icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Dagsorden blev godkendt.

 • Sagsid.: 20/579

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At en opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune sendes i høring i 4 uger fra ultimo februar.
  • At opdatering af områdeklassificering fremover sker i forbindelse med lokalplanlægning.

  Beslutningstema

  Al byzonejord skal som udgangspunkt være omfattet af ”områdeklassificering”.  Områdeklassificeringen kan dog med fordel justeres, hvis der kommer arealer, der kan forventes at være u-forurenede ind i byzone.

  Sagsfremstilling

  Ifølge § 50 a i jordforureningsloven skal al byzonejord som udgangspunkt klassificeres som ”lettere forurenet jord”. Flytning af jord fra grunde, der er klassificeret som ”lettere forurenede”, skal anmeldes til kommunen, og jorden skal afleveres på godkendt anlæg eller deponeringssted. Hvis der er viden om, at der ikke har været aktiviteter, der kan medføre lettere forurening, kan kommunen udtage et område af områdeklassificering, så jordflytning fra dette område det kan håndteres som ren jord.

   

  Områdeklassificeringen for Assens Kommune er senest opdateret i 2017.

  Siden da er lokalplan 2.1-3 (Solbakken i Aarup) vedtaget og to nye lokalplaner, 2.1-5 (Bakkehusene i Aarup og 4.2-6 (Søby parken i Haarby), der alle inddrager tidligere landbrugsarealer til byzone, forventes nu at blive sendt i høring. Området i Haarby er en tidligere landbrugsejendom, der falder ind under kriterierne for områdeklassificering, mens områderne i Aarup har været ren natur eller anvendt til dyrkning af afgrøder. Det vurderes derfor at disse to områder kan udtages af områdeklassificering.

   

  Byrådet skal inddrage offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ. Offentliggørelse af regulativet kan ske på kommunens hjemmeside.

  Forslaget til områdeklassificering(regulativet) samt baggrund for regulativet sendes i høring i fire uger. I denne periode har borgere og Region Syddanmark muligheder for at komme med kommentarer til forslaget. Efter høringsperioden tilrettes regulativet, hvorefter det forelægges Miljø, Teknik og Plan samt Byrådet til endelig godkendelse og offentliggørelse.

   

  Fremadrettet vil administrationen gerne gennemføre en mere dynamisk opdatering af områdeklassificeringen, således at der bliver gennemført en opdatering af områdeklassificeringen i forbindelse med lokalplanlægning, der inddrager nye områder til byzone. Godkendelses- og høringsproces vil kunne indarbejdes i lokalplanprocessen.

  Lovgrundlag

  Jordforureningslovens § 50a.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At en opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune sendes i høring i 4 uger fra ultimo februar.
  • At opdatering af områdeklassificering fremover sker i forbindelse med lokalplanlægning.
  • At ændringer af områdeklassificeringen fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/1682

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at anlægsbudgettet for 2020 på naturområdet udmøntes som beskrevet nedenfor og jf. vedlagte bilag.

  Beslutningstema

  Jf. budgetaftale 2020-2023 for Assens Kommune er der i 2020 afsat 550.000 kr. til naturområdet (Vand- og Naturplaner).

  Sagsfremstilling

  Puljen på naturområdet har et snævert fokus på en indsats til gavn for biodiversiteten i beskyttede områder (§ 3), fredede områder og Natura 2000-områder.

   

  I 2020 fortsættes indsatsen for at bevare og beskytte den høje biologiske værdi i særligt værdifulde naturområder. Indsatsen understøtter kommunens Vision Med vilje og hjerte, der blandt andet prioriterer områderne ’Vi passer godt på vores natur og miljø’ samt ’Drømmeboliger for alle’.

   

  Naturprojekter gennemføres dels på kommunalt initiativ dels på initiativ fra lokale lodsejere. Af vedlagte bilag fremgår de projekter, som administrationen forventer at gennemføre i 2020. Fokus er på biologiske værdier, hvor naturpleje bidrager til bevaring af arter og naturtyper fremadrettet. 

   

  I de tilfælde hvor lodsejere tager initiativ til projekter, er det afgørende, at projektet kan kvalificeres fagligt i forhold til dets gavn for biologiske værdier i naturområder.

   

  Lodsejeropbakningen til projekterne er bestemmende for deres gennemførelse, da de gennemføres ved frivillige aftaler.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven for så vidt angår visse bundne opgaver vedrørende plejetiltag i fredede områder, § 3-beskyttede områder og på fredede fortidsminder.

  Økonomi

  550.000 kr. til naturprojekter med biodiversitetsformål.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender anlægsbudgettet for 2020 på naturområdet udmøntes som beskrevet nedenfor og jf. vedlagte bilag.

   

 • Sagsid.: 18/3206

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udarbejdelsen af affaldshåndteringsplan 2020-2032 med fokus på cirkulær økonomi og klima igangsættes.

  Beslutningstema

  Byrådet skal hvert 6. år i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med den nationale affaldshåndteringsplan, som forventes klar primo 2020. Kommunens nuværende affaldshåndteringsplan løber til 2024.

  Sagsfremstilling

  Den nationale affaldshåndteringsplan forventes at foreligge i foråret 2020 og kommunen skal derfor udarbejde en ny affaldshåndteringsplan indeholdende krav og mål her fra. Det er forventeligt, at kommunerne får frist til udgangen af 2020.

   

  Miljøstyrelsen meddelte i januar 2019, at den kommende nationale affaldsplan vil løfte mængden og kvaliteten af genanvendelsen via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Og med branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald. Kommunerne kan vente med at udarbejde deres affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring.

