icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 20/1838

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om status for implementering af Sundhedspolitikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  To gange årligt - i marts og oktober udarbejdes en status således, at udvalgene i foråret har mulighed for at drøfte, om der er indsatser, der skal indgå i årets budgetforhandlinger med henblik på, at strategi og handlingsplan i givet fald kan justeres i oktober.

  Sagsfremstilling

  I oktober 2019 vedtog Byrådet en ny Sundhedspolitik med tittlen ”Fra Modvilje til Mod & Vilje”. I forlængelse heraf vedtog de fire politiske fagudvalg og økonomiudvalget en tilhørende strategi og handlingsplan – ”SÅDAN kommer vi fra Modvilje til Mod & Vilje”.  Politikken indeholder de politiske ambitioner og effektmål, mens strategi og handlingsplan indeholder de konkrete indsatser, der skal implementeres.

   

  Status for implementering af Sundhedspolitikken gives dels i form af en opfølgning på de konkrete effektmål i politikken (bilag 1) og dels en status på, implementering af indsatser i handlingsplanen (bilag 2).

   

  Byrådet viste med Sundhedspolitikken Mod & Vilje og fastsatte nogle meget ambitiøse mål for sundhedsområdet. I alt indeholder Sundhedspolitikken 38 effektmål fordelt på de seks pejlemærker, som er prioriteret i politikken.

   

  I bilag 1 er de 38 effektmål vist med angivelse af valgte indikatorer til at følge udviklingen. Der anvendes hvis muligt samme indikatorer som for tilsvarende målepunkter i Vision 2030. Datagrundlag til disse udarbejdes kun en gang pr. år (fx de nationale sundhedsmål og den nationale trivselsmåling) eller hvert 4. år (Regionens Sundhedsprofil), hvilket betyder, at der pt. kun er tilgængelige nye data for en række af indikatorerne. De områder, hvor der foreligger nye data, viser for nogle mål en forsigtig positiv udvikling, men på flere mål er status uændret, eller der ses en negativ udvikling (se bilag 1). Politikkens mål er meget ambitiøse, og det vil kræve en langsigtet og prioriteret indsats at indfri dem. Det bemærkes, at Assens Kommune tillige er forpligtet på flere af målene via Sundhedsaftalen med Region Syddanmark og de øvrige syddanske kommuner, og at det dermed ikke alene kræver en prioriteret indsats i Assens Kommune.    

   

  Status på implementering af Sundhedspolitikken indeholder også en orientering om fremdrift i de konkrete indsatser i handlingsplanen (se bilag 2). Den 9. januar 2020 lød startskuddet til arbejdet med den nye Sundhedspolitik på et Kick Off møde for ledere på tværs af fagområder i Assens Kommune. Frem til denne første statusorientering har der været fokus på planlægning af, hvordan indsatserne i handlingsplanen skal implementeres på tværs af organisationen og sammen med andre aktører. På udvalgsmøderne gives en mundtlig orientering om de indsatser, der er særlig relevant for respektive udvalg.

   

  I Miljø, Teknik og Plan har forvaltningen i særlig grad arbejdet i relation til:

   

  • Boligsociale indsatser.
  • Aktiv transport til og fra skole, fritidsaktiviteter. Indsats for at få flere børn til at cykle og gå til skole fastholdes med kampagner m.m.
  • Røgfri kommune.
  • Natur- og Friluftsstrategi.

  Byrådet ønskede med Sundhedspolitikken at igangsætte en bølge, hvor alle aktører samarbejder om at fremme borgernes sundhedstilstand. Hvis det lykkes, vil der være indsatser, der gennemføres i lokalområder, hos erhvervslivet, i foreninger m.m., der også vil være med til at indfri målene i politikken. Samtidig vil det understøttes af en række strukturelle tiltag fx omkring stigende tobakspriser og Folketingets aftale fra december 2019 om en Tobakshandleplan, som bl.a. betyder enighed om at indføre røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser.

