icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 09:00

Mødested: Afholdes som Skypemøde
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/2803

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at dagsorden for Byrådsstrategiseminaret tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget traf i februar beslutning om, at Byrådets strategiseminar den 18. marts blev flyttet til den 24. juni kl. 10-16. Dette muliggør, at en række centrale dagsordner, som påkræver samling af Byrådet, kan dagsordenssættes samtidig. Programmet består af tre overordnede dele. Programmet forelægges til udvalgenes orientering.

  Sagsfremstilling

  På strategiseminaret vil Byrådet, foruden en gennemgang af de økonomiske forudsætninger for budget 2021, få lejlighed til at gå dybden med en række konkrete udfordringer/potentialer, hvor der vurderes at være behov for drøftelser på tværs af fagudvalgene - og eventuelt konkrete indsatser – for at sikre den nødvendig fremdrift i realiseringen af Vision 2030 og/eller Byrådets politikker.

   

  Med udgangspunkt i Vision 2030 og Byrådets politikker udpeges en række potentialer og/eller udfordringer til nærmere drøftelse på strategiseminaret under programmets punkt 2 b. Områderne er udpeget ud fra en betragtning af, at tværgående drøftelser og eventuelle efterfølgende indsatser inden for dette område, vil bidrage positivt i forhold til realiseringen af Byrådets ambitioner.

   

  Desuden udpeges en eller to øvrige centrale strategiske dagsordner til programmets punkt 3.
  Herunder ses den foreløbige dagsorden for strategiseminaret:

   

  1. Assens Kommunes økonomi og den kommende budgetproces
   Her får Byrådet et samlet overblik over de økonomiske forudsætninger for budget 2021. Konkret vil Byrådet få en gennemgang af det tekniske budget og konsekvenserne af økonomiaftalen, ligesom der vil ske en gennemgang af råderumsblokkene.

   

  1. Status på Vision 2030 og drøftelse af centrale udfordringer/potentialer i realiseringen af Byrådets politikker
   A. Præsentation og drøftelse af nyeste Vision 2030 måling.
   B. Fokus vil desuden være at gå i dybden med konkrete udfordringer/potentialer inden for en eller flere af Byrådets politikker, hvor der er behov for tværgående drøftelse/indsatser med henblik på at sikre nødvendig fremdrift.

   

  Udvalget orienteres nærmere herom på udvalgsmødet.

   

  1. Større strategiske dagsordner
   Her får Byrådet lejlighed til en mere dybdegående drøftelse af en eller flere af byrådets kommende centrale dagsordner.

   

  Udvalget orienteres nærmere herom på udvalgsmødet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-05-2020

  Uddannelse, Børn og Familie tog dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning med tilføjelse af følgende punkter: Sundhedspolitik og Børn og Ungepolitik, et budget i balance - hvordan kommer det til udtryk på de enkelte områder samt fokus på udarbejdelse af en strategi for anlæg indenfor skole og dagtilbudsområdet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-05-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning med bemærkning om at:


  Beskæftigelse indgår som en del af erhvervs- og vækstpolitikken, ligesom sundhed og kommuneplan også indgår.

   

  Derudover ønsker udvalget en temadrøftelse om den fælles indsats og koordinering mellem politikker/strategier – fx mellem kulturpolitik, turismestrategi, fritidspolitikken.

   

  Beslutning Social og Sundhed den 05-05-2020

  Social og Sundhed blev orienteret om,

  -         at der i forhold til punkt 2 dagsordensættes Sundhedspolitikken med tværgående fokus på de unge, der har forladt folkeskolen, herunder det mentale helbred og trivsel, samt unges brug af alkohol og rusmidler.

   

  -         Endvidere dagsordensættes erhvervs- og vækstpolitik med henblik på tværgående drøftelse af politikkens temaer, aktualitet og eventuelle nye tiltag.

   

  -          at der i forhold til strategiseminarets punkt 3 dagsordensættes en tværgående drøftelse af kommuneplanen, bidrag til udmøntning af Vision 2030, særligt vedr. Drømmeboliger for alle, Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft samt Vi passer godt på vores natur og miljø.

   

  Social og Sundhed pointerer, at der under punkt ét skal være et fortsat fokus på ”budget-i-balance”.

  Social og Sundhed tager orienteringen til efterretning.

   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager dagsorden for Byrådsstrategiseminaret til efterretning.

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget godkender:

   

  1. Den anbefalede prioriteringsmetode.

  2. At prioriteringsmetoden anvendes i de øvrige udvalg.

  Beslutningstema

  Udvalget skal vedtage en prioriteringsmetode til valg af klimaindsatser samt brugen heraf i de øvrige politiske udvalg.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 forventes at blive udarbejdet efter særlige internationale certificerings- og kvalitetskrav til klimaplanlægning. Det er med til at sikre, at vi får en robust og realiserbar strategi, der sigter mod stor lokal opbakning og blandt andet giver et billede af vejen til at kommunen bliver klimaneutral og –robust senest i 2050 inden for kommunegrænsen.