   

  EU's nye direktiver for affald, emballage, deponering, udrangerede køretøjer, batterier og WEEE af 4. juli 2018 skal være implementeret i den nationale lovgivning inden for 2 år. Der er skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne.

   

  Det foreslås i forlængelse heraf og i forlængelse af Assens Kommunes vision 2030 samt engagement i DK2020, at Assens Kommunes affaldshåndteringsplan får et særligt fokus på cirkulær økonomi og klima.

   

  Administrationen kan i samarbejde med Assens Forsyning, Affald og Genbrug igangsætte forarbejdet til affaldshåndteringsplanen i form af kortlægning af affaldsmængderne i den nuværende plan og oplæg til kommende initiativer i den nye plan.

   

  Status for den nuværende affaldshåndteringsplan og oplæg til nye initiativer forventes præsenteret på et temamøde for udvalget i april afhængig af høring af den nationale plan.

   

  Til orientering er vedlagt en status på den nye genbrugspladsstruktur, som er et initiativ i den nuværende plan.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 224 om affald af 8. marts 2019.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at udarbejdelsen af affaldshåndteringsplan 2020-2032 med fokus på cirkulær økonomi og klima igangsættes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/876

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

  Beslutningstema

  I 2014 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan for Assens Kommune, som udpeger nogle højt prioriterede indsatsområder i bl.a. Tommerup Stationsby, hvor der er risiko for større oversvømmelseshændelser. I november 2019 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup Stationsby, som er en helhedsplan for regnvandshåndtering i byen. Delområde Øst og Nord i regnvandsplanen realiseres først, det det giver størst værdi både klimatilpasnings- og synergimæssigt. Det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, som ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan.

  Sagsfremstilling

  Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby indeholder en lang række tiltag, som bidrager til at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig gør byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe synergi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Den gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune fastlægger, at der skal etableres et stort regnvandsbassin (”Tallerupsøerne”) øst for Tommerup Stationsby. Forslag til Tillæg nr. 3 omfatter de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, som ikke allerede er omfattet af spildevandsplanen. Det vil sige: Etablering af nyt regnvandsbassin nord for Østerbro, etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

   

  Det bemærkes, at i forbindelse med regnvandsplanens udarbejdelse har der været afholdt to dialogmøder med borgere i samarbejde med Tommeruppernes Lokalråd og Assens Forsyning A/S. På møderne var der stor interesse for at indgive idéer og forslag til udformningen af området øst for byen, hvor der skal etableres et større 3-delt regnvandsbassin – de såkaldte Tallerupsøer. Input fra dialogmøderne er indarbejdet i regnvandsplanens visualisering af området.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/1832

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

   

  • Den fremlagte sejlplan godkendes.
  • Administrationen bemyndiges til forsøgsvis at udvikle på turistmæssige initiativer vedr. færgen.
  • Kommunens egne institutioner fra den nye sejlplans ikrafttræden befordres ”gratis” med færgen fra mandag til torsdag.
  • At den vedlagte kompetencefordelingsplan godkendes.

  Beslutningstema

  Baagøfærgens sejlplan ønsket justeret med henblik på at optimere den leverede service og bemandingsplanen. Derudover er der mulighed for at færgen i højere grad understøtter andre kommunale målsætninger.

   

  Kompetencefordelingen for havnen og færgens område er ikke beskrevet i den tidligere vedtagne ”Kompetencefordelingsplan 2018-2021”. Der er derfor vedlagt et forslag til kompetencefordeling på området.

  Sagsfremstilling

  Der er basis for at sejlplanen justeres både med det formål at optimere såvel besejlingen af Baagø, øvrige understøttelse af kommunale visioner og planer, samt mandskabsmæssige optimeringer. Sejlplanen ønskes  justeret, så der er en mere intensiv besejling i højsæsonen ligesom der ønskes mulighed for i den turistmæssige højsæson at kunne udnytte færgen til at understøtte turistmæssige tiltag.

  Helårssejlplanen foreslås derfor justeret således, at planen fremstår mere regulær med gennemgående afgangstider henover ugen, samtidig med at der skabes rum til at der i et vist omfang kan indpasses ekstra sejlads med færgen. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at afprøve mulighederne for at færgen kan understøtte turistmæssige initiativer i det omfang der er kapacitet til det.

  For at understøtte de kommunale institutioners brug af Baagø som besøgsområde samt brugen af naturcenteret, foreslås at institutionernes brug af færgen gøres ”gratis” for personbefordring. Dette vil understøtte kommunens ambition om at styrke naturoplevelser for bl.a. børn. Da færgen nu er en kommunal enhed er betalingen fra de kommunale institutioner alene en omflytning af midler internt i kommunen.  Den gratis sejllads foreslås dog alene at gælde mandag til torsdag, således at institutionerne så vidt muligt optager pladser på de dage, hvor der er ledig kapacitet. 

  Endeligt foreslås vedtaget en kompetencefordelingsplan på området. Havn og færge blev en del af kommunens aktiviteter per 1. januar 2018, og indgår ikke pt. i ”Kompetencefordelingsplan 2018-2021”.

  Økonomi

  Justeringerne af sejlplanen forventes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme med de vedtagne besparelser, i det der samlet set sker mandskabsmæssige optimeringer. Bl.a. indgår havnechefen fremover i et vist omfang i vagtplanen, ligesom der er er vagtordninger, som der ikke længere vurderes at være behov for.