  Sagen behandles i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Social og Sundhed, Uddannelse, Børn og Familie, Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Besluttede indsatser i Handlingsplanen (Bilag 2) til gennemførelse i 2020 kræver ikke tilførsel af midler eller omprioritering. Indsatser, der er markeret med rødt i Handlingsplanen, blev af udvalgene i oktober 2019 prioriteret med en tidsplan i 2021/2022. Gennemførelse af de disse indsatser kræver tilførsel af midler eller omprioritering.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie tog orientering om status for implementering af

  Sundhedspolitikken til efterretning. Stagnation eller nedgang i målopfyldelse ledsages ved næste status i oktober måned af konkrete forslag til nye eller justerede indsatser.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-03-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager orientering om status for implementering af Sundhedspolitikken til efterretning.

   

   

  Beslutning Social og Sundhed den 03-03-2020

  Social og Sundhed tager orienteringen om status for implementeringen af Sundhedspolitikken til efterretning.

  Udvalget ønsker, at stagnation eller nedgang i målopfyldelse ledsages ved næste status i oktober måned af konkrete forslag til nye eller justerede indsatser.

  Udvalget drøftede det fortsatte fokus på sundhedspolitikken – såvel som kommunikation af initiativer og resultater - og ligeledes det tværpolitiske fokus.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om status for implementering af Sundhedspolitikken til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21916

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Haarby til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. december 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 20. december 2019 til 14. februar 2020. Der er indkommet tre høringssvar.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at udvikle området til boligformål. Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme 4.2.B.14., der fastsætter anvendelsen til boligområde til tæt-lav boligbebyggelse. Der ud over fastsættes det, at der kan indrettes andre boligtyper i de nedlagte landbrugsbygninger, herunder i det gamle stuehus, ligesom der i de nedlagte landbrugsbygninger kan indrettes anvendelser som fx fælleshus, sognehus, foredragssal, liberalt erhverv og mindre ikke-generende værkstedsvirksomheder.

   

  Erhvervsstyrelsen har i høringsperioden ringet og bedt om, at der i kommuneplantillægget medtages en tekst om klimatilpasning i kommuneplantillægget. Der er på side 6 indsat en ny tekst under overskriften: Klimatilpasning og regnvand. Der ud over er indsat et kort, der viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års-hændelse. Erhvervsstyrelsen har godkendt teksten.

   

  Der ud over har Fyns Stift og Banedanmark indsendt høringssvar om, at de ikke har bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7567

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet i december 2019 blev der godkendt takster for 2020 for de vandværker, der tids nok havde fået indsendt forslag til kommunen, så de kunne blive godkendt på møderækken i december 2019.

   

  Som det var beskrevet i indstillingen til december møderne, vil der erfaringsmæssigt være vandværker, der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor er der lavet denne opsamlingsrunde.

   

  Der er 2 vandværker med i denne opsamlingsrunde nemlig Brylle Vandværk og Flemløse Voldtofte Vandværk.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

   

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen.

  Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2020 - opsamlingsrunde” er vist de indberettede takster for 2020 for de 2 vandværker med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2019.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at vandværkerne ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre, at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

  Dette er også gældende for de to vandværker Brylle og Flemløse Voldtofte, der har meget rimelige takster, og hvor regnskabet også viser økonomi til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser.

   

  Brylle Vandværk har øget vandprisen med 1 kr. pr m3 og den faste afgift med 100 kr. Anlægsbidraget er uændret.

   

  Flemløse Voldtofte Vandværk har øget den faste afgift med 400 kr. og anlægsbidraget er reguleret med 371 kr.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/882

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • at Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

  Beslutningstema

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at et område ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg (Gummerup/Køng) skal separatkloakeres. I forbindelse med detailprojektering af separeringsprojektet har det vist sig, at der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som omfatter nye afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af 6 fælleskloakerede oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  I fremtiden planlægges de 6 oplande separatkloakeret, jf. gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune således, at regn- og spildevand adskilles i hvert sit ledningsnet. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges.

