icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 11. maj 2020 kl. 18:30

Mødested: Kantinen på Assens Rådhus
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-05-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/7929

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at udvalgene med udgangspunkt i screeningsrapporten drøfter fordele og ulemper ved de fire mulige placeringer.

  Beslutningstema

  Forud for udarbejdelsen af et egentligt fondsprospekt, skal placeringen af oplevelsescenteret Nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme fastlægges. Den af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan fastlagte proces herfor indebar udarbejdelse af en screeningsrapport baseret på seks kriterier og med screening af fire mulige placeringer: Det tidligere rådhus, Marinatorvet/Næs, Jordbassinerne og DLG-Silo.

  Sagsfremstilling

  Screeningen af de fire mulige placeringer er blevet gennemført i henhold til disse seks kriterier:

  1. Skabe værdi i forhold til lystfiskertemaet
  2. Sikre et højt besøgstal
  3. Bidrage til realisering af ’Fremtidens Assens’
  4. Være hensigtsmæssig i forhold til trafik, natur, landskab og øvrige planforhold
  5. Bidrage til børn og unges leg og læring i naturen
  6. Økonomiske forhold
    

  For at kunne belyse de forskellige aspekter som fremgår af kriterierne har en række interne fagpersoner såvel som eksterne eksperter bidraget.

  Screeningen er ikke væsentligt blevet vanskeliggjort af coronasituationen; dog har det ikke været muligt at gennemføre to fokusgruppeinterviews med lystfiskere. Som en delvis erstatning herfor er en bredt funderet lystfisker blevet bedt om at vurdere placeringerne.

   

  Screeningen viser, at de fire placeringer hver især indeholder forskellige muligheder og giver forskellige typer af gæsteoplevelser. Screeningen giver ikke et entydigt billede af, hvilken placering der er den bedste, og der er forskellige vurderinger hos de eksperter og aktører, vi har konsulteret.

   

  Det tidligere rådhus kan gøres klar til at huse kyst- og lystfiskercenteret via restaurering og tilbygning af yderligere to etager på den eksisterende bygning. Den centrale placering understøtter målsætninger i ’Fremtidens Assens’ om liv og synergi i knudepunktet, hvor by og havn mødes, og det vil være naturligt at tænke i samspil med Multiteket. Det bliver her vanskeligere at sikre gæsterne en nem adgang til udendørs aktiviteter som en følge af forskellige barriereeffekter i området. Centeret kan i det tidligere rådhus anlægges med den laveste investeringsomkostning.

   

  På Marinatorvet/Næsset, i området hvor restaurant Maagen ligger, kan der opføres en tre-etagers centerbygning, og med et nedre parkeringsdæk som bliver integreret med klimasikringsprojektet. Der vil være nem adgang til vandet og med mulighed for et udendørs aktivitetsområde lige ved centeret. De eksterne eksperter har vurderet, at denne placering samlet set er den bedste, såfremt hele området bliver gjort byggeklart og det visuelle indtryk ind mod byen forbedres.

  Et center på Jordbassinerne vil give gæsterne en ’grøn’ naturoplevelse, med fine muligheder for udendørs aktiviteter omkring småsøerne og adgang til udkig over Lillebælt 400-500 meter fra centeret. Centeret kan her opbygges fra bunden med det ’vilde’ landskab som bagtæppe og hvor man netop mødes om interessen for lystfiskeri, fisk og vand. Centeret får her en tydeligere solo-position uden konkurrence fra andre indtryk som ved de andre placeringer.

  Endelig er der set på muligheden for at restaurere og omdanne DLG-siloen, så den kan anvendes til udstilling og formidling, herunder etablere to nye etager på den lave del af silobygningen. Et særkende ved denne placering vil være udkig fra 10. etage ud over vandlandskaberne mod syd, vest og nord, hvilket formodes at have en stærk appel også til ikke-lystfiskere. Såfremt der arbejdes videre med denne placering, vil det være naturligt, at der skabes en samlet løsning mellem oplevelsescenter, promenade, nyt kajanlæg og nyt boligområde som et integreret projekt sammen med potentielle investorer.

  Lovgrundlag

  Tilsagnsskrivelsen mellem Udenrigsministeriet og Assens Kommune, udarbejdet i henhold til Den nationale strategi for lystfiskeri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan har med udgangspunkt i screeningsrapporten drøftet fordele og ulemper ved de fire mulige placeringer.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 11-05-2020

  Intet.