  Ordningen med ”gratis” sejlads for kommunens egne institutioner fra mandag til torsdag ventes at reducere færgens indtægter med ca. 10.000 kr. årligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Den fremlagte sejlplan godkendes.
  • Administrationen bemyndiges til forsøgsvis at udvikle på turistmæssige initiativer vedr. færgen.
  • Kommunens egne institutioner fra den nye sejlplans ikrafttræden befordres ”gratis” med færgen fra mandag til torsdag.
  • At den vedlagte kompetencefordelingsplan godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at:

  • Klimastrategien fokuserer på de fem største temaer i Baseline: Transport, energi, landbrug, forbrugsmønstre samt klimatilpasning.
  • Arbejdet med at lave samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere igangsættes.
  • Der arbejdes for at lave en klimastrategi, der kan certificeres som Pariskompatibel.
  • Klimaevent afholdes den 12. marts 2020.

  Beslutningstema

  Som en del af DK2020 arbejdet skal der udarbejdes en klimastrategi med forskellige indsatser, der kan gøre kommunens robust over for klimaforandringer og som kan reducere CO2-udledningen i Assens Kommune som geografisk område nok til, at Assens Kommune kan leve op til Parisaftalen.

  Sagsfremstilling

  Byrådstemamødet den 29. januar var første politiske trin i at finde frem til, hvilke indsatser de enkelte fagudvalg gerne vil have med i den kommende klimastrategi.

  I forhold til det videre arbejde vil det være en god ide at opdele indsatserne i temaer.

  Administrationen foreslår, at de fire største CO2-kilder ifølge Baseline bruges som temaer i klimastrategien. Hertil kommer det femte tema, som er klimatilpasning.

  De fem temaer er:

   

  • Transport.
  • Energi.
  • Landbrug.
  • Forbrugsmønstre.
  • Klimatilpasning.

   

  Disse temaer vil således være samlende overskrifter for, hvad vi i det kommende år vil fokusere på og følge op på i forhold til klimastrategien. Temaet om borgernes forbrugsmønstre er ikke et certificeringskrav, men udgør en stor andel af udledningen.

   

  Kvalitetstandarder i klimaplanlægningen

  Den globale standard og proces for DK2020 klimaplanlægningen er udviklet af C40, der er et internationalt klimanetværk bestående af 96 mega-byer. Målet for DK2020 projektet er derfor, at Assens Kommune klimastrategi bliver certificeret ud fra kvalitetsstandarderne i C40’s klimaplanlægningssystem. Systemet hedder ”Climate Action Planning Framework” (CAP-Framework).

   

  Pt. er det vigtigst at være opmærksom på følgende:

   

  • Strategien kommer til at indeholde både indsatser, som Byrådet kan udføre selv og nogle, som Byrådet ikke direkte kan påvirke og sikre gennemførelse af. Det er derfor et certificerings-krav, at der skal laves samarbejdsaftaler med de relevante aktører inden for kommunegrænsen, som kan bidrage til mest CO2-reduktion eller som kan medvirke til at gennemføre klimatilpasningsløsninger.
  • Data må maksimalt være 4 år gamle.
  • Alle indsatser skal være udførligt beskrevet.

   

  Administrationen foreslår, at der indledes dialog med de vigtigste aktører i kommunen med henblik på at indgå samarbejdsaftaler. Det kan f.eks. være med Erhvervshus Fyn, Udvikling Assens, større virksomheder, landbrug/landbrugsorganisationer og forsyningsselskaber.

   

  Klimaevent den 12. marts

  Arbejdet med at tilrettelægge et klimaevent er i gang. Formålet er at engagere borgerne bredt (særligt lokalråd og unge) i klimadagsordenen og udvikle ideer til klimatiltag, hvoraf nogle evt. kan ende i den endelige klimastrategi. Ungerådet og en gruppe af unge er med til at tilrettelægge, markedsføre og gennemføre eventet – blandt andet med mundtlig oplæg mv. Foreløbigt program er vedlagt.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender at:

  • Klimastrategien fokuserer på de fem største temaer i Baseline: Transport, energi, landbrug, forbrugsmønstre samt klimatilpasning.
  • Arbejdet med at lave samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere igangsættes.
  • Der arbejdes for at lave en klimastrategi, der kan certificeres som Pariskompatibel.
  • Klimaevent afholdes den 12. marts 2020.

   

  Udvalget bemærker at det evt. kan være formålstjenstligt at etablere et hurtigt arbejdende § 17 stk.4-udvalg vedrørende klima.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/25694

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

  • Orienteringen om at indtægtsbudgettet for 2020 ikke forventes at kunne holdes tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der orienteres kort om hvordan det 1. år med opkrævning af byggesagsgebyr er forløbet, samt hvilke udfordringer det har givet. Én af udfordringerne har været, at foreninger er blevet opkrævet byggesagsgebyr, hvilket har givet utilfredshed.

  Sagsfremstilling

  Det blev besluttet i 2018 i forbindelse med budgetforhandlingerne, at der i 2019 og fremadrettet skulle opkræves byggesagsgebyr for private. Opkrævningen skulle lægges tæt op ad Middelfarts model. Indtjeningen skulle være 1.000.000 kr.

   

  Der har i 2019 været en indtjening på 602.550 kr. Det vurderes, at årsagen til at målet ikke er nået i 2019 er, at der i de første måneder stadig var sager fra 2018, der ikke kunne opkræves gebyr for, og at der samtidig har været en faldende sagsmængde i forhold til beregningsgrundlaget fra 2017.

   

  Beregningsgrundlaget for indtjeningen var 450 sager, som der skulle opkræves gebyr for. Der er i 2019 opkrævet gebyr for 247 sager. Der er ikke opkrævet gebyr i 184 sager, hvoraf 78 af sagerne er fra 2018, og den resterende del er erhverv.

  Dette forventes at fortsætte i 2020. Vurderingen er derfor, at der kun vil kunne indtjenes ca. 800.000 kr. i 2020 i byggesagsgebyr.