   

  Med Forslag til Tillæg nr. 4 planlægges det, at etablere større, separate regnvandsledninger og regnvandsbassiner, der har til formål at beskytte Haarby Å mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer.

   

  I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra oplandene ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Tiltagene i Forslag til Tillæg nr. 4 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at der ikke længere er risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene. Tiltagene vil desuden medføre, at overløb fra fælleskloak nedlægges således, at opspædet spildevand ikke længere udledes til Haarby Å ved kraftige regnskyl.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • at Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19384

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  I december 2019 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet én bemærkning i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

  Sagsfremstilling

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at de eksisterende 8 renseanlæg i kommunen skal nedlægges og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Planen fastlægger også, at der skal etableres afskærende spildevandsledninger, som kan transportere spildevandet til det nye renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at forløbet af de afskærende spildevandsledninger bliver lidt anderledes end forudsat i den gældende spildevandsplan. Derfor er behov for, at yderligere nogle få berørte matrikelnumre medtages i planen.

   

  Tillæg nr. 2 (etablering af afskærende transportsystem, yderligere berørte matrikelnumre) omfatter således etablering af en spildevandsledning på 9 matrikelnumre – 5 ved Assens og 4 ved Køng.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet ét høringssvar fra en lodsejer vedr. placering af ledningen. Assens Forsyning A/S har været i dialog med lodsejeren i høringsperioden, og lodsejerens ønske er imødekommet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3968

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den økonomiske ramme på 750.000 kr. afsat til trafiksikkerhed i 2020 bliver frigivet og udmøntet på følgende projekter:

   

  • Lukning af Salbrovad (Forstærkning af Stumpen og lukning af Salbrovad),
  • Nordlige stoppested Odensevej/Sø Søbyvej (Flisebelægning og tyverisikker cykelparkering),
  • Nordre Havnevej 8 (udskiftning af cykelparkering),
  • Østergade ved Rema1000 (lukke p-plads med skråparkering, byrum og cykelparkering),
  • Lundegårdsvej i Verninge (Din Fart lige efter byzonetavlen),
  • Bakkevej i Vissenbjerg (videreførelse af sti for enden af Bakkevej).

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsoversigten kan rådighedsbeløbet til trafiksikkerhed frigives under forudsætning af, at projektet fremlægges Miljø, Teknik og Plan inden igangsætning.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har prioriteret projekter til udførelse inden for den bevilligede projektramme på 750.000 kr. Prioriteringen af projekter tager udgangspunkt i Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan, hvor bl.a. trygge skoleveje og cykeltrafik er fokusområde.

   

  De udvalgte projekter er derudover også prioriteret ud fra parametre, som kan betyde at flere børn kan benytte cyklen i fritid og til/fra skole, hvilket stemmer overens med kommunens netop vedtagne Sundhedsstrategi. Der er derfor i år udvalgt flere projekter som understøtter generel cykeltrafik i kommunen, hvilket også læner sig op ad Vision 2030, som bl.a. fokuserer på bæredygtighed, det sunde valg i hverdagen samt turisme.

   

  Forslagene stammer fra administrationens ”ønskeliste over trafiksikkerhedsprojekter”. Listen indeholder alle de ønsker om trafiksikkerhedstiltag som løbende kommer fra bl.a. borgere, lokalråd, skoler m.m. Listen er en dynamisk liste og ændrer sig derfor løbende. Der er derfor ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Vej og Trafik vil i løbet af foråret vurdere de foreslåede projekter nærmere med hensyn til priser og kommende asfaltarbejde, men det er administrationens vurdering at projekterne bør kunne udføres inden for den afsatte ramme. Eventuelle resterende midler vil blive benyttet på mindre kurve-justeringer, afmærkning og cykelfremmende tiltag.

