icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 09:00

Mødested: Kompasét
Niels Kjærbyes Vej 9 i Assens
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/24092

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at ejendomsstrategiens handleplan for 2020 godkendes.

  Beslutningstema

  På baggrund af budgetaftalen for 2019, og aftaleparternes ønske om strategisk optimering af

  ejendomsområdet, har den nedsatte politiske styregruppe for projektet udarbejdet en étårig handleplan for 2020 der understøtter den godkendte ejendomsstrategi 2020-2023 for Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Den godkendte ejendomsstrategi 2020-2023 indeholder overordnede målsætninger, som sætter retning for udviklingen af ejendomsområdet i Assens Kommune.

  Som udmøntning af den overordnede ejendomsstrategi udarbejdes étårige handleplaner, der beskriver de konkrete handlinger, der forventes udført i det respektive år.

   

  Nærværende handleplan for 2020 skal ses i lyset af kommunens nye organisering på ejendomsområdet. En organisering, hvor ansvar, opgaver og ressourcer på ejendomsområdet samles med henblik på at opnå en samlet optimering og styring af, hvordan kommunens ejendomme og økonomi på området kan anvendes bedst muligt.

   

  Med oprettelsen af en ny organisationsstruktur på ejendomsområdet følger en ny ansvars- og rollefordeling i forhold til kommunens opgaveløsning.  Der er tale om ganske store praksisændringer, og dette berører i princippet alle kommunens områder og institutioner. Som følge af dette vil det i 2020 være et stort fokuspunkt at etablere ”sikker drift”, hvor der dels skal sikres en god dialog med ejendommenes brugere, og dels skal sikres, at både planlagte og akutte opgaver løses hurtigt og tilfredsstillende.

   

  Derudover indeholder handleplanen for 2020 en række indsatser, der direkte vedrører ejendomsstrategiens fem overordnede fokusområder:

   

  1. Arealoptimering

  2. Gennemsigtighed, prioritering og effektiv drift

  3. Ejendommenes funktionalitet og kvalitet til støtte for kerneydelsen

  4. Klima, miljø og energioptimering

  5. Lokalefællesskaber for foreninger og borgere

  Økonomi

  På baggrund af budgetaftalen for 2019 skal udmøntningen af handleplaner for 2020-2023 skabe et økonomisk potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022 og frem.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender ejendomsstrategiens handleplan for 2020.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24092

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at procesplanen for arbejdet med arealoptimering i 1. halvår. 2020 godkendes.

  Beslutningstema

  Med afsæt i ejendomsstrategiens handleplan for 2020 påbegyndes det strategiske arbejde med arealoptimering, herunder optimering af de ejede/lejede kvm i Assens Kommune. Optimeringsopgaven indebærer en række vurderinger og beslutninger med relevans for de nuværende ejendomsbrugere. En eventuel reduktion af eksisterende lejemål og/eller ejede ejendomme vil indebære, at de nuværende brugere skal have nye egnede lokaler.

  Sagsfremstilling

  Arealoptimering har været en gennemgående ambition i dialogerne med den politiske styregruppe, der har arbejdet med forberedelse forud for fagudvalgenes endelige godkendelse af den nye ejendomsstrategi.

   

  Det fremgår af ejendomsstrategiens handleplan, at der i 2020:

   

  • Udarbejdelse af en oversigt over eksterne lejemål med fokus på forhold vedrørende opsigelsesfrister og nuværende bygningsbrugere

   

  • Metode- og fremgangsbeskrivelse vedrørende indsamling af data om anvendelse, synspunkter og brugsidéer fra ejendommenes brugere

   

  • Opdatere og validere datagrundlag vedr. bygningsmassen med henblik på at kunne identificere ejendomme, der grundet manglende brug eller andre forhold er oplagte at tage ud af drift

   

   

  For at give udvalget mulighed for at vurdere mulige lejemål/ejendomme, der kan indgå i en endelig prioritering, er der udarbejdet en procesplan (bilag 1) for udvalgets arbejde med arealoptimering på de kommende udvalgsmøder i 1. halvår 2020.