   

  I juni skal alle udvalg beslutte, hvilke indsatser de vil have med i klimastrategien. For at skabe gennemsigtighed i prioriteringen af indsatser, der på sigt skal sikre målopfyldelse, er der certificeringskrav om at vedtage en prioriteringsmetode.

   

  Administrationen anbefaler prioriteringsmetoden nedenfor. Metoden kan justeres i forbindelse med opfølgning på klimastrategien og evt. efterfølgende justering og opdatering af denne.

   

  Prioriteringsmetode:

   

  ”Assens Kommune har valgt indsatserne ud fra en helhedsbetragtning af følgende kriterier:

   

  • Kommunen har stor mulighed for at påvirke og igangsætte indsatsen
  • Indsatsen har stor effekt ift. klimaneutralitet og –robusthed
  • Indsatsen fremmer det aktive medborgerskab, herunder skaber engagement og følgeskab blandt lokale borgere, virksomheder og andre vigtige klimaaktører
  • Indsatsen kan igangsættes på relativt kort sigt og skabe hurtige synlige resultater
  • Indsatsens omkostningseffektivitet, dvs. sammenhængen mellem økonomi og effekter”

   

  Administrationen foreslår, at ovennævnte kriterier indgår i sagsfremstillingerne til alle udvalg.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • Den anbefalede prioriteringsmetode.
  • At prioriteringsmetoden anvendes i de øvrige udvalg.

 • Sagsid.: 20/579

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at opdateringen af områdeklassificering i Assens Kommune vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Al byzonejord skal som udgangspunkt være omfattet af ”områdeklassificering”.  Områdeklassificeringen kan dog med fordel justeres, hvis der kommer arealer, der kan forventes at være uforurenede ind i byzone.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslaget til opdatering af områdeklassificering i høring. Samtidig besluttede Byrådet at ændringer af områdeklassificeringen fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

   

  Opdateringen omfatter lokalplan 2.1-3 (Solbakken i Aarup), 2.1-5 (Bakkehusene i Aarup og 4.2-6 (Søby parken i Haarby), der alle inddrager tidligere landbrugsarealer til byzone. Området i Haarby er en tidligere landbrugsejendom, der falder ind under kriterierne for områdeklassificering, mens områderne i Aarup har været ren natur eller anvendt til dyrkning af afgrøder. Det vurderes derfor at disse to områder kan udtages af områdeklassificering.

   

  Forslaget har været sendt i høring i perioden fra 27.februar 2020 til 26. marts 2020. Der er ikke modtaget høringssvar og den opdaterede områdeklassificering foreslås derfor vedtaget.

   

  De opdaterede områder og begrundelserne fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Regulativet kan ses via følgende link: https://www.assens.dk/omraadeklassificering og opdateringen vil blive annonceret på kommunens høringsportal.

  Lovgrundlag

  Jordforureningslovens § 50a.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender opdateringen af områdeklassificering i Assens Kommune og vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/876

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  I februar 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet én bemærkning i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

  Sagsfremstilling

  I 2014 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan for Assens Kommune, som udpeger nogle højt prioriterede indsatsområder i bl.a. Tommerup Stationsby, hvor der er risiko for større oversvømmelseshændelser. I november 2019 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup Stationsby, som er en helhedsplan for regnvandshåndtering i byen. Regnvandsplanen indeholder en lang række tiltag, som bidrager til at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig gør byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser reducerer konsekvenser af oversvømmelser. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe synergi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Regnvandsplanens delområde Øst (Tallerupsøerne) og Nord (øst for Erhvervsparken TEP) realiseres først. Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, der ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Det vil sige: Etablering af nyt regnvandsbassin øst for Erhvervsparken TEP, etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet to høringssvar. Det ene fra en lodsejer (virksomhed) vedr. sikring af adgangsforhold i anlægsfasen. Assens Forsyning A/S har været i dialog med lodsejeren i høringsperioden, og har bl.a. svaret, at inden anlægsarbejdet opstartes vil Assens Forsyning A/S’ entreprenør aftale nærmere med lodsejer, hvordan trafik til og fra virksomheden kan afvikles på bedste vis. Det andet høringssvar er fra Banedanmark vedr. afvanding fra banen og ansøgning om ledningsetablering på Banedanmarks arealer. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21725

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om revideret tidsplan for opførelse af det nye Assens Renseanlæg tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning A/S har fremsendt revideret tidsplan for nyt renseanlæg og administrationsbygning. Ifølge planen står renseanlægget færdigt ca. 1 år senere end forudsat i den plan, som sidst er forelagt politisk i oktober 2018.