  Økonomi

  Anlægsramme på 750.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender den økonomiske ramme på 750.000 kr. afsat til trafiksikkerhed i 2020 bliver frigivet og udmøntet på følgende projekter:

   

  • Lukning af Salbrovad (Forstærkning af Stumpen og lukning af Salbrovad),
  • Nordlige stoppested Odensevej/Sø Søbyvej (Flisebelægning og tyverisikker cykelparkering),
  • Nordre Havnevej 8 (udskiftning af cykelparkering),
  • Østergade ved Rema1000 (lukke p-plads med skråparkering, byrum og cykelparkering),
  • Lundegårdsvej i Verninge (Din Fart lige efter byzonetavlen),
  • Bakkevej i Vissenbjerg (videreførelse af sti for enden af Bakkevej).

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/2737

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til godkendelse, at Assens Kommunes høringssvar til FynBus bliver at fastholde det nuværende regelsæt for reklamer i og på busserne.

  Beslutningstema

  På baggrund af en debat i pressen vedrørende kviklånsreklamer på skærmene i busserne, drøftede FynBus’ bestyrelse regelsættet for reklamer i busserne på deres møde den 13. december 2019. På deres møde den 24. januar 2020 blev bestyrelsen forelagt et notat med fem modeller for regelsæt, se bilag 1. Bestyrelsen besluttede på mødet den 24. januar 2020 at sende notatet i høring hos de fynske kommuner og Region Syddanmark, med ønske om stillingtagen til de 5 opstillede modeller.

  Sagsfremstilling

  Ifølge gældende kontrakt, har de entreprenører der kører FynBus’ ruter ret til at sælge reklameplads i og på busserne. Dette gælder også lokalruterne i Assens Kommune. Indtægterne ved salg af reklameplads tilfalder således entreprenørerne.

   

  FynBus har et eksisterende fastsat regelsæt, der tager hensyn til, at busser hører til i det offentlige rum, og at reklamer i og på busser derfor er særligt eksponerede. I regelsættet skelnes mellem kommercielle reklamer (har til hensigt at sælge et produkt eller en ydelse), eller meningsreklamer (indeholder meningsytringer, herunder politiske budskaber). Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks, ligesom reklamer til enhver tid skal overholde den danske markedsføringslov. Derudover må pornografi, propaganda og reklame af polemisk art ikke forekomme. Regelsættet er derfor funderet i den til enhver tid gældende danske lovgivning på området. Det er entreprenørens ansvar at regelsættet overholdes.

   

  FynBus beder Assens Kommune tage stilling til de 5 foreslåede modeller, som ses i bilag 1.

   

  Administrationen anbefaler model 1 hvor det nuværende regelsæt fastholdes. Regelsættet lever op til gældende lovgivning og en fastholdelse medfører ikke Assens Kommune nogen negativ økonomisk effekt.

   

  Administrationen anbefaler ikke model 2, 3 og 4, fordi en ændring i regelsættet højst sandsynligt vil få negative økonomiske konsekvenser både i forhold til den nuværende kontrakt med entreprenøren, samt ved kommende udbud. Selvom kontrakten er mellem FynBus og entreprenørerne, bliver det i sidste ende kommunerne og regionen, der skal betale for tab af entreprenørens indtægter.

   

  Den 5. model hvor den enkelte kommune selv bestemmer, kan risikere at betyde et meget broget billede af busserne på Fyn. Dette kan for passagererne opleves som et usammenhængende bussystem, og medføre utryghed og tvivl på, om der er andre forskelle på de forskellige ruter. Administrationen vurderer, at det er væsentligt at busser under FynBus fremstår som en samlet enhed.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Økonomi

  Model 1 får ingen økonomiske konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan beslutter, at Assens Kommunes høringssvar anbefaler at overgå til model 2, når nye kontrakter indgås.  I de skærpede retningslinjer bør bl.a. indgå principper for reklamer målrettet børn og unge.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

