   Stednavneudvalget har besluttet at imødekomme kommunens ansøgning om omautorisation af ø-navnet Torø til Thorø tillige med omautorisation af det heraf afledte stednavn Torø Vig til Thorø Vig. Ligeledes indstilles øvrige stednavne, som er afledt af ø-navnet, formelt til omautorisation: Torø Banke > Thorø Banke, Torø Rev > Thorø Rev og Torø Sund > Thorø Sund.
   Stednavneudvalget har endvidere besluttet at imødekomme omautorisation af landsbynavnet Torø Huse til formen Thorøhuse.
   De nye stednavne skal formelt omautoriseres i Kulturministeriet. Sagsbehandlingen her kan vare i op til fire uger. De nye stavemåder er derfor først formelt gældende, når den endelige skrivelse fra Kulturministeriet foreligger, hvilket forventes primo juli 2020. Administrationen planlægger præsentation af den gode nyhed i samarbejde med Thorøhuse Bylaug og Københavns Lærerforening.
  5. Bågø løb
   Der arbejdes pt. i samarbejde med ”Lillebælt Halvmarathon” på at etablere et 6 km langt  Bågøløb  i efteråret 2020. Assens Kommune bidrager med færgeovergange på dagen.
  6. Byplanmøde 2020
   Der afholdes Byplanmøde den 1. – 2. oktober 2020 i Aabenraa, Flensborg og Sønderborg. Der er udsendt mail om deltagelse og valg af session og udflugt. Tilmelding skal ske til Christina Sauer.
  7. Ændringer i Flextur som følge af Covid19
   Den 19. marts 2020 blev serviceniveauet ved bestilling af flextur ændret som følge af Covid19. Dette skete vha. en borgmesterbeslutning som betød, at fristen for bestilling af flextur på 2 timer blev fjernet indtil lokalruterne igen var tilbage ved normal køreplan, samt at der kun måtte være én borger i hver bil - dog med undtagelse af ledsagerkørsel.
   Mht. antallet af borgere på en flextur, er retningslinjerne igen ændret. FynBus følger naturligvis alle udmeldte retningslinjer indtil det tidpunkt, hvor flexture kan planlægges som før covid-19.  Mht. aflysning af bestillingsfrist ved Flextur, er dette igen tilbage til normalen på 2 timer, idet alle lokalruter kører igen.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Intet.