  Sagsfremstilling

  Revideret tidsplan for opførelse af nyt renseanlæg mv. blev fremlagt politisk i forbindelse med godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 i februar 2018. Senest er orientering om revideret tidsplan for projektet behandlet politisk i oktober 2018, hvor det var planen, at anlægget skulle stå færdigt i maj 2021.  

   

  Nu har Assens Forsyning A/S fremsendt endnu en revideret tidplan, hvoraf det fremgår, at anlægget vil stå færdigt den 1. maj 2022. Assens Forsyning A/S har oplyst, at den ændrede tidsplan primært skyldes, at byggeperioden er forlænget, fordi de bydende på totalentreprisen mente, at tidsplanen var for stram. Revideret tidsplan er vedlagt som bilag.

   

  Det bemærkes, at både VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen indeholder nogle tidsmæssige bindinger, som betyder, at tilladelserne skal være udnyttet inden for hhv. 3 og 5 år. Begge tilladelser er meddelt den 17. april 2018. Definitionsmæssigt betragtes en tilladelse som udnyttet, når anlægsarbejdet er påbegyndt.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om revideret tidsplan for opførelse af det nye Assens Renseanlæg til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7518

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at anlægsbudgettet for Natur- og Friluftsstrategien i 2020 udmøntes som beskrevet nedenfor og jf. vedhæftede bilag.

  Beslutningstema

  Jf. budgetaftale 2020-2023 for Assens Kommune er der i 2020 afsat 1. mio. kr. til Natur- og Friluftsstrategien.

  Sagsfremstilling

  Puljen til Natur- og Friluftsstrategien, har et fokus på nem adgang til friluftsaktiviteter og naturen, som understøtter bosætning, udvikling af lokalsamfund og forbedret livskvalitet for borgere. I 2020 vil administrationen arbejde på at gennemføre friluftsprojekter, som øger adgangen og interessen for naturen, hvilket vil fremme bosætning og interesse for bevaring og beskyttelse af naturen. Indsatsen understøtter kommunens vision Med vilje og hjerte, der blandt andet prioriterer områderne ’Vi passer godt på vores natur og miljø’, ’Drømmeboliger for alle’ samt ’Det gode liv skaber vi sammen’.

   

  Projekterne skal gennemføres under hensyntagen til natur og landskabelige værdier, og administrationen vil forsøge at inddrage interessenter og lokale borgere i relevant omfang.

   

  Friluftsprojekterne gennemføres dels på kommunalt initiativ og dels på initiativ fra lokale lodsejere og borgergrupper. Der er primært tale om projekter, hvor midlerne vil understøtte og fortsætte tidligere besluttede initiativer.

   

  Hvis lodsejere tager initiativ til projekter, er det afgørende, at projektet lever op til Natur- og Friluftsstrategiens fokuspunkter beskrevet i sagsfremstillingen.

   

  Lodsejeropbakning til projekterne er bestemmende for deres gennemførelse, da de gennemføres ved frivillige aftaler.

   

  Se fordeling af midler i vedhæftede bilag.

  Økonomi

  1. mio. kr. til Natur- og Friluftsstrategien.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender at anlægsbudgettet for Natur- og Friluftsstrategien i 2020 udmøntes som beskrevet jf. vedhæftede bilag.

   

 • Sagsid.: 16/1985

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • At udvalget orienteres om opsætning af yderligere sheltere samt placering af yderligere Blå Støttepunkter i Assens Kommune under projektets Fase 2.
  • Godkender at der arbejdes videre med placering af 2-3 potentielle Blå Støttepunkter samt eventuelt yderligere placeringer, hvis projektøkonomien tillader det.

  Beslutningstema

  På Miljø, Teknik og Plans møde i januar 2018 godkendte udvalget placeringen af sheltere som Blå Støttepunkter på et antal pladser.

  Siden da har bygningen og opsætningen af shelterne været i udbud. Med udbuddet kendes prisen på hvert enkelt shelter nu, og da det fortsat er inden for den økonomiske ramme at oprette yderligere shelterpladser under projektet, foreslås yderligere sheltere opsat, eller, hvis de nødvendige tilladelser ikke kan opnås, et antal alternative pladser.

  Sagsfremstilling

  Det fælleskommunale projekt, der skal etablere shelterpladser hele vejen rundt om Fyn og Øerne, er i slutningen af første fase.

   

  I Assens Kommune er der nu på seks af syv valgte lokaliteter (se kortbilag) nedgravet træpæle til fundamentet. Selve shelterne er i hastig produktion hos tømreren, og det forventes, at de opsættes i slutningen af april eller begyndelsen af maj.

  Da der fortsat er økonomi til at etablere flere såvel lokaliteter som sheltere i både Assens, men også de øvrige fire kommuner, indledes Fase 2, hvor der ledes efter yderligere potentielle lokaliteter.