   

  • At etape 1 og 2 af cykelstien anlægges samtidig,
  • At Assens Kommune er sindet at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien langs Bogensevej ved ekspropriation.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på udvalgsmøde den 5. marts 2018 at benytte resterende anlægsmidler til etablering af 1. etape af cykelstien i Aarup langs Erholmvej. Siden har Assens Kommune fået tilsagn om statslig bevilling på 6 millioner kr. til en samlet cykelstistrækning langs Erholmvej og Bogensevej fra byzonen i Aarup til rundkørslen ved Gammel Hovedvej (Bilag 1). Administrationen ser en økonomisk fordel i, at udbyde hele anlægsprojektet som en samlet opgave, og der er derfor behov for at erhverve arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere til 2. etape allerede på nuværende tidspunkt.

  Sagsfremstilling

  2. etape af cykelstien vil gå fra krydset Søndergårdevej/Erholmvej (5560) til rundkørslen Bogensevej/Gl. Hovedvej (5560). I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

   

  2. etape vil berøre 17 matrikler. Matriklerne er oplistet på bilag 2.

   

  Cykelstien vil på strækningen fra Søndergårdevej til syd for motorvejen blive en dobbeltrettet cykelsti placeret i den vestlige side af Bogensevej. Syd for motorvejen skal der anlægges en krydsningshelle, fordi cykelstien her går fra at være dobbeltrettet, til enkeltrettet i begge sider af vejen op til rundkørslen. Vejdirektoratet er orienteret om projektet i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Længden af 2. etape er ca. 2 km.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2020 og 2021 på hhv. 5,1 og 5,0 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  5,5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2020, 5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2021. Dertil 6,0 mio. kr. i statstilskud. Administrationen forventer at den resterende del af etape 1 og 2 kan udføres for de afsatte midler i 2020 og 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At etape 1 og 2 af cykelstien anlægges samtidig,
  • At Assens Kommune er sindet at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien langs Bogensevej ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2020.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15469

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

  • Assens Kommune søger Stednavneudvalget om at ændre stednavnet Torø til Thorø med de konsekvenser, det vil give på ændringer af vej- og stednavne.
  • De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

  Beslutningstema

  Thorøhuse Bylaug har anmodet Assens Kommune om, at Torø Huse skifter navn til Thorøhuse.

  Sagen har været behandlet af Miljø, Teknik og Plan 4. februar 2020, hvor udvalget besluttede at ”opfordre Thorøhuse Bylaug til at forsøge at opnå enighed med ejerne af Torø. Opnås enighed indstiller udvalget til byrådet, at henvendelsen imødekommes.”
  Enighed er opnået (se bilag fra Københavns Lærerforening). Derfor genoptages sagen.

  Sagsfremstilling

  Thorøhuse Bylaug har henvendt sig til Assens Kommune med ønske om, at Torø Huse skal skifte navn tilbage til Thorøhuse. Der har været flere forskellige stavemåder for byen og øen gennem tidens løb, indtil det i 1938 fra national side blev besluttet, at Torø og Torø Huse er den officielle stavemåde (Se bilag med ansøgning fra Thorøhuse Bylaug.)

  Byrådet var i 1997 positivt indstillet over for et tilsvarende ønske. Det blev efterfølgende fremlagt for Stednavneudvalget og afvist, fordi ejeren af Torø - Københavns Lærerforening -  var afvisende overfor, at Torø skiftede navn. Ejer er nu positivt indstillet overfor navneændring.

