icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 30. marts 2020 kl. 09:00

Mødested: Afholdelse som Skypemøde
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/6318

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om Kend Din Kommune tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Hvert år i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum udarbejder KL et materiale, hvor kommunerne bliver sammenlignet på en lang række centrale nøgletal. Materialet fremlægges hermed for fagudvalgene i bearbejdet og komprimeret form.

  KLs publikation vedlægges som bilag.

  Sagsfremstilling

  Materialet fra Kend Din Kommune er blevet bearbejdet og kommenteret af fagområderne og Økonomi og Løn og fremlægges i en komprimeret udgave til fagudvalgenes drøftelse.

  Direktøren vil på mødet kort præsentere de for fagudvalget relevante nøgletal.

   

  Materialet vil indgå i de videre overvejelser frem mod budget 2021. Generelt henledes opmærksomheden dog på at være varsom med at drage forhastede konklusioner på baggrund af materialet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om Kend Din Kommune til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6399

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalget:

  • Tager beskrivelsen af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet til efterretning.
  • Drøfter mulige initiativer inden for udvalgets område, herunder en mulig fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Forvaltningen fremlægger konkret forslag til mulig fremrykning på mødet.

  Beslutningstema

  Beskrivelse af igangsatte og mulige nye initiativer til understøttelse af erhvervslivet på baggrund af Covid-19, herunder en drøftelse af nye initiativer inden for fagudvalgets område samt en mulig fremrykning af udvalgte anlægsprojekter.

  Sagsfremstilling

  Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet som en generisk sagsfremstilling, der behandles i følgende udvalg: Miljø, Teknik og Plan - Beskæftigelse, Erhverv og Kultur – Uddannelse, Børn og Familie samt Økonomiudvalget.

   

  Administrationen har udarbejdet et notat, der både beskriver allerede igangsatte og forslag til nye initiativer inden for kommunalfuldmagtens område til understøttelse af erhvervslivet i den aktuelle situation med Covid-19. Notatet er vedlagt som bilag.

   

  Blandt mulige nye initiativer peges på følgende:

   

  • Fremrykning af udvalgte anlægsprojekter fra overslagsår.
  • Lempelse af nuværende krav til leverandører.
  • Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder.
  • Håndsrækning til restauranter og caféer i form af køb af mad ud af huset til institutioner og ældre.

   

  Mulig fremrykning af anlægsprojekter omfatter primært anlæg inden for Miljø, Teknik og Plan og i begrænset omfang Uddannelse, Børn og Familie samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. Den mulige fremrykning behandles i første omgang i de respektive fagudvalg med indstilling til Økonomiudvalg og Byråd. Administrationen vil til fagudvalgsmøderne medbringe et oplæg til mulige fremrykninger, som vil være yderligere konkretiseret i forhold til beskrivelsen i notatet.

   

  Lempelse af nuværende krav til leverandører behandles i Økonomiudvalget. En mulig håndsrækning til restauranter og cafeer behandles ligeledes i Økonomiudvalget. Der skal som en del af behandlingen tages stilling til finansiering, såfremt forslaget imødekommes.   

   

  Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt i Uddannelse, Børn og Familie.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Økonomi

  Udgifter til en eventuel fremrykning af anlæg kan finansieres af kassen. Reduceres anlægsbudgettet i overslagsårene med et tilsvarende beløb, vil der alene være tale om en likviditetsmæssig forskydning.

  Hvis Økonomiudvalget afsætter penge til restauranter og cafeer skal der tages stilling til finansiering heraf.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller til Økonomiudvalget, at der fremrykkes følgende anlægsmidler fra 2021 til 2020:

   

  •          Pulje til trafiksikkerhed mv.: 1 mio. kr.

  •          Asfalt, efterslæb og opgradering: 2 mio. kr.

  •          Cykelstier og kantbaner: 5 mio. kr.

  Et mindretal af Miljø, Teknik og Plan: Lars Kolling (O) ønsker i stedet de 5 mio. kr. som er afsat til cykelstier og kantbaner anvendt til efterslæb på vores nuværende slidte veje, cykelstier og fortove.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22437

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalplan 4.2-6 godkendes med en tilrettet situationsplan.