   

  I Assens Kommune undersøges p.t. muligheden for at etablere pladser ved hhv. Agernæs Havn og Nabben. Kan der ikke opnås aftaler og tilladelser til disse pladser, undersøges for muligheden for yderligere alternative pladser.

  De øvrige deltagende kommuner er ligeledes i færd med at lede efter yderligere lokaliteter og indhente diverse tilladelser til etableringerne. Når disse er opnået, skal shelterne bygges og opsættes. Dette formodes at kunne ske i løbet af 2020.

   

  Hvor det er muligt vil drift og vedligeholdelse blive uddelegeret til private eller organisationer, der får mulighed for opkrævning af brugerbetaling på 30 kr. pr. person pr. nat.
   

  På kommunale arealer forsøges drift og vedligeholdelse ligeledes overdraget til private, men kan dette ikke lade sig gøre foreslås pladsen drevet af kommunen. Udgifter til drift og vedligeholdelse på disse lokaliteter forventes at kunne dækkes af den indkomne brugerbetaling.

   

  Shelterkonceptet vil understøtte turismesatsningen på Fyn, og kan fx blive til stor gavn for bl.a. Fyn som Bike-Island.

  Lovgrundlag

  Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Projektet har et samlet budget på 9,7 mio. kr.

  LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde) og LAG SØM (Syd-, Øst- og Midtfyn) har tilsammen bevilget 2,5 mio. kr. Friluftsrådet har bevilget 1,2 mio. kr.,Nordea-Fonden har bevilget 1 mio. kr., mens det resterende beløb på 5 mio. kr. fordeles mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. Assens Kommune har bidraget med 630.000 kr. i både 2016 og 2017.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At udvalget orienteres om opsætning af yderligere sheltere samt placering af yderligere Blå Støttepunkter i Assens Kommune under projektets Fase 2.
  • At der arbejdes videre med placering af 2-3 potentielle Blå Støttepunkter samt eventuelt yderligere placeringer, hvis projektøkonomien tillader det.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6646

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

  • Arbejdet med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade sættes i bero indtil videre.
  • Afgrænsningen af havnepladsen ændres i udbuddet af åbningstrækket for Fremtidens Assens.

  Beslutningstema

  Den gennemførte støjkonsekvens-undersøgelse af mulige bebyggelsesscenarier på Assens Havn viser, at mulighederne for boligbyggeri ved Willemoesgade, med de nuværende forudsætninger, er begrænset til ca. 700 etagemeter, fordelt over 2 etager. Som konsekvens heraf er der udarbejdet et forslag til alternativ afgrænsning af havnepladsen, i forbindelse med udbud af åbningstrækket for Fremtidens Assens. Det er disse ændringer der skal træffes beslutning om.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har fået udarbejdet en støjredegørelse for Assens Havn, samt en supplerende juridisk vurdering af mulighederne for byggeri inden for planlovens rammer. Konsekvensen af støjredegørelsen er, at der med de nuværende forudsætninger højest vil kunne opføres en bebyggelse på i alt ca. 700 etagemeter, fordelt over 2 etager. 

   

  På den baggrund vurderer administrationen, at det ikke på nuværende tidspunkt virker sandsynligt at arbejde videre med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade, og at dette arbejde derfor bør sættes i bero indtil videre.

  Såfremt forudsætninger i området i fremtiden ændrer sig, kan man genoptage muligheden for byggeri på pladsen.

   

  Med en længere tidshorisont for et eventuelt byggeri, anbefales det at udbyde åbningstrækket for Fremtidens Assens med en afgrænsning af havnepladsen, der ikke indregner en snarlig bebyggelse på opmarchpladsen.

   

  Det samlede projektområde for havnepladsen vil dermed være på i alt ca. 4.900 m².

   

  Den nordlige afgrænsning af projektområdet fremstår i dag udefineret. Det er således væsentligt at der arbejdes aktivt med at formgive og afgrænse den fremtidige havneplads.

   

  Indenfor projektafgrænsningen for havnepladsen, anlægges en belagt havneplads på 1.200-1.800 m2, udført i høj kvalitet – ca. 2.200,- pr. m2 (ekskl. rådgiverhonorar). Den præcise udformning og placering af denne havneplads lægges åbent ud til de bydende arkitekt-teams, i tilbudsfasen. Det resterende areal udføres med en let bearbejdning, så de fungerer i sammenspil med havnepladsen indtil gennemførelse af eventuelt senere etaper.

   

  Der fastholdes et areal, til eventuel senere bebyggelse. Arealet friholdes for faste installationer, men skal fungere i sammenspil med havnepladsen. 