  Procesplanen er baseret på administrationens oplæg til en bruttoliste af mulige lejemål/ejendomme, der kan indgå i en samlet prioritering og beslutning. Bruttolisten over ejendomme vil blive præsenteret på udvalgsmødet i februar.

  Administrationen vil efterfølgende konkret arbejde videre med bruttolisten, i dialog med de relevante brugere og fagområder. Resultatet af dette arbejde fremlægges jf. procesplanen for udvalget på mødet i marts.

  Økonomi

  Arealoptimering er en væsentlig faktor for, at opnå det besluttede økonomiske potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022 og frem.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender procesplanen for arbejdet med arealoptimering i 1. halvår 2020.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/24430
 • Sagsid.: 19/10587

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at brugen af lokalerne på Skallebølle Skole følger den vedtagne procesplan for ejendomsstrategien og at der indtil videre kun udarbejdes 1-årige brugsretsaftaler.

  Beslutningstema

  Skallebølle Centerforening og Skallebølle Sportsklub har søgt om tilladelse til fremtidig brug af lokaler på Skallebølle Skole. Lokalerne er blevet ledige efter nedlæggelse af skolen ved udgangen af skoleåret 2017/2018. Sagen skal ses i forlængelse af Uddannelse, Børn og Families beslutning i sag 4, fra 13. august 2018, hvor der blev taget stilling til anvendelse af lokaler på Dreslette og Skallebølle skoler.

  Sagsfremstilling

  Med udpring i den af kommunen nedsatte styregruppes arbejde fra 2018, med at udarbejde forslag til at skabe aktiviteter på den nedlagte Skallebølle Skole, søger Skallebølle Centerforening og Skallebølle Sportsklub om en 10 årig brugsretsaftale på lokaler.

   

  Multisal:

  Skallebølle Centerforening søger om brugsret til følgende lokaler: Bygning 1, lokale 27,28,29,31,32 og 15. Lokalerne skal benyttes som Multisal til at samle byens borgere til socialt samvær med forskellige arrangementer samt til mødelokale og opbevaring af borde og stole.

   

  Foreningsfitness:

  Skallebølle Sportsklub søger om brugsret til følgende lokaler: Bygning 1, lokale 38,39,40,41 og 5. Lokalerne skal benyttes til foreningsfitness og vil blive drevet af en separat afdeling under Skallebølle Sportsklub, med egen økonomi/regnskab.

  Aktiviteterne i fitnesscenteret vil være en blanding af individuel træning og hold i f.eks. yoga, crossfitness, circletræning etc.

  Foreningen har brug for en aftale for en længere tidshorisont (10 år), da foreningen skal investere ca. 600.000 kr. i maskiner og udstyr. Foreningen oplyser, at der er givet tilsagn om fondsstøtte på 200.000 kr. til etablering af fitnesscenteret.

   

  Begge foreninger understreger, at kommunen ved indgåelse af en brugsretsaftale ikke samtidig binder sig til yderligere omkostninger til ændringer og tilpasninger af de ønskede lokaler.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven.

  Økonomi

  Bygningsdrift inkl. nødvendige vedligeholdelsesopgaver over den kommende 5 årige periode, er gennemsnitlig beregnet til ca. 410.000 kr. årligt.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan giver administrationen mandat til at tage en dialog med

  Skallebølle Centerforening og Skallebølle Sportsklub om muligheden for op til en 10-årig brugsretsaftale med halvårlig opsigelsesmulighed under forudsætning af, at der kan udarbejdes en brugsretsaftale, hvor de påtager sig evt. ombygningsudgifter samt overtager en forholdsmæssig andel af drifts- og vedligeholdelses-opgaver og –udgifter eller betaler et gebyr for brugen. Alternativt kan muligheden for salg af bygningen eller dele af den belyses. Efter denne dialog genoptages sagen i udvalget. 

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6646

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at bedømmelseskomitéen for åbningstrækket for Fremtidens Assens og dens sammensætning godkendes.
  • at der udpeges 2 repræsentanter fra Miljø, Teknik og Plan, til bedømmelseskomitéen.