  Beslutningstema

  Lokalplan 4.2-6 er udarbejdet for at muliggøre omdannelsen af et eksisterende gårdanlæg til nye funktioner samt opføre nye tæt-lave boliger. Forslaget til lokalplanen har været i 4 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 4.2-6 blev godkendt af Miljø, Teknik og Plan den 4. februar 2020.

   

  Lokalplanen omdanner et 4-længet gårdanlæg, der ligger som en del af Haarby Landsby, til nye funktioner. Haarby Landsby er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Selve gårdanlægget er bevaringsværdigt som anlæg, og den østlige bindingsværkslænge og stuehuset er særligt bevaringsværdige som enkelt-bygninger.

   

  Lokalplanen sikrer, at stuehuset og bindingsværk-længen bevares. De to øvrige længer kan

  nedrives, såfremt erstatningsbyggeri opføres, så gården fortsat fremstår som et intakt 4-længet anlæg. Samtidig er det muligt at opføre seks dobbelthuse. Ét af disse opføres tæt på

  gårdanlægget, og opføres derfor som et længehus i murværk og pudses hvidt, så der bliver en

  arkitektonisk sammenhæng med gårdanlægget. De øvrige fem opføres i en arkitektur, der

  afviger fra det gamle gårdanlæg og med en lav bygningshøjde med asymmetriske tage. Det er

  intentionen, at de fem dobbelthuse danner et nyt eget miljø og ikke kommer til at virke

  dominerende.

   

  Lokalplanen har været i høring fra den 17. februar 2020 til den 16. marts 2020. Der er ikke indkommet høringssvar, men der har i høringsperioden været en dialog med naboen i Møllevej 10. Dialogen har ført til, at der er indgået aftale med bygherre om, at der fra det midterste dobbelthus til naboens skel holdes en afstand på minimum 8 meter jf. bilag med tilrettet situationsplan.

   

  På den tilrettede situationsplan udlægges endvidere areal til sti fra ejendommen til kirkegården mod vest.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender Lokalplan 4.2-6 med en tilrettet situationsplan.

   

  Udvalget bemærker, at fremadrettet ønsker udvalget, at bæredygtighed beskrives i forbindelse med lokalplaner.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup godkendes med følgende ændringer til lokalplanen §6, §8 og §10, samt udskiftning af lokalplanens 2 kortbilag:

   

  • §6.9 Der fastlægges en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Der vil være mulighed for, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • §8.2 At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 Når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.
  • Nye kortbilag 1 og 2 til lokalplanen. Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 m fra beboelserne nord for Odensevej.

   

  Det indstilles endvidere at Assens Kommune ikke meddeler byggetilladelse til solcelleparken, før lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Lovforslag nr. L114) er trådt i kraft.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 26. juni 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

  Høringsperioden er udløbet og der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

  Miljø, Teknik og Plan behandlede sagen den 5. november 2019 og anbefalede administrationens indstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

  Byrådet valgte at returnere sagen til Miljø, Teknik og Plan med henblik på yderligere beskrivelse og afklaring af behov for respektafstand fra solcelleparken, med henvisning til den nyligt indgået landspolitiske aftale, som angiver, at der gør sig særlige forhold gældende inden for 0-200 m fra et solcelleanlæg.

  Der foreligger et lovforslag, der skal 1. behandles i folketinget, og behandlingen heraf er pt.  udskudt pga. landets aktuelle situation.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1.3-1 har været i offentlig høring fra den 2. juli til 11. oktober 2019.

   

  Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen, har været at muliggøre opførelsen af en solcellepark på ca. 70 ha i et område nord for Ebberup.

   

  Der er i forbindelse med høringen indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Der er høringssvar både for og imod etableringen af en solcellepark.

   

  De primære indkomne høringssvar imod solcelleparken, går på at man mener det strider imod statslige interesser (Naturstyrelsens vejledende udtalelser om opsætning af solenergianlæg), at Assens Kommune ikke har undersøgt alternative placeringer, ejendomsværditab, samt mistet udsigt over landskabet. Der er få bemærkninger i forhold til selve indholdet i planforslagene.

  De indkomne indsigelser/bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  Better Energy har, efter Miljø, Teknik og Plans beslutning, vedrørende en respektafstand på 100 meter til beboelse, fremsendt et forslag til ny afgrænsning af lokalplanen ud mod Odensevej, som tilgodeser de beboelser, der bliver mest berørt bl.a. på deres udsigt.