   

  Der er desuden en særlig problematik i forhold til gebyr for foreninger. Da administrationen ikke betragter foreninger som erhverv, er disse blevet pålagt byggesagsgebyr. Dette har affødt kritik, da et byggesagsgebyr minimerer foreningernes indtjening ved arrangementer.

  Der er derfor et ønske fra foreningerne om at blive undtaget fra byggesagsgebyret. Administrationen foreslår, at foreninger undtages fra opkrævning af byggesagsgebyr, og at undtagelsen kommer til at gælde for foreninger med et almennyttigt formål. Der blev i 2019 opkrævet 28.500 kr. i byggesagsgebyr fra foreninger.

  Lovgrundlag

  Byggeloven og bygningsreglementet.

  Økonomi

  Der er budgetteret med en indtægt på byggesagsgebyrer på 1.000.000 kr. i 2020. Da den reelle indtægt forventes at ligge på omkring 800.000 kr., forventes derfor en mindreindtægt på 200.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan

  • tager orienteringen om at indtægtsbudgettet for 2020 ikke forventes at kunne holdes til efterretning.
  • indstiller at byggesagsgebyret fremover ikke opkræves ved foreninger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

 • Sagsid.: 19/19021

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  1. at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for området afgrænset på bilag 2, og at input fra foroffentlighedsfasen indgår i forbindelse med den videre planlægning,
  2. at der arbejdes med en afgrænsning af byggefeltet ved Willemoesgade, som det er vist på kortbilag 5.

  Beslutningstema

  Der er gennemført en foroffentlighedsfase med det formål at indkalde ideer og forslag til en ændring af kommuneplanlægningen omkring Willemoesgade. Der er modtaget 14 høringssvar.

  Kommuneplanlægningen ændrer de overordnede rammer for arealanvendelsen, og skal dermed åbne op for realisering af første etape af Udviklingsplanen for Assens by. Efterfølgende skal der udarbejdes lokalplaner for konkrete bygge- og anlægsprojekter.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev det vedlagte oplæg (bilag 3) offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt til ejendomsejere og erhverv i området.

   

  Administrationen har afholdt to møder med henholdsvis beboerne omkring den lille plads mellem Willemoesgade (Nordre Havnevej) og Strandporten, og beboerne på Ved Stranden 2 til 16 samt Havnegade 11.

   

  De ideer og forslag, der er modtaget i foroffentligheden er kommenteret og refereret i bilag 1. I det omfang det er indstillet i bilag 1, indgår ideer og ønsker fra foroffentligheden i udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg for området.

   

  Høringssvarene vedrører blandt andre følgende emner:

  • Kulturmiljø
  • Karakteren af ny bebyggelse
  • Byggefelt ved Willemoesgade
  • Udsigtsforhold fra eksisterende bebyggelse
  • Vejomlægning og parkeringsforhold
  • Beboersammensætning
  • Multitek og Havneplads
  • Udvikling af havnefronten
  • Ønsker til anvendelse af konkrete ejendomme
  • Udvidelse af Strandmølleskolen

   

  Kommuneplantillægget reviderer derudover de relevante kommuneplanrammer med hensyn til anvendelser, bebyggelsesforhold og krav til støjisolering af facader. Der udlægges desuden et støjkonsekvensområde omkring værftet, der kan forebygge, at der etableres støjfølsomme anvendelser, der kan medføre begrænsninger i forhold til værftets nuværende miljøgodkendelse.

   

  Relevante miljøforhold vil bliver belyst i en miljørapport, der udarbejdes til planforslaget.

   

  Blandt andet vil støjen fra Nordre Mole, DLG og Assens Skibsværft blive vurderet i forhold til muligheder og forudsætninger for at etablere fremtidige støjfølsomme anvendelser i området.

   

  For at kunne opføre boliger ved Willemoesgade og ved Nordre Havnevej, der er belastet af støj fra Assens Skibsværft og DLG, udlægges et ”transformationsområde”. Det betyder, at der på nogle af boligernes facader tillades højere støjniveau (fra nærliggende virksomheder) end normalt, men at støjen indendørs ikke tillades øget. Det skal sikres, at der er adgang til udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne, hvor vejledende støjgrænser er overholdt.

   

  Der er udarbejdet en foreløbig principskitse af byggefelt ved Willemoesgade. Skitsen varetager en række praktiske hensyn, samt balancen imellem ønsker fremkommet ved mødet med naboerne, og ønsket om en havneplads der ”åbner sig”. Udstrækningen af byggefeltet kan eventuelt blive udvidet mod vest under hensyn til indpasning i den øvrige bebyggelsesstruktur på havnen og støj fra værftet.

   

  Den endelige afgrænsning af byggefeltet fastlægges inden kontrahering med totalrådgiver for Multitek og havneplads.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  1. at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for området afgrænset på bilag 2, og at input fra foroffentlighedsfasen indgår i forbindelse med den videre planlægning,
  2. at der arbejdes med en afgrænsning af byggefeltet ved Willemoesgade, som det er vist på kortbilag 5.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21268

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der igangsættes planlægning for familie-, senior- og maksimalt 50 friplejeboliger i et område vist på det vedlagte kortbilag mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

  Beslutningstema

  Planlægningen omfatter revision af områdets kommuneplanramme, lokalplanlægning til bolig- og institutionsformål samt eventuelt udlæg af såkaldt transformationsområde.

  Projektet behandles parallelt i Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en henvendelse om at opføre et projekt med en kombination af omkring 24 familieboliger, 50 seniorboliger samt 48 friplejeboliger (private plejehjemsboliger).

   

  Projektejeren har været i dialog med administrationen om de økonomiske og byplanmæssige forudsætninger for projektet.