  Beslutningstema

  Åbningstrækket for Fremtidens Assens – Multitek og ny havneplads – sendes snart i et arkitektkonkurrence-lignende udbud. Der skal derfor sammensættes en bedømmelseskomité, til at vurdere de indkomne projektforslag og vælge et vinderprojekt, primo juni 2020. Ud over udvalgets 2 repræsentanter, vil komitéen bestå af 2 repræsentanter fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Borgmesteren, en repræsentant fra Realdania og 1 professionel fagdommer.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har udpeget åbningstrækket for Fremtidens Assens, som et strategisk projekt i forbindelse med Budget 2020-2023, og samtidig har afsat 10 mio. kr. til åbningstrækket bestående af indretning af Multitek i det tidligere rådhus på Assens havn og en ny havneplads.

  Realdania har ligeledes bevilliget 10 mio. kr. til åbningstrækket. Dertil skal lægges kommunale investeringer i omlægning af Søndre Ringvej – 4,5 mio. kr., og ophævelse af leasingaftalen på Willemoesgade 15 – ca. 17. mio. kr. Den samlede investering i åbningstrækket for Fremtidens Assens er således 41,5 mio. kr.

   

  Siden har administrationen, med støtte fra bygherrerådgiver (COWI) arbejdet med udbudsgrundlag for projektet. I forbindelse med byrådets januar-møde, præsenteres et foreløbigt udkast til indhold og vurderingskriterier.

   

  Udbuddet starter med en åben prækvalifikation, hvorfra 3 arkitekt-teams inviteres til at udforme tilbud, inklusive udarbejdelse af mini-skitseprojekter.

  Bedømmelse af de 3 tilbud forventes gennemført primo juni, således at vinderprojektet kan offentliggøres inden sommerferien.

   

  Bedømmelseskomitéen anbefales sammensat som følger:

  • 1 professionel fagdommer - arkitekt el. landskabsarkitekt
  • 1 repræsentant udpeget af Realdania
  • Borgmesteren
  • 2 repræsentanter fra Miljø, Teknik og Plan – ansvarsområde, byggesager
  • 2 repræsentanter fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur – ansvarsområde, indhold.

   

  Bedømmelseskomitéen sekretariatsbetjenes af administrationen og komitéens rolle er beskrevet i bilaget ”Kort notat – bedømmelseskomité”.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • at bedømmelseskomitéen for åbningstrækket for Fremtidens Assens og dens sammensætning godkendes.
  • at Henrik Hansen (A) og Poul Poulsen (R) udpeges fra Miljø, Teknik og Plan, til bedømmelseskomitéen.

   

  Endvidere ønsker udvalget en politisk drøftelse af Multiteket, men ønsker tidsplanen fastholdt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at få kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029 til at stemme overens med den faktiske anvendelse, der planlægges for i den kommende lokalplan for et nyt boligområde i Aarup. Kommuneplantillægget er første skridt i udmøntningen af Byvækstplan Aarup Syd.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde i Aarup. Planlægningen følger strukturen i Byvækstplan Aarup Syd, der er udarbejdet for at sætte rammerne for en helhedsorienteret planlægning for hele Aarup Syd. Det konkrete område, der planlægges for og som forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 omhandler, er kaldet for Bakkehusene.

   

  Den 3. december 2019 behandlede udvalget forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og besluttede at udskyde sagen, da udvalget ønskede en nærmere analyse af de økonomiske og planmæssige perspektiver. Denne er nu udarbejdet. Se bilag 3 og 4.

   

  Detailplanlægningen af Bakkehusene har vist et behov for at justere på afgrænsningen af kommuneplanrammerne 2.1.B.5 og 2.1.L.1. Der ud over er der behov for at oprette et nyt rammeområde 2.1.R.4 for den del, der overgår fra landbrugsjord til en anvendelse til regnvandsbassin og rekreative arealer. Der henvises til kommuneplantillæggets side 8 til 11.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 9. september 2019 til den 23. september 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 11 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

   

  Pga. beslutningen om at udskyde sagens behandling kommer forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og den efterfølgende lokalplan til at have forskellig frist for høringssvar. Under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, kan tillægget behandles endeligt til april. Kommer der væsentlige indsigelser kan kommuneplantillægget først blive vedtaget til maj. Dette betyder i så fald, at beslutningen om jordkøb tidligst kan dagsordenssættes til august.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/23362

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at igangsætningen af en lokalplan for en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81 Assens godkendes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, hvorvidt udarbejdelsen af en ny lokalplan, der muliggør opførelsen af en dagligvarebutik skal igangsættes.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en anmodning om igangsætning af en ny lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81 i Assens by. Dagligvarebutikken ønskes opført på den gamle Sparkøbmands grund og 2 nabobebyggelser, der således skal nedrives for at realisere projektet.