   

  Der lægges særligt vægt på bearbejdelse af snitflader og visuelle koblinger med de omkringliggende byrum, og ubearbejdede arealer inden for projektafgrænsningen, således at hele området fremstår som en samlet helhed, og bliver til det stærke knudepunkt - bylivsgeneratoren - i koblingen mellem by og havn, der genskaber forbindelsen mellem bymidten og havnen, og bringer nyt liv til havneområdet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • Arbejdet med planlægning og udbud af byggefelt ved Willemoesgade sættes i bero indtil videre.
  • Afgrænsningen af havnepladsen ændres i udbuddet af åbningstrækket for Fremtidens Assens.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod og finder at hele projektet

  vedrørende åbningstrækket bør stilles i bero, til der er fundet en sammenhængende løsning for området.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7430

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalplan 2.2-10 - Boligområde ved Vestergade og Parkvej i Vissenbjerg vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen forslåede ændringer.

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.2-10 er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres rækkehuse og etageboliger på Vestergade 29a i Vissenbjerg, som tidligere har været benyttet til erhverv. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet 4 høringssvar, som giver anledning til to ændringer i lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 4. februar 2020 forslag til Lokalplan 2.2-10. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre 34 boliger i form af rækkehuse og etageboliger på Vestergade 29a i Vissenbjerg. Dette kræver ny planlægning, da der i dag ligger en erhvervsbygning på ejendommen, som fjernes.

   

  Lokalplanen udlægges som en stor grund med store fællesarealer. Da der er både rækkehuse og etageboliger har man valgt at lave en terrasse eller altan til hver bolig, samt grønne fællesarealer. Lokalplanen understøtter kommunens ønske om at få opført boliger i den nordlige del af kommunen.

   

  Der er tænkt bæredygtighed og klima ind i lokalplanforslaget, der er bl.a. bestemmelser omkring etablering af regnvandsbassin, grønne beplantede arealer, samt mulighed for grønne tage på sekundære bygninger. Lokalplanen understøtter FN’s Verdensmål nummer 11, da lokalplanområdet er med til at understøtte boliger for alle, udlægger grønne og offentligt rum.

   

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 5. februar 2020 til den 4. marts 2020. Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar fra naboer, se bilag 3 samlede høringssvar. Høringssvarene omhandler:

   

  En nabo foreslår at vindue i ende gavlen i retning mod hans ejendom fjernes, og der findes anden løsning.

   

  Beboerne på Parkvej 20-27 skriver i samlet høringssvar at de foreslår, at overkørsel mod nord fjernes, så det nye boligområde udelukkende trafikforsynes fra øst. Der påpeges at der er for få parkeringspladser i lokalplanområdet. Endvidere gøres der indsigelse mod, at der tillades bebyggelse i to etager i den, og det foreslås at stille krav om jordfarver til den ny bebyggelse, samt bestemmelser for andre materialer.

   

  Beboerne på Parkvej 1-3 har fremsendt høringssvar, som omhandler et vejareal uden for lokalplanområdet, hvor der parkeres langs vejen, forslag til vejbump, samt ny asfalt på vejen.

   

  En nabo foreslår at fælleshuset kun kan opføres i én etage.


  Høringssvarene er gennemgået og kommenteret i bilag 2, kommenterede høringssvar. Gennemgangen af høringssvarene giver anledning til, at administrationen foreslår følgende tilføjelser til bestemmelserne:

   

  • § 6.4 Fælleshuset kan maks. være 1 etage.
  • § 7.1 Bygningers facader skal fremstå i jordfarver.
  • § 7.1 mindre bygningsdele må også udføres i andre materialer, fx stål, kobber, zink, glas og aluminium.
  • § 7.3 Bygningers tagbeklædning skal udføres i grå eller sorte nuancer.
  • §11.2 Byplanvedtægt nr. 3, Vissenbjerg Kommune. Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af Lokalplan 2.2-10 ophæves byplanvedtægt nr. 3, Vissenbjerg Kommune, for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.2-10.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender vedtagelse endeligt af Lokalplan 2.2-10 - Boligområde ved Vestergade og Parkvej i Vissenbjerg med de i sagsfremstillingen forslåede ændringer.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Ebberup til boligformål.

  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring og skal nu vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020, at godkende kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup og sende det i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 4. marts til den 29 april 2020.

  Der er indkommet et høringssvar fra Banedanmark, der ønsker at få præciseret, at deres arealer ikke må anvendes til boligformål. Administrationen indstiller derfor at kommuneplanrammens tekst under særlige bestemmelser ændres til ” Matr.nr 78a Ebberup by, Kærum må kun anvendes til tekniske anlæg og nyttehaver”.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget, er et ønske om at udvikle et mindre område i Ebberup til boligformål.

   

  Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme, derfor er der udarbejdet dette kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme 1.3.B.6, der fastsætter anvendelsen af området til tæt-lav boligbebyggelse. 