   

  Ud over lokalplanafgrænsningen mod Odensevej er trukket 100 meter tilbage fra beboelserne på den nordlige side af Odensevej, er byggefeltet i denne retning også trukket 10 meter væk fra lokalplangrænsen (se kortbilag).

  Således er solcelleparken trukket 100-115 meter væk fra beboelser på Odensevejs nordlige side, samtidig med de stadig vil være omfattet af den nye erstatningsmulighed som ligger i lovforslaget (se bilag).

   

  Administrationen har vurderet at en indskrækning af lokalplan afgrænsningen mod Odensevej ikke kræver fornyet høring, idet det vil være positivt i forhold til nærliggende beboelser, hvorfra der er kommet indsigelser i høringsperioden.

   

  Det er aftalt med Better Energy, at der ikke bliver søgt om byggetilladelse før den nye lovgivning om kompensation er trådt i kraft, således at naboer vil blive omfattet af denne.

   

  Samlet set anbefaler administrationen følgende ændringer til lokalplanen:

  • §6.9 Der skal være respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Det vil være muligt, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 meter fra beboelserne nord for Odensevej, den nye afgrænsning fremgår af nye kortbilag til lokalplanen (se bilag).
  • §8.2 at der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkretes projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup godkendes med følgende ændringer til lokalplanen §6, §8 og §10, samt udskiftning af lokalplanens 2 kortbilag:

   

  • §6.9 Der fastlægges en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Der vil være mulighed for, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • §8.2 At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 Når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.
  • Nye kortbilag 1 og 2 til lokalplanen. Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 m fra beboelserne nord for Odensevej.

   

  Det indstilles endvidere at Assens Kommune ikke meddeler byggetilladelse til solcelleparken, før lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Lovforslag nr. L114) er trådt i kraft.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10587
 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at følgende ni indsatsforslag inden for Miljø, Teknik og Plans område beskrives nærmere:

   

  • M1 - Bæredygtig mobilitet.
  • M3 - Afvikling af individuel olie- og gasopvarmning.
  • M5 - Ansæt en klimakoordinator.
  • M7 - 100% vedvarende energiforsyning (VE).
  • M8 - Ny affaldsplan med fokus på cirkulær økonomi og CO2.
  • M9 - Udfase dyrkning af tørveholdige lavbundsjorde og M10 - Partnerskabsaftale med lokale landbrugsorganisationer
  • M11 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimagasreduktion.
  • M12 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimatilpasning.

  Beslutningstema

  Med Vision 2030 har Byrådet sat et ambitiøst mål om, at vi i 2030 er foran de nationale mål for den grønne omstilling. Der er derfor igangsat et arbejde med at udvikle en klimastrategi for Assens Kommune. Temamødet i Byrådet den 29. januar 2020 var første skridt i at finde frem til, hvilke indsatser de enkelte udvalg ønsker at prioritere i den kommende klimastrategi. Nu tages næste skridt – udvalgets udvælgelse af indsatser, som ønskes konkretiseret forud for endelige beslutning om, hvilke indsatser, der skal medvirke til at realisere Byrådets overordnede klimamål på udvalgets møde i juni 2020.

  Sagsfremstilling

  Klimastrategien skal sikre opfyldelse af visionens mål samt ambitionerne i DK2020-arbejdet om at gøre kommunen robust over for klimaforandringer og sikre, at Assens Kommune som geografisk område bliver CO2-neutral senest i 2050. Strategiarbejdet tager udgangspunkt i, at alle udvalg bidrager med de indsatser, der er muligt inden for deres ressortområde samt, at arbejdet er forankret i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Den grønne omstilling kan ses som en stor, langsigtet transformation af samfundet, hvor alle samfundets aktører skal medvirke. Det er kun er en lille del af den samlede CO2-udledning, der kommer fra kilder, som Byrådet har ansvaret for og kan påvirke direkte. Derfor er borgere, private og halvoffentlige virksomheder, græsrødder og mange flere nødt til at være med til at løse udfordringen. Det betyder, at strategien både kommer til at indeholde indsatser, som udvalget kan igangsætte og gennemføre selv og, som udvalget ikke direkte kan påvirke og derfor har en mere faciliterende rolle i forhold til.