   

  Miljø, Teknik og Plan har på deres møde den 5. november 2018, tilkendegivet, at udvalget var positive overfor lokaliseringen af en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81, men at der ikke igangsættes en planlægning for en ny dagligvarebutik, førend der var en investor til projektet. Det er der så kommet, idet Amstrup & Baggesen har indsendt en konkret ansøgning.

   

  Administrationen bemærker, at ejendommene er omfattet kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.2.C.4 Nord for østlige del af Østergade. Kommuneplanrammen muliggør opførelse af nye dagligvarebutikker på op til 3500 m² indenfor bymidteafgrænsningen.

   

  Ejendommene er omfattet af den bevarende rammelokalplan 1.2-10 Assens Bymidte og nære omgivelser. I henhold til lokalplanens bestemmelser må bebyggelse ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Det vil være nødvendigt at nedrive eksisterende bebyggelse for at kunne opføre en tidssvarende dagligvarebutik efter et konkret koncept.

   

  Administrationen bemærker, at bygningerne på denne del af Østergade beliggende øst for rundkørslen ikke i sig selv indeholder de store bevaringsværdier, det er mere kvarteret som helhed og byrummet omkring Østergade, der er værd at bevare.

  I forhold til fremsendte skitseprojekt, har administrationen følgende bemærkninger:

   

  • Pladsdannelsen ud mod rundkørslen, som indrammer indgangen til butiksområdet, og opholdsarealet op ad Nørregade, skønnes at passe fint ind i området. Det indrammede indgangsområde skal danne væg mod rundkørslen, samt fastholde hjørnet og den bymæssige oplevelse, hvorfor der er et ønske om en vis højde.

   

  • Den nye mur langs Østergade skal erstatte de 4 bygninger, som nedrives. Det er vigtigt for oplevelsen, når man ankommer til byen østfra ad Østergade, at gaden opfattes med en bymæssig sluttet randbebyggelser og at skalaen passer til de eksisterende forhold i Assens bymidte.

   

  • På de fremsendte skitser er der tegnet en ny mur, der udføres i sektioner, som enkelthuse, således at muren opfattes som en tydelig rumskabende væg ud mod Østergade og rundkørslen, i et stigende forløb, fra de lavere én-etages byhuse, op mod Østergade 69, der er opført i 4 fulde etager.

   

  Administrationen bemærker, at projektet har været til vurdering hos Vestfyns Museer og de er enige i administrationen bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af en lokalplan for en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81 Assens.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21341

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Assens Fjernvarmes ønske om at opsætte elektriske varmepumper, med henblik på at benytte eksisterende biomassekraftvarmeanlæg i mindre omfang.

  Sagsfremstilling

  Assens Fjernvarme fremsendte den 7. november 2019 et projektforslag, som blev erstattet af revideret projektforslag fremsendt henholdsvis den 20. november og den 27. november 2019 (bilag 1). Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmøde den 3. december 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter.

   

  Projektforslaget omhandler etablering af varmepumpeanlæg på 7,1 MW ved 7°. Varmepumpeanlægget placeres på Assens Fjernvarmes ejendom i forbindelse med de eksisterende bygninger. I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man fortsætter med at benytte det eksisterende biomassekraftvarmeanlæg.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø- Teknik og Plan den 3. december 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter. Høringsperioden udløber den 1. januar 2020 og eventuelle høringssvar vil blive fremlagt på udvalgsmødet. Der var ikke modtaget høringssvar inden udsendelse af dagsorden.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-påvirkning, virksomhedsøkonomi, forbrugerforhold og samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget vil der blive udledt mere CO2 og CO2-ækvivalenter med det foreslåede projekt (12.669 ton over 20 år). Årsagen til denne stigning er, at Assens Fjernvarme forventer udelukkende at bruge varmepumperne i sommerperioden, hvor varmebehovet ikke er så stort. Dermed vil der blive mindre slid på biomassekraftvarmeanlægget. Biomasse regnes pt som CO2-neutral, mens varmepumperne har el som energikilde. Strømproduktionen betragtes pt. ikke som CO2 neutral, da der fortsat produceres strøm ved kulafbrænding i Danmark - i henhold til Energistyrelsens vejledning for udregning af CO2 faktorer for strømproduktion i Danmark.