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller,

  • at forslag til lokalplan 1.3-2 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, samt at det nye boligområde udtages af områdeklassificering.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. december 2019, igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et nyt boligområde ved Stensland i Ebberup.

  Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15 der blev behandlet i Byrådet den 26 februar 2020 og som forventes endeligt vedtaget den 27. maj. Der foreligger nu et tilhørende forslag til lokalplanen som skal godkendes til offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse på et areal beliggende mellem Ebberupvej og Fåborgvej i den østlige del af Ebberup.

   

  Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af op til 18 nye boliger indenfor området. Der er åbne muligheder for udformningen af den nye boligbebyggelse, idet området ikke umiddelbart ligger op til eksisterende bebyggelse, som den skal indpasses i forhold til. Det er dog et krav i lokalplanen, at bebyggelsen skal fremstå ensartet med samme materialer og med et homogent udtryk.

  Lokalplanforslaget omfatter også en del af den nedlagte banestrækning og nyttehaver, deres anvendelse fortsætter uændret.

   

  Der er tænkt bæredygtighed og klima ind i lokalplanforslaget, der er bl.a. bestemmelser omkring befæstigelsesgrad, etablering af regnvandsbassin, og fælles arealer skal beplantes med egnskarakteristiske planter.

   

  I lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at jorden i det nye boligområde ikke forventes at være lettere forurenet jord og derfor udtages af områdeklassificering efter jordforureningslovens §50a.

   

  I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der en udbygningsaftale med bygherre, om anlæggelse af en privat fællesvej over et offentligt areal, som adgangsvej til boligområdet.

   

  Forslag til lokalplan 1.3-2 er screenet i forhold Miljøvurderingsloven. Det vurderes at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning, Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

  Jordforureningsloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til lokalplan 1.3-2 og sendes i offentlig høring i 4 uger, samt at det nye boligområde udtages af områdeklassificering.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7275

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at proces- og tidsplanen for den kommende kommuneplanrevision godkendes.

  Beslutningstema

  Byrådet har ansvaret for at planlægge, hvordan arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes, og den planlægning varetages overordnet i kommuneplanen. Før en kommuneplan kan revideres, skal ændringerne beskrives i en planstrategi. Med vedtagelse af Planstrategi 2019 den 4. november 2019 har Byrådet besluttet, hvordan kommuneplanen skal delvist revideres for at understøtte målene i Vision 2030 - Med vilje og hjerte.

  Sagsfremstilling

  Revision af kommuneplanen bidrager til at udmønte Vision 2030 – Med vilje og hjerte - især indhold og mål i de tre afsnit Drømmeboliger for alle, Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft samt Vi passer godt på vores natur og miljø.

   

  For at understøtte visionen skal følgende kommuneplanemner revideres ifølge Planstrategien:

  • Erhvervsudvikling med fokus på produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, konsekvensområder omkring disse erhvervsområder og udvikling tæt på motorvejen.
  • By- og boligudvikling herunder strategisk landsbyplanlægning og omdannelseslandsbyer. Særlig fokus på Helnæs i forhold til strategisk landsbyplanlægning til gavn for både turisme og de fastboende.
  • Den turistpolitisk redegørelse opdateres. Kyst- og lystfiskercenterets placering indarbejdes. Nye sommerhusområder i landsplandirektiv indarbejdes.
  • Fokus på retningslinjerne i forhold til at sikre rent drikkevand.
  • I forhold til klimaforebyggelse og bæredygtig energi skal muligheder for at opfylde visionens mål om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030 og de fælles fynske mål om bæredygtig energi indarbejdes. Fx i forhold lokalisering af nye store solcelleanlæg og anden grøn energiproduktion. Verdensmålene indarbejdes.
  • I forhold til klimatilpasning skal der fokus på de stigende mængder af regnvand og kraftige skybrud samt afværgeforanstaltninger for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Fokus på kystbeskyttelse.
  • Naturafsnittet revideres i forhold til kravene til Grønt Danmarkskort. Fokus på at sikre en bedre biodiversitet. Naturafsnittet revideres dog som et særskilt kommuneplantillæg forud for kommuneplanrevisionen.

   

  Procesplanen for revidering af kommuneplanen tilrettelægges med udgangspunkt i Styrelsesvedtægtens kompetencefordeling, hvorefter Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af den strategiske kommuneplanlægning, og Miljø, Teknik og Plan deltager som fagudvalg i den forberedende proces. Der anbefales således forberedende og opsamlende temadrøftelser for de to udvalg i perioden december 2020 til april 2021. Kompetencen til at godkende endelig kommuneplan for Assens Kommune er ved Byrådet. Der planlægges således to temamøder for Byrådet i henholdsvis oktober 2020 og marts 2021.

   

  Offentligheden inddrages i løbet af 2021 i januar ved en foroffentlighed med fokus på arealudlæg og i juni-juli når kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring. Kommuneplanen forventes endelig vedtaget i september 2021.