  Ændringer i danske stednavnes officielle retskrivning fastsættes af Stednavneudvalget under Kulturministeriet. Stednavneudvalget arbejder ud fra det grundprincip, at en lokalitet kun kan tildeles én korrekt skriftform (autoriseret form). Så stednavn på ø og by skal følges ad, da øens navn er grundform for byens navn. Det betyder, at det er Torøs navn, der skal omautoriseres. (Se bilag med mail fra formand for Stednavneudvalget.) En navneændring til Thorøhuse vil derfor kræve, at Torø skal skifte navn til Thorø. Så følger resten med; Torø Vig til Thorø Vig, Torø Huse Vej til Thorøhusevej og Torøgyden til Thorøgyden. Det vil fortsat være helt legitimt at bruge Torø i navne på private foretagender, fx foreninger, butikker, boliger mv.

   

  Fra 5. dec. 2019 til 20. januar 2020 er der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de 262 berørte borgere over 18 år samt fire påvirkede virksomheder, hvor ejer ikke også var personligt berørt. 68 % har svaret. (Se bilag med spørgeskemaundersøgelsen).

  Af de modtagne besvarelser mener:

  • 69 % at det er en god ide at ændre Torø Huse til Thorøhuse
  • 6 % at navnet ikke skal sættes sammen til et ord
  • 12 % at det er en dårlig ide at ændre til Thorøhuse.
  • 72% at det er en god ide at ændre Torø til Thorø
  • 16 % at det er en dårlig ide
  • 12 % forholder sig neutrale til øens navn.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 271 af 13/04/2018 – Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

  Økonomi

  Assens Kommune skal betale for afledte udgifter, hvis det besluttes, at der skal sendes en ansøgning til Stednavneudvalget. Vejnavneændringer medfører en teknisk adresseændring, der vil udløse bestilling af et nyt sundhedskort til borgeren, hvis borgeren er omfattet af den. Det vil medføre, at ca. 142 sundhedskort skal udskiftes til en pris af 200,-/stk. (i alt ca. 30.000 kr. ex moms). Alternativt kan der købes en løsning til 3.150,- kr. ex. moms, så kommunen kan lave mindre ændringer i stedbetegnelsen en gang, uden at der skrives nye sundhedskort ud.

  Der skal udskiftes vej- og byskilte til en ca. pris på 15.000,- kr. ex. moms. Der ud over vil berørte virksomheder og private få udgifter til at ændre navne på reklamemateriale, stempler m.m. De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Assens Kommune søger Stednavneudvalget om at ændre stednavnet Torø til Thorø med de konsekvenser, det vil give på ændringer af vej- og stednavne.
  • De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/17760

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om budgetomplacering til ejendomsservice tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om budgetomplacering.

  Sagsfremstilling

  Den administrative styregruppe har afsluttet arbejdet med identifikationen af budgetbeløb til ejendomsservice. Det har medført, at de centrale- og decentrale enheder som er omfattet af projektet har fået reguleret deres budgetter primo uge 9.

   

  Budgetbeløbene er identificeret som beskrevet i ”Principper for flytning af budgetbeløb”. Det betyder, at de berørte enheder har haft økonomiudtrækkene for 2017 og 2018 til gennemsyn. Et gennemsyn hvori der var mulighed for at bemærke specielle forhold, der kunne bevirke at et forbrug ikke skulle overgå til ejendomsservice.

   

  Ligeledes har den økonomiske arbejdsgruppe fastlagt nogle overordnede retningslinjer i forhold til anskaffelser og vedligehold samt vigtigheden af at lejekontrakter overføres med den nuværende eksakte værdi.

   

  Økonomi har gennemgået de tilbagemeldinger, der er kommet fra de berørte enheder, og på baggrund heraf truffet beslutning. I de sager hvor der har været tvivlstilfælde, har der været dialog med ejendomsservice i forhold til opgavens fremtidige placering.

   

  I projektmaterialet er der opgjort en økonomiramme på 73,9 mio. kr. hvoraf udtrækket fra centrale- og decentrale enheder udgør 64,4 mio. kr. Den økonomiske gennemgang viser for nuværende, at der skal omplaceres 59,6 mio. kr.