   

  Assens Fjernvarme forventer dog at bruge egen VE-baseret elproduktion fra kraftvarmeværket og egen vindmølle til varmepumperne, hvorved man nærmer sig en CO2 udledning på 0. Projektforslaget har en mindre udledning af NOX og PM2,5 på henholdsvis 255 og 20 ton.

   

  Der er i projektforslaget en forventning om et virksomhedsøkonomisk overskud på 1-1,3 mio. kr. om året over en 20 årig periode. Da økonomien i Assens Fjernvarme skal hvile i sig selv, skal de virksomhedsøkonomiske konsekvenser udbalanceres i forbrugerpriserne.

   

  De forbrugermæssige forhold forventes at give en besparelse på ca. 13 kr./MWh i produktionsomsætningerne i projektet, sammenlignet med referencen over en 20 årig periode.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 41,5 mio. kr. over en periode på 20 år. Referencen har samfundsøkonomiske omkostninger på 365,2 mio. kr., hvor projektet har omkostninger på 323,7 mio. kr. Dette er en reduktion på 11,36 %. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver en samfundsøkonomisk fordel i spændet 27,3-55,9 mio. kr. eller 7,47-15,3%.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

   

  Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

   

  Det anbefales, at der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1818

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • At retningslinjerne for anvendelse af Landsbypuljemidlerne i 2020 godkendes
  • At udvalget Bygningsbevaring- og Arkitektur fortsætter sit virke også i 2020, og at Miljø, Teknik og Plan godkender udvalgets sammensætning, herunder udpeger to politikere til udvalget.

  Beslutningstema

  Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af indsatser, i form af nedrivninger, renoveringer og oprydninger. Det skal besluttes, hvordan midlerne skal prioriteres anvendt. Desuden skal udvalget træffe beslutning om videreførelse af udvalget Bygningsbevaring- og Arkitektur, idet det ellers vil være nedlagt som følge af budget 2020.

  Sagsfremstilling

  Det er et overordnet mål, at det er attraktivt for alle at bo i Assens Kommune, og at der fortsat sker en udvikling i alle dele af kommunen. Dette gælder også i de mindre lokalsamfund, hvor ca. halvdelen af kommunens indbyggere er bosiddende.

   

  Landsbypuljen kan ansøges til renovering af bevaringsværdige bygninger eller nedrivninger af faldefærdige og nedslidte bygninger, i landsbyer med under 4000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan midlerne anvendes i forhold til en boligsocial indsats, hvor de dårligste boliger identificeres gennem en kortlægning af sundhedsfarlige og uegnede boliger, således det forebygges at disse bygninger anvendes til udlejningsboliger. Ved at fjerne de allerdårligste boliger vil der ske en generel højnelse af boligstandarden.

   

  Fordelingen af 2020-midler anbefales prioriteret i 2 spor; det ene spor til renoveringer af udpegede bevaringsværdige ejendomme og præmieringer, og det andet spor er nedrivninger af synlige, skæmmende ejendomme og til oprydninger, samt til boligsociale straks-indsatser ved meget nedslidte og belastede ejendomme. Hovedparten af tilskudsmidlerne fordeles efter ansøgning med ansøgningsfrist den 28. februar 2020, og evt. restmidler vil kunne fordeles i efteråret 2020, som giver mulighed for at kan afsættes midler til straks-indsatser af social karakter.

   

  Midlerne udmøntes jf retningslinjerne administrativt. Retningslinjerne for tildeling af støtte anbefales godkendt, og fremgår af bilaget.