  Administrationen går i gang med at bearbejde og finde data fra august. Nogle data på landsplan kan tidligst forventes at være tilgængelige fra oktober.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Udgifter til afholdelse af borgermøder dækkes af konto for fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender proces- og tidsplanen for den kommende kommuneplanrevision.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7279

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at fastholde nuværende politiske beslutning.

  Beslutningstema

  I 2010 besluttede Byrådet, at der skulle kræves garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger, på baggrund af konkrete vejsager der ikke var blevet færdiggjort. Administrationen kræver stadig disse garantistillelser, men flere private aktører har ytret ønske om at få kravet afskaffet.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med nybyggerier af tæt/lav byggeri kunne det i flere tilfælde konstateres, at bygherre valgte ikke at gennemføre det vejprojekt der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen, var fremsendt til kommunen. Det har gjort, at der flere steder i kommunen er ufærdige vejprojekter.

   

  I forbindelse med flere byggeprojekter i den seneste tid har private aktører udvist utilfredshed med, at der i forbindelse med byggeprojekterne opkræves garantistillelse, da det er et fordyrende led. Administrationen har stillet krav om garantistillelse på mellem 350.000 – 2.300.000 d.kr. alt afhængig af vejprojektets udformning.

   

  Lovgivningen

  Iht. byggeloven må en beboelse ikke tages i brug, før der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.

  Før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse, skal der blandt andet være adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen. 

   

  Argumentation

  Argumentet fra de private aktører for ikke at stille garantistillelse er, at der skal være etableret vejadgang, inden der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

   

  Administrationens bemærkning til argumentet er, at det fortrinsvis først er efter indflytning, at der udstedes en ibrugtagningstilladelse, og det er derfor tvivlsomt, om det vil have den ønskede virkning, kun at have ibrugtagningstilladelsen som virkemiddel i tilfælde af, at der mangler at blive etableret en vej.

   

  Administrationens handlemuligheder over for bygherre (og også de borgere der er flyttet ind) er, at udstede et påbud om lovliggørelse. Altså enten skal vejen etableres, eller også skal der ske fraflytning. Såfremt garantistillelsen fastholdes, kan denne bruges i stedet for at udstede påbud.

   

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler at fastholde garantistillelsen for at undgå en situation, hvor vi skal politianmelde vores erhvervsdrivende og borgere.

   

  Træffes der beslutning om bortfald af garantistillelsen, må det forventes, at administrationen vil få behov for i større udstrækning at foretage håndhævelsesskridt.

  Lovgrundlag

  Byggeloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at sagen sendes videre til Byrådet uden indstilling, i det de enkelte partier ønsker mulighed for at drøfte sagen nærmere, da garantistillelsen kan give udfordringer for private bygherrer.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/1400

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orienteringen om fordeling af midler, til renoveringer og nedrivninger, tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der er ved udløb af ansøgningsfristen, den 28. februar 2020, indkommet 21 ansøgninger om renoveringer og 15 ansøgninger om nedrivninger. Jævnfør retningslinjerne for Landsbypuljen forelægges udvalget en status på de bevillinger, der er givet.

  Sagsfremstilling

  Landsbypuljen kan ansøges til renovering af bevaringsværdige bygninger eller nedrivninger af faldefærdige og nedslidte bygninger, i landsbyer med under 4000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan midlerne anvendes i forhold til en boligsocial indsats. Miljø, Teknik og Plan godkendte i januar retningslinjer vedrørende fordelingen af 2020-midlerne.

   

  Der var ved udløb af ansøgningsfristen indkommet 36 ansøgninger, som samlet ville overstige puljens beløb Her ud fra er der administrativt besluttet, at bevilge tilskud til 14 emner i form af renoveringsstøtte, plus 3 emner hvor der sker indsatser som opfølgning på tidligere opgaver. Der er endvidere bevilget nedrivningstilskud til 6 ejendomme heraf er 2 som boligsocial indsats ud fra puljens formål - se bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Økonomi

  Udmelding fra staten er kr. 1.651.378, som er højere end beløbet for 2019. Fordelingssatsen er 40 % til kommunen og 60 % til staten. Der er afsat kommunale midler på 1,0 mio., minus lønudgift, på Budget 2020, til gennemførelse af indsatser, i form af nedrivninger, renoveringer og oprydninger.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om fordeling af midler til renoveringer og nedrivninger til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27769

  Indstilling

  Direktøren for By Land og Kultur indstiller:

   

  • At midler til moderniseringen af gadebelysning frigives.
  • At orienteringen vedrørende status af Fase 1 og 2 af modernisering af gadebelysning tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på møde den 7. marts 2017 at medtage fase 1, 2 og 3 som ønskeblok Ø01 til budgetforhandlingerne. På Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2019 blev det besluttet kun at medtage Fase 1 og 2 i budgettet.