   

  Projektejeren har med de givne økonomiske forudsætninger fundet en driftsherre til friplejeboligerne. Projektets økonomiske volumen herunder opførelse af plejehjemmet samt et antal yderligere private lejeboliger er givne forudsætninger for projektets rentabilitet og realisering.

   

  Et kvalitetsbyggeri med en kombination af senior- og plejeboliger i et godt nærmiljø med fælles faciliteter og service forventes at gøre boligerne attraktive. Plejeboligerne vil kunne søges af borgere i og uden for kommunen.

   

  Projektejeren har senest i 2019 tilkendegivet, at det ønskes at kunne påbegynde byggeriet, sommeren 2020. Planprocessen forventes dog først at være endeligt vedtaget i oktober 2020.

   

  Opføres de nye boliger i fuldt omfang vil over 50% af byomdannelsesområdet at være omdannet.

   

  Området er omfattet af rammelokalplan 3.1-9. Rammelokalplanen, som udlægger området til boligformål, er ikke byggeretsgivende.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Friplejeboligerne indebærer, som udgangspunkt ikke økonomiske forpligtigelser for kommunen. På kort sigt er der dog risiko for, at friplejeboligerne kan resultere i en overkapacitet af kommunale plejeboliger og deraf resulterende behov for finansiering.

  Der er i alt afsat 3,7 mio. kr. i budget 2019, 2020 og 2021 til infrastruktur i området.

  Området er i privat eje.

  Der er ikke afsat kommunale midler til støjafskærmning og andre miljøtiltag til dette projekt.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der igangsættes planlægning for familie-, senior- og maksimalt 50 friplejeboliger i et område vist på det vedlagte kortbilag mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/367

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens rammeafgrænsning for Campingpladsen og dispensationen til udvidelse fra Kystdirektoratet. Samtidig udlægger Kommuneplantillægget en ny ramme, der skal muliggøre udlægningen af et mindre sommerhusområde vest for campingpladsen.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for udvidelsen af Løgismosestrand Camping, da ejeren ønsker at udvide campingpladsen med 35 campingenheder. Udvidelsesarealet ligger i tilknytning til campingpladsen, men er ikke omfattet af den kommuneplanramme, der gælder for Campingpladsens areal.  Med kommuneplantillægget udvides kommuneplanrammen med ca. 0.8 ha, medens bestemmelserne i kommuneplanrammen fastholdes.

   

  De to sommerhusgrunde som der er med i ”Landplandirektivet for udlæg og omplaceringer af sommerhusområder i kystnærhedszonen” bliver i kommuneplantillægget rammelagt til sommerhusområde.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22437

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte arbejdet med en lokalplan for et nyt boligområde på Møllevej i Haarby. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 10, der blev behandlet af Byrådet i december. Kommuneplantillægget og Lokalplan 4.2-6 vil blive endeligt vedtaget samtidigt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanområdet omfatter et 4-længet gårdanlæg, der ligger som en del af Haarby Landsby. Haarby Landsby er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Selve gårdanlægget er bevaringsværdigt som anlæg, og den østlige bindingsværkslænge og stuehuset er særligt bevaringsværdige som enkelt-bygninger.

   

  Lokalplanen sikrer, at stuehuset og bindingsværk-længen bevares. De to øvrige længer kan nedrives, såfremt erstatningsbyggeri opføres, så gården fortsat fremstår som et intakt 4-længet anlæg. Samtidig er det muligt at opføre seks dobbelthuse. Ét af disse opføres tæt på gårdanlægget, og opføres derfor som et længehus i murværk og pudses hvidt, så der bliver en arkitektonisk sammenhæng med gårdanlægget. De øvrige fem opføres i en arkitektur, der afviger fra det gamle gårdanlæg og med en lav bygningshøjde med asymmetriske tage. Det er intentionen, at de fem dobbelthuse danner et nyt eget miljø og ikke kommer til at virke dominerende.

   

  Forslag til Lokalplan 4.2-6 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at forslag til Lokalplan 4.2-6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7430

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at forslag til Lokalplan 2.2-10 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 2.2-10 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af etageboliger og tæt-lav boliger. Der kan opføres i alt 34 boliger på den forhenværende industrigrund på Vestergade 29a i Vissenbjerg.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 8. oktober 2019 at igangsætte en planlægning for området på Vestergade 29a i Vissenbjerg. Der er nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 2.2-10, der muliggør opførelsen af rækkehuse og etageboliger. Ejendommen har tidligere været benyttet til produktionsvirksomhed, men har stået ubenyttet i en årrække.

   

  Lokalplan 2.2-10 muliggør, at der ved nedrivning af den eksisterende erhvervsbygning kan opføres rækkehuse og etageboliger. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelsen, for parkeringsarealer og for et beplantningsareal på dele af arealet, hvor den eksisterende bygning er i dag. Der er forurening på ejendommen, men af en karakter, som muliggør byggeri.

   

  Lokalplanen udlægger ikke hver bolig med egen grund. Da der er både rækkehuse og etageboliger har man valgt at lave en terrasse eller altan til hver bolig, samt store grønne fællesarealer. Lokalplanen understøtter kommunens ønske om at få opført boliger i den nordlige del af kommunen.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 2.2-10 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

   

  Lokalplan og dertilhørende miljøscreening er under udarbejdelse og er derfor ikke vedlagt dagsordenen. Efter aftale med udvalgsformanden forventes de eftersendt senest mandag den 3. februar 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til Lokalplan 2.2-10 og sender forslaget i offentlig høring i 4 uger.