   

  Det anbefales desuden at udvalget Bygningsbevaring- og Arkitektur fortsætter sit virke med rådgivning og stillingtagen til tildelinger af midler til renoveringer af bevaringsværdige bygninger, og ved en årlig præmiering. Udvalget skal desuden godkende sammensætningen af udvalget, og herunder udpege to byrådspolitikere til udvalget. Udvalget Bygningsbevaring- og Arkitektur består af 5 medlemmer:

  • Rie Nielsen og Poul Poulsen (Byrådet).
  • Arkitekt Lars Møller Christensen (repræsentant fra Akademisk Arkitektforening).
  • Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen.
  • Sekretær, udpeget af administrationen, Peter Rask.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Økonomi

  Den foreløbige udmelding fra staten er kr. 1.385.000, som er samme beløb som i 2019.  Der forventes endelig udmelding om beløbsstørrelse i slutningen af februar 2020. Fordelingssatsen er 40 % til kommunen og 60 % til staten. Der er afsat kommunale midler på 1,0 mio., minus lønudgift, på Budget 2020.

   

  Det samlede beløb til indsatser udgør således kr. 1.825.000. De kommunalt afsatte midler, 1.0 mio., minus lønudgift, på Budget 2020, vil kunne anvendes sammen med ministeriets 2020-tildeling, samt restmidler fra statslige refusionsmidler, 2019. Restmidler kan anvendes frem til juni 2020 og nye midler kan anvendes frem til maj 2021.

   

  I 2019 er der samlet anvendt kr. 2.205.00, fordelt på 4 nedrivninger og 12 renoveringer.

  Beslutningskompetence
   

  Miljø Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At retningslinjerne for anvendelse af Landsbypuljemidlerne i 2020 godkendes
  • At udvalget Bygningsbevaring- og Arkitektur fortsætter sit virke også i 2020, og at Miljø, Teknik og Plan godkender udvalgets sammensætning og udpeger Poul Poulsen (R) og Rie Nielsen (V) til udvalget.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22252

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

  Beslutningstema

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af deres bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2020 på møde den 14. november 2019. Takstblad samt budgetoversigt for hhv. Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S ses i bilag. For kloakerede ejendomme falder vandafledningsbidraget med 6,25 kr./ m3 fra 68,75 kr./m3 i 2019 til 62,50 kr./m3 i 2020. Assens Forsyning har dog oplyst, at selskabet forventer mindre prisstigninger i årene fremover.

   

  Forsyningssekretariatets reguleringsperiode er fra 2020 toårig med statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet i 2021. Reguleringsperioden på to år er i en overgangsperiode, og fra 2022/2023 er reguleringsperioderne fireårige. Det vil sige, at de økonomiske rammer skal overholdes i hver reguleringsperiode og ikke for de enkelte år. Formålet er at mindske den administrative byrde og giver større fleksibilitet i vandselskabernes økonomi og

  planlægningsmuligheder. Det vil samtidig stabilisere taksterne.

   

  Det fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 14. oktober 2019, at indtægtsrammen for Assens Spildevand A/S er fastsat til 91.236.665 kr. i 2020 og 91.380.706 kr. i 2021 – totalt 182.617.371 kr. For Assens Rensning A/S er indtægtsrammen fastsat til 20.964.730 kr. i 2020 og 20.903.595 kr. i 2021 – totalt 41.868.325 kr.

   

  Jf. materialet fra Assens Forsyning A/S er de budgetterede indtægter for Assens Spildevand A/S totalt i 2020/2021 195.868.000 kr. og for Assens Rensning A/S totalt i 2020/2021 43.285.000 kr. Dvs. at for 2020/2021 er budgettet for de to selskaber større end indtægtsrammen for 2020/2021, jf. Forsyningssekretariatets afgørelse. Assens Forsyning A/S har oplyst, at det skyldes, at der er ansøgt om tillæg til indtægtsrammerne, som forventes godkendt af Forsyningssekretariatet ultimo 2020. For Assens Spildevand A/S er der tale om tillæg for korrektioner for IPO’er (ikke-påvirkelige omkostninger), investeringer igangsat før 1/3-2016 samt overskud fra 2019 (som må opkræves i 2020/2021). For Assens Rensning A/S er der også tale om tillæg for investeringer igangsat før 1/3-2016. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber vurderes således at være overholdt.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22706

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at:

  • Der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.
  • Der laves 2 tilsynskampagner i 2020, én nyhedsbrevskampagne hos alle landbrug i kommunen, og én informationskampagne om bortskaffelse af spildolie hos udvalgte virksomheder.