   

  På temamødet i Byrådet den 29. januar 2020 (og i Økonomiudvalget den 17. februar 2020) tog drøftelserne udgangspunkt i et inspirationskatalog med foreløbige forslag til udvalgenes klimaindsatser. Kataloget er nu blevet suppleret med administrationens vurdering af blandt andet indsatsernes CO2-effekt, økonomi mv. Med afsæt heri skal alle udvalg udvælge de indsatser, de ønsker yderligere beskrevet, så udvalget på sit junimøde kan foretage en endelig udvælgelse af egne indsatser. Til juni-mødet vil hver indsats være beskrevet med bl.a. konkret CO2-reduktion i ton (hvor det er muligt), sammenhæng til andre aktørers planer og politikker mv. Udvalgets indsatser udgør sammen med de øvrige udvalgs indsatser strategiens implementeringsdel, der sammen med politikdelen sendes i høring i efteråret (høringsudgaven vedtages i Byrådet i september). Den endelige politiske vedtagelse forventes at blive i december 2020.

   

  Begrundelse for indstillede indsatsforslag

  De otte indstillede indsatsforslag dækker et bredt udsnit af udvalgets fagområder, de kan igangsættes med det samme og har en god CO2-reducerende effekt eller bidrager til at gøre kommunen mere robust over for klimaforandringer. De indstillede indsatsforslag dækker samtidig alle fem hovedtemaer i Baseline: Transport, energi, landbrug, forbrugsmønstre og klimatilpasning.

   

  Der ud over er der følgende indsatser under Miljø, Teknik og Plan i det reviderede inspirationskatalog: M2 - Energieffektivisering i den private bygningsmasse, M4 - Strategisk arbejde med arealoptimering i kommunale bygninger, M6 - Private solceller på huse eller egen grund, M13 – Skovrejsning, M14 – Helhedsorienteret vandhåndtering.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en kommunal strategi, som ikke er lovpligtig. Strategien bidrager til at opfylde mål i kommunens Vision 2030 samt Paris-aftalens mål.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at følgende ni indsatsforslag inden for Miljø, Teknik og Plans område beskrives nærmere:

   

  • M1 - Bæredygtig mobilitet.
  • M3 - Afvikling af individuel olie- og gasopvarmning.
  • M5 - Ansæt en klimakoordinator.
  • M7 - 100% vedvarende energiforsyning (VE).
  • M8 - Ny affaldsplan med fokus på cirkulær økonomi og CO2.
  • M9 - Udfase dyrkning af tørveholdige lavbundsjorde og M10 - Partnerskabsaftale med lokale landbrugsorganisationer
  • M11 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimagasreduktion.
  • M12 - Strategisk planlægning og sagsbehandling med fokus på klimatilpasning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/5189

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orienteringen om igangsætning af forprojekt (SYFRE III) om fælles fynsk eftersorteringsanlæg tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Resultaterne i SYFRE I og SYFRE II viste, at etablering af koordinerede indsamlingsordninger og fælles systemer for behandling af det indsamlede husholdningsaffald vil fremtidens mål for genanvendelse kunne nås helt uden eller med beskeden meromkostning i forhold til nuværende. Ved at sortere på den tørre restfraktion før forbrænding forventes en 10 % forøgelse i genanvendelse.

  Sagsfremstilling

  Forprojektet om et fælles fynsk eftersorteringsanlæg skal detaljeret afdække de tekniske og økonomiske forhold herunder skitseprojekt, prissætning af anlægget, miljøforhold, ejerskabsforhold og mulig placering. Forprojektet skal give et fyldestgørende beslutningsgrundlag til politisk behandling.

   

  Borgmesterforum Fyn besluttede den 20. februar 2020 at gå videre med igangsætning af forprojektet.

  Assens Kommune og Assens Forsyning A/S er gået med i forprojektet.

   

  Resultaterne fra SYFRE I og SYFRE II fik Miljø, Teknik og Plan vist på udvalgsmødet den 8. januar 2018, hvor repræsentanter fra styregruppen var og fremlægge slutrapporten. Slutrapporten blev efterfølgende sendt til udvalget.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om igangsætning af forprojekt (SYFRE III) om fælles fynsk eftersorteringsanlæg til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16262

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at det officielt navn til det nye rekreative område ved Kirkebjerg i Tommerup er som anbefalet af Tommeruppernes Lokalråd i bilag 2.

  Beslutningstema

  Assens Kommune og Assens Forsyning A/S har gennem det seneste cirka 1½ år genåbnet vandløb og anlagt regnvandsbassiner og nye kloakledninger i et fælles klimatilpasningsprojekt i Tommerup.