   

  Totaløkonomien viser samlet set en difference på 5,1 mio. kr. hvoraf de 3,9 mio. kr. omhandler lønmidler til teknisk servicepersonale, 0,9 mio. kr. vedrører driftsudgifter og 0,3 mio. kr. relaterer sig til centrale lønmidler. I bilaget, Totaløkonomien til ejendomsservice 2020, er der beskrevet mere herom.

   

  Idet der overføres et lavere budget end oprindeligt antaget påvirkes besparelsesprovenuet. Oprindeligt blev der vedtaget et besparelsesprovenu i 2022 på 5,8 % ved fuld implementering, beregnet til en årlig besparelse på 4,9 mio. kr. De reviderede data medfører, at der skal hentes et provenu på 7,2 % for at nå besparelsen på 4,9 mio. kr.

   

  Afslutningsvis vil de centrale- og decentrale enheder blive informeret om de kriterier der har været lagt til grund for konkrete omplaceringer.

   

  Endeligt skal det bemærkes, at der er omplaceret 900.000 kr. til administrationsudgifter i forbindelse med etableringen af ejendomsservice.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om budgetomplacering til ejendomsservice til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 20/3752
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om ansøgningsprocessen for Blå Flag i badesæsonen 2020
   I Assens Kommune er ansøgt om Blå Flag til Sandager Næs, Assens Næs og Løgismose Strand. Friluftsrådet har valgt ikke at tildele Blå Flag til Sandager Næs, da stranden ikke overholder Blå Flags krav til badevandskvaliteten. Badevandskvaliteten overholdt badevandsbekendtgørelsen i hele 2019. De resterende to ansøgninger behandles i den kommende tid af Den Internationale Blå Flag Jury. Vi forventer at både Assens Næs og Løgismose Strand tildeles Blå Flag i badesæsonen 2020.
  2. Status på miljøgodkendelser til Assens Værft A/S
   Værftets miljøgodkendelse fra 1997 har været under revurdering siden 2014, og den revurderede miljøgodkendelse blev meddelt i december 2019. Denne afgørelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er endnu ikke truffet afgørelse i den sag. I september 2018 meddelte Assens Kommune VVM-afgørelse og tillægsgodkendelse til ophugning af glasfiberskibe i den lukkede flydedok. Denne afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I oktober 2019 traf klagenævnet afgørelse om at det er Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, der er VVM-myndighed for aktiviteter på værftets flydedokke, og på den baggrund hjemviste klagenævnet i februar 2020 miljøgodkendelsen til ophugning af glasfiberskibe til ny behandling. Værftet vil således skulle søge VVM-tilladelse hos Trafik-, bygge- og boligstyrelsen inden de kan søge Assens Kommune om ny miljøgodkendelse til ophugning af glasfiberskibe.
  3. Fremtidens Assens – Erfaringsudveksling på tværs af borgerdrevne arbejdsgrupper og Interessentforum
   Torsdag den 20. februar, blev der afholdt et erfaringsudvekslings-arrangement for de borgerdrevne arbejdsgrupper fra ”Løvens Hule” og Interessentforum for Fremtidens Assens, et år efter at der var blevet uddelt 85.000,- til borgerdrevne projekter, som et led i Fremtidens Assens.
   Et sådan arrangement blev efterspurgt i arbejdsgruppernes evalueringer, som blev forelagt for udvalget den 3. december 2019.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Udvalget blev kort orienteret om:

  • Vejadgang til jordbassiner.
  • Status for Sø Søby Vandværk.
  • ”Togbane-netværk” ved Vestfynsbanen.
  • Henvendelse til BaneDanmark fra Forvaltningen med ønske om at få gangbro hele vejen ml. Østerbro og stationen i Tommerup.
  • Henvendelse fra Assens Købstadsforening vedrørende vejføring.
  • Assens har en flot 4. plads i byggesagsbehandling på landsplan og er bedst på Fyn.
  • Procesplan vedrørende arkitektur i Fremtidens Assens.