  Beslutningstema

  Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen føre miljøtilsyn på landbrug og industri hvert år og tilsynsfrekvensen for hver enkelt virksomhed fastlægges efter reglerne i bekendtgørelsen. Endvidere skal kommunen hvert år lave 2 kampagnetilsyn på landbrug og industri. Tilsynsplanen 2020 skal godkendes og der skal tages stilling til hvilke 2 tilsynskampagner, der skal gennemføres i 2020.

  Sagsfremstilling

  Tilsynsplan 2020 udarbejdes efter tilsynsmodellen, som forelagt på Miljø, Teknik og Plan møde den 5. februar 2018. Assens Kommune har i alt 274 industri og 289 landbrug, som er omfattet af miljøtilsyn. En foreløbig tilsynsplan giver mindst 163 miljøtilsyn fordelt med 82 på landbrug og 81 på industri. De fleste år arbejdes med en margen på 5-10 procent til minimumsniveauet. Det foreslås, at vi i 2020 udfører tilsyn på minimumsniveau af ressourcehensyn.

   

  Tilsynskampagne 1 foreslås at være administrativ tilsyn hos alle landbrug med nyhedsbrev om affaldsregler for landbruget. Der medsendes en folder, som giver oversigt over alle de gængse affaldsfraktioner og deres bortskaffelse. Kampagnen blev også udført i 2018, men på en del tilsyn i 2019 er det konstateret, at mange landbrug stadig har udfordringer med affaldshåndteringen.

   

  Tilsynskampagne 2 foreslås at være 5 fysiske tilsyn hos virksomheder, som producerer spildolie. Der er erfaring med alternative bortskaffelsesmetoder og kampagnen skal sikre en korrekt bortskaffelse.

   

  Alternativt kan tilsynskampagner være om støj fra afkastanlæg, lugt fra ventilationsanlæg eller afløbsforhold ved vaskepladser.

   

  Status for kampagnetilsyn 2019 er vedlagt i bilag.

  Lovgrundlag

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 117 af 28. januar 2019.

  Økonomi

  Miljøtilsyn finansieres delvist ved brugerbetaling.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender at:

  • Der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.
  • Der laves 2 tilsynskampagner i 2020, én nyhedsbrevskampagne hos alle landbrug i kommunen, og én informationskampagne om bortskaffelse af spildolie hos udvalgte virksomheder.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/23990

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at anlægsbudget 2020 på vandløbsområdet udmøntes som beskrevet.

  Beslutningstema

  Der er i budget 2020 afsat 675.000 kroner til anlægsprojekter på vandløbsområdet.

  Miljø, Teknik og Plan skal beslutte, hvorledes midlerne udmøntes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune gennemfører løbende anlægsprojekter vedrørende vandløb og vådområder. I de senere år er der gennemført mange projekter som følge af de statslige vandområdeplaner. Derudover er der projekter, som igangsættes af Assens Kommune - herunder grødeskæringsprojektet ”Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb.

   

  Midlerne udmøntes som led i opfyldelsen af de statslige vandområdeplaner og generelt ud fra princippet om omkostningseffektivitet i forhold til vandafledning og miljøtilstand. Derudover prioriteres grødeskæringsprojektet i disse år. Endeligt indgår mulighederen for ekstern medfinansiering i prioriteringen.

   

  På grundlag heraf foreslås følgende indsatser prioriteret i 2019:

   

  • Grødeskæringsprojektet, som udvalget i 2018 besluttede at prioritere økonomisk, gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og Orbicon og med støtte fra Promillafgiftsfonden for landbrug i 2020 og Havørred Fyn. Formålet er at undersøge effekterne af forskellige former for grødeskæring på vandføringsevne og miljøtilstand i små vandløb. For at sikre projektets gennemførsel i alle 4 år foreslås det, at der også i år afsættes midler hertil.

   

  • Der foreslås afsat midler til regulering af vandløbet Damrenden ved Snave. Vandløbets afledninger er genstand for mange berettigede diskussioner med lodsejerne. I forbindelse med etablering af et nærliggende vådområde ønskes det, at forbedre afvandingen i vandløbet opstrøms vådområdet.