  Det har givet mulighed for indretning af et nyt rekreativt område ved Kirkebjerg, som nu ønskes navngivet.

  Sagsfremstilling

  Klimatilpasningsprojektet i Tommerup er nu gennemført, og derfor er der planlagt indvielses af projektet og det nye rekreative område ved Kirkebjerg lørdag den 2. maj 2020 fra kl. 13.00 – 15.00.

   

  I den forbindelse er det et ønske fra Tommeruppernes Lokalråd, at det nye rekreative område får et officielt navn. Derfor har Tommeruppernes Lokalråd afholdt en navnekonkurrence, hvor det har været muligt for beboerne i området at komme med forslag til et navn. Det er planen, at navnet skal afsløres til indvielsen den 2. maj 2020.

   

  Lokalrådet har modtaget 130 navneforslag, som efterfølgende er blevet gennemgået af kommunen for at frasortere forslag, som ikke lever op til kravene for navngivning. Assens Forsyning A/S har som ejer af arealet ligeledes haft mulighed for at kigge navneforslagene igennem. Ud fra de tilbageværende forslag, har Tommeruppernes Lokalråd valgt navnet som anført på bilag 2, som derfor indstilles til politisk beslutning. Der arbejdes pt. med en eventuel flytning af datoen.

  Lovgrundlag

  Adresselovens §§ 3 og 4.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender det officielt navn til det nye rekreative område ved Kirkebjerg i Tommerup, som er anbefalet af Tommeruppernes Lokalråd i bilag 2.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22341

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at anlægsmidler til Infrastruktur – alm. boliger i Tommerup St. - veje og støjskærme - frigives.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2020-2023, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Der er i anlægsbudgettet 2019, 2020 og 2021 afsat midler til udførelse af et 50 m. langt støjhegn langs jernbanen samt udvidelse og forlængelse af Buchwaldsvej i forbindelse med et alment boligbyggeri i Tommerup St.

  Projektet vedrørende støjhegnet er endnu ikke i gangsæt, da vi afventer færdiggørelse af kloak og regnvandsprojekt omkring arealet hvor støjhegnet skal stå. Hegnet forventes at blive etableret i april måned. Udvidelse og forlængelse af Buchwaldvej afventer færdiggørelse af byggeprojektet samt det videre forløb med udvikling af området.

  Økonomi

  Der er afsat 1.0 mio. kr. i 2020, som ønskes frigivet.

  Der forventes yderligere en overførsel på 1.0 mio. kr. fra 2019, som blev frigivet på Byrådet den 29. maj. 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at anlægsmidler til Infrastruktur – alm. boliger i Tommerup St. - veje og støjskærme - frigives.

   

   

