icon-Politik

Politik

Tillægsdagsorden

Mandag den 30. marts 2020 kl. 09:00

Mødested: Afholdelse som Skypemøde
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at tilpasse kommuneplanrammerne i

  Kommuneplan 2017-2029 til den faktiske anvendelse, der planlægges for i forslag til Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene, Aarup. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet fire høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Byrådet besluttede den 29. januar 2020 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 30. januar 2020 til 26. marts 2020. Der er kommet fire høringssvar.

   

  Kommuneplantillægget indeholder en justering af kommuneplanramme 2.1.B.5 og 2.1.L.1 samt opretter en ny kommuneplanramme 2.1.R.4. Det er detailplanlægningen af den kommende udstykning Bakkehusene, der har vist et behov for at justere på afgrænsningen af

  kommuneplanrammerne og for at udlægge den nye rekreative ramme 2.1.R.4, indenfor hvilken der kan etableres et regnvandsbassin og offentlige rekreative arealer.

   

  Der er kommet fire høringssvar, der primært vedrører trafikale forhold, den grønne kile mellem Skydebjerg og Aarup, højde på bygninger og fremtidige tracéer til stier. Høringssvarene og kommentarer dertil er vedlagt som bilag. Høringssvarerne fører ikke til ændringer i kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalplan 2.1-5 godkendes med følgende ny formulering af lokalplanens §6.3, §6.6 og §6.9:

  • § 6.3 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ingen del af en bygning må overstige denne højde. På de seks grunde, der er markeret på kortbilag 5, må bebyggelse dog maksimalt opføres med 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
  • § 6.6 Boligbebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 3 meter fra skel og må ikke opføres inden for det støjbelastede areal vist på kortbilag 5. Småbygninger som garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne.
  • §6.9 Placering af bebyggelse skal ske under hensyntagen til de naturlige strømningsveje som vist på kortbilag 7. Bebyggelse må ikke placeres, så der er risiko for, at overfladevand kan trænge ind i boligbebyggelse.

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering er udarbejdet for at muliggøre en ny udstykning til parcelhuse og rækkehuse i den sydlige del af Aarup Forslaget til lokalplan og miljøvurdering har været i fire ugers høring, der er indkommet seks høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2020.

   

  Lokalplanen muliggør en udstykning med 29 parcelhuse samt omkring 80 tæt-lav

  boliger afhængig af, hvordan en bebyggelsesplan udformes. Der udlægges to områder til

  tæt-lav boligbebyggelse og de 29 parcelhusgrunde er fordelt på 5 kvarterenheder, hvor

  grundene fordeler sig rundt om et fælles grønt rekreativt areal.

   

  Lokalplan og miljøvurdering har været i høring fra den 27. februar 2020 til den 26. marts 2020. Der blev afholdt borgermøde den 10. marts Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvarene vedrører arkæologiske forhold, den grønne kile mellem Aarup og Skydebjerg, øget trafik og trafikstøj, placering af fremtidige stier og højde på bebyggelse. Høringssvarene er kommenteret i den sammenfattende redegørelse og både høringssvar samt redegørelsen er vedlagt som bilag. Høringssvarene har givet anledning til en administrativ anbefaling om, at der for alle seks grunde mod vest skal gælde en højde på bebyggelse på maksimalt 6,5 meter og maksimalt 1 etage. I forslaget gælder dette ikke for den sydligste af de vestlige grunde. Anbefalingen medfører en ændring fra fem til seks grunde i § 6.3 samt konsekvensrettelse af kortbilag 5.

   

  Administrationen anbefaler, at der foretages enkelte rettelser i lokalplanen. Det drejer sig om en ny formulering af §§ 6.3, 6.6 og 6.9 vedr. bygningshøjde/antal etager, byggefelter og strømningsveje samt mindre redaktionelle ændringer. De anbefalede rettelser af bestemmelserne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

   

  Da lokalplanen har været ledsaget af en miljørapport, er der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Denne redegør for, hvordan høringssvarene har været anvendt ift. den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6237

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At det tilkendegives, at Assens Kommune er sindet at ekspropriere alle arealer inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.1-5.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning i 2020.

  Beslutningstema

  Byrådet har endeligt vedtaget Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene i Aarup, der muliggør udstykning af parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse foruden areal til regnvandsbassin samt rekreative offentligt tilgængelige arealer. Udstykningen ønskes nu realiseret, hvorfor der skal træffes beslutning om ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Lokalplan 2.1-5 bliver endeligt vedtaget på Byrådets møde den 29. april og udgør det juridiske grundlag for en ekspropriation efter planlovens § 47 af jord til boligbebyggelse og regnvandsbassin. Lokalplanen muliggør udstykning af 29 grunde til parcelhuse samt 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Lokalplanen omfatter matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg samt del af matrikel 12g, Skydebjerg by, Skydebjerg. Matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg er på 119.743 m2 og den del af matrikel 12g, der er omfattet af lokalplanen og erhverves, er på 40.220m2.

   

  Forud for gennemførelse af eventuel ekspropriation, efter Byrådets tilkendegivelse om at være sindet hertil, vil der blive søgt indgået en aftale med lodsejer. I forbindelse hermed eller i forbindelse med ekspropriation vil den præcise afgrænsning af den del af matrikel 12g, som skal erhverves, blive fastlagt. Det endelige areal fastsættes derfor først i forbindelse med handel/ekspropriation.

   

  Prisen for jorden afhænger af en konkret forhandling/åstedsforretning og kan derfor ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Udgiften er indeholdt i de samlede anlægsmidler afsat til jordkøb og byggemodning i 2020 på 7 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Planlovens kapitel 11.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2020 afsat 7 mio. til opkøb af jord og byggemodning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.