icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. februar 2020 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-02-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/6646

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget

  • Godkender den politiske vision for multitek og havneplads – Åbningstræk for Fremtidens Assens.
  • Godkender den anbefalede arealdisponering til multitekets fase 1.

  Beslutningstema

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan skal godkende den politiske vision for åbningstrækket, inden visionen indarbejdes i udbudsmaterialet. Udvalgene skal ligeledes godkende den anbefalede arealdisponering, der indgår i det forestående udbud af åbningstræk for Fremtidens Assens.

  Sagsfremstilling

  På visionsmødet om åbningstrækket for Fremtidens Assens, den 21. januar 2020, tegnede de deltagende udvalgsmedlemmer hovedtrækkene i en fælles vision for multitek og havneplads. Outputtet fra workshoppen er nu formuleret til en samlet vision, som indstilles til politisk godkendelse.

  Der blev ligeledes talt om, hvilke arealer i det tidligere rådhus, der skulle disponeres til multitekets 1. fase – ca. 1.250 m2, hvoraf biblioteksfunktionen forventes at optage ca. 800 m2.

  Med udvalgenes godkendelse vil den politiske vision, samt den anbefalede arealdisponering, blive indarbejdet i det forestående udbud af åbningstræk for Fremtidens Assens.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan:

  • Godkender med mindre redaktionelle tilretninger den politiske vision for multitek og havneplads – Åbningstræk for Fremtidens Assens.
  • Godkender den anbefalede arealdisponering til multitekets fase 1.
  • Beslutter, at der på et senere tidspunkt udskrives en navnekonkurrence for multiteket.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/26841

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at udvalgene godkender de foreslåede kriterier til placering af Kyst- og Lystfiskercenteret
  • at forvaltningen efterfølgende og på baggrund af disse kriterier foretager en vurdering af de forskellige placeringsmuligheder
  • at der vurderes på disse muligheder: DLG-siloen, Næsset, Jordbassinerne samt omkring det tidligere rådhus ved Willemoesgade.

  Beslutningstema

  Forud for udarbejdelsen af et egentligt fondsprospekt, skal placeringen af oplevelsescenteret Nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme fastlægges. Udvalgene Miljø, Teknik og Plan og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur skal derfor fastlægge rammerne for en proces som sikrer, at der inden for en kort tidshorisont og på et oplyst grundlag kan træffes beslutning om den mest hensigtsmæssige placering af centeret. Derefter kan der udarbejdes et endeligt fondsprospekt og konkrete ansøgninger til fonde.

  Sagsfremstilling

  Oplevelsescenteret var planlagt til at skulle anlægges ved Agernæs havn.  Kystdirektoratet har dog ikke imødekommet Assens Kommunes ønske om at ophæve strandbeskyttelsen ved Agernæs Havn, og en anden placering af centeret må findes.

  Udvalgene skal derfor træffe beslutning om de kriterier, der skal gælde for at finde den rette placering og træffe beslutning om hvilke områder, som skal analyseres i henhold til kriterierne.

  Overordnet set vil den rigtige placering af centeret være dér, hvor der skabes de bedst mulige rammer for centerets succes og dermed også det bedste afkast for Assens Kommune – målt på økonomiske parametre såvel som på image. Derfor foreslås disse hovedkriterier:
   

  Kriterie 1: Skabe værdi i forhold til lystfiskertemaet, m.v. herunder med placering tæt på natur og vand.

  Kriterie 2: Sikre et højt besøgstal ved at placeringen er spektakulær og giver gæsterne en wauw-effekt.

  Kriterie 3: Bidrage til realisering af ’Fremtidens Assens’ som oplevelses-, kultur- og bosætningsby, ved at skabe synergier med byudvikling, byrum, handels- og caféliv osv.

  Kriterie 4: Være hensigtsmæssig i lyset af planmæssige forhold, herunder trafikafvikling og p-pladser, og de landskabs- og naturbeskyttelseshensyn som fremgår af kommune- og lokalplanlægningen.

  Kriterie 5: Understøtter, at centeret får en tydelig profil i forhold til at engagere børn og unge i leg og læring i naturen og ved vandet.

  Kriterie 6: Ideelt set kan centeret placeres på kommunalt ejede arealer.
   

  Andre supplerende forhold som også bør tillægges vægt er:

  • at placeringen skal indeholde muligheder for udvikling af bygninger og udenoms arealer i forbindelse med centerets videreudvikling
  • at placeringen af bygningen fører til skabelsen af et attraktivt område omkring centeret, som i det daglige kan være til glæde for eksempelvis dagplejere, ældre og handicappede, og som kan anvendes af lokale foreninger og institutioner.

   

  Det foreslås videre, at kriterierne anvendes til vurdering af disse områder:

  • DLG-siloen
  • Næsset
  • Jordbassinerne
  • Omkring det tidligere rådhus ved Willemoesgade.

  Når udvalgene har truffet beslutning om kriterier og placeringsmuligheder, vil der blive gennemført en analyse i henhold til disse, og resultatet vil blive fremlagt til drøftelse i udvalgene på mødet 30. marts.

  Lovgrundlag

  Tilsagnsskrivelsen mellem Udenrigsministeriet og Assens Kommune, udarbejdet i henhold til Den nationale strategi for lystfiskeri.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At udvalget godkender de foreslåede kriterier til placering af Kyst- og Lystfiskercenteret med en tilføjelse, hvor det i forlængelse af kriterie 6 tilføjes ”og at øvrige økonomiske aspekter undersøges”.
  • At forvaltningen efterfølgende og på baggrund af disse kriterier foretager en vurdering af de forskellige placeringsmuligheder.
  • At der vurderes på disse muligheder: DLG-siloen, Marinatorvet på Næsset, Jordbassinerne samt i og omkring det tidligere Rådhus ved Willemoesgade.


  Et mindretal bestående af Flemming Risskov Jørgensen og Lars Kolling ønsker at placeringen vedrørende jordbassinerne udgår.

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-02-2020

  Intet.