 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 20/1823
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status på projektet ”Assens – Byen & Bæltet – Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten”
   Projektet er netop sendt i udbud og det forventes, at der i slutningen af maj 2020 er valgt en rådgiver. Der forventes afholdt et temamøde i Miljø, Teknik og Plan i juni 2020 om projektet herunder bl.a. sammenhængen med den ydre sikringslinje langs kysten.
  2. Ny vejledning om byggesagsbehandling og brug af certificerede rådgivere
   1. januar 2020 trådte BR18 fuldt i kraft. Det betyder, at ved indplacering af byggeri i brandklasse 2-4 og/eller konstruktionsklasse 2-4, er det ikke længere muligt at vælge kommunal sagsbehandling, og der skal derfor nu tilknyttes en certificeret brandrådgiver og/eller certificeret statiker til projektet. Eksempler på byggerier, hvor der skal tilknyttes en rådgiver er; byggerier i mere end én etage undtaget enfamiliehuse m.m., byggerier hvor der er et samlet etageareal på grunden på over 600 m², byggerier med komplekse konstruktioner.
   Ombygninger eller andre forandringer er undtaget for indplacering, hvis der ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde eller, hvis der ikke ændres på forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Dette kan også gøre sig gældende, selvom byggearbejdet kræver en byggetilladelse.
   Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning omkring ombygningsbestemmelsen i forhold til brand-, og konstruktionsklasser, som kommer med en række eksempler på, hvornår et byggearbejde er undtaget fra at inddrage en certificeret rådgiver. Det vil dog altid være en konkret vurdering i den enkelte ombygningssag, om der vil være behov for tilknytning af en certificeret rådgiver.
  3. Havneaffaldsplaner for Bågø, Agernæs og Assens
   Assens Havn har udarbejdet nye havneaffaldsplaner til Bågø Havn, Agernæs Havn og Assens Havn. Alle 3 udkast til havneaffaldsplaner har været i høring i perioden 24. januar til 14. februar 2020. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. De 3 havneaffaldsplaner er blevet godkendt af Miljøstyrelsen den 17. marts 2020 og er alle gældende til den 20. september 2022.
  4. Midlertidig ændring i bestillingsfrist ved Flextur
   Administrationen har den 18. marts 2020 bedt FynBus om at fjerne tidsfristbestillingen på 2 timer på Flextur. Ændringen træder i kraft den 19. marts 2020. Da der pga. Coronavirus alligevel ikke længere tilbydes samkørsel for Flextur, og de lokale busruter også er indstillet, er dette en forbedring af det kollektive trafik tilbud til borgerne. Derudover vil det muligvis også betyde mere kørsel for vognmændene, som alle oplever en voldsom tilbagegang i deres forretning i denne tid. Ændringen er kun midlertidig indtil lokalruterne kører igen.
  5. Deltagelse i KL´s Teknik og Miljø Konference i november 2020
   Konferencen er fremrykket til den 24. og 25. november 2020 og afholdes i ODEON i Odense. Besked om deltagelse til Christina Sauer på chrin@assens.dk samt dine valg.
  6. Badebro ved Aborg Strand
   Borgerhenvendelse med ønske om at bevare badebroen ved Aborg Strand. Der er den 22. marts 2020 svaret, at vedligeholdelse af offentlige badebroer var en af de besparelser, som blev vedtaget ved budgetforhandlingerne 2020, og at det derfor kræver det en ny politisk beslutning at ændre dette. Der har i forbindelse med besparelsen været kigget på, at badebroer andre lignende steder normalt ejes og vedligeholdes af private, lokalforeninger samt grundejere. Muligheden for at bevare badebroen ved overdragelse til Grundejerforeningen Aborg Strand har været drøftet, men det er endnu ikke lykkes at finde en løsning med grundejerforeningen.
   Bilag er vedhæftet. 
  7. Parkering på Fuglebakken i Assens
   Vej og Trafik har vurderet på mulighederne for etablering af p-båse i skillerabatten på Fuglebakken og vil i den kommende tid, gå i dialog med borgerne.
   Vej og trafik vil kunne anvise placeringer til etablering af p-båse og eventuelle etableringsomkostninger vil blive pålagt de enkelte borgere eller eventuelt en grundejerforening.
  8. FynBus orientering om Corona
   FynBus har den 17. marts 2020 sendt information til kommunerne om selskabets tiltag omkring busdrift og flextrafik i forhold til Corona situationen, herunder drift med passagerafstand, rengøring mv. Der er også oprettet en særlig hjemmeside, som løbende holdes opdateret med relevant information. Generelt har der indtil nu været et stort fald i passagertallet.
   Bilag er vedhæftet.
  9. Lukning af vej i Vissenbjerg
   Industrivej ud til Hestehavevej er en mindre grusvej, som blev etableret til hjælp for én virksomhed til, at komme rundt med store materialer for mange år siden. Efterfølgende er strækningen aldrig blevet nedlagt igen, selvom den ikke længere skulle benyttes til det formål den blev etableret til.
   Vejen bliver nu benyttet som smutvej for mange og for en del år tilbage forsøgte man, at opsætte forbud for tung trafik, for at kunne opretholde strækningen, men dette bliver ikke overholdt. Vejen er ikke opbygget således den kan bære den trafik der bruger den i dag og derfor er strækningen blevet meget dyr at vedligeholde.
   Derfor har vejmyndigheden besluttet at lukke vejen, således det kun er lette trafikanter og fodgængere der kan benytte strækningen.
   Orientering er sendt ud til 75 lodsejere samt anmodning til Fyns Politi inden lukningen og der modtog vejmyndigheden ingen indvendinger.
   Orientering samt kortbilag er vedhæftet denne orientering.
  10. Status på Covid-19 pandemi
   I forbindelse med udbrud af Covid-19 har Regeringen handlet hurtigt og indgribende i samfundet for at stoppe spredning af virus.
   Den 13. marts 2020 blev alle offentligt ansatte, uden kritiske funktioner, sendt hjem, og medarbejderne arbejder så vidt muligt alle hjemmefra i perioden. Hjemsendelsen er foreløbig forlænget til 13. april 2020.
   Skoler, institutioner, herunder alle kulturinstitutioner og butikker, undtaget dagligvarebutikker, er lukket. Der opfordres til at blive hjemme og ikke mødes med nogen, med mindre det er strengt nødvendigt.
   Situationen har medført stor utryghed hos lønmodtagere og virksomheder og der arbejdes på højtryk for aftaler og Bekendtgørelser der skal afhjælpe.
   Udvalget vil på mødet blive orienteret om status med udgangspunkt i følgende områder:
   Miljø og Naturområdet - herunder Havn og færge samt genbrugspladser og renovation, Trafik og Byg - herunder Entreprenørgård og Rengøringsteam samt Planlægning.
  11. Fremtidens Assens – Multitek og ny havneplads er nu udbudt i åben prækvalifikation
   Åbningstrækket for Fremtidens Assens – Multitek og Havneplads - er nu sendt i åben prækvalifikation. Frem til den 24. april 2020 kan interesserede rådgivere ansøge om at blive prækvalificerede, hvorefter en bedømmelseskomité vil udvælge tre teams, der i et udbudsforløb, skal afgive et tilbud på projektet og inkludere et idéoplæg som en del af tilbuddet.
  12. Fremtidens Assens – Planlægning af byggefelter på havnen
   Administrationen arbejder med at klarlægge rammerne for planlægningen af byggefelter på den bynære havn. Bl.a. er Assens Købstad og Assens Lokalråd, med afsæt i deres høringssvar i foroffentligheden for planlægningen, inviteret til workshop om arkitektur og struktur for den nye havnebebyggelse – temaer der ligeledes skal drøftes på temamøder i maj. Administrationen orienterer om status på arbejdet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Intet.