   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at:

   

  • Forslag til Lokalplan 2.1-5 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljøvurdering.
  • Der afholdes et borgermøde om lokalplanen i marts.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte arbejdet med en lokalplan for byudvikling vest for Assensvej i Aarup. Byudviklingen følger den rækkefølge for nye boligområder, der er angivet i Byvækstplan Aarup Syd. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan med en tilhørende miljøvurdering. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 11, der blev behandlet af Byrådet i januar. Kommuneplantillægget og Lokalplan 2.1-5 vil blive endeligt vedtaget samtidigt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 muliggør en udstykning med 29 parcelhuse samt omkring 80 tæt-lave boliger afhængig af, hvordan en bebyggelsesplan udformes. Der udlægges to områder til tæt-lav boligbebyggelse og de 29 parcelhusgrunde er fordelt på 5 kvarterenheder, hvor grundene fordeler sig rundt om et fælles grønt rekreativt areal.

   

  Der er i lokalplanen lagt vægt på at skabe en attraktiv og anderledes udstykning med grønne rekreative bånd, der får området til at opleves sammenhængende med landskabet omkring, hvor der er fokus på at kunne danne fællesskaber omkring de grønne bånd, og hvor biodiversitet og LAR-løsninger anvendes som værdiskabende elementer.

   

  Der sættes meget få rammer for bebyggelsens placering og udformning. For parcelhusene er det fastsat, at boliger skal holde en afstand fra skel på 3 meter, hvorved der bliver brede kiler uden høj bebyggelse. Udsigten kan ikke sikres for alle, men ved at sikre 6 meter brede kiler ned gennem bebyggelsen, bliver der større mulighed for kig for dem, der ikke ligger i forreste række. For de kommende tæt-lave bebyggelser gælder det, at det skrånende terræn kan udnyttes til at lave flere etager, men mindst én af facaderne skal fremstå som bebyggelse i maksimalt 1,5 plan. I forhold til udformning af bebyggelse er det fastsat, at der af hensyn til den landskabelige tilpasning kun kan vælges sorte, grå og grønne tage.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering for den landskabelige påvirkning. I denne er anbefalet enkelte afbødende foranstaltninger, der ikke er imødekommet. Dette er en anbefaling om kun at tillade parcelhuse i 1,5 plan samt en anbefaling om kun at tillade sadeltage.

   

  Den principielle udstykningsplan vist på lokalplanens kortbilag 3 er blevet forelagt Aarup Lokalråd, der har givet deres opbakning til planen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Forslag til Lokalplan 2.1-5 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljøvurdering.
  • Der afholdes et borgermøde om lokalplanen i marts.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland, Ebberup godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem Kommuneplan 2017-2029 og en kommende lokalplan for et nyt boligområde i Ebberup.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. december 2019, at igangsætte planlægningen for et område til tæt-lav boligbebyggelse i Ebberup. Området ligger mellem Ebberupvej og Fåborgvej i den østlige del af Ebberup. Området er ikke udlagt som et fremtidigt boligområde i Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor behov for at oprette et nyt rammeområde til dette formål.

   

  Den efterfølgende lokalplan forventes, at ville kunne behandles politisk i marts/april 2020.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden fra den 11. december til den 31. december 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 15 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland, Ebberup godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15469

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der gives afslag på ansøgningen fra Thorøhuse Bylaug, da det formodes, at Stednavneudvalget vil give endnu et afslag.

  Beslutningstema

  Thorøhuse Bylaug har anmodet Assens Kommune om, at Torø Huse skifter navn til Thorøhuse.

  Ændringer i danske stednavnes officielle retskrivning fastsættes af Stednavneudvalget under Kulturministeriet, men Assens Kommune skal betale for afledte udgifter til ændringen.

  Ændringen forudsætter, at øen Torø først ændrer navn til Thorø. Ejeren er afvisende overfor en navneændring.

  Sagsfremstilling

  Thorøhuse Bylaug har i 2019 henvendt sig til Assens Kommune med ønske om, at Torø Huse skal skifte navn tilbage til Thorøhuse. Der har været flere forskellige stavemåder for byen og øen gennem tidens løb, indtil det i 1938 fra national side blev besluttet, at Torø og Torø Huse er den officielle stavemåde (Se bilag med ansøgning og bilag til ansøgningen fra Thorøhuse Bylaug.)

  Byrådet var i 1997 positivt indstillet over for et tilsvarende ønske. Det blev efterfølgende fremlagt for Stednavneudvalget og afvist, fordi ejeren af Torø var afvisende for, at Torø skiftede navn. Ejeren - Københavns Lærerforening - er stadig afvisende. 

   

  Stednavneudvalget arbejder ud fra det grundprincip, at en lokalitet kun kan tildeles én korrekt skriftform (autoriseret form). Så stednavn på ø og by skal følges ad, da øens navn er grundform for byens navn. Det betyder, at det er Torøs navn, der skal omautoriseres. (Se bilag med mail fra formand for Stednavneudvalget.)
  En navneændring til Thorøhuse vil derfor kræve, at Torø skal skifte navn til Thorø. Så kan resten (Torø Vig til Thorø Vig, Torø Huse Vej til Thorøhusevej og Torøgyden til Thorøgyden) følge med.

   

  Det er derfor - ifølge formanden for Stednavneudvalget - som udgangspunkt ikke sandsynligt, at Stednavneudvalget vil imødekomme ønsket om en stavemådeændring fra Torø Huse til Thorøhuse, hvis ikke ejeren af Torø er indstillet på, at ø-navnet omautoriseres til Thorø. Stednavneudvalget har ikke tidligere brudt med dette princip om én korrekt form, men pointerer, at retskrivningsformen jo kun gælder stednavne, man fra administrativt hold har vurderet var vigtige for alle i samfundet at kunne orientere sig efter. Det er fortsat helt legitimt at bruge den historiske form Thorø i navne på private foretagender, fx foreninger, butikker, boliger mv.