   

  • Der foreslås afsat midler til genåbning af rørlagt offentligt vandløb ved Bred i forbindelse med det kommende vådområde langs Brende Å.

   

  • Vandplanprojekterne er principielt 100 % finansieret af EU og statslige midler. I praksis er der ofte brug for supplerende kommunal finansiering for at sikre gode løsninger for lodsejer og for at optimere projekterne. I 2020 indgår følgende vandløbs- og vådområdeprojekter i vandplanindsatsen:
    
  • Vådområdet ved Solevad/Borreby anlægges i 2020.
  • Vådområdet ved Damrenden anlægges i 2020.
  • Vådområdet ved Aborg Minde nord og Brende Å forventes detailprojekteret i 2020 (efter endt jordfordeling).
  • Hårby Å-systemet: Realisering af 3 projekter hvor der fjernes spærringer.
  • Holmehave Bæk v/ Solevad Mølle: Projektet er realiseret i 2019, men der skal reetableres mindre dele af vandløb og haveanlæg.
  • Holmehave Bæk-systemet ved Tommerup: Projektet er realiseret i 2019, men der mangler enkelte anlægsjusteringer i et haveanlæg.

  Lovgrundlag

  Lov om Vandløb, Lov om vandplanlægning.

  Økonomi

  Der er i budget 2020 afsat 675.000 kr.

   

  Økonomien for de enkelte delprojekter fremgår af bilag 2 til dagsordenpunktet (lukket punkt). Assens Kommune vil igen i 2020 forsøge at supplere de kommunale midler med eksterne midler fra bl.a. Vandpleje Fyn og Havørred Fyn og andre fonde.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at anlægsbudget 2020 på vandløbsområdet udmøntes som beskrevet.

 • Sagsid.: 19/18345

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at det foreløbige Årshjul for 2020 godkendes.

  Beslutningstema

  Med udgangspunkt i det foreløbige Årshjul 2020 for Miljø, Teknik og Plan skal udvalget drøfte årets strategiske arbejde nærmere.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et foreløbigt Årshjul for 2020. Årshjulet er dynamisk og kan løbende justeres i forhold til udvalgets ønsker.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan godkender det foreløbige Årshjul for 2020.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om indhold i åbningstræk for Fremtidens Assens
   I forlængelse af vedtagelsen af udviklingsplanen, har en projektgruppe forankret hos Assens Bibliotekerne, med understøttelse fra Plan og Byg samt Byrådssekretariatet, arbejdet med beskrivelse af indhold til multiteket og sammenspil med den nye havneplads. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men i bilaget beskrives projektet i overordnede punkter. Der vil være mulighed for mundtlig uddybning på udvalgsmødet.
  2. Ny (revurderet) miljøgodkendelse til Assens Værft
   Assens Skibsværfts miljøgodkendelse fra 1997 er blevet revurderet. Den nye godkendelse skærper generelt miljøkravene, så de lever op til de nuværende krav, men på støjområdet er der fortsat behov for at de i perioder støjer mere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Denne dispensation er meddelt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, da værftet var etableret før end grænseværdierne blev indført. Et udkast til godkendelsen har været sendt i høring ved de naboer, hvor vi dispenserer fra de vejledende grænseværdier. Høringen gav kun anledning til ét høringssvar, hvor det blev angivet at de ikke føler sig generet af støj fra værftet.
  3. Orientering om andefodringskampagne
   De fynske kommuner inkl. Langeland og Ærø kører i uge 5 en kampagne om fodring af vildt i naturområder. Der er tale om en oplysende kampagne, så lodsejere er informeret om lovgivningen, og så fodringen ikke skader naturen og vandmiljøet – se vedhæftede pressemeddelelse.
  4. Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med havne
   Kystdirektoratet har truffet afgørelse om Assens Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havenære arealer. Assens Kommune søgte i maj 2018 om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på fire lokaliteter. Ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Assens Havn imødekommes, ved Bågø Havn imødekommes ansøgningen delvist. Hvor imod der er givet afslag på ophævelse ved Agernæs Havn og ved Torø Huse, se vedlagte bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Administrationen orienterede om færgens skade før jul.