 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at tilpasse kommuneplanrammerne i

  Kommuneplan 2017-2029 til den faktiske anvendelse, der planlægges for i forslag til Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene, Aarup. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet fire høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Byrådet besluttede den 29. januar 2020 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 30. januar 2020 til 26. marts 2020. Der er kommet fire høringssvar.

   

  Kommuneplantillægget indeholder en justering af kommuneplanramme 2.1.B.5 og 2.1.L.1 samt opretter en ny kommuneplanramme 2.1.R.4. Det er detailplanlægningen af den kommende udstykning Bakkehusene, der har vist et behov for at justere på afgrænsningen af

  kommuneplanrammerne og for at udlægge den nye rekreative ramme 2.1.R.4, indenfor hvilken der kan etableres et regnvandsbassin og offentlige rekreative arealer.

   

  Der er kommet fire høringssvar, der primært vedrører trafikale forhold, den grønne kile mellem Skydebjerg og Aarup, højde på bygninger og fremtidige tracéer til stier. Høringssvarene og kommentarer dertil er vedlagt som bilag. Høringssvarerne fører ikke til ændringer i kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalplan 2.1-5 godkendes med følgende ny formulering af lokalplanens §6.3, §6.6 og §6.9:

  • § 6.3 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ingen del af en bygning må overstige denne højde. På de seks grunde, der er markeret på kortbilag 5, må bebyggelse dog maksimalt opføres med 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
  • § 6.6 Boligbebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 3 meter fra skel og må ikke opføres inden for det støjbelastede areal vist på kortbilag 5. Småbygninger som garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne.
  • §6.9 Placering af bebyggelse skal ske under hensyntagen til de naturlige strømningsveje som vist på kortbilag 7. Bebyggelse må ikke placeres, så der er risiko for, at overfladevand kan trænge ind i boligbebyggelse.

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering er udarbejdet for at muliggøre en ny udstykning til parcelhuse og rækkehuse i den sydlige del af Aarup Forslaget til lokalplan og miljøvurdering har været i fire ugers høring, der er indkommet seks høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2020.

   

  Lokalplanen muliggør en udstykning med 29 parcelhuse samt omkring 80 tæt-lav

  boliger afhængig af, hvordan en bebyggelsesplan udformes. Der udlægges to områder til

  tæt-lav boligbebyggelse og de 29 parcelhusgrunde er fordelt på 5 kvarterenheder, hvor

  grundene fordeler sig rundt om et fælles grønt rekreativt areal.