   

  Stednavneudvalget har desuden meldt ud, at Assens Kommune bliver pålagt at betale de afledte udgifter som fx at skifte vejskilte. Der ud over vil berørte virksomheder og private få udgifter til at ændre navne på reklamemateriale, stempler m.m.

   

  Fra 5. dec. 2019 til 20. januar 2020 er der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de 262 påvirkede borgere over 18 år samt fire påvirkede virksomheder, hvor ejer ikke også var personligt berørt. (Se bilag med spørgeskemaundersøgelsen)

  68 % har svaret på spørgeskemaet.

   

  Af de modtagne besvarelser mener:

   

  • 69 % at det er en god ide at ændre Torø Huse til Thorøhuse
  • 6 % at navnet ikke skal sættes sammen til et ord
  • 12 % at det er en dårlig ide at ændre til Thorøhuse.
    
  • 72% at det er en god ide at ændre Torø til Thorø
  • 16 % at det er en dårlig ide
  • 12 % forholder sig neutrale til øens navn.

   

  Ud over spørgsmålene var der et felt til kommentarer (se bilag). Der er mange argumenter både for og imod, men administrationen vurderer, at følgende tre kommentarer bør fremhæves:

  ”Som ejer af Torø, ønsker jeg ikke et navneskift.”

  ”Jeg er ikke på nogen måder uenig i, at byen kan skifte navn. Men i så fald må bylauget og derigennem jeg selv, skulle betale omkostningen.”

  ”Jeg har en virksomhed på Torø huse vej og skal lave meget om for at rette til ændringen.”

  Lovgrundlag

  BEK nr 271 af 13/04/2018 – Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

  Økonomi

  Byrådet vil blive pålagt at betale for afledte udgifter, hvis det besluttes, at der skal sendes en ansøgning til Stednavneudvalget.

  Vejnavnændringer medfører en teknisk adresseændring, der vil udløse bestilling af et nyt sundhedskort til borgeren, hvis borgeren er omfattet af den. Det vil medføre, at ca. 142 sundhedskort skal udskiftes til en pris af 200,-/stk. (i alt ca 30.000 ex moms). Alternativt kan der købes en løsning til 3.150,- ex. moms, så kommunen kan lave mindre ændringer i stedbetegnelsen en gang, uden at der skrives nye sundhedskort ud.

  Der skal udskiftes vej- og byskilte til en ca. pris på 15.000,- ex. moms.

  Der ud over vil berørte virksomheder og private få udgifter til at ændre navne på reklamemateriale, stempler m.m.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan opfordrer Thorøhuse Bylaug til at forsøge at opnå enighed med ejerne af Torø.  Opnås enighed indstiller udvalget til byrådet, at henvendelsen imødekommes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22566

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at tage notatet ”Evaluering af parkeringsvagtsordningen i Assens” til efterretning, og at P-restriktionen i Glamsbjerg midtby justeres fra ½ til en time.

  Beslutningstema

  På baggrund af ønske fra Miljø, Teknik og Plan har administrationen evalueret de seneste 14 måneder, hvor Assens Kommune har haft en parkeringsvagtordning, og kontrakt herpå.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har indgået kontrakten med P-nord vedrørende parkeringskontrol, der løber fra den 1. november 2018 frem til den 31. december 2021.

  Evalueringen er mundet ud i et notat(se bilag), som bredt ser på ordningen med bemærkninger fra administrationen.

   

  I 2019 er der i alt blevet pålagt 1514 afgifter, de fleste i Assens. De afgifter som oftest bliver pålagt er tidsbegrænsede parkeringer samt parkering på fortove. Herefter følger forbud ved gul kantsten samt parkering for tæt på vejkryds og ved ud- og indkørsler.  

   

  I forbindelse med evalueringen har administrationen henvendt sig til handelstandsforeningerne i kommunen og bedt om deres bemærkninger til parkeringsvagtordningen. Overordnet set er foreningerne i Glamsbjerg og Assens tilfredse med ordningen, men har ønsker til justeringer. Handelstandsforeningen i Aarup ser dog gerne ordningen afskaffet. Administrationen forsøger løbende at tilpasse og tydeliggøre skiltning m.m., når der kommer henvendelser. På baggrund af evalueringen foreslås at justere tidsbegrænsingen i Glamsbjerg By fra ½ til en time.

   

  Samlet set vurderer administrationen, at ordningen fungerer efter hensigten.

  Økonomi

  Der blev i perioden frem til den 31. december 2018 indbetalt 21.420 kr. i afgifter, hvoraf 50% af indbetalingerne er tilgået Staten. I 2019 blev der indbetalt 672.381 kr. i afgifter, hvoraf 50% af indbetalingerne er tilgået Staten. Restbeløbet tilgår P-nord, som betaling for parkeringskontrollen.

   

  Derudover har Folketinget besluttet, at der fra 2019 yderligere skal fratrækkes 20% af indbetalte afgifter, som ligeledes skal tilgå staten. Denne udgift vil blive indkrævet over kommunens bloktilskud, og administrationen estimerer, at det beløbe sig til ca. 133.000 kr.