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på mødet den 5. februar 2018 at iværksætte den af Byrådets vedtagne moderniseringsplan af gadebelysningen i Assens Kommune. På foranledning heraf orienterer administrationen om projektets status og en kort intro til en viderebearbejdning af fase 3.

  Sagsfremstilling

  Vi gennemfører i år modernisering i Vissenbjerg og Aarup områderne, samt byerne nedadgående mod Assens By. Hen ad mod efteråret startes moderniseringen af Assens By.

   

  Strømbesparelsen i fase 1 og 2, lever op til forventningen, men skal dog ses over hele perioden 2018-2021, da denne besparelse først slår fuldt igennem i året efter at lamperne er udskiftet.

  Helt konkret er udgiften til strøm for gadebelysning reduceret med ca.500.000 kr. sammenlagt i perioden fra den 1. januar 2018 til 1. januar 2020 og reduktionen fortsætter de kommende år.

   

  Fakta for modernisering af gadebelysning 2018-2021 

  2019

  Budget

  Realiseret

  Udskiftning af armaturer

  1200 stk.

  1442 stk.

  Afsatte midler

  4,6 mio.

  4,6 mio.

  Sparet kilowatttimer

  260.600 KWH

  340.000 KWH

  Sparet Co2 ( 0.227)

  59.000 kg

  78.000 kg

  Energitilskud (engangs beløb)

  70.000 kr.

  100.000 kr.

   

  Fase 3, er en udskiftning af natrium lyskilder, også kaldet det ”gule” lys. Idet fase 3 ikke har været omfattet af moderniseringsplanen, kan vi i fremtiden få en udfordring med vedligeholdelse af disse lyskilder, da flere af disse nu også er udgået. Administrationen vil på næste møde ligge op til en drøftelse heraf.

  Økonomi

  Der er bevilliget 4.3 mio. kr. i år 2020.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At midler til moderniseringen af gadebelysning frigives.
  • At orienteringen vedrørende status af Fase 1 og 2 af modernisering af gadebelysning tages til efterretning.

   

 • Sagsid.: 20/1823
 • Sagsid.:
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Afgørelse fra Planklagenævnet
   Assens Kommune meddelte den 4. juli 2019 landzonetilladelse til etablering af en hundekennel på ejendommen Blåkildevej 6, 5610 Assens. Middelfart Advokaterne påklagede landzonetilladelsen på vegne af en nabo. Planklagenævnet har i afgørelse af 24. marts 2020 stadfæstet kommunens landzonetilladelse, se bilag.
  2. Orientering om det videre arbejde med arealoptimering
   Økonomiudvalget godkendte den endelige salgsliste for 2020 den 20. april 2020 og administrationen vil derfor påbegynde løbende udbud af de berørte ejendomme.
   For at sikre den gode dialog med foreningerne samt følge de godkendte principper for flytning af foreninger vil ejendomsadministrationen arbejde efter følgende prioritering af udbuddene:
   Tomme ejendomme, Ejendomme med interne brugere, Ejendomme med foreninger og eksterne brugere.
   På baggrund af ovenstående prioritering vil administrationen i første omgang igangsætte udbud af Torpvej 2 i Aarup, idet ejendommen på nuværende tidspunkt er tom for aktiviteter.
  3. Åbningstræk for Fremtidens Assens
   Tidsplan forskydes ca. 1 måned: Den 27. maj træffer Byrådet afgørelse om placering af Kyst- og Lystfiskercenteret. En af de 4 mulige placeringer, er i det tidligere Rådhus, i tilknytning til multiteket. Denne beslutning kan således have indflydelse på åbningstrækket, og udbud af åbningstrækket udskydes derfor til den 2. juni – efter Byrådets beslutning. Dette forskyder den samlede tidsplan for åbningstrækket med ca. 1 måned, med indvielse primo juli 2022.
  4. Orientering om bevilling af Blå Flag i badesæsonen 2020
   I Assens Kommune er ansøgt om Blå Flag til Sandager Næs, Assens Næs og Løgismose Strand. Tilsvarende sidste års badesæson har Den Internationale Blå Flag Jury tildelt både Assens Næs og Løgismose Strand det Blå Flag i badesæsonen 2020. Det Blå Flag tildeles kun strande som opnår den bedste badevandsklassifikation og vil blive hejst i forbindelse med badesæsonens opstart den 1 juni 2020. De kommuner som hejser det Blå Flag viser, at de ønsker at støtte et miljømæssigt, bæredygtigt samfund, med plads til friluftsliv og natur, til gavn for deres borgere og turister.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Orientering taget til efterretning.

  Administrationen orienterede om møde vedrørende badebroen ved Aborg vedrørende løsning, der involverer de lokale beboere og fastholder badebroen.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Intet.