   

  Lokalplan og miljøvurdering har været i høring fra den 27. februar 2020 til den 26. marts 2020. Der blev afholdt borgermøde den 10. marts Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvarene vedrører arkæologiske forhold, den grønne kile mellem Aarup og Skydebjerg, øget trafik og trafikstøj, placering af fremtidige stier og højde på bebyggelse. Høringssvarene er kommenteret i den sammenfattende redegørelse og både høringssvar samt redegørelsen er vedlagt som bilag. Høringssvarene har givet anledning til en administrativ anbefaling om, at der for alle seks grunde mod vest skal gælde en højde på bebyggelse på maksimalt 6,5 meter og maksimalt 1 etage. I forslaget gælder dette ikke for den sydligste af de vestlige grunde. Anbefalingen medfører en ændring fra fem til seks grunde i § 6.3 samt konsekvensrettelse af kortbilag 5.

   

  Administrationen anbefaler, at der foretages enkelte rettelser i lokalplanen. Det drejer sig om en ny formulering af §§ 6.3, 6.6 og 6.9 vedr. bygningshøjde/antal etager, byggefelter og strømningsveje samt mindre redaktionelle ændringer. De anbefalede rettelser af bestemmelserne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

   

  Da lokalplanen har været ledsaget af en miljørapport, er der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Denne redegør for, hvordan høringssvarene har været anvendt ift. den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 2.1-5 godkendes med følgende ny formulering af lokalplanens §6.6 og §6.9:

   

  • § 6.3 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ingen del af en bygning må overstige denne højde. På de seks grunde, der er markeret på kortbilag 5, må bebyggelse dog maksimalt opføres med 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
  • § 6.6 Boligbebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 3 meter fra skel og må ikke opføres inden for det støjbelastede areal vist på kortbilag 5. Småbygninger som garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne.
  • §6.9 Placering af bebyggelse skal ske under hensyntagen til de naturlige strømningsveje som vist på kortbilag 7. Bebyggelse må ikke placeres, så der er risiko for, at overfladevand kan trænge ind i boligbebyggelse.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6237

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At det tilkendegives, at Assens Kommune er sindet at ekspropriere alle arealer inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.1-5.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning i 2020.

  Beslutningstema

  Byrådet har endeligt vedtaget Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene i Aarup, der muliggør udstykning af parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse foruden areal til regnvandsbassin samt rekreative offentligt tilgængelige arealer. Udstykningen ønskes nu realiseret, hvorfor der skal træffes beslutning om ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på en ekstraordinær dagsorden, da fristen for offentligheden for at fremsende høringssvar udløb efter udsendelsen af den ordinære dagsorden, og den efterfølgende proces med jordkøb og byggemodning ikke ønskes forsinket. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og Ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden.

   

  Lokalplan 2.1-5 bliver endeligt vedtaget på Byrådets møde den 29. april og udgør det juridiske grundlag for en ekspropriation efter planlovens § 47 af jord til boligbebyggelse og regnvandsbassin. Lokalplanen muliggør udstykning af 29 grunde til parcelhuse samt 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Lokalplanen omfatter matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg samt del af matrikel 12g, Skydebjerg by, Skydebjerg. Matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg er på 119.743 m2 og den del af matrikel 12g, der er omfattet af lokalplanen og erhverves, er på 40.220m2.

   

  Forud for gennemførelse af eventuel ekspropriation, efter Byrådets tilkendegivelse om at være sindet hertil, vil der blive søgt indgået en aftale med lodsejer. I forbindelse hermed eller i forbindelse med ekspropriation vil den præcise afgrænsning af den del af matrikel 12g, som skal erhverves, blive fastlagt. Det endelige areal fastsættes derfor først i forbindelse med handel/ekspropriation.

   

  Prisen for jorden afhænger af en konkret forhandling/åstedsforretning og kan derfor ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Udgiften er indeholdt i de samlede anlægsmidler afsat til jordkøb og byggemodning i 2020 på 7 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Planlovens kapitel 11.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2020 afsat 7 mio. til opkøb af jord og byggemodning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At det tilkendegives, at Assens Kommune er sindet at ekspropriere alle arealer inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.1-5.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning i 2020.