   

  De nye regler på området betyder således, at Assens Kommune i 2019 får en udgift på ca. 133.000 kr. når beløbet til P-nord og afgiften til Staten er betalt.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan tager notatet ”Evaluering af parkeringsvagtsordningen i Assens” til efterretning, og godkender, at P-restriktionen i Glamsbjerg midtby justeres fra en halv til en time.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20591

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at nedlægge den sidste afgang på hver af de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 pr. 1. august 2020, med undtagelse af én hverdag for rute 471.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede 3. juni 2019 i form af en omprioriteringsblok på 500.000 kr. at dække omkostninger til ekstra busafgange til indskolingselever for 2020 og fremover. Finansieringen skulle findes ved at reducere udgifter til teletaxa samt nedlægge nogle af de sene afgange på lokalruterne. På mødet i oktober 2019 vedtog udvalget, at Flextur som opstarter 3. feb. 2020 skal være med ”høj takst”. Hermed blev de 200.000 kr. af omprioriteringsblokken finansieret. Der resterer således en besparelse på 300.000 kr. fra budgettet for offentlig servicetransport. På møde den 3. december besluttede MTP at sende nedlæggelse af 4 sene busafgange i høring ved kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, til de elever der går på deres distriktsskole, og som er berettiget enten pga. farlig eller lang skolevej iht. Folkeskoleloven. Forpligtelsen gælder til/fra skole og ikke efter et evt. fritidstilbud.

   

  På bilag 3 ses et besparelsesnotat udarbejdet af FynBus, som blev fremlagt MTP den 3. december 2019. På baggrund af notatet har en nedlæggelse af 4 sene busafgange været i høring hos alle kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er indkommet i alt 4 høringssvar som kan læses i bilag 1.

   

  Generelt er der i høringssvarene utilfredshed med en reducering i antal af afgange. Haarby Skole påpeger derudover at nogle af deres elever pga. valgfag får fri kl. 15.55, og de ønsker derfor at der imødekommes én hverdag med en eftermiddagsafgang. Da valgfag er obligatorisk undervisning, har kommunen pligt til at sørge for befordring til de elever der opfylder befordringskriterierne.

   

  På baggrund af notat og høringssvar, foreslår forvaltningen, at den sidste afgang på hver af de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 nedlægges, med undtagelse af én fast hverdag på rute 471 i Haarby. De 4 ruter betjener områder i og nær Assens, Ebberup, Haarby og Vissenbjerg, se bilag 2 – ”Oversigtskort Assens Lokalruter 2019”. Denne nedlæggelse vil give en årlig besparelse på ca. 300.000 kr.

   

  En nedlæggelse af de sene afgange kan muligvis betyde en mindre øget udgift til Plus- og Flextur.

  Økonomi

  Besparelse på ca. 300.000 kr. årligt som del af en omprioriteringsblok.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at nedlægge den sidste afgang på hver af de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 pr. 1. august 2020, med undtagelse af én hverdag for rute 471.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24092
 • Sagsid.: 20/1823
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Svar fra ombudsmanden - borgers ønske om dispensation vedrørende kloakering
   Bellisvej 23, 5492 Vissenbjerg skal i henhold til spildevandsplanen kloakeres. Grundejer har gentagende gange søgt kommunen om dispensation fra at skulle kloakeres. Kommunen har hver gang sendt en afgørelse til grundejer om, at kommunen fastholder, at ejendommen skal kloakeres.
   I oktober 2019 klagede grundejer til Folketingets Ombudsmand over kommunens beslutning og ville have ombudsmanden til at gå ind i sagen.
   Den 5. januar 2020 har ombudsmanden sendt et brev til grundejer med kopi til Assens Kommune. Ombudsmanden har besluttet ikke at indlede en undersøgelse af sagen. Ombudsmanden skriver: ”Det skyldes, at der ikke er udsigt til, at jeg vil kunne kritisere Assens Kommune for ikke at have givet dispensation fra kravet om at tilslutte din ejendom til det offentlige kloaknet.
  2. Info om minivådområder
   Et nyt virkemiddel indenfor det seneste år i vandplanerne har været minivådområder. Minivådområder ansøges og ”udføres” af den enkelte lodsejer selv.  Kommunen skal dog myndighedsbehandle placeringen af minivådområder efter vandløbsloven m.m. Kommunen har i løbet af 2019 fået 13 forespørgsler om minivådområder og der er pt. modtaget 6 ansøgninger. Administrationen har nu udarbejdet skabeloner til tilladelser og forventer at afgøre de 6 ansøgninger inden for 1-2 måneder.
  3. Proces- og tidsplan for projektet ”Assens – Byen & Bæltet – Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten”
   Under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand” støtter partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania kommunens projekt på Assens Næs, der skal undersøge mulighederne for opbygning af et rekreativt klitlandskab.
   Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for projektet, som beskriver projektets forskellige faser. I foråret 2020 er der planlagt analyser, som skal føre til en teknisk vurdering af mulighederne for opbygning af et klitlandskab på Assens Næs. I sensommeren og efteråret 2020 planlægges en borgerinddragelsesproces samtidig med, at der vil blive arbejdet med den landskabelig udformning af projektet. I starten af 2021 vil der blive lagt et udkast til en ”helhedsplan for etablering af et rekreativt klitlandskab” til politisk behandling med forslag til beslutning om efterfølgende offentlig høring.
   I regi af Miljø, Teknik og Plan er der i maj 2020 planlagt et temamøde om projektet og der vil løbende ske en orientering om projektet jævnfør proces- og tidsplanen.
  4. Cykelstistrækningen
   Assens Kommune har den 16. januar 2020 modtaget bekræftelse fra Vejdirektoratet om, at tidsplan og projektbeskrivelse for cykelstistrækningen mellem Aarup og Grønnemose er godkendt. Godkendelsen betyder, at Assens Kommune har fået godkendt at de 6.000.000 kr. som Assens Kommune tidligere har fået tilsagn om, i stedet kan benyttes til etablering af dobbeltrettet cykelsti fra Aarup til Grønnemose. Projektet er opdelt i 2 etaper, og den samlede tidsplan er angivet fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022. På næste møde i Miljø, Teknik og Plan vil der blive forelagt en sag vedrørende anlæg af hele strækningen.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Orientering blev taget til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Orientering om henvendelse fra Middelfart Kommune om fællesbrev til miljøministeren.

   

   

  Bilag